X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5653
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Opracował : mgr Mariusz Stencel
Zajmowane stanowisko : nauczyciel wychowania fizycznego
Wykształcenie: wyższe magisterskie z wychowania fizycznego
Posiadany stopień awansu : nauczyciel kontraktowy
Miejsce odbywania stażu : Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
Opiekun stażu : mgr Andrzej Jędrasik
Czas trwania stażu : 01. 09. 2006 r. – 31.05.2009 r.
Staż pracy: 6 lat

Realizując opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dążyłem do wykonania określonych zadań. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności.

I UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WŁASNEGO WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

1 Poznanie procedury awansu zawodowego - Analizowałem i śledziłem na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego.
- W celu lepszego poznania procedur awansu zawodowego wziąłem udział w warsztatach metodycznych na temat:
- „Stopnie awansu zawodowego nauczyciela”
- „Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli” prowadzonych przez PODN.
Cały staż
IX 2006
Notatki, zaświadczenia, akty prawne
(KN rozdz. 3a i rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r. oraz zmiany w rozporządzeniu z 14.XI.2007r.)

2. Tworzenie bazy własnych materiałów dydaktycznych i metodycznych, narzędzi pomiaru dydaktycznego; dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań

- Mając na celu uzyskanie pozytywnych efektów własnej pracy, przygotowywałem na bieżąco różnorodne materiały i pomoce dydaktyczne.
- Sporządziłem plany wynikowe dla klas I – IV technikum zawodowego, uwzględniając warunki i potrzeby szkoły, w której pracuje.
- Współpracowałem zmiany w przedmiotowym systemie oceniania z wychowania fizycznego.
- Współpracowałem plan koła Turystyczno – Ekologicznego.
- Opracowałem regulamin siłowni i magazynu sportowego.
- Przygotowałem tematykę do lekcji w siłowni oraz zajęć z programu „Romulus”.
- Nagrałem krótki film instruktażowy przedstawiający prawidłowy sposób wykonywania ćwiczeń na urządzeniach w szkolnej siłowni.
- Opracowałem tabele porównawcze do diagnozowania prób sprawnościowych z lekkoatletyki.
- Opracowałem tabele porównawcze do czwórboju sprawnościowego.
- Przygotowałem zestawy ćwiczeń dla chłopców na zajęcia w siłowni oraz ćwiczeń wzmacniających dla dziewcząt do lekcji aerobiku.
- Na podstawie stworzonych materiałów monitorowałem przebieg i kształtowanie się sprawności fizycznej uczniów oraz aktualizowałem bazę tych narzędzi.
-Na bieżąco studiowałem fachową literaturę przedmiotu uzupełniając potrzebną wiedzę.

Cały staż
Cały staż
Notatki, hospitacje, konspekty lekcji, testy, tabele
Rozkłady materiału, materiały multimedialne, literatura, tabele, testy itp.

3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych

Ukończyłem następujące szkolenia i warsztaty organizowane w szkole:
- „Bezpieczeństwo w szkole”,
- „Metody aktywizujące w pracy z uczniem”,
- „Samobójstwa wśród młodzieży”,
- „Zmiany w procesie oświatowym”,
- Okresowe szkolenia dotyczące procedur przeprowadzania egzaminów maturalnych i zawodowych.

Ukończyłem następujące kursy i szkolenia zorganizowane poza szkołą:
- Kurs na kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Udział w konferencji metodycznej „Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego” (Szczecin)
- Udział w kursie nauczycieli i trenerów piłki nożnej (Szczecin)
- Kurs „Personal Trainer Instructor” Profi Fitness School Gdynia
- Kurs udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez PCK
- Kurs „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna” w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Cały staż
Cały staż
Zaświadczenia, świadectwa ukończenia, potwierdzenia.
Zaświadczenia, potwierdzenia

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz związanej z własnym awansem zawodowym - Na bieżąco prowadziłem dokumentację szkolna oraz zeszyt nauczyciela wychowania fizycznego.
- Prowadzenie również dziennik zajęć pozalekcyjnych „Romulus”.
- Stworzyłem plan rozwoju zawodowego.
- W trakcie stażu gromadziłem dokumenty dotyczące awansu.
- Po zakończeniu stażu opracowałem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Cały staż
Dzienniki lekcyjne, materiały dotyczące awansu (plan rozwoju i sprawozdanie, dokumenty, zaświadczenia)

5. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu - Ustaliłem zasad współpracy z opiekunem stażu.
- Obserwowałem zajęcia opiekuna stażu i innych nauczycieli wychowania fizycznego.
- Przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli wychowania fizycznego.
- Korzystając z wiedzy i doświadczenia opiekuna analizowałem i oceniałem moje działania.
IX 2006
W okresie stażu

Arkusze hospitacji
Konspekty lekcji
Scenariusze zajęć

6. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności

- Przygotowałem i przeprowadziłem ankiety wśród uczniów diagnozującą moją pracę dydaktyczna (sposób oceniania, skuteczność nauczania).
Na ich podstawie określiłem słabe i mocna strony mojej pracy.
IX 2006

Ankiety, arkusz samooceny

7. Dokonywanie działań na rzecz poprawy i modernizacji bazy sportowej szkoły - Pozyskiwałem nowe przybory i przyrządy sportowe: piłki do gier zespołowych, sprzęt do lekkoatletyki i gier rekreacyjo-sportowych, przybory do salki aerobiku.
- W uzgodnieniu z dyrektorem zakupiłem urządzenie do szkolnej siłowni.
- Dokonywałem zakupu nowych strojów reprezentacyjnych.
- Pozyskiwałem pomoce do zajęć w siłowni : filmy instruktażowe, plansze z ćwiczeniami, fachowa literatura.
Na bieżąco

Protokoły, faktury, wykazy zakupionego sprzętu

8. Uczestnictwo w pracach organów szkoły
- Starałem się aktywnie uczestniczyłem w pracach organów szkoły i w posiedzeniach rady pedagogicznej
- Współpracowałem z samorządem szkolnym przy organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych.
- Współpracowałem z biblioteką szkolną w zakresie doradztwa i propozycji zakupu książek o tematyce sportowej.
- Pomagałem w pracach komisji ds. promocji szkoły (wysyłałem informacje dotyczące imprez sportowych związanych ze szkołą do lokalnej prasy).

Cały okres stażu

Materiały dydaktyczne, potwierdzenia, protokoły, sprawozdania, artykuły z gazet lokalnych


II UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów W celu lepszego poznania uczniów opracowałem oraz przeprowadziłem:
- ankietę diagnozującą oczekiwania uczniów w zakresie lekcji wychowania fizycznego i zainteresowań sportowych,
- ankietę prozdrowotną dotyczącą zainteresowań młodzieży własnym zdrowiem i rozwojem fizycznym. Na ich podstawie dostosowałem konkretne formy aktywności ruchowej do zainteresowań uczniów
- Przeprowadzałem również rozmowy indywidualne z uczniami.
Cały staż

Ankiety, notatki, bieżąca dokumentacja

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Przeprowadzałem konsultacje indywidualne pozwalające na bieżąco rozwiązywać problemy z konfliktowymi uczniami. Pozyskując cenne wskazówki i uwagi oraz poznając sytuację rodzinną uczniów, mogłem lepiej zrozumieć podłoże ich zachowania.
Cały staż

Rozmowy indywidualne


3. Obserwacja i analiza możliwości uczniów - Przez cały okres stażu prowadziłem dokumentację o uczniach zdolnych oraz z słabszą sprawnością fizyczną.
- Proponowałem i ukierunkowywałem do samodoskonalenia się w zawodach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych.
- Jednostki wybitne motywowałem do rozwijania swoich talentów w klubach sportowych.
Na bieżąco

Bieżąca dokumentacja o uczniach

4. Edukacja prozdrowotna oraz podjęcie działań dotyczących problemu nadwagi, otyłości, anoreksji, bulimii, bigoreksji
- W celu propagowania aktywnego i zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych opracowałem i przeprowadzałem następujące scenariusze zajęć:
- Zdrowotna walory aktywności fizycznej,
- Racjonalne odżywianie jako metoda walki z nadwagą i otyłością wśród młodzieży,
- Anoreksja – błędny wizerunek idealnego ciała kobiety,
- Bulimia- „Wilczy apetyt”,
- Bigoreksja – wynaturzenie w kulturystyce,
- Siostra anoreksji – bigoreksja.
- Propagując aktywny i zdrowy styl życia, oraz kształtując nawyki do rekreacji ruchowej zachęcałem do korzystania z obiektów sportowych w Stargardzie i okolicy.

W okresie stażu

Zebrane materiały

Scenariusze zajęć

5. Udział w akcjach o zasięgu lokalnym
- Wraz z młodzieżą kilkakrotnie brałem udział w Powiatowych Gwieździstych Rajdach Ekologicznych pod patronem Starosty Stargardzkiego.
- Jako opiekun uczestniczyłem w akcji sprzątania świata.
- Pomagałem w organizacji zbiórki pieniędzy na schronisko dla zwierząt.
- Brałem udział w targach edukacyjnych PODN – przygotowanie prezentacji osiągnięć sportowych uczniów ZS nr 2.
- Pomagałem przy organizacji charytatywnego turnieju piłki nożnej „Oldboje Dzieciom”
- Przez trzy lata współorganizowałem i sędziowałem „Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Wiosłowaniu na Ergometrze”.
- Rozprowadzałem ulotki wśród uczniów, zachęcające do korzystania w czasie wolnym z obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR,
- Współorganizowałem „Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- Wraz z młodzieżą pomagałem w zawodach sprawnościowych „Ale Frajda” oraz sędziowałem turnieje organizowane przez MOS,
- Wraz z nauczycielami naszej szkoły byłem współorganizatorem i brałem udział w rozgrywkach Ligi Nauczycielskiej w Piłkę Siatkową pod patronatem Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

W/g harmonogramu
W/g harmonogramu
Potwierdzenia, podziękowania, zaświadczenia
Potwierdzenia, podziękowania


6. Praca w szkolnym kole ekologiczno- turystycznym. - Przez cały okres stażu byłem organizatorem i opiekunem rajdów oraz wycieczek dla młodzieży. Najczęściej były to wyjazdy jednodniowe po najbliższej okolicy i do miejscowości oddalonych niedaleko.
Przeprowadziłem:
- Rajd integracyjny dla klas pierwszych po Puszczy Bukowej,
- Rajd „Szlakiem Zielonym przez Las Arkoński i Wzgórza Warszewskie”,
- Rajd po Wyżynie Ińskiej,
- Rowerowy rajd „Poznajemy okolice Stargardu”,
- Wycieczkę autokarowa do Nadleśnictwa Kliniska,
- Wycieczkę autokarową do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach
- Wycieczkę nad deltę rzeki Świny.

W/g harmonogramu


Karty wycieczek, relacje z wyjazdów

7. Przygotowanie uczniów do szkolnych i pozaszkolnych zawodów sportowych
- Prowadząc nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne przygotowywałem i opiekowałem się reprezentacjami szkoły w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, regionalnym i wojewódzkim:
- Szkolnej Ligii Lekkoatletycznej,
- Sztafetowych Biegów Przełajowych i Ulicznych,
- Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej i Nożnej,
- Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Wiosłowaniu na Ergometrze,
- Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Armwrestlingu.

Cały staż
Cały staż

Plany zajęć pozalekcyjnych, notatki, dyplomy

8. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora
- Co roku pełniłem funkcję członka lub przewodniczącego komisji nadzorującej egzaminy maturalne,
- Brałem również udział w rekrutacji uczniów szkół gimnazjalnych do mojej szkoły.

W okresie stażu

Protokoły, sprawozdania

9. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowania fizycznego - Moje działania w pracach szkolnego zespołu przedmiotowego z wychowania fizycznego polegało na:
- organizacji pracy i przydziału zadań,
- opracowaniu terminów szkolnych imprez sportowych,
- przekazywaniu uwag wynikających z zadań naszej pracy,
- dzieleniu się wiedzą zdobyta na szkoleniach i kursach,
- omawianiu udziału młodzieży ZS nr 2 w zawodach sportowych,
- omawianiu lekcji otwartych,
- omawianiu spraw bieżących.

Cały staż
Sprawozdania, notatki


10. Organizacja imprez szkolnych
oraz współpraca z innymi nauczycielami przedmiotów
- W okresie swojej pracy zawodowej byłem organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowych (turnieje, rozgrywki, zawody) na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym.
Wspólnie z innymi nauczycielami przedmiotów zorganizowałem:
- Mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych,
- Mistrzostwa szkoły w lekko atletyce,
- Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym,
- Konkurs na plakat przedstawiający koła olimpijskie,
- Mecz piłki siatkowej pomiędzy nauczycielami a uczniami,
- Szkolną halową ligę piłki nożnej chłopców,
- Turnieje w grach zespołowych dla uczniów szkół gimnazjalnych,
- Dni Sportu szkolnego.

Na bieżąco
Na bieżąco

Scenariusze imprez, sprawozdania

11. Współpraca klubami sportowymi i lokalnymi instytucjami
- Działając na rzecz popularyzacji i rozwoju sportu młodzieżowego podjąłem współpracę z następującymi klubami i instytucjami:
Młodzieżowym Ośrodkiem Sportowym
Klubem Sportowym „Spójnia” Stargard
LKS Pomorze Stargard
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Stargardzie
- Systematycznie współpracowałem z redaktorami lokalnych gazet takich jak: Głos Stargardzki, 7 Dni Stargardu, Dziennik Stargardzki

Na bieżąco

Podziękowania, potwierdzenia


12. Wdrażanie nowatorskich form pracy z uczniami - W celu uatrakcyjnienia zajęć wprowadzałem do lekcji wychowania fizycznego rzadko stosowane elementy:
- sporty walki (siłowanie na rękę),
- różne formy aerobicu: ćwiczenia z taśmami Thera – Band, ABF, BBS, zajęcia oparte na inwencji twórczej uczniów,
- zajęcia na siłowni
- Stosowałem metody relaksacyjne: ćwiczenia oddechowe, elementy jogi, stretching.
- Przeprowadzałem rozmowy z uczniami na temat współczesnych form rekreacji ruchowej i sportów ekstremalnych (parkur, kolarstwo ekstremalne).

Na bieżąco

Scenariusze, notatki, zebrane materiały dydaktyczne


III UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W SWOJEJ PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w codziennej pracy nauczyciela i w życiu zawodowym. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Posługiwanie się komputerem w mojej codziennej pracy polegało na:
- przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do lekcji: scenariuszy, konspektów, przepisów sportowych, plansz itp.
- opracowywanie technikami komputerowymi: dokumentacji szkolnej i związanej z moim awansem zawodowym, tabel rekordów szkoły (Microsoft Exel), ogłoszeń, ankiet, podziękowań, dyplomów (Corel Draw), scenariuszy imprez sportowych, opracowań wyników pomiarów dydaktycznych i testów, publikacji, materiałów z przebiegu imprez sportowych do szkolnej gabloty sportowej (Microsoft Word).

Cały staż

Notatki, konspekty, tabele, wyniki porównawcze

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej Stosowanie TIK w mojej pracy:
- korzystanie z poczty elektronicznej katedry wychowania fizycznego,
- używanie komunikatora GG do porozumiewania się z nauczycielami i uczniami,
- pozyskiwanie filmów z ćwiczeniami do zajęć w siłowni,
- pogłębianie wiedzy z zakresu wychowania fizycznego oraz aktualizowanie wyników i komunikatów sportowych, poprzez przeglądanie wybranych stron internetowych:
- www.wychowaniefizyczne.pl,
- www.literka.pl,
- www.publikacje.edux.pl,
- www.profesor.pl,
- www.mos.stargard.pl,
- www.wszs.szczecin.internetdsl.pl,
- www.zzla.pl,
- www.szczecinska35.pl,
- korzystanie z wyszukiwarki www.google.pl do pozyskiwania materiałów dydaktycznych na lekcje,
- udział w forach dyskusyjnych na stronach: www.sfd.pl,
www.mamypasje.pl,
www.aktywni.pl,
- aktualizowanie przepisów oświaty i zmian w awansie zawodowym :
www.znp.edu.pl,
www.men.gov.pl.
-W ramach szkolenia z zakresu obsługi komputera ukończyłem kurs „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna”

Cały staż
Cały staż
Gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze
Rejestr adresów odwiedzanych stron internetowych

3. Współprowadzenie internetowej strony wychowania fizycznego i Nauczycielskiej Ligii Siatkówki
- Przez cały okres pracy nauczycielskiej współpracowałem z nauczycielem informatyki mgr Jackiem Podgórskim. Przekazywałem mu materiały z zawodów i imprez sportowych, na stronę Zespołu Szkół nr 2 - www.zs2-stargard.edu.pl.
- Umieszczałem komunikaty, informacje i relacje z zawodów sportowych na internetowej stronie wychowania fizycznego.
- Jako współorganizator NaLS w Stargardzie, umieszczałem i dostarczałem na stronę internetową ligii aktualne wyniki rozegranych spotkań.

Wg harmonogramu

Protokoły, tabele, relacje, zdjęcia itp.


I V UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH ZADAŃ

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin przez aktywne samokształcenie - Poszerzając wiedze z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki korzystałem ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz zasobów Internetu.
- Czytałem rozporządzenia oraz zarządzenia wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
- Na podstawie zdobytej wiedzy wymieniałem spostrzeżenia, uwagi i opinie z opiekunem stażu, pedagogiem i innymi nauczycielami.

Cały okres stażu
Wg potrzeb

Notatki, streszczenia, wykaz lektur, publikacji

2. Realizowanie zadań wychowawczych w lekcji wychowania fizycznego oraz wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania problemów
- Opracowałem i wdrożyłem kartę samooceny zachowania na lekcjach wychowania fizycznego.
- W zakresie podnoszenia kultury osobistej uczniów konsekwentnie reagowałem i zwracałem uwagę na stosowanie zwrotów grzecznościowych.
- Prowadziłem rozmowy indywidualne na temat kulturalnego odzywania się do kolegów i koleżanek.
- Posługując się konkretnymi przykładami osobowości sportowych, dostarczałem uczniom pozytywnych wzorców.
- Podczas rywalizacji sportowej starałem się wdrażać uczniom postawę fair-play,
- Integrowałem uczniów poprzez: udział w organizacji imprez i konkursów na terenie szkoły, przeprowadzanie na lekcji zabaw integrujących grupę
- Dbając o właściwy rozwój osobowości uczniów zdolnych, zachęcałem do pełnienia w czasie lekcji funkcji kierowniczych i organizacyjnych
- Zgłaszałem zaobserwowane negatywne zjawiska pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy klasy.

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Notatki o uczniach, gromadzenie pomocnych materiałów

3. Znajomość metod aktywizujących - Podczas lekcji stosowałem metody aktywizujące tj. takie które zapewniają uczniowi odgrywanie czynnej roli w realizacji zadań nauczania i wychowania np. podczas rozgrzewki demonstracja ćwiczeń przez uczniów, ćwiczenia ze współćwiczącym, gry i zabawy ruchowe wyzwalające inicjatywę, samoasekuracja i wzajemna ochrona ćwiczących, włączenie i wykorzystanie niećwiczących do lekcji.
- Stosowałem również metody: problemową (budowanie torów przeszkód, piramid kilkuosobowych), programowanego usprawniania (zadania ruchowe narysowane na planszach, małe obwody ćwiczebne).

Cały staż

Scenariusze, wpisy w dziennikach lekcyjnych

4. Praca z uczniem słabym/zdolnym
- Stosowałem na lekcjach formy pracy w mieszanych grupach – uczniowie bardzo sprawni i słabsi, podczas których zdolniejsi pomagali kolegom nadrobić braki.
- W celu uzyskania lepszej oceny z wychowania fizycznego proponowałem uczniom słabszym angażowanie się w pomoc przy zawodach i imprezach sportowych. Uczniom zdolniejszym zaś pomoc w sędziowaniu turniejów i zawodów.
- Jednostki wybitne motywowałem do rozwijania swoich talentów w klubach sportowych. Osoby mniej uzdolnione ruchowo zachęcałem do samodoskonalenia się i aktywności pozalekcyjnej, a tym samym do rozwijania zainteresowań w tym kierunku.

Cały okres stażu

Wg potrzeb

Notatki, scenariusze zajęć
V UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

1. Poznanie procedury awansu zawodowego - Z początkiem rozpoczęcia stażu systematycznie poznawałem prawo oświatowe analizując akty prawne dotyczące uzyskania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego – Rozporządzenia MENiS (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593), Karta Nauczyciela (Rozdział IIIa Awans zawodowy nauczycieli)
- Korzystałem ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku i układu teczki

Wrzesień 2006
W okresie stażu

Notatki, gromadzenie potrzebnych materiałów

2. Analizowanie dokumentacji szkoły Systematycznie zapoznawałem się z następującymi wewnątrzszkolnymi dokumentami szkoły, takimi jak:
-statut szkoły z załącznikami (regulaminy i kompetencje rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców, samorządu uczniowskiego),
-program wychowawczy szkoły,
-wewnątrzszkolny system oceniania uczniów,
-podstawa programowa,
-program rozwoju szkoły,
-program profilaktyczny,
-przepisy BHP.

W okresie stażu

Notatki

3.Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach - Posługiwałem się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzająca egzamin - Stosowałem się do regulaminu Zespołu Szkół nr 2 dotyczącego organizacji wycieczek i rajdów krajoznawczo – turystycznych - Nauczyłem się posługiwać przepisami podczas pełnienia funkcji przewodniczącego lub członka komisji egzaminacyjnej i rekrutacyjnej - Posługiwałem się przepisami w ramach prac klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych

Na bieżąco
Na bieżąco
Wpisy w dziennikach lekcyjnych, notatki, protokoły, karty wycieczek

4. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa
Samodzielnie zapoznawałem się z następującymi przepisami oświatowymi:
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o Systemie Oświaty,
- Rozporządzenia MENiS

Na bieżąco

Notatki, wydruki stron internetowych

Przedkładam: Zatwierdzam:

................................... .......................................
(data, podpis) (data, podpis)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.