X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5544
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego z matematyki i informatyki

„Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie, tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja”
James Clerk Maxwell

Wstęp

Jestem nauczycielką matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej w Zabrniu. Posiadam dyplom ukończenia Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Matematyki. Studia swe poszerzyłam o specjalizację nauczania informatyki - studia magisterskie kierunek: matematyka z informatyką. Ponadto posiadam dokumenty ukończenia Studium Nauczycielskiego Nauczania Początkowego.
Praca, którą podjęłam w Szkole Podstawowej w Zabrniu to kolejny etap mojego doświadczenia zawodowego. W minionych latach pracowałam już w zastępstwie za nauczycieli w przedszkolu, w nauczaniu początkowym w klasach I-III, w klasie zerowej, w gimnazjum oraz, w klasach IV-VIII ucząc matematyki, techniki lub informatyki. Przez rok pracowałam również jako kierownik świetlicy szkolnej.
Obecnie jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin, jako nauczyciel kontraktowy. Przez cały okres stażu byłam wychowawcą kolejno klasy IV, V i VI. Ponadto od dwóch lat jestem opiekunem Samorządu Szkolnego.
W roku szkolnym 2007/2008 otrzymałam wyróżniającą ocenę pracy w Szkole Podstawowej w Zabrniu.
Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz procedurami.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły i Planu Wychowawczego, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na wychowanków.
Planując swój rozwój zawodowy, nie myliłam się, biorąc potrzeby uczniów za główny cel własnych działań. Bez uczniów lub wręcz przy ich negatywnym odbiorze, nie można pracować według najlepszego nawet planu i odwrotnie, wspaniałe pomysły uczniów i nie rodziców mają szans realizacji (zwłaszcza w dzisiejszych bardzo trudnych ekonomicznie czasach) bez twórczego podejścia i zapału nauczyciela.
Czas trwania stażu był dla mnie więc okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie. To także czas wielu zmian w moim życiu i własnego rozwoju – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Rozpatrywałam osiągnięcie celów szczegółowych, formułowałam wnioski i sugestie do dalszej pracy. W dokumentowaniu przebiegu stażu znacznie pomogło mi wykorzystywanie posiadanych umiejętności z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej. Mam tu na myśli stosowanie aplikacji biurowych do prowadzenia dokumentacji, opracowywanie zestawień, sprawdzianów i testów dla uczniów. Diagnoza własnych kompetencji na początku stażu umożliwiła mi zrozumienie, na jakim etapie znajduje się rozwój mojej ścieżki kariery zawodowej. Uświadomiłam sobie swoje mocne i słabe strony, jasno określiłam posiadane zasoby i te, które jeszcze powinnam uzupełnić. Poznawanie przepisów oświatowych, nowoczesnych metod nauczania oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami realizowałam przez cały okres stażu.
Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, teraz wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
§7 ust. 1 pkt 1

I. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Pierwszą czynnością podjętą w chwili rozpoczęcia stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu mgr Czesławą Ciejką. Polegała ona na ustaleniu zasad wzajemnych zobowiązań niezbędnych do prawidłowego odbycia stażu. Efektem powyższych ustaleń było opracowanie kontraktu. Sporządzenie tego dokumentu poprzedzone było lekturą przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Zaopatrzona w taką wiedzę przystąpiłam do opracowania planu rozwoju zawodowego, który umożliwił mi usystematyzowanie własnych działań i właściwą organizację warsztatu pracy.

II. Poznanie zasad funkcjonowania i organizowania zadań szkoły.

Realizację zadań związanych z awansem zawodowym rozpoczęłam od wszechstronnego zapoznania się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły. W tym celu sięgnęłam po najważniejsze dokumenty obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej tj. :
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Program Profilaktyki,
- Program Pracy Szkoły,
- kalendarzem roku szkolnego 2006/2009 oraz ze sposobem prowadzenia szkolnej dokumentacji
Statut Szkoły Podstawowej w Zabrniu stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o przysługujących nam wszystkim - nauczycielom i uczniom - prawach, ale także obowiązkach. Dokument ten okazał się także niezwykle pomocny we wszystkich sytuacjach spornych (jak np: prawo ucznia do poprawiania oceny czy możliwość odwołania od wystawionego stopnia).
W czasie mojego stażu w szkole zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji, czyli dzienników lekcyjnych, dzienników nauczania indywidualnego, ksiąg zarządzeń i ksiąg zastępstw. Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizowania zadań szkoły pozwoliło mi również na aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej. Dało mi także możliwość współpracy z dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami.

III. Aktywne i systematyczne uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w pracach zespołu wychowawczego. Brałam udział w ewaluacji i aktualizacji dokumentacji szkolnej, w pracach komisji opracowujących WSO, w mierzeniu jakości pracy szkoły, wdrażaniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Uczestnicząc w Posiedzeniach Rady Pedagogicznej poszerzyłam swoją wiedzę między innymi o zagadnienia dotyczące rozwoju zawodowego i osobistego wychowawcy klasy. Zapoznałam się ze sposobem badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, jak również poszerzyłam swoje wiadomości na temat przeciwdziałania konfliktom.

IV. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy.

W planie rozwoju zawodowego nie uwzględniłam problematyki środowiska lokalnego, powodem tego był głównie fakt, iż nie wiedziałam, że zostanę wychowawcą. Kiedy w październiku 2006r. otrzymałam wychowawstwo w klasie IV, z ochotą i zaangażowaniem rozpoczęłam pracę, uwzględniając wszystkie aspekty wychowawcze, społeczne i lokalne.
Pierwszy problem, z którym przyszło mi się zmierzyć, to integracja klasy.
W pierwszych tygodniach nauki uczniowie wykazywali sporo cech zespołu rozbitego, podzielonego na grupy, z objawami „dobrego” – w pojęciu dzieci donosicielstwa.
W związku z powyższym podjęłam szereg kroków w celu poprawy atmosfery w grupie. Rozmawiałam z uczniami indywidualnie, dyskutowaliśmy na lekcji wychowawczej, wskazywaliśmy na błędy, szukaliśmy dróg wyjścia, sposobów na poprawę, bawiliśmy się w scenkach dramowych jednoczących grupę. Przyniosłam do klasy zwierzątka, by budzić w swoich wychowankach poczucie odpowiedzialności i radości ze wspólnie wykonywanych zadań. Organizowałam wycieczki w terenie. Uczniowie mieli okazję bliżej się poznać, rozmawiać podczas wspólnej zabawy, przez co ja także bliżej ich poznałam.
Dodatkowym problemem w tej klasie, który dostrzegłam, jest fakt, że dzieci pochodzą z rodzin o różnym statusie materialnym. Problemem lokalnym w naszym środowisku jest bezrobocie. Kilku moich wychowanków nie stać na wspólne wyjazdy, wycieczki klasowe czy udział w płatnych konkursach. Zwracałam się wtedy o dofinansowanie do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach Górnych. Ostatnio nawet zrobiłam zbiórkę makulatury, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczyłam na opłatę konkursu „Kangur Matematyczny”.
Zorganizowałam zajęcia dodatkowe dla uczniów mających problemy z nauką. Kierowałam pracą zespołu koleżeńskiego w klasie mającego na celu pomoc w nauce uczniom słabszym. Uświadomiłam swoim wychowankom, że stanowią zespół i powinni być za siebie odpowiedzialni, powinni sobie nawzajem pomagać.

V. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

Priorytety wychowawcze szkoły wyznaczają pewien kierunek pożądanych zmian, ale szczegółowe działania wychowawcy powinny być dostosowane do konkretnego zespołu klasowego. Bardzo przydatne jest diagnozowanie sytuacji rodzinnej wychowanków. W tym celu przygotowałam ankietę diagnostyczną, przeprowadziłem ją w klasie, w której jestem wychowawczynią, a następnie przeanalizowałem otrzymane wyniki. W efekcie udało mi się sprecyzować, jakie działania wychowawcze są najbardziej przydatne w mojej klasie i dostosować rozkład do potrzeb uczniów. Starałam się, aby plan wychowawczy mojej klasy uwzględniał oczekiwania uczniów, rodziców i szkoły oraz sprzyjał efektywnej współpracy z uczniami. Założyłam teczkę z informacjami o swoich wychowankach.
Moja dotychczasowa praca wychowawcza nauczyła mnie lepszej współpracy ze środowiskiem lokalnym, przedsiębiorczości jako wychowawcy, rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz trudnej roli mediatora i arbitra wśród uczniów. Poprzez swoją pracę uwrażliwiam uczniów na potrzeby innych. Efektem tych działań jest pomoc niesiona chorym, potrzebującym czy też bezdomnym zwierzakom.
Diagnoza i wywiady na temat sytuacji rodzinnej moich wychowanków zaprocentowały w późniejszej pracy. Wszystkie moje poczynania ukierunkowałam na dobrą współpracę z rodzicami, uczniami oraz całym gronem pedagogicznym, celem wyszukania najlepszych rozwiązań dla problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów.
Poprzez pracę na rzecz klasy nauczyłam uczniów współpracy koleżeńskiej, zaangażowania społecznego, udzielania się dla innych oraz przedsiębiorczości na płaszczyźnie życia codziennego przez co uzyskałam wspaniałą integrację grupy.

VI. Sprawowanie opieki nad uczniami mającymi trudności dydaktyczno –
wychowawcze.

Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałam ankiety, aby dowiedzieć się, jakich metod dzieci potrzebują. Ankietowałam także dzieci w trakcie roku szkolnego, pragnąc uzyskać informacje o jakości mojej pracy. Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia, bądź to przez samodzielną obserwację, bądź analizowanie opinii z Poradni Pedagogicznej, rozmowy z rodzicami i innymi nauczycielami. Nie udało mi się jeszcze opracować zawartego w zadaniach stażowych ogólnego planu pracy z uczniem słabym – tutaj stosowałam w każdym przypadku indywidualne podejście, w zależności od potrzeb dziecka i prowadziłam w trakcie stażu konsultacje dla uczniów słabszych i potrzebujących takiej pomocy, a wiedza o tym, co im sprawia trudności pozwoliła mi modyfikować swoje plany nauczania. Utrzymywałam również stały kontakt z rodzicami dziecka mającego trudności w nauce.
W okresie stażu byłam w ciągłym kontakcie również z wychowawcami klas uczniów, których uczę. Wzajemna współpraca polegała na dzieleniu się spostrzeżeniami i wnioskami dotyczącymi zachowania danego ucznia, i na tej podstawie podejmowanie decyzji związanych z dalszą pracą dydaktyczno-wychowawczą. Poznanie bliżej skrajnej sytuacji rodzinnej niektórych uczniów, mogło poniekąd tłumaczyć ich agresywne zachowanie wobec innych. Dlatego w indywidualny sposób starałam się dotrzeć do takiego ucznia i wpłynąć na jego postępowanie.

VII. Współpraca z rodzicami, organizowanie zebrań i spotkań z rodzicami.

Jako wychowawca klasy IV, V, a następnie VI współpracowałam z rodzicami. Oprócz rutynowych spotkań na wywiadówkach utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów, sprawiających trudności wychowawcze, czy dydaktyczne. Utrzymywałam też kontakt z Radą Rodziców i „trójkami klasowymi”, zwłaszcza przy organizacji imprez z udziałem rodziców lub wymagających dofinansowania.
Na każdym spotkaniu ogólnym z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego. Oprócz omawiania bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych prowadziłam także krótkie pogadanki dla rodziców, między innymi „Wpływ telewizji na psychikę i postawy dzieci i młodzieży”. Chciałam w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic- dziecko – nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach, jakie czyhają na ich pociechy. Rodzice chętnie włączali się do dyskusji, a niejednokrotnie niektórzy z nich dziękowali mi za rady i wskazówki dotyczące postępowania z dzieckiem.
Moja współpraca z rodzicami układała się doskonale. Byłam w stałym kontakcie z nimi i miałam z ich strony zawsze wsparcie. Rodzice chętnie udzielali się przy organizowanych przeze mnie imprezach, wspierali mnie i aprobowali moje przedsięwzięcia na rzecz klasy.

VIII. Współpraca z organami samorządowymi (np. GOPS, Caritas, PCK itp.).

Organizowałam w miarę możliwości pomoc materialną wychowankom mającym trudną sytuację, aby mogli skorzystać z wyjazdu na wycieczkę, do kina lub mieli możliwość wzięcia udziału w płatnych konkursach poza szkolnych.
W celu pozyskania środków na dofinansowanie konkursów i wycieczek: do Zakopanego, Krakowa, Rzeszowa podjęłam współpracę z Gminnym Koordynatorem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach Górnych. Prośby moje zostały rozpatrzone pozytywnie.

IX. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Zorganizowałam i opiekowałam się wieloma imprezami wewnątrzklasowymi, takimi jak:
- ognisko klasowe,
- wyjazd do kina,
- wyjazd do teatru,
- opłatek ,
- mikołajki klasowe,
- Dzień Chłopaka.
Uczestnictwo z wychowankami we wszystkich imprezach i konkursach organizowanych na terenie szkoły pozwoliło mi na zintegrowanie ich ze społecznością szkolną.
Wzięłam również udział ze swoją klasą w akcji: „Sprzątanie Świata”, co zostało poprzedzone pogadanką na temat: „Konieczność troski o środowisko”. Dzięki tej akcji mogłam lepiej poznać swoich wychowanków, relacje koleżeńskie w obrębie klasy – wzajemne sympatie i antypatie. Mogłam zauważyć, kto lubi przewodzić grupie i ma wśród niej posłuch, a także kto najlepiej potrafi się dostosować do reguł pracy w grupie. Obserwacje te wykorzystałam później w czasie lekcji, gdy przydzielałam zróżnicowane zadania w zależności od predyspozycji uczniów.
W roku szkolnym 2007/2008 zostałam wybrana w demokratycznych wyborach na opiekuna Samorządu Szkolnego, w roku 2008/2009 po wyborach znów sprawuję funkcję opiekuna. Na początku mojej pracy z Samorządem Szkolnym opracowaliśmy Regulamin. Corocznie z przewodniczącym i członkami SS planujemy zadania i kalendarz imprez. Dzięki dyskusjom z uczniami podczas zebrań i wysuwanym przez nich sugestiom, które biorę pod uwagę, pisząc plan pracy Samorządu Szkolnego, starałam się, by praca w samorządzie przy realizacji tych zadań była dla nich przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.
Uczniowie chętnie się angażują w różnego rodzaju akcje charytatywne: „Góra grosza”- pod patronatem towarzystwa „Nasz Dom”(zbiórka drobnych monet), „Pomóż i ty”- Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych (rozprowadzanie cegiełek), „Daj złociała dla zwierzaka”. Uczniowie chętnie solidaryzują się z dziećmi potrzebującymi pomocy, potrafią podzielić się swoimi skromnymi zasobami finansowymi. Kieruję przebiegiem tych akcji i jestem ich bezpośrednim koordynatorem w szkole, zachęcam uczniów do udziału w nich, nakreślając im jasne i wzniosłe cele. Organizowałam również zbiórkę makulatury i darów na rzecz schroniska „Kundelek”. Uwieńczeniem tego dzieła była wycieczka do tegoż schroniska w Rzeszowie, a potem pójście do kina.
Jako opiekunka Samorządu Szkolnego staram się sumiennie i efektywnie wypełniać powierzoną mi rolę. Dzięki mojej zapobiegliwości uczniowie są cały czas aktywni. Samorząd Szkolny bierze udział w całym życiu szkoły i praca tych uczniów jest widoczna i doceniana.

X. Organizowanie imprez kulturalno – naukowych, wycieczek turystyczno – krajoznawczych, dyskotek.

W 2006/2007 jako wychowawca klasy IV przygotowywałam z wychowankami uroczystości szkolne wg kalendarza uroczystości szkoły. Zorganizowaliśmy:
- konkursy na zabawie choinkowej,
- akademię z okazji Dnia Kobiet pt.: „Kwiatek dla Ewy”,
- wykonaliśmy wspólnie marzannę na konkurs z okazji I Dnia Wiosny,
- oraz wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie Świata”
Od 2007 roku jestem opiekunem Samorządu Szkolnego, dlatego organizuję corocznie kilka dyskotek szkolnych dla uczniów kl. IV – VI, zabawę andrzejkową, zabawę choinkową. Zawsze włączam się aktywnie do inscenizacji z okazji:
- Dnia Nauczyciela,
- Dnia Kobiet,
- Walentynki w szkole – poczta" francuska",
- zakończenia roku szkolnego
Jako opiekun jestem aktywnie zaangażowana przy w/w imprezach, odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg tych imprez, ich oprawę oraz zorganizowanie inscenizacji.
Trzyletnia praca stażysty nauczyła mnie współpracy zarówno z gronem pedagogicznym jak i uczniami. Uwidacznia się to najbardziej podczas organizowanych wspólnie akademii, przedstawień i tego typu imprez. Z doświadczenia wiem, że w pojedynkę niewiele można zrobić i uczę też tego swoich wychowanków.
W czasie stażu byłam współautorką i współorganizatorką następujących uroczystości szkolnych:
- Powitanie Wiosny – marzec 2007/2009
- Dzień Matki - maj 2007/2008
- Dzień Pieczonego Ziemniaka – wrzesień2006/2008
- Dzień Dziecka – czerwiec 2007/2008
- Dzień Ziemi - kwiecień 2008r.
- Dzień Chłopaka - wrzesień 2007r.
- Święto Niepodległości - listopad 2008r.
Podjęłam się tych zadań, gdyż od początku swojej pracy organizuję uroczystości szkolne, zdobyłam duże doświadczenie, zgromadziłam wiele niezbędnych materiałów. Przebieg wyżej wymienionych uroczystości cieszył się uznaniem zgromadzonych, a nabyte doświadczenia doskonalą proces dydaktyczno -wychowawczy.
Oprócz opisywanych wyżej uroczystości, byłam również organizatorką, współorganizatorką oraz opiekunką wycieczek takich jak:
- dwudniowej wycieczki do Zakopanego – czerwiec 2007r.,
- jednodniowej wycieczki do Krakowa – czerwiec 2008r.,
- jednodniowej wycieczki do Rzeszowa – marzec 2009r.
Poza tym zawsze chętnie pomagam w opiece nad uczniami innym nauczycielom w czasie wycieczek lub ognisk klasowych.
Organizując różnego rodzaju imprezy, stworzyłam uczniom możliwość rozwoju osobowego, kulturowego i intelektualnego. Dzięki mojej pracy mieli okazję prezentacji swoich umiejętności recytatorskich i aktorskich przed publicznością. Uczniowie mieli również możliwość na wszechstronny rozwój i umiejętności odbioru różnych form kultury.

XI. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora szkoły.

W okresie stażu zostałam powołana kilkakrotnie przez panią Dyrektora szkoły do Komisji Konkursowych, takich jak :
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur Matematyczny - corocznie,
- Konkurs Przedmiotowy Matematyczno –Przyrodniczy - corocznie
- Konkurs Czytelniczy „W świecie bajek”,
- Szkolny Konkurs Matematyczny zamieszczony w gazetce szkolnej „I Ty możesz polubić
matematykę i stać się najlepszym”,
- Konkurs z języka angielskiego - corocznie,
- Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Multitest”,
- Ogólnopolski Konkurs Polonistycznym „Multitest”,
- Konkurs Humanistyczny - corocznie,
- Konkurs Czystości pod hasłem „Dbając o otoczenie budujemy dla siebie lepsze życie”
- Powiatowy Konkurs Literacki „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”,
- Ogólnopolski Konkurs Literacki „Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości”
- Konkurs Recytatorski „Z Brzechwą weselej”,
- Konkurs Ortograficzny,
- Konkurs Poetycki „Przecież każdy wierze pisze”,
- Konkurs Polonistyczny,
- Powiatowy Konkurs Historyczny „Dzieje Polski – od czasów plemiennych do końca
dynastii Andegawenów”,
- Konkurs Czytelniczy „Zagadki Literackie”,
- Konkurs Plastyczny „Pies przyjacielem człowieka”,
- Szkolny Konkurs Literacki „Mój przyjaciel Kundelek”
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortogramek”,
- Konkurs Recytatorski „Bóg się rodzi, jemu dajem cześć”.
Uczestniczyłam również corocznie w komisjach nadzorujących próbny sprawdzian kończący klasę VI Szkoły Podstawowej.

XII. Przygotowanie uczniów do konkursów oraz organizacja szkolnych i
międzyszkolnych konkursów.

Pisząc plan rozwoju zawodowego, założyłam sobie, że będę brać udział w takich zadaniach jak: organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych oraz przygotowywać uczniów do tych konkursów. Realizując te właśnie zadania byłam organizatorką i współorganizatorką następujących konkursów:
- „Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Multitest 2006”
- „Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur” w 2007r., w 2008r. i w 2009r.
- Powiatowy Konkurs Matematyczny klas VI”- etap szkolny i etap gminny w 2008r. oraz
w 2009r. etap szkolny, gminny i powiatowy.
- Konkurs Czystości pod hasłem „Dbając o otoczenie budujemy dla siebie lepsze życie”
w 2008r.
- Matematyczny Konkurs Szkolny „I Ty możesz polubić matematykę i stać się najlepszym”
- „Konkurs na najciekawszy numer gazetki szkolnej”
- „Interdyscyplinarny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy ”
Do każdego z tych konkursów opracowywałam cele, zadania i kryteria. Konkursy z matematyki, które organizuję w szkole mają za zadanie wyłonić Mistrzów Matematyki w poszczególnych kategoriach klas IV-tych, V-tych i VI-tych. Wzbudzić u uczniów, ciekawość, chęć samodzielnej pracy, czy wreszcie zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Do tych konkursów przygotowywałam swoich podopiecznych na zajęciach kółka matematycznego, a także na prośbę uczniów zostawałam bezinteresownie po lekcjach na dodatkowe konsultacje. Efektem tych działań było zajęcie przez niektórych uczniów czołowych miejsc.
Konkurs „ Dbając o otoczenie, budujemy dla siebie lepsze życie” - miał na celu uwrażliwić uczniów na wygląd estetyczny naszych sal, dbałość o czystość w klasach, wykonywanie tematycznych gazetek i dekoracji. Powołane Jury oceniało pracę uczniów przez całe 2 miesiące i wyłoniło po trzy miejsca w kategoriach klas 0-III i IV – VI. Patronat nad tym konkursem objął Samorząd Szkolny, będący pod moją opieką , który był zarazem fundatorem nagród rzeczowych.
Wszystkie organizowane przeze mnie konkursy urozmaicają życie naszej szkoły, odrywają uczniów od monotonii nauki oraz uświadamiają im, że możemy się uczyć też poprzez zabawę. Konkursy te pozwalają na realizację celów dydaktycznych, wychowawczych i etycznych zgodnie z założeniami zadań naszej szkoły.
Moja praca i zaangażowanie w organizację i przygotowanie uczniów do konkursów przyczyniły się do wzrostu zainteresowania uczniów tymi konkursami, a co za tym idzie doskonalenia umiejętności w zakresie matematyki i informatyki.
Osiągane przez dzieci sukcesy zwiększyły ich wiarę we własne możliwości oraz promowały szkołę na zewnątrz.

XIII. Opracowanie zestawu narzędzi do diagnozy osiągnięć edukacji matematycznej

Konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego było zagadnieniem wielu warsztatów, w których uczestniczyłam, ponadto temat ten był podejmowany na kilku radach pedagogicznych przez panią Dyrektor. Cenne rady, jakie wyniosłam z tych szkoleń, a także ścisła współpraca z przewodniczącym WDN oraz rady udzielone przez mojego opiekuna stażu, ułatwiają mi konstruowanie własnych testów i sprawdzianów. Jestem autorką testów do badania wyników nauczania po klasie IV i V oraz na każde półrocze w klasach od IV - VI. Umiem przeanalizować wyniki testu, zaplanować i wdrożyć programy naprawcze dla poszczególnych klas z uwzględnieniem poziomu dla każdej z nich.

XIV. Wykonanie pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki i informatyki

Systematycznie organizowałam swój warsztat pracy przy użyciu technik komputerowych poprzez:
- korzystanie z publikacji w Internecie
- bieżące przygotowywanie ćwiczeń, testów i sprawdzianów na lekcje matematyki i informatyki
- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (baza danych uczniów, wypisywanie świadectw)
- wykonywanie dyplomów, wkładek do książek itp.
- wdrażanie uczniów do korzystania z Internetu zachęcając do tworzenia gazetki „Nowinka”
- wykorzystanie programów multimedialnych na zajęciach
- opisywanie i udostępnianie informacji o konkursach i ich wynikach w wersji elektronicznej
- tworzenie prezentacji multimedialnych do wykorzystania podczas lekcji matematyki
Jako opiekun SU i wychowawca klasy staram się uwrażliwiać uczniów na estetykę i wygląd naszej szkoły. Dbamy wspólnie o wygląd naszych gazetek, aktualizację i odnawianie tablic. Część Samorządu Uczniowskiego - pod czujnym okiem moim oraz pozostałych pań realizuje się jako redakcja gazetki szkolnej „Nowinka”. Redakcja pełni rolę kulturotwórczą, ponieważ opisując wydarzenia, zwyczaje, style i modę, współtworzy kulturę szkoły. Nie bez znaczenia jest również praca nad kulturą języka. Może to być w niektórych wypowiedziach język uczniowski, ale zawsze należy dbać o to, by ta kultura była zachowana.
Czytelnicy uczą się jej w naturalny sposób, jeśli pismo trafia w ich oczekiwania i upodobania. Ja osobiście jestem odpowiedzialna za oprawę, grafikę i złożenie gazetki, a niejednokrotnie za treści. Uczniowie szkoły podstawowej są jeszcze niewystarczająco zaradni, ciągle trzeba kierować zespołem redakcyjnym i uczyć ich odpowiedzialności.

XV. Opracowanie szkolnego programu dla uczniów uzdolnionych matematycznie i
ubiegających się o ocenę celującą, opracowanie i wdrożenie programu.

W ramach rozwoju i organizacji własnego warsztatu pracy przez okres stażu organizowałam kółko matematyczne, a także przez dwa poprzednie lata dla młodszych klas kółko informatyczne.
Głównym moim celem było wzbudzić u uczniów ciekawość, zachęcić ich do aktywności i nauki przedmiotu matematyki i informatyki poprzez zabawę. Plan zajęć ułożyłam w ten sposób, aby uczniowie zdolni mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności,
a uczeń słaby miał szansę wykazać się w grach i zabawach, a dzięki nim umacniać wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności. Na zajęciach kółka przygotowywałam uczniów do konkursów z prowadzonych przeze mnie przedmiotów. Praca z uczniami na lekcjach kółka zaowocowała między innymi takimi sukcesami jak:
- wyróżnienia i bardzo dobre wyniki w Konkursie Kangur Matematyczny,
- sukcesy uczniów w Olimpiadzie Matematyczno – Przyrodniczej na szczeblu rejonowym i
wojewódzkim,
- wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Multitest,
- zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności, które umożliwią uzyskanie oceny celującej.

XVI. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Przez cały okres stażu współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu. Uczestniczyłam również w szkoleniu „Praca z uczniem posiadającym opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”. Dostosowałam wymagania edukacyjne z matematyki i informatyki dla uczniów posiadających opinię z Poradni. Wszystkim uczniom, którzy mają kłopoty w nauce zawsze staram się pomagać, organizując dodatkowe lekcje, na których pracuję z nimi indywidualnie.

XVII. Współpraca z wydawnictwami działającymi na rzecz edukacji

Przez cały okres stażu brałam udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez różne wydawnictwa między innymi przez.:
- Czarny Kruk,
- WSiP,
- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
- Nowa Era,
Udział w takich formach doskonalenia pozwoliło mi wybrać odpowiedni podręcznik i ćwiczenia do matematyki i informatyki zgodne z nową podstawą programową.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego
§ 7 ust.1 pkt 2

I. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli - dzielenie się doświadczeniem, oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna

Realizując zadania dotyczące nabycia umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań szkoły dokonałam autorefleksji i wstępnej oceny własnych możliwości i umiejętności.
We wrześniu 2006 roku rozpoczęłam systematyczną i aktywną współpracę ze swoim opiekunem stażu panią mgr Czesławą Ciejką. Pierwszym naszym posunięciem było opracowanie planu rozwoju zawodowego, który został dostosowany do potrzeb szkoły, potrzeb ucznia i środowiska. Po zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły, między mną a opiekunem stażu został opracowany i podpisany kontrakt, który ustalał wzajemne zadania, metody i formy pracy podczas trwania stażu.
Nasza wspólna działalność miała następujący charakter:
a) informacyjny – dotyczący omówienia całej procedury awansu zawodowego, prowadzenia dokumentacji, omówienia regulaminów i programu szkoły,
b) diagnostyczny – obejmujący analizę zasobów wiedzy, umiejętności nauczyciela, jego doświadczenia, zainteresowania i potrzeby,
c) wspierający – polegał na wzajemnej obserwacji prowadzonych zajęć i dokładnym ich omówieniu, a w razie potrzeby w rozwiązywaniu trudności związanych z wykonywaną pracą,
d) oceniający – odnosił się do omówienia wykonanych przeze mnie zadań i związanych z tym doświadczeń i wniosków,
e) metodyczny – wskazówki w tej dziedzinie mogłam uzyskać od swoich koleżanek, które są doświadczonymi nauczycielami z dużym dorobkiem zawodowym, pomagały mi w wybieraniu fachowej literatury, a także zachęcały do udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Opiekunka stażu, będąc nauczycielką języka polskiego i przede wszystkim dobrym pedagogiem pokazała mi wiele skutecznych sposobów kontaktowania się z uczniami, rozwiązywania problemów wychowawczych, sposobów docierania do uczniów trudnych, a także podejmowania różnych działań w celu zainteresowania uczniów swoją lekcją. Mobilizowała mnie do ciągłej pracy nad sobą i własnym warsztatem pracy.
Od września na mocy umowy uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez panią Czesławę Ciejka. Obserwowałam 29 zajęć edukacyjnych – czyli po jednej lekcji w miesiącu. Wyniosłam z tych zajęć bardzo dużo doświadczeń do dalszej pracy
Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu. Po przeprowadzonych lekcjach omawiałam je z opiekunem stażu, co pozwoliło mi spojrzeć krytycznie na swoje poczynania oraz korygować na bieżąco błędy i niedociągnięcia, a także dokonać własnej oceny prowadzonej lekcji.
Ponadto gościłam na zajęciach panią dyrektor, która podczas zajęć obserwowała jak pracują uczniowie, jakie jest ich zaangażowanie i jaka atmosfera panuje na lekcji. Ponadto pani dyrektor zwracała uwagę na organizację lekcji i jej przebieg oraz na moją pracę z uczniami i mój stosunek do nich.
Podczas zajęć stosowałam różne techniki, metody i formy aktywizujące uczniów. Starałam się różnicować tak zajęcia, aby nie były monotonne i nudne, a zarazem były dostosowane do możliwości uczniów.

II. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, ich promocja.

Swoimi wiadomościami i umiejętnościami zdobytymi podczas studiów i swojej wieloletniej pracy dzielę się z koleżankami. Przeprowadziłam szkolenia na temat „Wykorzystanie komputera i Internetu na lekcjach i w przygotowaniu lekcji” oraz „Wychowawcza rola nauczyciela”. Przygotowałam również referat na spotkanie z rodzicami na temat wpływu telewizji i gier komputerowych na młodego człowieka.
Projektuję i drukuję dyplomy na przeróżne konkursy organizowane w naszej szkole, wykorzystuję technologię komputerową do opracowywania gazetki szkolnej Nowinka. Doświadczenie w dziedzinie informatyki ułatwia mi w bardzo dużym stopniu codzienną pracę. Komputer służy mi do pisania sprawdzianów, konspektów, testów, opracowywania dokumentacji szkolnej, a także przygotowywania dokumentacji mojej teczki dołączonej do wniosku. Biorę też udział w „życiu” portali edukacyjnych, biorąc udział w forum dyskusyjnym z nauczycielami z różnych miejsc Polski.
Założyłam i na bieżąco prowadzę stronę WWW naszej szkoły, współpracując z innymi nauczycielami, gromadzę materiały oraz przygotowuję artykuły.
Uważam, że udostępnione przeze mnie materiały mogą być szczególnie przydatne nauczycielom młodym stażem. Natomiast pozostali mogą dokonać porównań, oceny, wyciągać wnioski. W swojej pracy dydaktycznej korzystam z nowoczesnych technologii, poszerzam swoje wiadomości przez samokształcenie oraz kursy i szkolenia.
Społecznie udzielam się na rzecz innych nauczycieli, pomagając im przy profesjonalnym opracowaniu szaty graficznej konkursów, jak też dzieląc się z nimi swoimi wiadomościami z obsługi podstawowych programów komputerowych.
Nauczyciele w szkole zwracają się z problemami natury informatycznej do mnie, pomagam im, co owocuje zwiększoną efektywnością pracy. Cieszy mnie to, że mogę służyć pomocą.

III. Organizowanie własnego warsztatu pracy.

Jako nauczyciel z wieloletnim stażem pracy staram się, aby moja klasopracownia wyglądała estetycznie. Dbam o wystrój i urządzenie sali lekcyjnej oraz pracowni komputerowej. Wraz z uczniami wykonuję gazetki klasowe oraz stałe elementy dekoracyjne.

IV. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, którą nabyłam przez okres stażu, ułatwia mi moją pracę zawodową. Zadania, które musi wykonać nauczyciel, takie jak plany przedmiotowe, wychowawcze potrafię skonstruować i wdrożyć w swojej pracy.
W trakcie stażu doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych między innymi przez opracowywanie i realizację planów wynikowych do nauki matematyki, informatyki, tworzenie konspektów lekcji i wdrażanie nowych metod nauczania, a także ocenianie ich skuteczności. Samodzielnie opracowywałam różne pomoce naukowe, plakaty, prezentacje, karty pracy oraz testy i sprawdziany. Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu i Dyrektora Szkoły, a ponadto wprowadzałam i dostosowywałam w zależności od potrzeb w danym roku szkolnym własny Przedmiotowy System Oceniania. Regularnie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów – testy, sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia. Dało mi to pogląd na możliwości moich uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod pracy, sposobów realizacji materiału. W celu opracowania tematyki zajęć lekcyjnych zgodnie z obowiązującymi treściami programowymi podjęłam się opracowania planów wynikowych wraz z wymaganiami na poszczególne oceny.
W nauczaniu matematyki uwzględniałam treści ścieżek edukacyjnych, co zaznaczałam w moich planach pracy.

V. Samodzielne studiowanie literatury z zakresu matematyki, informatyki,
psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Jako nauczyciel matematyki i informatyki systematycznie aktualizuję i poszerzam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Studiowanie literatury fachowej umożliwia mi ciągłe poszerzanie swojej wiedzy, którą wykorzystuję na co dzień w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
W okresie stażu studiowałam literaturę fachową, poradniki metodyczne z dziedziny matematyki, informatyki, psychologii i pedagogiki takie jak:
- „ Ciekawe zadania, ciekawe pomysły ”, G.Rygał
- „ Matematyka z krzyżówką ”, klasy IV – VI, A.Ziółkowska, A.Werner, E.Wójtowicz
- „ Zbiór zadań dla Asa ” – materiały pomocnicze dla uczniów uzdolnionych
matematycznie, klasa IV, VI, S.Durydiwka, W.Łęska, S.Łęski
- „ Ścieżki przedmiotowe w matematyce ” – wiem, umiem, stosuję, ćwiczenia dla klasy IV
szk. podst., H.Lewicka, A.Zalewska, M.Zawal-Jarosik
- „ 200 zadań i łamigłówek dla uczniów klas IV – VI szk. podst. ”,
U.Andrzejewska, K.Ślusarska
- „ Matematyka z wesołym kangurem ” - zadania konkursowe.
- „ Testy z matematyki dla klasy VI ”, B.Kowalińska
- „ Przepustka do gimnazjum ” - testy na cały rok, T.Jawdosiuk
- „ Matematyka – sprawdziany kompetencji ”, Cz. i Ł. Kuncewicz
- „ Matematyka i jej historia - Witold Więsław;
- „ Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki - Timothy Dimoff, Steve Carper;
- „ Wychowanie bez porażek - Thomas Gordon;
- „ Jak mówić, żeby dzieci słuchały (...)? - Adele Faber, Elanie Mazlish;
- „ Jak mówić, żeby dzieci się uczyły? - Adele Faber, Elanie Mazlish.
- czasopismo dla nauczycieli MATEMATYKA.
W okresie stażu studiowałam również czasopisma metodyczne, brałam udział w spotkaniach metodycznych. Gromadziłam materiały niezbędne w pracy nauczyciela. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez koleżanki. Przeglądałam również strony internetowe na temat planu rozwoju, matematyki i informatyki:
- http://www.profesor.pl
- http://www.men.waw.pl
- http://www.codn.edu.pl
- http://www.mrsiza.republika.pl/Awans_zawodowy/
- http://www.interklasa.pl
- http://www.wsip.com.pl
- http://www.republika.pl/szkolamialy/serwisy.
Aktualizowałam i poszerzałam swoją wiedzę dydaktyczną. Zapoznałam się z artykułami z dziedziny psychologii i pedagogiki, dzięki którym mogłam wykorzystać wskazówki zawarte w tejże literaturze w relacji z uczniami, wzbogacając swój warsztat pracy.

VI. Zakup wartościowych pozycji oraz wykorzystywanie ich w pracy.

Wzbogaciłam własną biblioteczkę w ciekawe pozycje przydatne w pracy nauczyciela.
Zakupione przeze mnie materiały urozmaicają moje zajęcia, a także służą innym nauczycielom w pracy.
Gromadziłam materiały metodyczne z matematyki i informatyki, podręczniki, zbiory zadań, programy. Dzięki temu mogłam wykorzystywać ciekawe zadania na lekcjach, ułożyć odpowiedni program do nauczania informatyki.
Przygotowując się do godzin wychowawczych studiowałam niezbędną literaturę, zaopatrzyłam się w książki o tematyce wychowawczej jak np.:
- „Teoretyczno – metodyczne aspekty wychowania młodzieży” – książka, może i jest kierowana do młodzieży starszej, ale można modyfikować tematy i korzystać z nich na lekcjach w szkole podstawowej,
- poradnik dydaktyczny „Godziny wychowawcze. Szkoła podstawowa IV – VI”

VII. Doskonalenie warsztatu i metod pracy, poszerzenie wiedzy i umiejętności
poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

Wzbogacanie własnego warsztatu pracy realizowałam poprzez aktywny udział w różnego rodzaju wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Pierwsze realizowane były w ramach posiedzeń Rad Pedagogicznych w Szkole Podstawowej, zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem, drugie wynikały z bieżących propozycji ośrodków doskonalenia. Spośród bogatej oferty szkoleń wybierałam te, które poszerzałyby moją wiedzę i umiejętności w obszarach mało znanych, bądź te, które pomogłyby mi uatrakcyjnić realizację zajęć poprzez zastosowanie nowych form czy metod dydaktycznych.
Zarówno na lekcjach matematyki, jak i na zajęciach kółka wykorzystywałam nowe metody nauczania - głównie gry i zabawy, których zastosowanie zaprezentowane zostało na kursach i warsztatach, w których do tej pory uczestniczyłam. Były to następujące kursy i warsztaty:
- „Skutecznie, ciekawie, aktywnie z cyklem edukacyjnym Matematyka wokół nas” – 2 godz.
kwiecień 2007r.
- „Nauczyciel rozwijający kreatywność ucznia” – 4 godz. listopad 2008r.
- „Kilka pomysłów na urozmaicenie lekcji matematyki” – 2 godz. marzec 2007r.
- „Magiczna matematyka” – 2 godz. luty 2008r.
- „Aktualna, ciekawa ....Matematyka wokół nas”- 2 godz. marzec 2009r.
- „Matematyczny czar par, czyli ciekawa propozycja konkursu matematycznego” – 2 godz.
marzec 2007r.,
- „Reforma programowa" – czerwiec 2009r.
Dzięki warsztatom poznałam nowe metody aktywizujące w nauczaniu matematyki, sposób ich zastosowanie na lekcji, jak również zapoznałam się z różnymi propozycjami wydawnictw związanymi z wyborem programu nauczania matematyki, podręcznikami i zbiorami zadań. Wiadomości, które wyniosłam z tych szkoleń pomogły mi w skonstruowaniu scenariuszy do ciekawych lekcji, a przeprowadzona ankieta po takich lekcjach pozwalała mi raz jeszcze na utwierdzenie się w fakcie, iż uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tego typu zajęciach i oceniają je bardzo dobrze. Poza tym zauważyłam, że przeprowadzane raz na jakiś czas lekcje, których celem jest nauka przez zabawę, przełamują niechęć uczniów do tak trudnego przedmiotu, jakim jest niewątpliwie matematyka. Powyższe kursy pomogły mi w zorganizowaniu i udoskonaleniu swojego warsztatu pracy. Zrozumiałam też, że najważniejszą rzeczą w nauczaniu matematyki jest „prosty język wykładu” często przystosowany pod rozumowanie dziecka, a nie typowy, ciężki do zrozumienia język symboli i pojęć matematycznych.
Tak się składa, że przedmioty których uczę, wymagają przede wszystkim ciągłego uzupełniania wiedzy, ponieważ w tych obszarach zachodzą najszybsze zmiany. Dla mnie, jako nauczyciela informatyki i matematyki, najistotniejszą kwestią jest ciągłe nadążanie za postępem technicznym. Muszę na bieżąco śledzić literaturę fachową oraz mieć stały kontakt z komputerem. Chcąc, chociaż częściowo nadążyć za nowinkami czytam czasopisma "Enter" oraz "Komputer i Świat", a także śledzę nową technologię przez Internet. Staram się uczestniczyć w wielu kursach i warsztatach, które wspomagają i uatrakcyjniają nauczanie tego przedmiotu. Szkolenia te są dla mnie bodźcem do odkrywania coraz to nowych możliwości u uczniów, jak również dla mnie przy organizowaniu pracowni i pomocy naukowych. Do tej pory uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia rozszerzających wiedzę z tego zakresu:
- „Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej moduł I i moduł II” - 80 godz. listopad 2007r.
- „Wydajne i bezpieczne rozwiązania sieciowe dla współczesnej szkoły”- 2 godz. kwiecień
2007r.
- „Komputerowe opowieści projekt wydawniczy dla klas IV-VI szkoły podstawowej” - październik 2006r.
- „Projektowanie stron WWW” – 34 godz. październik 2007r.
- „Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia szkoły podstawowej” - 2 godz. luty 2007r.
Warsztaty dotyczące organizacji pracowni komputerowej, przygotowania nauczycieli do pełnienia funkcji administratora, czy technologie informatyczne pogłębiły i utrwaliły moje wiadomości zdobyte w czasie studiów. Wykorzystuję je na bieżąco w pracy w szkole, ponieważ pełnię funkcję opiekuna pracowni. Pogłębiając swoją wiedzę, staram się przekazywać ją uczniom, którzy chętnie nowe i atrakcyjne rozwiązania wykorzystują na lekcjach i w pracach konkursowych. Udzielam również pomocy innym nauczycielom korzystającym na swych zajęciach z pracowni. Ponadto prowadzę szkolną stronę WWW współpracując z innymi nauczycielami.
Formy doskonalenia zawodowego takie jak:
- „Budowanie relacji z dzieckiem z dysfunkcjami o charakterze rozwojowym,
emocjonalnym lub społecznym”
- „Praca z uczniem posiadającym opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” – 3 godz. marzec 2007r., wzbogaciły moją wiedzę i pracę na temat kryteriów, jakimi ma się kierować matematyk, przygotowujący uczniów do sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej. Pozwoliła mi również nauczyć się planować i organizować zajęcia matematyki tak, aby przygotowywać do testów uczniów już od klasy czwartej i zachęcić do pracy zwłaszcza ucznia mającego trudności w nauce.
Uczestniczyłam również w kursach:
- „Kierownik wycieczki szkolnej” - kwiecień 2008r.
- „Inicjowanie i wspomaganie samorządowej działalności uczniów”– 17 godz. listopad
2007r.
- „Nauczyciel rozwijający kreatywność ucznia” - 4 godz. listopad 2008r.
Powyższe szkolenia wzbogaciły moja wiedzę i warsztat pracy, a także niejednokrotnie ułatwiły mi rozwiązywanie codziennych problemów szkolnych. Kompetencje nabyte na kursie „Uprawnienia opiekunów i kierowników wycieczek” wykorzystywałam przy organizacji wszystkich wycieczek klasowych i szkolnych. Pozostałe kursy pomogły mi w doskonaleniu form i metod skutecznego działania Samorządów Uczniowskich.
W celu poszerzenia swoich wiadomości dotyczących prawa oświatowego byłam słuchaczem warsztatów zorganizowanych przez WDN w naszej szkole:
- „Awans zawodowy nauczycieli, porady dla stażysty, kandydata na mianowanego i dyplomowanego”
Wiadomości uzyskane podczas tego spotkania pozwoliły mi na wykorzystanie ich w pracy przy realizacji podjętych przeze mnie zadań. Ułatwiły mi w dużym stopniu prowadzenie dokumentacji i tworzenie oraz układanie teczki przygotowywanej na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego. Pozwoliły mi również zrozumieć ścieżki awansu zawodowego nauczyciela.
Przez cały okres stażu uczestniczyłam, jak już wspomniałam wcześniej w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji. Brałam udział w zebraniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej jak i również szkoleniach WDN na temat:
- „Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie doskonalenia nauczycieli”
- Wdrożenie do realizacji programu edukacji patriotycznej i obywatelskiej „Mój kraj – moja Ojczyzna”
- „Wykorzystywanie komputera i Internetu na lekcjach i w przygotowaniu lekcji.”
- „Rozwijanie wśród uczniów umiejętności rozwiązywania konfliktów bez użycia
przemocy”
- „Podnoszenie u dzieci poczucia własnej wartości”
- „Przygotowanie uczniów do sprawdzianu: omówienie wyników, wnioski
- „Współpraca szkoły z rodzicami”
- „Poszerzanie umiejętności w zakresie metod pracy.
- „ Przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych; jak je pokonywać?”
- „Wychowawcza rola nauczyciela”
- „Sztuka unikania zagrożeń”
- „Wspomaganie rozwoju i indywidualizacja pracy z uczniem”
Udział w wyżej wymienionych przeze mnie formach doskonalenia zawodowego i dokształcania się pozwolił mi na wydajniejszą pracę dydaktyczną na lekcjach matematyki , informatyki i lekcjach wychowawczych. Uzyskane kwalifikacje pozwalają mi wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce szkolnej. Stosowanie metod aktywizujących na swoich lekcjach oraz stosowanie środków technicznych i technologii XXI wieku zaprocentowało sukcesami uczniów w konkursach matematycznych na szczeblu powiatowym i rejonowym oraz na podwórku szkolnym. Technika komputerowa pozwala mi urozmaicać zajęcia lekcyjne i sprawniej sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów. Dzięki kursom posiadam umiejętności przygotowania środków i pomocy dydaktycznych oraz upowszechniania nowatorskich rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i wychowawczych.
Uważam, że organizowane przeze mnie kółko matematyczne i informatyczne rozwija i poszerza umiejętności uczniów, którzy chętnie uczestniczą w tych zajęciach, wzbogaca zarazem naszą szkołę w oferty dla uczniów na organizację wolnego czasu.
Podniosłam efektywność własnej pracy poprzez modyfikację działań, doskonaliłam umiejętności współpracy z uczniem zdolnym a także potrafię udzielić kompetentnej pomocy uczniom mającym trudności natury wychowawczej czy dydaktycznej.

VIII. Doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi i metod informatyki.

Na zajęciach wykorzystywałam środki i pomoce dydaktyczne dostępne w szkole, jak również te, które opracowywałam i przygotowywałam samodzielnie.
Jako nauczyciel informatyki zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak dużą rolę w obecnej dobie w społeczeństwie odgrywa technologia informacyjna. Zachęcam uczniów do korzystania z takich źródeł jak Internet, programy i encyklopedie multimedialne. Wykorzystuję komputery w nauce matematyki np.: rysowanie diagramów procentowych, w programie Microsoft Excel, czy opracowywanie pomocy naukowych w programach edytorskich. Zorganizowałam kółko informatyczne, aby młodsi uczniowie mieli okazję zapoznać się z komputerem, rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe. Mają one głównie na celu przybliżyć najmłodszym uczniom pracę z komputerem, pokazać im jego różne zastosowanie w życiu, gdyż dzieciom komputer często kojarzy się wyłącznie z zabawą i grami komputerowymi, które nie przynoszą żadnych wartości edukacyjnych. Realizację tego zadania w dużej mierze ułatwiły mi wyniesione wiadomości z warsztatów szkoleniowych na temat „Komputerowe opowieści”- nowy program edukacji informatycznej dla szkoły podstawowej. Prezentowane materiały na tych zajęciach dotyczyły materiału nauczania i planu pracy z podziałem na etapy edukacyjne – z naciskiem na nauczanie początkowe. Przeprowadzając zajęcia w klasach nauczania zintegrowanego opartych na prezentowanych materiałach podczas szkolenia „Komputerowe opowieści” podwyższam jakość nauczania w naszej szkole. Dzięki tym zajęciom uczniowie klas I- III poznali podstawy obsługi komputera oraz nauczyli się korzystać z gier i programów dydaktycznych, a co za tym idzie, rozwijali i doskonalili swoje umiejętności.

IX. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy
pedagogicznej oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu metodyki nauczania
informatyki

Wykorzystywałam w swej pracy możliwości połączeń internetowych do gromadzenia, opracowywania i upowszechniania ważnych informacji w zakresie wspierania uczniów.
Korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych i encyklopedii multimedialnych
Przygotowałam własne materiały do zajęć z wykorzystaniem komputera. Wykorzystywałam arkusz kalkulacyjny w pracy pedagogicznej do zestawienia średniej ocen uzyskanych po I i II semestrze przez uczniów mojej klasy. Przeglądałam strony edukacyjno-internetowe.

XI. Pełnienie funkcji opiekuna pracowni komputerowej.

W czasie stażu pełnię w szkole funkcję administratora pracowni komputerowej.
W związku z wykonywaną przez mnie pracą ukończyłam kurs pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej. Utworzyłam również w pracowni informatycznej biblioteczkę metodyczno – przedmiotową. Zajęcia w pracowni pod moją opieką odbywają się sprawnie i bezawaryjnie. Umożliwiam młodzieży korzystanie z posiadanego wyposażenia pracowni w czasie wolnym od nauki oraz stwarzam im warunki do korzystania z sieci Internet.

XII. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Przez cały okres stażu gromadziłam dokumenty, zaświadczenia, protokoły, scenariusze, zdjęcia z przebiegu realizacji mojego planu rozwoju. Zadania wyszczególnione przeze mnie w planie zrealizowałam i w miarę swoich możliwości poszerzyłam według potrzeb szkoły i ucznia.
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.
§ 7 ust.1 pkt 3

I. Uczestnictwo w szkoleniu na temat procedury awansu zawodowego.
We wrześniu 2006r. dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. W myśl tych przepisów mogłam rozpocząć staż.
Uzupełniając swoje wiadomości teoretyczne i praktyczne dotyczące awansu zawodowego poprzez systematyczne analizowanie stron internetowych oraz nowości wydawniczych CODN napisałam plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
W celu lepszego zrozumienia ścieżki awansu nauczycieli, zorganizowania i zaplanowania Planu Rozwoju Zawodowego, byłam słuchaczem takiego szkolenia jak:
„Awans zawodowy nauczycieli – porady dla stażysty, kandydata na mianowanego i dyplomowanego”.
Udział w wyżej wymienionej formie pomógł mi w odbyciu stażu, ułożeniu teczki i przygotowaniu do egzaminu. Często korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych.

II. Poznanie Prawa Oświatowego i zasad Prawa Pracy w zakresie funkcjonowania
szkoły jako placówki dydaktyczno – wychowawczej.
Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego oraz przeanalizowałam Kartę Nauczyciela i Rozporządzenia MEN-u w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na tej podstawie napisałam Plan rozwoju zawodowego, by po jego zatwierdzeniu przez Dyrekcję niezwłocznie przystąpić do realizacji poszczególnych zamierzeń i celów. Poszerzyłam swoją wiedzę na temat prawa oświatowego, przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.
Odbyte szkolenie, współpraca z Dyrektorem i opiekunem oraz z całym gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem, jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić problemom ucznia i rozwiązywać je, organizować imprezy czy wycieczki szkolne ze strony prawnej jako opiekuna czy kierownika wycieczki.
Podsumowanie

Realizacja planu rozwoju zawodowego miała znaczny wpływ na mój rozwój zawodowy oraz na podniesienie poziomu pracy szkoły, w której pracuję.
Wzbogaciła mnie o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a także o nowe doświadczenia. Nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść szczególnie dla mnie, ale z powodzeniem można je przenieść na grunt szkolny.
Zadania postawione w planie rozwoju zawodowego pozwoliły mi lepiej poznać i zrozumieć wychowanków, znaleźć „wspólny język”, a nawet zżyć się z nimi, co jest niezbędne w pracy wychowawcy klasowego.
Planując swoją pracę dydaktyczną, dokonałam diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu. Diagnozę tę zestawiłam z ogólnymi zadaniami szkoły.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W ciągu tych lat pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Staram się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażuję się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także jestem inicjatorką i opiekunką wielu zadań spoza ram obowiązkowych. Moja energiczna osobowość powoduje, że mam coraz to nowe pomysły. Myślę, że zjednałam sobie wiele koleżanek, które ze mną współdziałają; nawzajem sobie pomagamy i wspólnie organizujemy wiele ciekawych przedsięwzięć. Pragnę podkreślić, że tworzenie teczki nie było dla mnie zadaniem łatwym, lubię działać, ale utrudnieniem była dokumentacja swoich czynów. Jestem przekonana, że praca dotychczasowa, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata, a entuzjazm jaki w sobie posiadam, nie pozwoli mi spocząć. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z malutkich i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższe wymagania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.