X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5675
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela stażysty obiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Magdalena Bzducha
Stanowisko pracy: nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
Placówka oświatowa: Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie
Opiekun stażu: mgr Milena Ostrowska-Smardz
Dyrektor placówki: mgr Bogusława Turek
Wymiar stażu: 01.09.2008-31.05.2009

Przedkładane sprawozdanie powstało jako efekt namysłu i refleksji wokół zakończenia przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, będąc zarazem osobistym podsumowaniem procesu realizacji celów i zadań założonych w moim planie rozwoju zawodowego.
Swój staż rozpoczęłam w związku z objęciem w dniu 1 września 2008 roku stanowiska nauczyciela wspomagającego w grupie 0 „A” w Przedszkolu Samorządowym nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie. Stanowisko pracy objęłam zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami- oligofrenopedagoga.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam na początku roku szkolnego 2008/2009 opierając się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Nr 70, poz. 825) z uwzględnieniem rozporządzenia z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego dotychczasowe zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zgodnie z Kartą Nauczyciela i aktualnym planem rozwoju przedszkola.
Rozpoczynając doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności odczuwałam wiarę w to, że ten proces wzbogaci moje umiejętności pedagogiczne oraz podniesie efektywność moich działań edukacyjnych. Choć miałam świadomość, że posłuży to przede wszystkim podniesieniu jakości mojej pracy, to czując się częścią zespołu pracowników przedszkola miałam poczucie, że w konsekwencji korzyść odniesie przedszkole. Bowiem wspólnie z innymi nauczycielami stanowimy zasób osobowy przedszkola, z którego możemy nawzajem korzystać. Było to dla mnie dodatkowym wzmocnieniem poczucia odpowiedzialności za jakość mojego osobistego rozwoju zawodowego. Dlatego też w trakcie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego, z jednoczesną dbałością o interdyscyplinarność moich działań. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań formalnych.

1.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu panią Mileną Ostrowską-Smardz, co znalazło wyraz we wspólnie skonstruowanym kontrakcie, który zawarłyśmy i podpisałyśmy w dniu 02.09.2008 r. Wspólnie z opiekunem stażu uzgodniłyśmy harmonogram 9 spotkań instruktażowo-konsultacyjnych, zasady i normy współpracy, które miały doprowadzić do realizacji postawionych zadań.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. We wrześniu zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej, takimi jak:
Karta Nauczyciela,
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r.,
Statut Przedszkola,
Plan Nadzoru Pedagogicznego,
Regulamin Pracy i Wynagrodzeń,
Regulamin Przedszkola,
Regulamin Wycieczek,
dokumentacja dotycząca rekrutacji dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych,
Uchwała Rady Miejskiej,
Przepisy BHP,
Roczny Plan Pracy,
Postawa Programowa,
ABC program nauczania i wychowania XXI wieku,
Program Wychowania i Nauczania Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym
Dzięki lekturze dokumentów zrozumiałam, jak działa placówka i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jaki są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola i jakie są moje prawa i obowiązki. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego, przedkładając go do zatwierdzania dyrektorowi przedszkola.
Zapoznałam się także z rodzajami i sposobami prowadzenia dokumentacji przedszkolnej oraz zakresem czynności nauczyciela:
dziennik zajęć,
arkusze diagnostyczne,
Księga Protokołów Rady Pedagogicznej,
dziennik zajęć rewalidacyjnych,
dziennik zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
przykładowe plany pracy rewalidacyjnej i zajęć wczesnego wspomagania.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi pracy w przedszkolu i poza nim (uczestniczyła w szkoleniu wstępnym BHP).Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposobów postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2.Umiejętność obserwowania, prowadzenia i omawiania zajęć

W roku szkolnym 2008/2009, zgodnie z zadaniami wynikającymi z realizacji planu rozwoju zawodowego, w trakcie trwania stażu raz w miesiącu obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu w trakcie trwania zajęć, rodzaju stosowanych metod pracy z podopiecznymi, dobór pomocy dydaktycznych oraz na indywidualizację procesu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Oprócz obserwowania zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu uczestniczyłam także w zajęciach prowadzonych przez logopedę oraz rehabilitanta ruchowego. Obydwa te zajęcia unaoczniły mi pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia prowadzone przez tych specjalistów dostarczyły mi wiedzy na temat metod stosowanych na zajęciach logopedycznych oraz podczas zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej. Każdorazowo po obserwowanych zajęciach były one analizowane i omawiane przez osobę, która je prowadziła oraz przeze mnie. Z każdego obserwowanego zajęcia starałam się wyciągać wnioski. Wszystkie spostrzeżenia notowałam w arkuszach obserwacyjnych.
W ramach tego zadania raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, a w ciągu trwania stażu 4 zajęcia przeprowadziłam w obecności pani dyrektor. Każde prowadzone przeze mnie zajęcie poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Po przeprowadzonych zajęciach zawsze analizowałam mocne i słabe strony tych zajęć, ich przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy z opiekunem stażu bądź z panią dyrektor. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu oraz pani dyrektor wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
Zarówno zajęcia obserwowane i prowadzone przeze mnie pomogły mi pracować coraz bardziej efektywnie i pozwoliły na popełnianie coraz mniejszej ilości błędów.

3.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego

Pracując w roku szkolnym 2008/2009 w grupie integracyjnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. (Dz. U. Z 1997 Nr 14 poz.76) oraz orzeczeń z poradni psychologiczno- pedagogicznej opracowałam indywidualne programy nauczania. W trakcie refleksji nad możliwością jeszcze lepszego zaplanowania indywidualnej pracy z dziećmi, zauważyłam potrzebę szczegółowej diagnozy etapów rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości. W opracowaniu arkusza diagnostycznego pomogły mi konsultacje z opiekunem stażu. Dokładna diagnoza funkcjonalna dziecka pozwoli jeszcze lepiej opracować priorytety do rozwoju i poprawić niedociągnięcia. Oprócz arkusza diagnostycznego przygotowałam także materiały dydaktyczne kształtujące odpowiednie sfery rozwoju dziecka niepełnosprawnego na zajęciach rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wszystkie te materiały zgromadziłam w teczce z podziałem na określone sfery rozwoju dziecka.
Podczas realizacji planu rozwoju zawodowego regularnie podnosiłam swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego zarówno wewnątrzprzedszkolnych jak i pozaprzedszkolnych. Poniżej prezentuję listę szkoleń wewnątrzprzedszkolnych oraz pozaprzedszkoolnych.

I.Szkolenia wewnątrzprzedszkolne:
posiedzenie WDN na temat „Praca z dziećmi nadpobudliwym”,
Rada Szkoleniowa dotycząca hospitacji diagnozującej oraz metod w przedszkolu. Podczas rady szkoleniowej byłam aktywnym jej członkiem, ponieważ przygotowałam informacje i przykładowy scenariusz dotyczący metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
okresowy kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli.
Analizując mocne i słabe strony moich kompetencji zawodowych i korzystając z możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zewnątrzprzedszkolanego.
II. Zewnątrzprzedszkolne formy doskonalenia zawodowego:
uzupełniające studia magisterskie (pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne),
studia podyplomowe (socjoterapia z terapią pedagogiczną z resocjalizacją),
„Kinezjologia edukacyjna jako metoda radosnego i łatwego uczenia się”,
„Metoda projektu w przedszkolu”,
„Zmiany w podstawie programowej dla przedszkoli, a realizacja treści w pakiecie wyd. Juka”,
„Reforma programowa- nowe zadania dla nauczyciela”,
Udział w konkursie „Projekt działań edukacyjnych wspomagających rozwój dziecka 2,5- letniego”
Uważam, że zarówno szkolenia wewnątrzprzedszkolne oraz te poza murami przedszkola dostarczyły mi cennych wskazówek pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udziały w szkoleniach i kursach oraz studia pomogły mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam regularnie udział w jej posiedzeniach. Oprócz rad pedagogicznych uczestniczyłam w pracach zespołu do spraw integracji oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Aby pogłębić swoją wiedzę studiowałam także literaturę specjalistyczną, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu:
D. Kurzyna-Chmiel „Podstawy prawne i organizacyjne oświaty”,
D. Terakowska „Poczwarka”,
J. Sztumski „Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych”,
D. Al-Khamisy „Edukacja przedszkolna a integracja społeczna”,
E. Jarosz, E. Wysocka „Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania”,
B. Kosmowska „Dzisiaj się bawimy. Rewalidacja indywidualna prowadzona Metodą Dobrego Startu”,
E. Pisula „Autyzm”,
J., B.Luvmour, D., T. Weistar, A., A. Kara „49 gier i zabaw”.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa:www.publikacje.edux.pl) jak również przygotowywałam dokumentację stażu w formie elektronicznej. Na bieżąco śledziłam pojawiające się artykuły i scenariusze zajęć, a także zapowiedzi nowości wydawniczych na stronach internetowych o profilu edukacyjnym:
www.men.gov.org.pl,
www.wsip.com.pl,
www.publikacje.edux.pl,
www.szkolnictwo.pl,
www.profesor.pl,
www.literka.pl,
www.awans.net
Wykorzystywałam komputer oraz internet do przygotowywania konspektów, dokumentacji stażowej, planów miesięcznych, opinii, arkuszy diagnostycznych i pomocy dydaktycznych na zajęcia. Także dzięki znajomości obsługi komputera i dostępu do internetu poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka:
Metoda Knilla,
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
Metoda Dennisona (Kinezjologia edukacyjna),
integracja sensoryczna,
Metoda Dobrego Startu,
metody relaksacyjne,
różnorodne techniki plastyczne,
Pedagogika Zabawy.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy przedszkola, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli i specjalistów, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi. Także w miarę swoich możliwości i umiejętności służyłam pomocą i radą koleżankom z pracy.

4.Znajomość środowiska wychowanków, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem wychowanków

W prowadzonych działaniach edukacyjno-wychowawczych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, a także możliwości tkwiące w jego najbliższej rodzinie. We wrześniu przeanalizowałam szczegółowo dokumentację wychowanków (karty zgłoszeniowe do przedszkola) oraz z każdym rodzicem spotkałam się indywidualnie. Podczas tych spotkań z rodzicami uszczegółowiłam diagnozę funkcjonalną dziecka, wysłuchałam propozycji rodziców co do dalszej pracy z ich dzieckiem. Następnie na podstawie tych rozmów, konsultacji i innych dokumentów opracowałam programy indywidualne dla dzieci, które zostały przez rodziców zaakceptowane i podpisane.
Ustaliłam formy kontaktu z rodzicami: indywidualne spotkania w miarę potrzeb rodziców lub moich, rozmowy telefoniczne, krótkie codzienne sprawozdanie z pobytu dziecka w przedszkolu w danym dniu. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, okazane im zainteresowanie i życzliwą cierpliwość, a także swojej konsekwentnej postawy, dobrze poznałam środowisko rodzinne wychowanków oraz relacje panujące pomiędzy nimi a rodzicami. Dzięki czemu nawiązałam wzorową i konsekwentną wychowawczo współprace z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci (np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy, udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów).
Współpracowałam z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej. Nawiązałam regularny kontakt ze specjalistami zaangażowanymi w proces rewalidacji moich uczniów: logopedą, rehabilitantem, psychologami. W celu podejmowania właściwych działań stale sięgałam do literatury specjalistycznej dla danego zagadnienia. Zachęcałam również rodziców do konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, lekarzami i innymi specjalistami. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w przedszkolu.
Znając możliwości i zainteresowania dzieci w roku szkolnym 2008/2009 przygotowałam je do udziału w następujących konkursach, przeglądach:
II Powiatowy Konkurs Ekologiczno- Plastyczny „Woda- źródło życia”,
Konkurs Piosenki Przedszkolnej,
Parafiada,
VIII Powiatowy Festiwal Twórczości Integracyjnej „Bliżej siebie”,
Konkurs Plastyczny „Wszyscy jesteśmy aniołami”,
VII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenki Zimowej”,
VI Powiatowy Konkurs Jasełek i Przedstawień Szopkowych „Powiatowe Jasełka'2009”,
VII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej,
XVII Festiwal Kultury Dziecięcej,
Konkurs Plastyczny „Moje Przedszkole”,
udział w koncercie „Dla Ciebie Mamo”,
udział w Dniach Chrzanowa,
przedszkolny konkurs ekologiczny.
Ponadto dzięki mojemu zaangażowaniu dzieci mogły wziąć udział w ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy „Góra grosza 2008”. Współorganizowałam także jasełka dzięki, którym dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności aktorskie. Wraz z opiekunem stażu stworzyłyśmy okazje dla dzieci i ich rodziców do zbiórki zabawek dla oddziału przedszkolnego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Przyczyni,łam się także do promowania środowiska i sytuacji moich wychowanków podczas spotkania „Promowanie pracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych”. Wraz z koleżankami zorganizowałyśmy bal karnawałowy dla zerówek oraz dla klasy I. Dałam także możliwość do wykazania się podczas wykonywania prac plastycznych zarówno dla dzieci jak i ich rodziców poprzez zorganizowanie rodzinnego konkursu „Ozdoba wielkanocna”. Byłam także opiekunem drużyny piłkarskiej podczas międzyprzedszkolnego turnieju piłki nożnej. Dzieci uczestniczyły także w imprezach takich jak: Mikołajki, wigilia przedszkolna.
Zadania wynikające z realizacji tego punktu planu rozwoju zawodowego to także wykonanie dekoracji na hollu przedszkola w celu upiększenia budynku ale także informowania o różnych uroczystościach i świętach.
W ciągu roku szkolnego 2008/2009 wraz z koleżanką zorganizowałyśmy dwa zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z grupy 0 „A”, w celu umożliwienia rodzicom wglądu w zachowanie ich dziecka w przedszkolu i tego jak pracuje ono podczas zajęć oraz stworzyłyśmy możliwość czynnego uczestnictwa rodziców w działaniach edukacyjnych, występ z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień Rodzinki.

PODSUMOWANIE

Odbyty dziewięciomiesięczny staż oraz posiadane doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy oraz określenie mocnych i słabych stron własnej aktywności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki ale przede wszystkim potrzebom i wymaganiom moichuczniów.
W trakcie odbywania stażu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki oraz dydaktyki zajęć przedszkolnych. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe formy i metody pracy. Na nowo ugruntowałam swoja wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. Bieżący rok był dla mnie szczególnym sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły na wypracowanie zaufania moich wychowanków do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców. Co pozwala mi wierzyć, że owe działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Za mocną stronę mojej aktywności zawodowej uważam wytrwałą troskę o swoich wychowanków, a także ustawiczne dokształcanie. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy stosowane w grupie integracyjnej, starałam się stale poszerzać rozwojem w innych dziedzinach działalności edukacyjno- wychowawczych co pozwalało utrzymać myślenie interdyscyplinarne i chroniło przed zrutynizowaniem swoje praktyki zawodowej.
Za słabą stronę mojej pracy zawodowej muszę uznać prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość wychowanka jako człowieka, czas spędzony na pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie swojej pracyzawodowej.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia posiadanych umiejętności i pracy nad sobą, aby być po prostu dobrym nauczycielem, pedagogiem a także oligofrenopedagogiem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej przydatne dla dzieci i atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać pomoce dydaktyczne.
Dzięki pomocy opiekuna stażu, pani dyrektor i grona pedagogicznego udało mi się zrealizować założenia planu rozwoju zawodowego. Spotykałam się z życzliwością i gotowością do współpracy, co pozwoliło na sprawny i efektywny przebieg stażu.
Za pomoc w realizacji zadań planu rozwoju zawodowego pragnę szczególnie podziękować mojemu opiekunowi stażu – Milenie Ostrowskiej- Smardz, która zawsze służyła mi pomocą i radą, weryfikowała moje działania i czuwała nad prawidłowym przebiegiem mojego stażu. Dziękuję również Anecie Stanuch, która pracowała ze mną w grupie, dzieliła się wiedzą teoretyczną i pomagała mi w różnych przedsięwzięciach.

.................................
podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.