X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5603
Przesłano:

Sprawozdanie okresowe z realizacji planu rozwoju zawodowego

Bujny,
02.07.2009r.

Zbigniew Parnak
nauczyciel jęz. angielskiego
ZSR CKP im. W. Witosa
w Bujnach

Sprawozdanie z pierwszego roku realizacji planu rozwoju zawodowego w celu awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpocząłem 1 września 2008 roku. W czasie pierwszego roku trwania stażu zrealizowałem zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007 roku sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Przystępując do zadań związanych z przygotowaniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, zrealizowałem następujące zamierzenia w zakresie zadań organizacyjnych wynikających z rozporządzenia MENiS z dn. 01.12.2004r. oraz z rozporządzenia MEN z dn. 14.11.2007r.:

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
- przeanalizowałem przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004r., rozporządzenie MEN z dn. 14.11.2007r.)
- opracowałem plan rozwoju zawodowego- złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu-ukończyłem kurs doskonalenia zawodowego „Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego” organizowany przez WODN w P-kowie Tryb. VIII 2008VIII 2008XI
2008 -
plan rozwoju zawodowego- wniosek o rozpoczęcie stażu- zaświadczenie ukończenia kursu
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- gromadziłem na bieżąco materiały i dokumenty mające znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy okres stażu
- potwierdzenia, zaświadczenia,

W zakresie zadań szczegółowo wynikających z rozporządzenia MENis z dn. 01.12.2004r. zrealizowałem następujące zamierzenia:

§8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Realizacja podstawowych funkcji szkoły i wynikających z nich zadań. -aktywnie współpracowałem z kol. kol.w ramach rady pedagogicznej i zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych
-opracowałem przedmiotowy system oceniania z jęz. angielskiego-sporządziłem plan wycieczek za r-k szk. 2008/9 -opracowałem zestawienie wycieczek za r-k szk. 2008/9
-czynnie uczestniczyłem w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego na terenie szkoły i poza nią okres stażu
IX 2008X 2008VI 2009V 2009
-protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej i zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych
-przedmiotowy system oceniania z jęz. angielskiego
-projekt planu wycieczek
-sprawozdanie z wykonania wycieczek za r-szk. -protokoły egzaminów, polecenia wyjazdów służbowych
2. Udział w programach i przedsięwzięciach podjętych przez szkołę. -aktywnie uczestniczyłem w organizacji dożynek powiatowych na terenie szkoły -przetłumaczyłem materiały promujące Szkołę na jęz. angielski w celu nawiązania międzynarodowej współpracy IX 2008VI 2008 -potwierdzenie dyrektora
-przetłumaczone materiały
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi i podniesieniu poziomu jakości pracy szkoły. -brałem udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego związanych z metody-ką nauczania jęz. angielskiego
-systematycznie wykorzystywałem technologie informacyjne na zajęciach edukacyjnych
-ukończyłem szkolenie organizowane przez WODN w P-kowie Tryb. „Nowatorstwo w systemie oceniania wewnątrzszkolnego. Idea programu CEO – ocenianie kształtujące-samodzielnie studiowałem literaturę fachową dostępną w zasobach Internetu-zakupiłem do prywatnej biblioteki szereg cennych materiałów metodycznych-brałem udział w lekcji otwartej prowadzonej przez nauczyciela jęz. niemieckiego
okres stażuokres stażu
II 2009XII 2008
okres stażu
okres stażu
I 2009 -certyfikaty uczestnictwa i ma teriały metodyczne
-testy sprawdzające opanowanie materiału nauczania
-opracowanie prezentacji multimedialnej o USA na dzień jęz. angielskiego
-zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia
-materiały metodyczne
-ankieta ewaluacyjna
4. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej. -pracowałem podczas zajęć lekcyjnych i, w miarę zgłaszanych potrzeb, pozalekcyjnych, głównie z uczniami klas maturalnych w celu lepszego przygotowania ich do matury X 2008 – IV 2009
5. Inspirowanie młodzieży do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
-przeprowadziłem olimpiadę z jęz. angielskiego na szczeblu szkolnym IX 2008
-potwierdzenie zgłoszenia, testy
7. Rozwijanie bazy dydaktyczno-przedmiotowej. -doposażyłem pracownię przedmiotową w materiały dydaktyczne -zachęciłem uczniów do wykonania pomocy dydaktycznych (plansz)-zgromadziłem obfitą taśmo- i videotekę języko-wą IX-X 2008okres stażu okres stażu - zdjęcia pracowni-plansze- zdjęcia pracowni

8. Promocja szkoły w środowisku.
-w czasie “drzwi otwartych Szkoły” brałem czynny udział w ich przebiegu poprzez aktywną prezentację klasopracowni jęz. angielskiego IV 2009 -potwierdzenie dyrektora
9. Współpraca z rodzicami.
- zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny brałem udział we wszystkich zebra-niach i spotkaniach konsultacyjnych z rodzicami uczniów
-utrzymywałem stałe kontakty indywidualne dotyczące zachowania i postępów w nauce uczniów, jak również problemów wychowawczych w pracy z nimi
- wielokrotnie kontaktowałem się z wychowawca
-mi poszczególnych klas w przypadku uczniów wykazujących słabe postępy w nauce lub sprawiającymi kłopoty wychowawcze okres stażuokres stażu
okres stażu
-harmonogram spotkań, protokoły zebrań-wpisy w dziennikach lekcyjnych-wpisy w dziennikach lekcyjnych


§8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie warsztatu pracy - wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
-systematyczne korzystałem z zasobów Internetu oraz komputerowych programów edukacyjnych
-wykorzystywałem słowniki multimedialne na zajęciach edukacyjnych
-wzbogacałem własny warsztat pracy o pomoce przygotowane za pomocą komputera
– opracowywałem testy, sprawozdania na posiedzenia Rady Pedagogicznej, i inne materiały (przedmiotowy system oceniania z jęz. angielskiego, itp.)-stosowałem Internet w życiu codziennym i w pracy zawodowej poprzez elektroniczny kontakt z nauczycielami, konsultantami wydawnictw, rodzicami i uczniami
okres stażu
-wpis w dziennikach lekcyjnych
– ścieżki edukacyjne-testy-sprawozdania-przedmiotowy system oce-niania z jęz. angielskiego-treść poczty elektronicznej


§8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy (plan rozwoju, okresowe sprawozdania z jego realizacji) -przygotowanie materiałów i ich publikacja
VI 2009 www.literka.pl


§8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystaniu z dóbr kultury.
-współorganizowałem „Dzień Angielski” na terenie szkoły II 2009 -potwierdzenie dyrektora
2. Społeczne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
-prowadziłem zajęcia pozalekcyjne z jęz. angielskiego w środowisku zamieszkania okres stażu
- potwierdzenie form współpracy
3. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie.
-przeprowadzałem konsultacje dla rodziców
-odbywałem dodatkowe spotkania z wychowawcami poszczególnych klas w celu wyjaśnienia zaistniałych problemów wychowawczych i wyjaśnienia ich podłoża okres stażu
okres stażu
-wpisy do dziennika

ował: Zbigniew Parnak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.