X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5489
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Krystyna Dębowczyk
Stanowisko: nauczyciel matematyki i informatyki
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2009r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Dariusz Steć
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa w Miłkowie,
Miłków 21
21-220 Siemień

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2009 roku w Szkole Podstawowej w Miłkowie na stanowisku nauczyciela matematyki i informatyki. W trakcie odbywania stażu starałam się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego. W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe – magisterskie z wyżej wymienionych przedmiotów. W dniu 21.02.2009r. ukończyłam studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

I. Zadania związane z organizacją stażu.

1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
a) Ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku,
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
2. Nawiązałam współpracę oraz podpisałam kontrakt. z opiekunem stażu – Panem Dariuszem Steciem.
3. Pod opieką opiekuna stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go celem zatwierdzenia dyrekcji szkoły.
4. Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, itp.

II. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

1. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w szczególności z treścią:
a) Statutu Szkoły Podstawowej w Miłkowie;
b) Obowiązującą podstawą programową z matematyki i informatyki;
c) Wewnątrzszkolnym systemem oceniania, na podstawie którego opracowałam przedmiotowy system oceniania osiągnięć uczniów z matematyki i informatyki;
d) Programu wychowawczego szkoły,
e) Programu profilaktyki szkoły,
f) Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2008/2009.
Dzięki w/w lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, o kompetencjach poszczególnych organów regulujących życie szkoły oraz o moich własnych obowiązkach i prawach. Poznanie wymienionych dokumentów pozwoliło mi nie tylko lepiej poznać organizację, zadania i zasadę funkcjonowania szkoły, ale również utwierdziło mnie w przekonaniu, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nauczycielu jako pracowniku tej instytucji.
2. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami szkoły i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
3. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole a także przepisami przeciwpożarowymi oraz brałam udział w szkoleniu BHP. Przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.
4. Zapoznałam się z regulaminami rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły i samorządu uczniowskiego.
5. Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, takiej jak:
a) dzienniki lekcyjne,
b) dzienniki pozalekcyjne,
c) Księga Protokołów Rady Pedagogicznej
d) arkusze ocen.

III. Wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

1. Zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczycieli realizujących program: Matematyka wokół nas (kl. IV), Informatyka 2000 (kl. IV, kl. V).
2. Na podstawie analizy wybranych programów nauczania oraz zestawów podręczników opracowałam we współpracy z opiekunem stażu własne plany wynikowe nauczanych przeze mnie przedmiotów:
a) Plan wynikowy nauczania matematyki w klasie czwartej,
b) Plan wynikowy nauczania informatyki dla klasy czwartej i piątej.
3. W czasie odbywania stażu realizowałam programy nauczania matematyki i informatyki w oparciu o minimum programowe, samodzielnie sporządzone rozkłady materiału nauczania, kryteria oceniania opracowane w szkole oraz standardy wymagań dla uczniów szkoły podstawowej.
4. Zapoznałam uczniów jak i rodziców z opracowanymi przez siebie kryteriami oceniania uczniów z nauczanych przedmiotów.
5. W czasie odbywania stażu korzystałam z wykonywanych przez siebie pomocy naukowych, przygotowywałam sprawdziany oraz karty pracy ucznia.
6. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne:
a) Kółko matematyczne dla uczniów klasy czwartej, piątej i szóstej, w oparciu o opracowany przez siebie program kółka matematycznego,
b) Kółko informatyczne dla uczniów klasy czwartej, piątej i szóstej, w oparciu o opracowany przez siebie program kółka informatycznego.
Podczas zajęć starałam się, aby przebiegały one w miłej atmosferze, tak, aby uczniowie nie obawiali się pytać o tematy, których nie rozumieją. Zależało mi również na tym, żeby każdy uczeń wykazał się inicjatywą i pomysłowością w rozwiązywaniu zadań, by chciał stawiać czoło postawionemu problemowi.
7. Prowadziłam dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla słabszych uczniów z klasy czwartej i piątej w oparciu o opracowane plany wynikowe nauczania matematyki w klasie czwartej i piątej.
Na swoich zajęciach starałam się pokazać uczniom, że matematyka nie musi być nudna i można się dobrze bawić ucząc się matematycznego myślenia: rebusy matematyczne, krzyżówki matematyczne, zabawy matematyczne. Poza tym zwracałam szczególną uwagę by na lekcjach rozwiązywać zadania związane z życiem codziennym, aby uzmysłowić dzieciom, że z matematyką mamy do czynienia każdego dnia i dlatego bez znajomości podstawowych wiadomości nie da się poprawnie funkcjonować w życiu codziennym.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Przeprowadziłam dziewięć zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Przed zajęciami analizowałam i omawiałam scenariusz lekcji z osobą, w obecności której lekcje się odbywały, a po zajęciach omawialiśmy ich przebieg. Wyciągnięte wnioski przyczyniły się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Były to cenne doświadczenia, dzięki którym mogłam doskonalić warsztat pracy zawodowej. Konspekty lekcji dołączyłam do dokumentacji.
2. Obserwowałam dziewięć godzin lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli różnych specjalności. W czasie obserwacji lekcji moja uwaga była szczególnie zwrócona na:
- formy pracy z uczniami,
- rodzaje środków dydaktycznych,
- zaplanowanie czasu na lekcji,
- sposób prowadzenia zajęć, język i komunikację z dziećmi,
- zasady opierania się o WSO,
- indywidualizację procesu nauczania w odniesieniu do uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.
Prowadziłam notatki pohospitacyjne, dotyczące spostrzeżeń poczynionych w trakcie hospitowanych zajęć. Zapisywałam również wnioski stawiane do realizacji podczas rozmowy przeprowadzanej po hospitacji. Dzięki tym zajęciom poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji. Nowo zdobytą wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną wykorzystywałam na lekcjach prowadzonych samodzielnie.

V. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

1. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniem i efektami swojej pracy poprzez:
a) udostępnienie planu rozwoju zawodowego nauczycielom pracującym w Szkole Podstawowej w Miłkowie,
b) zamieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z realizacji stażu na stronie internetowej www.edukacja.edux.pl,
c) zamieszczenie wybranych konspektów lekcji w Internecie,
d) pomaganie w kserowaniu materiałów, wydruku, wykonywaniu gazetek okolicznościowych, itp.
2. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Jako wychowawca klasy czwartej uczestniczyłam w zebraniach wychowawców, zaś jako nauczyciel matematyki w zebraniach przedmiotowców.
3. W ramach wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej przez cały okres stażu korzystałam z komputera tworząc różne dokumenty szkolne. Były to m.in.:
a) Plan rozwoju zawodowego;
b) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
c) Przedmiotowy system oceniania;
d) Plany wynikowe;
e) Scenariusze zajęć;
f) Pomoce dydaktyczne;
g) Sprawdziany, testy, kartkówki, zadania powtórzeniowe i przygotowujące do sprawdzianów;
h) Gazetki okolicznościowe;
i) Zaproszenia na różne uroczystości szkolne, dyplomy i podziękowania.
Ponadto przeprowadzałam z uczniami lekcje matematyki z wykorzystaniem komputera. Na lekcjach informatyki korzystałam z własnych prezentacji multimedialnych. Wykorzystałam strony WWW podczas przygotowania scenariuszy lekcji i pomocy naukowych. Śledziłam w Internacie propozycje zadań, informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, oraz zmian w oświacie. Stworzyłam i prowadziłam stronę internetową szkoły: spmilkow.eu.interia.pl. W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:
- www.scholaris.pl,
- www.szkolnictwo.pl,
- www.literka.pl,
- www.eduforum.pl,
- www.eduseek.interklasa.pl,
- www.edukacja.edux.pl,
- www.awans.net,
- www.men.gov.pl,
- www.profesor.pl,
- www.wsip.com.pl,
- www.gwo.pl,
- www.cmppp.edu.pl,
- www.wychowawca.pl, itp.
4. Uczestniczyłam w kilku dostępnych formach doskonalenia zawodowego:
a) Spotkanie dla nauczycieli organizowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – warsztaty przeznaczone dla nauczycieli matematyki połączone z prezentacją oferty wydawniczej;
b) Kurs kierowników wycieczek szkolnych zorganizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Oddział w Białej Podlaskiej;
c) „Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” – spotkanie informacyjne, które pomogło mi usystematyzować dotychczas posiadaną wiedzę na temat nowej podstawy programowej.
Uważam wewnątrzszkolne i pozaszkolne formy doskonalenia za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w powyższych formach doskonalenia zawodowego pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze. Moje doświadczenia wzbogacali również inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami.
5. Nawiązałam współpracę z biblioteką szkolną, zapoznałam się z jej zasobami oraz regulaminem korzystania.
6. Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy, korzystałam z publikacji zamieszczonych na stronach internetowych. Pogłębiałam również swoją wiedzę studiując literaturę fachową, m.in.:
- Marian Śnieżyński „Nauczanie wychowujące”, WNPAT, Kraków 1995;
- Józef Półturzycki „Dydaktyka dla nauczycieli”, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 200l;
- Antonina Gurycka „Błąd w wychowaniu”, WSiP, Warszawa 1990;
- Maria Węglińska „Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych”, Wyd. Impuls , Kraków 1997.

VI. Poznawanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Jako wychowawca klasy czwartej na podstawie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły opracowałam wspólnie z opiekunem stażu plan pracy wychowawczej i profilaktycznej na rok szkolny 2008/2009 dla klasy czwartej.
2. Aktywnie uczestniczyłam w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, m.in.:
a) Byłam opiekunem uczniów na dyskotekach organizowanych przez Samorząd Uczniowski;
b) Brałam udział w przeprowadzeniu akcji „Góra Grosza” i „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”;
c) Pełniłam opiekę na uczestnikami konkursu multimedialnego na „Antyreklamę papierosów”;
d) Brałam aktywny udział w spotkaniach integracyjnych organizowanych w Szkole Podstawowej w Miłkowie, na których odbywały się kursy tańca, śpiewu ludowego oraz rękodzieła;
e) Organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe: Dzień Chłopaka, Mikołajki, ognisko;
f) Byłam opiekunem uczniów podczas wyjazdu na basen do Lubartowa;
g) Współorganizowałam „Gminny Festiwal Kolęd, Pastorałek i Przedstawień Jasełkowych – Hej kolęda, kolęda” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Miłkowie;
h) Uczestniczyłam w „Spotkaniu opłatkowym”;
i) Pomagałam w przygotowaniach do „Choinki noworocznej”;
j) Byłam członkiem kapituły konkursu „IV Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży – Kwadratura Koła”;
k) Byłam opiekunem uczniów podczas wyjazdu do Lublina na lodowisko i do kina;
l) Przygotowywałam ucznia klasy czwartej do międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”;
m) Byłam członkiem komisji na egzaminie klasy szóstej;
n) Przeprowadziłam konkurs na „Mistrza Oszacowania Długości, Wysokości i Szerokości”.
3. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
4. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez: rozmowę z samymi uczniami, ich rodzeństwem oraz rozmowy z rodzicami uczniów i ich wychowawcami.
5. Cztery razy w ciągu roku szkolnego 2008/2009 przeprowadziłam ogólne zebrania z rodzicami uczniów klasy czwartej. Informowałam ich o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach przekazując pisemną informację na ten temat. Przeprowadzałam także indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów.

Podsumowanie.
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe zdobyte podczas jego trwania pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy.
Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest łatwość i jasność przekazywania uczniom wiedzy matematycznej. Nie miałam też problemów z nawiązaniem kontaktu z uczniami i zdobyciem ich zaufania. Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji. Mimo, iż bardzo się starałam, to jednak wciąż miałam problemy z systematycznym dokumentowaniem swojej pracy zawodowej. Nie zawsze też potrafiłam zmobilizować wszystkich uczniów do skupienia uwagi podczas lekcji i przestrzegania przez nich ustalonych zasad.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego podczas mojego stażu korzystałam z doświadczeń Dyrekcji, Opiekuna stażu, Koleżanek i Kolegów Nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z uczniami.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, aby być dobrym nauczycielem. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz lepsze i efektywniejsze pod względem przekazywania wiedzy uczniom.

Opracowała: Krystyna Dębowczyk
Miłków, dnia 19.06.2009r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.