X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5606
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela stażysty

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku – Kamiennej, na stanowisku nauczyciela matematyki w wymiarze 8/18 etatu. Jednocześnie podjęłam również pracę w Szkole Podstawowej nr 9 w Skarżysku – Kamiennej, na stanowisku nauczyciela informatyki w wymiarze 2/18 etatu. W okresie od 1 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zastępowałam, w wyżej wymienionej placówce, nauczyciela matematyki, pełniąc również w tym okresie obowiązki wychowawcy.
W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe – magisterskie z przygotowaniem do nauczania matematyki i informatyki.
W tracie odbywania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 30.09.2009, poprzez:
I Organizowanie swojego czasu pracy w szkole i umiejętne nawiązanie kontaktu z otoczeniem
W obrębie tego działania:
1. Zapoznałam się z procedurami osiągania awansu zawodowego, w szczególności z treścią :
a) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593);
b) Rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
We wrześniu 2008 roku podpisałam kontrakt z opiekunem stażu – panią mgr Edytą Kwiecień, w którym wspólnie określiłyśmy warunki naszej współpracy.
3. Zapoznałam się z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
4. W terminie do 15 września 2008 roku opracowałam własny Plan Rozwoju Zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły. Wraz z opiekunem – panią Edytą Kwiecień ustaliłyśmy terminy wzajemnej obserwacji zająć oraz konsultacji, które odbywały się raz w miesiącu.

II Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole
W obrębie tego działania:
1. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95, poz. 425),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2007 roku Nr 157, poz.1100).
Uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych, o czym świadczą listy obecności na radach.
2. Zapoznałam się z dokumentacją obowiązującą w szkole, taką jak:
- Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej,
- Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Regulamin pracy w Szkole Podstawowej nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej.
Dzięki zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami lepiej zrozumiałam przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły zarówno od strony prawnej jak i jej wewnętrznym funkcjonowaniem.
Zapoznałam się również z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, miedzy innymi:
- Dzienników lekcyjnych,
- Dzienników zajęć pozalekcyjnych,
- Arkuszy ocen,
- Księgi zarządzeń.
Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika.
3. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródło zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
Brałam udział w szkoleniu BHP, przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.

III Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków
W obrębie tego działania:
1. Jako obserwator uczestniczyłam w osiemnastu lekcjach prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym oraz sporządzałam kartę hospitacji zawierającą najistotniejsze uwagi dotyczące lekcji. Poprzez obserwację i rozmowy z nauczycielem prowadzącym wzbogaciłam swoją wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia lekcji. Wdrożyłam w swój warsztat pracy różne metody i formy pracy, które zaobserwowałam na lekcjach.
2. Przeprowadziłam dziewięć zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą, w obecności, której się odbywały.
Omówienie moich lekcji przyczyniło się do wprowadzenia drobnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Rozmowy te pomogły mi w doskonaleniu warsztatu pracy zawodowej.
3. Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy młodego nauczyciela.
Zauważyłam, że najlepsze efekty dydaktyczne daje konsekwentne przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Zauważyłam również, że do każdego ucznia należy podejść w indywidualny sposób.
Zgodnie z celami mojego awansu zawodowego starałam się jak najprężniej uczestniczyć w formach doskonalenia zawodowego. Brałam udział we wszystkich dostępnych formach doskonalenia zawodowego, m.in. w wewnątrzszkolnych zespołach samokształceniowych, radach szkoleniowych („Lekcja wychowawcza - lekcją, na którą się czeka”, „Działania interwencyjne w szkole”), kursie organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, szkoleniu organizowanym przez wydawnictwo MAC, konferencjach metodycznych organizowanych przez ŚCDN w Kielcach.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie młodzieży, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Moim założeniem w pracy nauczyciela jest wzbudzanie u uczniów sympatii do matematyki oraz uświadomienie sensu nauki tego przedmiotu. Poprzez aktywną pracę i dobre relacje z uczniami to założenie udało mi się zrealizować.
4. Przeprowadzałam z uczniami lekcje matematyki również z wykorzystaniem komputera. Całą dokumentację stażu przygotowałam z wykorzystaniem komputera. Bardzo często wykorzystywałam Internet podczas przygotowywania konspektów lekcji i pomocy naukowych oraz do pogłębiania i doskonalenia swojej wiedzy. Zamieściłam w Internecie swój Plan Rozwoju Zawodowego oraz niektóre scenariusze zająć.
5. Raz w tygodniu prowadziłam nieodpłatne zajęcia matematyczne, celem których była pomoc w nauce uczniom mającym trudności ze zrozumieniem materiału z matematyki. Dzięki temu kilku uczniów zachęciłam do nauki matematyki. Przygotowywałam uczennicę klasy czwartej do konkursu matematycznego, która później zajęła w nim trzecie miejsce.
W Szkole Podstawowej nr 9 również prowadziłam nieodpłatne zajęcia, w tym przypadku były to zajęcia komputerowe dla uczniów klasy IV. Uczniów klasy V przygotowywałam do konkursu pt: „Ks. prof. Włodzimierz Sedlak – badacz, naukowiec, odkrywca, sercem Skarżyszczanin...”, za co później otrzymałam dyplom uznania.

IV Posiadanie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umiejętność poszukiwania źródeł informacji o uczniu
W obrębie tego działania:
1. Zapoznałam się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku uczniów poprzez analizę teczek wychowawców a jednocześnie analizę opinii i orzeczeń psychologiczno – pedagogicznych.
2. Oprócz praktycznych umiejętności zdobywanych na drodze doświadczeń starałam się zgłębiać teorię. Studiowałam lekturę z zakresu doskonalenia swoich metod pracy
„O nauczaniu matematyki – wykłady dla nauczycieli i studentów” – Michał Szurek, ale również z zakresu psychologii, miedzy innymi „Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji” – Roman Warszewski oraz „Wychowywanie bez porażek w szkole” – Thomas Gordon.
3. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania oraz ocenach uczniów. Starałam się jak najdokładniej poznać sytuację uczniów poprzez nawiązanie współpracy z rodzicami uczniów (poprzez uczestnictwo w comiesięcznych Dniach Otwartych Szkoły) a także rozmowy z samymi uczniami. W swojej pracy starałam się być życzliwa oraz otwarta w kontaktach interpersonalnych. Pełniąc obowiązki wychowawcy od września do grudnia brałam udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, m.in. przygotowywałam z wychowankami klasową zabawę andrzejkową oraz klasową Wigilie; byłam opiekunem uczniów na wyjeździe na basen „Perła”, wyjściu do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Sprawowałam opiekę nad uczniami biorącymi udział w międzyszkolnym konkursie matematyczno – przyrodniczym organizowanym dla klas szóstych.
4. Zapoznałam się z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych.
Instytucje z terenu Skarżyska-Kamiennej mogące pomóc w sprawach wychowawczych:

1. Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
(0-41) 25 – 20 – 166
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
(0-41) 25 – 25 – 045
3. Powiatowa Komenda Policji
(0-41) 39 – 51 – 205
4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
(0-41) 25 – 30 – 686
5. Sąd Rodzinny i Nieletnich
(0-41) 25 – 20 – 355
6.Komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Miasta
(0-41) 25 – 20 – 154
7.Stowarzyszenie Arka Noego
(0-41) 25 – 20 – 249

Dzięki pomocy Pani Edyty Kwiecień - opiekuna stażu oraz współpracy z pracującymi nauczycielami odbyłam staż na nauczyciela kontraktowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.