X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5506
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Marta Króliczek
Nazwa i adres szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Wodzisławiu Śląskim
GIMNAZJUM NR 3
ul. Mieszka 10, 44-300 Wodzisław Śląski

Przedmiot nauczany: Język angielski
Opiekun stażu: mgr Katarzyna Balińska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

1)poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a)przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły
b)sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
c)przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
2)uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omówienie z prowadzącym obserwowanych zajęć
3)prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omówienie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone
4)uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

Akty prawne:

1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz 674 z późn. zmianami)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2004 nr 2593 poz 1112 z późn. zmianami)

(§6 ust.1) Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:

a)przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b)sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c)przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;

*(§6 ust.1 pkt 1).

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

LP
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia.
Wrzesień 2008 r.
Poznanie wymagań
dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, zaświadczenie.
2.
Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.
Analiza podstawy programowej.
Wrzesień 2008 r.
Notatki własne.
3.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych,
zebraniach zespołu humanistycznego
Wrzesień 2008 r.- Maj 2009 r.
Organizacja zajęć własnych, zaświadczenie.
4.
Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem.
Wrzesień 2008 r.
Omówienie zasad współpracy.
5.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2008 r.
Plan Rozwoju Zawodowego,
zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju.
6.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, poznanie regulaminów szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i SU.
Zapoznanie się z podstawową dokumentacją szkoły: Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny Wewnątrzszkolny System Oceniania i Klasyfikowania.
Wrzesień, Październik 2008 r.
Notatki własne,
zapis w dokumentacji.
7.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, itp.
Wrzesień 2008r.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
8.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Wrzesień 2008r.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
9.
Współorganizowanie imprez szkolnych
Europejski Dzień Języków,
Akademia z okazji dnia nauczyciela,
Dzień Europejski
Dzień otwarty.
Wrzesień/
Październik
2008r.
Maj 2009r.
Sprawozdania
10.
Opieka nad pracownią języka angielskiego
Dbałość o estetykę klasy, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
Wrzesień 2008- Maj 2009 r.
Zapis w dokumentacji.
11.
Udział w aktualizacji strony internetowej szkoły.
Notatki na temat imprez, scenariusze zajęć.
Wrzesień 2008- Maj 2009 r.
Zapis w dokumentacji.
12.
Poznanie instytucji wspomagających pracę szkoły i współpraca z nimi.
Współpraca z pedagogiem, PPP, świetlicą profilaktyczną
Wrzesień 2008 r. - Maj 2009 r.
Zapis w dokumentacji.
13.
Współpraca w szkolnym zespole Comeniusa.
Realizacja projektu
Wrzesień 2008- Maj 2009 r.
Zapis w dokumentacji.
14.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji.
Wrzesień 2008- Maj 2009 r.
Teczka stażysty.
15.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Maj 2009 r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.
16.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Maj 2009 r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


2) Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; *(§6 ust.1 pkt 2).

1.
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki spotkań
Hospitacje i obserwacja zajęć
Wrzesień 2008 r. - Maj 2009 r.
Zapis w dokumentacji.
2.
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie tematów, zakresu i terminów.
Wrzesień 2008 r.
Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu, zapis w dokumentacji.


3) Prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone
*(§6 ust.1 pkt 3)

1.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
1 raz w miesiącu. Wrzesień 2008 r. – Maj 2009 r.
Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji.
2.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Wrzesień 2008 r. - Maj 2009 r.
Ankieta ewaluacyjna.
3.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena.
Maj 2009 r.
Teczka stażysty.


4) Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli *(§6 ust.1 pkt 4)

1.
Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
Udział w pracach Komisji Przedmiotowych
Udział w radach pedagogicznych. Lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej.

Wrzesień 2008 r. - Maj 2009 r.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Zaświadczenie o udziale spotkaniach. Sprawozdania. Notatki własne.
2.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Spotkania metodyczne,
szkolenia
Wrzesień 2008r.-
Maj 2009r.
Zaświadczenia o ukończeniu kursów,
szkoleń
3.
Poszerzanie swojej wiedzy
za pośrednictwem literatury pedagogicznej
Sporządzanie notatek
analizujących literaturę
Wrzesień 2008r.-
Maj 2009r.
Streszczenia i opinie na temat przeczytanej literatury
4.
Doskonalenie warsztatu pracy
Wprowadzenie nowych gier i zabaw.
Wprowadzenie nowych metod aktywizujących
Wrzesień 2008r.-
Maj 2009r.
Opis gier i zabaw,
metod i planu pracy.
Spis środków dydaktycznych

5) Zadania dodatkowe:

1.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, kierownikiem szkolenia praktycznego, nauczycielami zajęć praktycznych, wychowawcami klas.
Wrzesień 2008r. - Maj 2009 r.
Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
2.
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Lektura pedagogiczna i psychologiczna.
Wrzesień 2008 r. - Maj 2009 r.
Streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej.
3.
Współpraca z Samorządem Szkolnym.
Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego.
Wrzesień 2008 r. - Maj 2009 r.
Notatki własne.
4.
Troska o dobry kontakt z uczniami i rodzicami.
Udział w konsultacjach dla rodziców.
Wrzesień 2008 r. - Maj 2009 r.
Zapis w dokumentacji.
5.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Wrzesień 2008 r. - Maj 2009 r.
Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
6.
Przygotowanie uczniów do konkursów.
Rozmowa z uczniami.
Wrzesień 2008 r. - Maj 20089r.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
7.
Zadania dodatkowe
Gazetka szkolna
Wrzesień 2008 r. - Maj 20089r.
Artykuły.


Plan zatwierdził:

podpis stażysty

podpis opiekuna stażu

podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.