X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5608
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Okres odbywania stażu: od 01.09.2008r do 31.05.2009r

Zespół Niepublicznych Szkół

Nauczyciel odbywający staż: mgr Agnieszka Majdecka
- nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Opiekun stażu: mgr I. W. – od 01.09.2009r.
mgr A. K. – od 15.10.2008r do momentu powrotu p. I. W.

Niniejsze sprawozdanie opracowałam w związku z zakończeniem odbywanego przeze mnie stażu w Zespole Szkół Niepublicznych, a tym samym zakończeniem przygotowań do awansu
na stopień nauczyciela kontraktowego To sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań. Pierwszego września 2008r. rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Niepublicznych jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego. Tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski w zawodzie nauczyciela, wychowawcy klasy drugiej.
W oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 20.09.2008r.
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane cele i zadania założone w planie rozwoju zawodowego.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, wierząc, że podniesie to efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy jak również, jakości pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań:

§ 6 ust. 2 pkt 1
Poznanie zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły.

Na początku mojej pracy jako nauczyciela stażysty zapoznałam się wstępnie z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego. Szczególną uwagę zwróciłam na warunki, które musi spełnić nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego.
Po przydzieleniu mi opiekuna stażu, którym zastała mgr I. W., pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie.
Wspólnie z opiekunem stażu, uzgodniłyśmy harmonogram spotkań oraz sposób realizacji stażu.
Przystępując do realizacji moich zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS.
Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego.
Opracowany plan rozwoju zawodowego przedłożyłam do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
W dalszym etapie zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację pracy w szkole: tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, planem dyżurów, na bieżąco śledziłam plan zastępstw, oraz zasady współpracy dyrektora z pracownikami
Na podstawie obserwacji i udziale w posiedzeniach Rady pedagogicznej organizowałam własną pracę.
Kolejnym zadaniem było zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę w szkole. Dokładnie przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące systemu oświaty, jak również statut szkoły, program dydaktyczno – wychowawczy i profilaktyczny, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa.
Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Dokonując bieżących wpisów w dzienniku poznałam jego strukturę. Realizowałam wewnątrzszkolny system oceniania, prowadziłam zajęcia lekcyjne zgodnie
z rozkładem, pełniłam określone dyżury.
Zapoznałam się także z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi, uczestniczyłam w szkoleniu BHP.
Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania
w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.
Przez cały okres stażu uczestniczyłam w pracach szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji. Wspólnie z innymi nauczycielami dokonywałam analizy określonych problemów wychowawczych, brałam udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli oraz zebraniach zespołu przedmiotowego.

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania „Ja i moja szkoła”, przeanalizowałam podstawę programową. Utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci, tablice na których dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałam salę zajęć.
Samodzielnie opracowywałam też niektóre sprawdziany ale również korzystałam z gotowych propozycji, opracowań, które stosowałam do kontrolowania wiedzy uczniów, a także wspomagałam się radami innych nauczycieli. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach
Rady Pedagogicznej.

Ponadto podnosiłam swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w radach szkoleniowych, kursach oraz ukończeniu studiów podyplomowych.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
• Jak pomagać uczniowi z uszkodzonym narządem słuchu?
• 19.03.2009r. – Szkolenie BHP
• 15.05.2009r. – kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
• 03.06.2009r. – Nowa Podstawa Programowa

Zewnątrzszkolne formy doskonalenia:
• 08.09.2008r. – Wykład dr Julity Wojciechowskiej z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat: „Ścieżki wspomagania rozwoju społecznego
i emocjonalnego a gotowość szkolna
• 01.10.2008r. – Ukończenie studiów podyplomowych „Pedagogika osób
z niepełnosprawnością Intelektualną – Oligofrenopedagogika”
• 12.03.09r – 28.05.09r. – udział w programie „Dam sobie radę”
- 15.03.09r; 16.04.09r; 07.05.09r. – udział w szkoleniu podstawowym dotyczącym przemocy wobec dziecka, funkcjonowaniu dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym, mechanizmu uzależnienia i współuzależnienia; udział w instruktażowym szkoleniu przygotowującym do przeprowadzenia zajęć z rodzicami i uczniami
• 13.03.2009r. – „Praca psychologiczna osobami w różnych sytuacjach kryzysowych”
• 17.04.2009r. – „Praca z osobą w sytuacji kryzysu suicydalnego”
• 15.05.2009r. – „Praca z osobą w sytuacji żałoby i straty”
• 28.05.2009r. – kurs „Kierownik wycieczek szkolnych”
• 05.06.2009r. – „Przemoc interpersonalna – domowa i rówieśnicza”

Uważam, że zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli były dla mnie bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Zapoznałam się z literaturą pedagogiczną i psychologiczną, we własnym zakresie na bieżąco korzystałam z określonych pozycji w celu poznawania i wykorzystywania nowych metod pracy
z grupą a także poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie opieki wychowawczej i pracy dydaktycznej. Spis wybranych pozycji, którymi najczęściej się podpierałam przez cały okres stażu znajduje się w bibliografii.

Poza zaplanowanymi działaniami w szkole według określonego harmonogramu zajęć i moją pracą dydaktyczno – wychowawczą jako nauczyciela nauczania zintegrowanego i wychowawcy klasy drugiej, podejmowałam również dodatkowe działania na rzecz szkoły:

- wykonywałam dekoracje i gazetki tematyczne

- włączyłam się czynnie do organizacji wybranych imprez szkolnych:

Uroczystość Ślubowania klasy pierwszej.
Spotkanie opłatkowe – Przedstawienie Jasełkowe według samodzielnie przygotowanego scenariusza, przy współpracy z p. A. R. i p. H. K.
Dzień babci i dziadka.
Dzień Matki.
Opieka uczniami podczas zorganizowanej dyskoteki szkolnej z okazji
Dnia Halloween oraz szkolnym balu przebierańców.
Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie Świata” - prowadzenie z uczniami klasy drugiej konkursu plastyczny „Chrońmy nasze lasy”.
Wyjazd z uczniami klasy drugiej do Jarocina do kina na film pt.:
„Król Maciuś Pierwszy”.
Wyjazd z dziećmi klasy drugiej na XVI Gminny Konkurs „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku”, który odbywał się w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Uczniowie zaprezentowali scenkę „Radość Bożego Narodzenia” według mojego scenariusza.
Wyjazd z uczniami klasy drugiej do Potarzycy – zwiedzanie planetarium.
Przeprowadzenie szkolnego konkursu na „Najładniejszą kartkę świąteczną” przy współpracy z p. A.R.
Wyjazd z uczniami klasy drugiej do Kadziaka na zaproszenie pani sołtys – zaprezentowanie scenki „Radość Bożego Narodzenia”.
Wyjazd z dziećmi do Jarocina na Baśń muzyczną.
Przeprowadzenie konkursu na najładniejszą kartkę walentynkową
i najciekawszy wiersz lub rymowankę o tematyce miłosnej –przy współpracy
p. A. R.
Wyjazd z dziećmi do Jarocina na przedstawienie teatralne „Brzechwolandia”.
Zorganizowanie podczas pierwszego dnia ferii zajęć plastycznych i konkursu
na najciekawsze „eko – strój” oraz rymowankę. – przy współpracy z p. J.K. i p. K. K.
Zgłoszenie i przygotowanie uczniów klasy drugiej do ogólnopolskiego konkursu matematycznego KANGUREK – opieka nad uczniami w dniu konkursu.
Udział z dziećmi w obrzędzie powitania wiosny. Wykonywanie z dziećmi symbolicznej Marzanny, układanie rymowanek na najciekawszą pisankę wielkanocną i najładniejszą kartkę wielkanocną z zastosowaniem materiałów naturalnych.
Zorganizowanie dla uczniów warsztatów plastycznych - wykonywanie pisanek wielkanocnych, oraz ogłoszenie konkursu.
Wykonanie dekoracji wielkanocnej w szkole – wystawa pisanek, gałązki
z kwiatkami wykonanymi z uczniami podczas zajęć w świetlicy.
Wyjazd z uczennicami do Siedlemina na V Gminny Konkurs na Prezentację wybranego wiersza „Akademia Pana Brzechwy i Tuwima”.
Zorganizowanie szkolnego konkursu recytatorskiego dla uczniów z klas 1-3– prezentacja wybranego wiersza J. Tuwima, J. Brzechwy lub W. Chotomskiej. Zaprojektowanie dyplomów i zorganizowanie nagród.
Opieka nad dziećmi podczas wyjazdu do Jarocina na Baśń 1001 nocy.
Zorganizowanie wycieczki dla uczniów klas 1- 3 do Parku Dinozaurów
w Rogowie.

- W pierwszym semestrze prowadziłam dodatkowo zajęcia plastyczno - techniczne dla uczniów, w semestrze drugim prowadziłam te zajęcia w ramach zajęć świetlicowych.
Od stycznia 2009r..zostałam powołana do prowadzenia zajęć w świetlicy.
- Dodatkowo prowadziłam dla uczniów klasy drugiej zajęcia wyrównawcze oraz całoroczny konkurs ortograficzny „Mały Ortografek”

Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka: pedagogika zabawy, zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego.
Przygotowując lekcje korzystałam też z różnorodnych informacji dydaktycznych zamieszczonych na stronach internetowych. Wykorzystywałam również komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje, a także do pogłębiania i doskonalenia swojej wiedzy.
Na bieżąco gromadziłam dokumentację realizacji planu rozwoju zawodowego i przedstawiałam zebrane dokumenty opiekunce stażu (konspekty, scenariusze, artykuły, książki, ciekawe materiały i pomysły). Efektem końcowym jest niniejsze sprawozdanie wraz ze zgromadzonymi materiałami w postaci załączników, tworzące razem teczkę nauczyciela stażysty.

Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
•www.eduseek.ids.pl
•www.pwn.com.pl
•www.interklasa.pl,
•www.wsip.com.pl
•www.publikacje.edux.pl
•www.scholaris.pl
•www.szkolnictwo.pl
•www.profesor.pl
•www.literka.pl
•www.awans.net
•www.men.waw.pl

§6 ust.2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów – teczka wychowawcy

Rozpoczynając pracę w szkole otrzymałam pod opiekę uczniów klasy drugiej.
Po przeanalizowaniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły opracowałam własny program wychowawczy i profilaktyczny dla uczniów klasy drugiej, który starałam się realizować przez cały rok szkolny. Przeprowadzona we wrześniu wstępna diagnoza obserwacyjna pozwoliła mi na opracowanie priorytetów, na bazie których pracowałyśmy cały rok starając się wyrównać niedociągnięcia, przełamać obawy dzieci i ukierunkować je w swoim rozwoju.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Prowadziłam też pracę indywidualną z dziećmi wymagającymi oddziaływania opiekuńczo-terapeutycznego lub rozwijania zdolności i zainteresowań. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności (nieufność, nieśmiałość, lęk). W miarę pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych (pieczenie ciasta na klasowe i szkolne uroczystości, organizowanie upominków dla dzieci, wyjazdy na basen). Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas spotkań ogólnych i konsultacji indywidualnych.

W roku szkolnym 2008/2009 przeprowadziłam cztery spotkania ogólne z rodzicami
o następującej tematyce:
- 01.09.2008r. – rozpoczęcie roku szkolnego, wstępne zapoznanie się z uczniami i ich rodzicami
- 22.09.2008r. – informacja o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć, zeszyt wychowawczy dla ucznia jako forma kontaktu rodziców z nauczycielem, wybory
do Klasowej Rady Rodziców,
- 03.12.2008r. – zapoznanie z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów i ich zachowaniem, uwrażliwienie rodziców na mobilizację dzieci do systematycznej pracy, zachęcanie
do współudziału w uroczystościach szkolnych i pozytywnym wspieraniu dzieci
- 13.01.2009r. – przedstawienie i omówienie Kart Osiągnięć uczniów i ocen opisowych
za pierwszy semestr z uwzględnieniem postępów edukacyjnych i oceny z zachowania
- 18.05.2009r. – zapoznanie rodziców z osiągnięciami uczniów, podsumowanie programu profilaktycznego „Dam Sobie Radę”, omówienie programu wycieczki do Rogowa, zorganizowanie zakupu podręczników

Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do klasy oraz dostarczając jak największej ilości informacji zarówno przekazem ustnym jak również w formie zeszytu wychowawczego, w którym uczniowie zapisywali lub wklejali określone informacje. Znając predyspozycje, możliwości i zainteresowania dzieci w roku szkolnym 2008/2009 jako wychowawca klasy mobilizowałam i przygotowałam dzieci do udziału w różnego rodzaju zawodach i konkursach na szczeblu klasowym, wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym, a także wszelkiego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych.

§ 6 ust. 2 pkt 4
Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć dydaktycznych.
Na początku roku szkolnego wraz z opiekunem stażu ustaliliśmy terminy i tematykę zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności dyrektora szkoły. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Przez cały rok pracy wspomagałam uczniów do twórczej aktywności, mobilizując do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.
Na bieżąco gromadziłam dokumentację realizacji planu rozwoju zawodowego i przedstawiałam zebrane dokumenty opiekunce stażu (konspekty, scenariusze, artykuły, książki, ciekawe materiały i pomysły). Efektem końcowym jest niniejsze sprawozdanie
wraz ze zgromadzonymi materiałami, tworzące razem teczkę nauczyciela stażysty.

PODSUMOWANIE
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie jako wychowawcy klasy, zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka, pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie pracy zawodowej. Będę się także starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne oraz wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.

..................................
data, podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.