X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5609
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego ubiegającego sie o stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
(wrzesień 2006 – maj 2009)

Wstęp
Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tuchowie.
Posiadając wymagane kwalifikacje określone w art.9, ust.1 pkt.1 Karty Nauczyciela złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam 1 września 2006 roku i trwał on dwa lata i dziewięć miesięcy.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam we wrześniu 2006 roku. Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. W swym założeniu stanowił: kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, a zarazem był podstawą do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych. Po rozmowach z dyrektorem i ustaleniu szczegółów organizacyjnych, nastąpiło zatwierdzenie planu 04 września 2006r.
Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się głównie na Rozporządzeniu MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, założeniach Statutu szkoły i Programu Nauczania , a także specyfice i potrzebach szkoły, uczniów, diagnozie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia pedagogicznego.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214 z 16 listopada 2007 r. poz. nr 1580)

§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełniona funkcją.
1).Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
1).Szkolenia i inne formy przygotowujące do opracowywania projektów i składania wniosków o przyznanie środków unijnych
-„Podstawy Zarządzania Projektami” organizowane przez ośrodek ROEFS w Tarnowie i ODN w Tarnowie(04-05.10. 2007r, ODN, Tarnow)
-Festyn Programu Socrates- Comenius”Uczenie się przez całe życie”06.11.2007r, Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy
-„Spotkanie informacyjne- dla potencjalnych projektodawców w ramach POKL”, EFS Tarnów i Wojewódzki Urząd pracy w Krakowie(14.02.2008r, Bochnia)
-”Zarządzanie projektem EFS”, ROEFS Tarnów(19-20.03.2008r, Brzesko)
-„Zarządzanie finansami w projekcie”,RO EFS Tarnów(28.03.2008r, Bochnia)
-„Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Poddziałania 9.1.1,9.1.2”.(,Urząd Wojewódzki w Tarnowie, 18.12.2008)
2) Konferencje i szkolenia dla Szkół Stowarzyszonych w Unesco:
- „Współczesne trendy pedagogiki społecznej”(24-25.10.2007r)
- „Prawa człowieka- od przekazywania wiedzy do kształtowania postaw”(10-11.1.2008r)
-Szkolenie wprowadzające do programu „Patrz i zmieniaj-wprowadzenie do edukacji globalnej i jej miejsce w podstawie programowej”, 8 godzin, organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Tarnów, 13.02.2009
3)Konferencje i konsultacje z wydawnictwem Longman:
- „Majówka maturalna”- konsultacje, zaznajomienie z nowościami, m.in.z nowym podręcznikiem: ”Longman – matura podstawowa”(maj,2008)
- Premiery- Pearson Longman-konsultacje, oferty gratis, tegoroczne publikacje(maj, 2008)
-„Nauczanie języków obcych według poziomów znajomości języka”- dobre praktyki, konferencja(kwiecień 2009r)
-„Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego”- tablice interaktywne, konferencja(czerwiec 2009r)
2. Szkolenia Rady Pedagogicznej:
28.03.2007r-„Organizacja wycieczek szkolnych”, - nauczyciel LO im. M. Kopernika w Tuchowie
08.04.2008r- „Praca z uczniem zdolnym. Sposoby wspierania rozwoju, zdolności, talentu uczniów”,- pracownik SCE w Tarnowie
19.03.2009- „Szkoła dobrze wychowana- lepsza skuteczność oddziaływań wychowawczych”, pracownik SCE w Tarnowie
oraz coroczne szkolenia w kwietniu dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów maturalnych, prowadzone przez p. wicedyrektor
2.Projekty edukacyjne:
1)Pozyskanie środków unijnych na sfinansowanie projektu „Twoja inwestycja w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
W lutym 2009r napisałam i złożyłam wniosek o dofinansowanie projektu POKL.W czerwcu otrzymałam decyzję o pomyślnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu środków na przeprowadzenie dwuletniego projektu edukacyjnego w naszej szkole. Jesteśmy jednym z dziewięciu LO, które zostaną objęte wsparciem projektowym. Założeniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt obejmuje zajęcia wyrównawcze i uzupełniające głównie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych w liczbie 835zajęć rocznie. Ponadto szkoła zakupi materiały papiernicze, artykuły żywnościowe na czas zajęć, sprzęt audio-wizualny oraz zorganizuje wycieczki i wyjazdy edukacyjne w ramach przyznanych środków unijnych. Podczas akcji promocyjnej szkoły poinformowałam odwiedzających nas gimnazjalistów o planowanym na przyszłe dwa lata projekcie. 18.06.2009r uczestniczyłam w pierwszym spotkaniu organizacyjnym odnośnie realizacji projektu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Na spotkaniu tym dowiedziałam się jakie obowiązki będą na mnie spoczywać w związku z moją funkcją szkolnego kierownika projektu.
2)Przygotowałam program zajęć warsztatowych języka angielskiego do projektu „Wyrównywanie szans”, składanego przez nauczyciela LO im. M. Kopernika w Tuchowie. Niestety projekt nie uzyskał akceptacji z powodu ograniczonych środków finansowych.
3) W partnerstwie z LO przy ZSP w Tuchowie napisałam projekt i złożyłam wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu „Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida” Small Grants.
Niestety wniosek ten, pomimo uzyskania pozytywnej oceny formalnej, nie uzyskał wystarczającej liczby punktów aby ostatecznie zostać przyjętym do sfinansowania.
4)W ramach realizowania w naszym LO projektu „Razem Mamy szanse” wrzesień-grudzień 2007, prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych z j.angielskiego.
5) Wraz z koleżanką anglistką przygotowałam i przeprowadziłam projekt „Dzień Wiosny w Europie”, 8-9 maja, 2006r.Projekt obejmował: konkurs wiedzy ogólnej o Unii Europejskiej, wystawy i prezentacje o tematyce europejskiej, inscenizację „Wycieczka po zjednoczonej Europie”, wykład doradcy metodycznego MC ODN w Tarnowie mgr Janusza Żaka na temat UE.
3. Samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki języka angielskiego.
Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego. Materiały te pomogły mi zgłębić i zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem, które mogą również mieć podłoże psychologiczne Przeczytałam wiele publikacji z Internetu dotyczących takich problemów jak, dysleksja, choroby typu anoreksja i bulimia oraz z dziedziny języka angielskiego porady metodyczne zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np. www.anglisci.pl, www. onestopenglish.com, www. oup.com. www.longman.com.pl.

4. Aktualizowanie własnej bazy metodycznej
W ciągu trwania stażu opracowałam teczkę pomocy metodycznych do nauczania języka angielskiego (scenariusze lekcji, tematyczne karty pracy, testy, autorskie ćwiczenia, testy, quizy) a także zestaw scenariuszy, artykułów, testów psychologicznych do wykorzystania na lekcjach wychowawczych przez innych nauczycieli.
W wydatkach szkoły zaplanowałam zakup współczesnych słowników angielsko-angielskich. Słowniki zostały zakupione do biblioteki szkolnej.
5. Diagnozowanie i badanie umiejętności uczniów:
W ciągu stażu odbyłam dwie hospitacje diagnozujące, badające umiejętność swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie:
13.10.2007r.- “On holiday- revision of present tenses”
06.06.2007r.-“He looks as if he’s a busy person- expressing opinion and speculating”
oraz dwie hospitacje standardowe:
16.04.2008- “Do you shop for pleasure?- expressing opinion”
28.05.2009r-„Crime doesn’t pay- Past Perfect in use”
Przeprowadziłam badanie wyników nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej o profilu informatycznym. Był to test sprawdzający wszystkie umiejętności językowe uczniów, na bazie utrwalonego wcześniej materiału językowego.
6. Praca z uczniem słabym i zdolnym
Co roku przygotowywałam uczniów zdolnych do konkursów, olimpiad a nawet egzaminów państwowych, poświęcając im czas na kołach zainteresowań, fakultetach, indywidualnych konsultacjach i przygotowując dodatkowe materiały.
-Co roku kilku uczniów naszej szkoły, w tym również moich uczniów, zostaje zakwalifikowanych do finału Międzypowiatowej Olimpiady Języka Angielskiego w wyniku etapu szkolnego.
W ciągu ostatnich lat mieliśmy dwa osiągnięcia w finale MOJA:
- Joanna Cup - II miejsce w VI MOJA, 2007/2008
-Sylwia Ludwa- V miejsce w VII MOJA2008/2009
-W kwietniu 2008r moi uczniowie wzięli udział w IX Miedzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej, zajęli III miejsce.
- Każdego roku przygotowywałam uczniów do udziału w szkolnym konkursie na najlepszego ucznia z języka angielskiego, od czterech lat pierwsze miejsce zajmują moi uczniowie
-W ramach współpracy z Unesco wysyłam uzdolnionych uczniów na obozy językowe, przygotowuję test sprawdzający i wyłaniam uczniów osiągających najlepsze wyniki w teście.
Z uczniem słabym prowadziłam zajęcia wyrównawcze w ramach prowadzonego w naszej szkole projektu ”Razem mamy szansę” (październik-grudzień 2007)oraz poza projektem w formie konsultacji i dostarczania dodatkowych zadań domowych.

7. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
W latach 2006-2009 pełniłam funkcję wychowawcy klasy humanistyczno-jezykowej. Stale pracowałam nad budowaniem w klasie atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania
oraz ograniczaniem i zapobieganiem wszystkich negatywnych zjawisk w klasie.
W ciągu całego okresu pełnienia funkcji wychowawcy klasy podejmowałam działania tj.:
-organizowałam zebrania rodzicielskie i spotkania indywidualne z rodzicami,
- utrzymywałam kontakt telefoniczny z rodzicami
-przygotowywałam wykazy ocen cząstkowych i semestralnych oraz analizy matur próbnych
- dokumentowałam przebieg spotkań z rodzicami
- przygotowałam i przeprowadzałam autorskie ankiety dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów; oczekiwań wobec siebie i szkoły, a także poczucia bezpieczeństwa w szkole,
Zorganizowałam imprezy klasowe: wigilia klasowa, „mikołajki”, wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne
-współpracowałam z pedagogiem i nauczycielami uczącymi w klasie (kierowanie uczniów z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na konsultacje z innymi nauczycielami i pedagogiem),
Zachęcałam uczniów klasy do brania udziału w imprezach ogólnoszkolnych

8.Tworzenie i stosowanie narzędzi do pomiaru efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej
W 2006 roku przeprowadziłam badanie wyników nauczania klasie pierwszej, o profilu matematyczno- informatycznym. Test sprawdzający, który przygotowałam dla uczniów testował wszystkie umiejętności językowe na bazie materiału z podręcznika szkolnego przerobionego na zajęciach przedmiotowych.
Co roku w pierwszych klasach przeprowadzałam testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z języka angielskiego, co pomogło mi ocenić poziom umiejętności uczniów i dobrać do tego poziomu odpowiedni podręcznik.

Ponadto na bieżąco przygotowywałam autorskie narzędzia pomiaru (testy, sprawdziany) uwzględniając podział na poziom początkujący i kontynuacyjny, ustalając skalę ocen mając na uwadze różnice poziomu umiejętności w danym oddziale.
Aby uzyskać dokładniejszy obraz sytuacji w klasie wychowawczej tworzyłam własne ankiety sprawdzające poziom zadowolenia uczniów z lekcji wychowawczych w klasie oraz nastawienie uczniów do konkretnych problemów np. palenia papierosów lub zdrowego stylu życia
Co roku oceniam próbne egzaminy maturalne w naszej szkole oraz dokonuje analizy wyników i formułuje wnioski przydatne do mojej dalszej pracy.

9.Wspieranie zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły
1)Przez cały okres staż aktywnie uczestniczę w pracach Zespołu Wychowawców i Zespołu Humanistycznego.
Oprócz standardowych prac Zespołu Humanistycznego, jako egzaminator maturalny przygotowałam i wygłosiłam na spotkaniu Zespołu referat na temat oceniania egzaminów maturalnych, czerwiec, 2007r
2).W okresie stażu byłam członkiem Szkolnego Zespołu Nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego z kilku przedmiotów, a także członkiem lub przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej ustnego egzaminu z języka angielskiego, nie tylko w LO, w którym pracuję ale w ZSP w Tuchowie oraz w ZSP w Ryglicach.
3).Byłam członkiem komisji w IX Miedzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej (kwiecień2007/2008)
§ 8 ust. 2 pkt 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1)Ukończenie kursów komputerowych:
-„Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej’, OSI CompuTrain S.A.- 72 godziny, czerwiec, 2006
-„Doskonalenie umiejętności z zakresu technik
informatycznych w pracy nauczycieli" 30 godzin, 18 listopada 2008 rok, ODN w Tarnowie
-"Nowoczesne środki technologii informacyjnej w
edukacji szkolnej" 20 godzin ,12 kwietnia - 5 maja 2009 r., ODN w Tarnowie

-wewnątrzszkolne szkolenie z zakresu obsługi programu Excel i Optivum-2 godziny, nauczyciele informatyki w LO im.M.Kopernika w Tuchowie
2.Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Podczas przygotowywania się do zajęć korzystałam z licznych portali internetowych i programów edukacyjnych. Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w tzw. newsletterach (biuletynach informacyjnych), które otrzymywałam droga elektroniczną od wydawnictw językowych oraz organizacji Unesco. Co roku, w klasach drugich i trzecich realizowałam temat dotyczący technologii informacyjnych, użytkowania komputer, i dodatkowow klasach trzecich, w ramach zagadnienia maturalnego: technika i technologia, poruszałam na zajęciach bardziej złożone tematy dotyczące zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu, uzależnień od komputera i gier komputerowych.
3.Wykorzystywanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej
Każdorazowo, przygotowując pomoce dydaktyczne na zajęcia z języka angielskiego: testy, karty pracy, scenariuszy zajęć, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, dyplomy na konkursy, często korzystałam z zasobów edukacyjnych portali internetowych oraz edytora tekstu Word. Najczęściej odwiedzane strony to: www.anglisci.pl,www.longman.com.pl, www.teacherplanet.com, www.visitbritain.com, www.anglista.org i www.menis.pl, www.scholaris.pl
4.Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Po zakończeniu stażu 31.05.2009 r. przekazałam do opublikowania moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego na stronę internetową:www.edukacja.edux.pl, www.educator.com.pl
5.Aktualizacja szkolnej strony internetowej
Na bieżąco, przez cały okres stażu udostępniałam materiały (zdjęcia, opisy, sprawozdania) administratorowi szkolnej strony internetowej do umieszczenia na stronie www.lo-tuchow.pl
6.Podejmowanie różnych zadań związanych z tym obszarem zadań wynikających z bieżących potrzeb.
W czasie stażu korzystałam także z programów: Microsoft Office Excel do opracowywania zestawienia i wyliczenia wyników uczniów oraz frekwencji na zajęciach, oraz PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych do wykorzystania na lekcji, głównie do przygotowania tematów z zakresu kulturoznawstwa brytyjskiego i amerykańskiego.
§ 8 ust. 2 pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1)Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w ramach prac na rzecz Zespołu Humanistycznego.
W ramach współpracy z innymi nauczycielami języków obcych na bieżąco wymienialiśmy się poglądami, pomysłami, materiałami do zajęć; konsultowaliśmy wybór podręcznika i zadań z podręcznika do realizacji w danym oddziale, a także wyniki uzyskiwane przez uczniów- formułując wnioski do dalszej pracy w każdej klasie. Omawialiśmy także tematy konferencji metodycznych, w których uczestniczyliśmy oraz ocenialiśmy wartość otrzymywanych materiałów szkoleniowych.
W roku 2008/2009 przygotowałam, przeprowadziłam konkurs i oceniłam prace w Szkolnym Konkursie na Najlepszego Ucznia z Języka Angielskiego
20.06.2008r zorganizowałam spotkanie dla nauczycieli języka angielskiego podczas którego podzieliłam materiałami i informacjami dotyczącymi przygotowania uczniów do Międzypowiatowej Olimpiady Języka Obcego. Materiały te uzyskałam od doradcy metodycznego organizującego ta olimpiadę.
09.03.2009 zorganizowałam spotkanie informacyjne dla grona pedagogicznego w celu podzielenia się wiadomościami i materiałami, które zdobyłam na szkoleniu wprowadzającym do programu „Patrz i zmieniaj”
2)Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów i nauczycieli zainteresowanych.
W okresie stażu przeprowadziłam kilka lekcji koleżeńskich:
18.05.2006r- „On Holiday- revision of Present tenses”
10.12.2006r- ‘Who’s your pen-pal?”- lekcja z wykorzystaniem Internetu
03.12.2007- ‘AIDS- facts and misinformation’- lekcja okolicznościowa z okazji Dnia Aids
06.06.2007r- „He looks as if he’s a busy person- expressing opinion and speculating”
18.06.2008r- “Ponglish- the new language of Polish immigrants’

3)Udostępniłam opracowane przez siebie materiały innym nauczycielom języka angielskiego:
Stworzyłam teczkę zawierającą najciekawsze materiały dydaktycznych nauczycieli do przeprowadzenia lekcji języka angielskiego w tym: scenariusze zajęć, testy i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli języków obcych. Wszystkie materiały zostały umieszczone w bibliotece szkolnej i udostępnione wszystkim zainteresowanym nauczycielom.
4) Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami z innych szkół:
Jestem w stałym kontakcie z nauczycielami języka angielskiego uczącymi w innych szkołach gimnazjalnych i ponadgimazjalnych. Dzielę się z nimi swoim doświadczeniem, pomysłami i materiałami. Dodatkową możliwość wymiany poglądów stwarza wspólne uczestnictwo w licznych konferencjach i warsztatach metodycznych i corocznie podczas sesji oceniania matur.
5) Współpracowałam z pedagogiem szkolnym
Na bieżąco współpracuję z pedagogiem szkolnym. Współpraca polega na wymianie informacji na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, ich trudności w opanowaniu materiału oraz różnych innych problemów. Wspólnie decydowałyśmy komu udzielić pomocy materialnej zwolnić z opłaty za ubezpieczenie. Ustalałyśmy metody postępowania wobec uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze.
6)Służyłam pomocą nauczycielom o niższym stażu:
Pomagałam koleżankom w miarę możliwości przy przygotowaniu dokumentacji z odbywania stażu. Przekazywałam swoją wiedzę na temat zmian w prawie oświatowym i około oświatowym wskazując właściwe publikacje na ten temat i miejsca,
w których należy szukać interpretacji przepisów .Dzieliłam się wiedzą z innymi nauczycielami na temat metod i sposobów pracy z uczniem oraz sposobami rozwiązywania problemów.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą. Pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowałam i wdrożyłam program koła zainteresowań- koło filmowe.

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
1)Pełniłam funkcję egzaminatora maturalnego:
23 marca 2005r. zdobyłam kwalifikacje do pełnienia funkcji egzaminatora OKE w nadzorowaniu egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Od 2005 do 2009r co roku jestem powoływana do zespołu egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego, Systematycznie uczestniczę w corocznych szkoleniach organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie oraz uczestniczę w ocenianiu prac egzaminacyjnych.
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Prowadzenie dodatkowych zajęć:
1). Przez cały okres stażu prowadziłam kółko maturalne przygotowujące do matury na poziomie podstawowym. W roku 2006/2007 prowadziłam fakultety maturalne przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym.
2).Wraz z dwiema a anglistkami prowadziłam Szkolny Klub Europejski:
W ramach działalności klubu wraz z koleżanką anglistką przygotowałyśmy i przeprowadziłyśmy projekt „Dzień Wiosny w Europie”, 8-9 maja, 2006r.Projekt obejmował: konkurs wiedzy ogólnej o Unii Europejskiej, wystawy i prezentacje o tematyce europejskiej, inscenizację „Wycieczka po zjednoczonej Europie”, wykład doradcy metodycznego MC ODN w Tarnowie na temat UE.
W październiku 2006 zorganizowałam spotkanie z native speaker’em. Zaprosiłam do szkoły p. Martina Partridge’a, który będąc native speakerem, narodowości nowozelandzkiej, przeprowadził w ramach lekcji przedmiotowych spotkania w grupach kontynuujących naukę j.angielskiego.
Co roku organizowałam obchody Dnia Świętego Patryka. Opracowywałam pytania do quizów, prowadziłam konkursy, zasiadałam w komisjach oceniających.
18 kwietnia 2009 opracowałam i przeprowadziłam konkurs wiedzy ogólnej o Św. Jerzym, patronie Anglii.
W roku szk. 2007/2008 zorganizowałam dwa wyjazdy na spektakle w języku angielskim do Centrum Kultury „Rotunda” w Krakowie oraz dwa warsztaty tańca szkockiego i irlandzkiego dla uczniów.

8) Przewodniczę Szkolnemu Klubowi Unesco:
Od roku 1979 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie należy do grona Szkół Stowarzyszonych UNESCO.W ramach działalności SK Unesco planowałam i koordynowałam działania w ramach Dni Kultury, które organizujemy w naszej szkole już od ponad 25 lat. Organizując Dni Kultury przygotowuję tematykę i harmonogram zajęć.Są to konkurencje sportowe, konkursy wiedzy, wystawy, prezentacje multimedialne, wystawienie sztuki teatralnej, konkursy piosenki i poezji. Konkursy i wystawy poświęcane są życiu i twórczości znanych osobistości literatury, sztuki i nauki, wybieranych jako patronów co roku przez organizację Unesco.W czerwcu 2008r,opracowałam artykuł wraz z fotorelacją z obchodów Dni Kultury w roku szk.2007/2008 do gazety lokalnej ”Wieści Tuchowskie”
W ramach współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO utrzymuje kontakt mailowy z koordynatorem programu Unesco Dzięki tej korespondencji jestem na bieżąco z wszelkimi nowinkami i propozycjami udoskonalania zajęć dydaktycznych oraz przekazuję sprawozdania z działalności SK Unesco.
Dzięki propozycji PK ds. Unesco wzięłam udział w szkoleniu a następnie przeprowadziłam w szkole program „Patrz i Zmieniaj”, opracowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program ten polegał na prowadzeniu zajęć dotyczących globalnych współzależności pomiędzy krajami Północy i Południa na bazie filmów dokumentalnych udostępnianych przez CEO.W czerwcu 2009r. wysłałam sprawozdanie z realizacji programu ‘Patrz i Zmieniaj’ w naszej szkole.
W roku 2007/2008 listopad-maj, wraz z kilkoma uczniami wzięłam udział w Mondialogo- wymiana międzykulturowa” proponowanym przez Unesco. Nasi uczniowie prowadzili korespondencję mailową za pośrednictwem strony internetowej Mondialogo, z grupą uczniów z Kirgistanu. Uczniowie poznawali wzajemnie swoja kulturę i obyczaje oraz mieli możliwość porozumiewania się w języku angielskim. Moje zadanie polegało na nadzorowaniu korespondencji uczniów pod względem poprawności językowej oraz korespondowanie z organizacja Mondialogo w celu zdawania sprawozdań z działalności mojej grupy.
Co roku zachęcam uczniów do wyjazdu na obozy językowe Unesco, spośród chętnych uczniów wybieram ostatecznych kandydatów do wyjazdu na obóz na podstawie wyników testów kwalifikujących, które sama przygotowuję. W gablocie szkolnej poświeconej Unesco regularnie umieszczam informacje o obozach językowych, w tym relacje uczniów, którzy w tych obozach już uczestniczyli.
Według zaleceń Polskiego Komitetu ds. Unesco w latach 2007-2009 obchodzimy Światowy Rok Planet Ziemia. W związku z tym w dn.19-20.04.2007 zorganizowałam obchody Dnia Ziemi. Obejmowały one konkurs wiedzy o ochronie środowiska, konkurs fotograficzny , pokaz mody ekologicznej oraz konkurs na dekalog ekologiczny.
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1.Nawiązałam współpracę z placówkami oświatowymi:
1).Współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie
Dn. 20.listopada 2007r., w ramach współpracy z MCDN ODN w Tarnowie, wygłosiłam referat podczas spotkania zespołu przedmiotowego w siedzibie ODN, na temat metody Callana w nauczaniu komunikacji językowej
Dodatkowo uczestniczyłam w seminarium:
"Motywowanie uczniów do nauki, metody i techniki
wspierania procesu uczenia sie i nauczania" 27 marca 2007 r. 6 godzin
A także w konferencji "Edukacja interaktywna a efektywność procesu uczenia
sie i nauczania 10 XII 2008 r. 6 godzin
Przekazałam na do ODN materiały własnego autorstwa: scenariusze dwóch lekcji języka angielskiego i dwóch szkolnych imprez okolicznościowych.
Doradca metodyczny MC ODN w Tarnowie wystąpił w naszej szkole z wykładem na temat Unii Europejskiej

2).Od roku szkolnego 2005/2006 jestem członkiem zespołu samokształceniowego przy Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie
W ramach współpracy z SCE brałam udział w konsultacjach metodycznych :
-„Matura 2008”- analiza egzaminu zewnętrznego, podsumowanie wyników, wnioski (marzec 2008r)
-„Matura próbna z wydawnictwem Operon”- omówienie wyników, sugestie i wnioski(grudzień 2008)
Uczestniczyłam również w obradach zespołu samokształceniowego SCE:
-„VII Międzypowiatowa Olimpiada Języka Angielskiego”- powołanie komisji i uaktualnienie regulaminu( listopad 2008r)
-Konkurs Piosenki Angielskiej „English Song 2009”- prace komisji konkursowej(styczeń 2009r)
-„MOJA 2009r”- prace komisji konkursowej, podsumowanie wyników etapu szkolnego, wyłonienie finalistów( marzec 2009r)
Ponadto, co roku przygotowywałam uczniów do udziału w Międzypowiatowej Olimpiadzie Języka Angielskiego organizowanej przez SCE a także ,w roku 2007 i 2008, byłam członkiem komisji oceniającej prace konkursowe i przyznającej nagrody.
3) Współpraca z Centrum Kultury „Rotunda” w Krakowie.
W ramach tej współpracy w roku 2007 i 2008 organizowałam wyjazdy na spektakle w języku angielskim wystawiane przez angielskich aktorów.
4) Współpraca z członkinią zespołu tańca irlandzkiego i szkockiego „Comhlan”.
W marcu 2007 roku p. X wygłosiła w naszej szkole wykład na temat tańców irlandzkich i szkockich oraz przeprowadziła warsztaty tańca. Dodatkowo w tym samym roku nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach tańca szkockiego w Ośrodku Kultury „Kuźnia” w Krakowie.

5)Nawiązałam współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie:
Zaprosiłam grupę uczniów wraz z nauczycielem na Dni Kultury grudniu 2008r, nasi uczniowie natomiast gościli w LO a Tarnowie na konkursie poezji anglojęzycznej. Obydwie szkoły są stowarzyszone w Unesco, w związku z tym wymieniamy się pomysłami i spostrzeżeniami odnośnie realizacji zadań w ramach priorytetów wyznaczonych przez Unesco
6) Nawiązałam współpracę z nauczycielami sąsiedniej szkoły tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie. Razem z nauczycielami tej szkoły opracowaliśmy projekt i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”. Wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony.

2.We współpracy z młodzieżą i nauczycielami przygotowałam imprezy szkolne:
Oprócz imprez w ramach działalności SK Europejskiego i SK Unesco, opisanych w pkt.4c zorganizowałam:
Akademie z okazji obchodów Święta 3-go Maja- organizowałam przez trzy lata
Kabaret z okazji Dnia Św.Walentego- luty 2006
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej- październik 2006
Quiz Wiedzy Ogólnej o USA, wrzesień 2006
Andrzejki po szkocku, grudzień 2006

§8 ust. 2 p. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
W czasie trwania stażu w pierwszym i trzecim roku dokonałam analizy sytuacji jednego ucznia z klasy wychowawczej i jednego ucznia z innej klasy. Podjęłam starania, aby rozwiązać te problemy w sposób racjonalny, zwłaszcza ten wychowawczy z pełnym wyczuciem i empatią mając na uwadze, że dotyczył on delikatnej materii jaka jest psychika ludzka. Przypadek wychowawczy dotyczył uczennicy klasy pierwszej i jej problemów w nauce. Drugi z przypadków dotyczył zdolnego ucznia klasy pierwszej.

Podsumowanie

Powyższe sprawozdanie stanowi dokument przedstawiający obraz zdobytych przeze mnie osiągnięć i umiejętności niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Dzięki licznym szkoleniom i warsztatom , podjętym przez mnie działaniom, współpracy z innymi osobami i instytucjami oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a tym samym motywacji uczniów. Mogę stwierdzić, że moja praca dydaktyczna przyczyniła się w dużej mierze do zwiększenia wyników uczniów w nauce oraz jakości pracy i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły.
W przyszłości pragnę kontynuować to co zaczęłam w trakcie stażu. Wiele podjętych przez mnie inicjatyw ma charakter ciągły. Przez kolejne dwa lata szkolne będę nadzorować realizację projektu POKL „Twoja inwestycja w przyszłość” pełniąc funkcję szkolnego kierownika projektu. Zamierzam również nadal kontynuować działalność w SK UNESCO i SK Europejskim oraz nadal realizować program „Patrz i zmieniaj”.
Wnioskując z efektów mojej pracy zawodowej dostrzegam jeszcze wiele rzeczy które chciałabym ulepszyć. W pierwszej kolejności chcę udoskonalić swoje umiejętności wychowawcze, gdyż wraz z nowymi zespołami klasowymi pojawiają się nowe trudności. Planuję, aby systematycznie zbierać informacje zwrotne uzyskiwane od uczniów na temat mojego nauczania, gdyż w ten sposób mogę podnosić jakość swojej pracy. Jeśli zaś chodzi o nauczanie języka angielskiego, to zamierzam jeszcze częściej stosować programy komputerowe do nauczania słownictwa i gramatyki, nie tylko w czasie zwykłych lekcji , lecz także ramach zajęć dodatkowych. Mając na uwadze również poniesione porażki i popełnione błędy, będę starała się w przyszłości stosować nowe sposoby i metody rozwiązywania problemów, by pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody kierując się zdobytym doświadczeniem, by ciągle doskonalić się jako nauczyciel, wychowawca i opiekun młodzieży

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.