X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5486
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Joanna Tomkiewicz

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2008r.

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

I. SFERA ORGANIZACYJNA
Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu zawodowego
PODJĘTE DZIAŁANIA
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

&6 ust. 2 pkt.1

Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż

Analizowanie aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.XII 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli;
śledzenie informacji dostępnych w Internecie;

IX 2008r.

Napisanie niniejszego planu rozwoju zawodowego
2. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę placówki: Statut Przedszkola, Misja Przedszkola, Regulaminem pracy i wynagrodzenia

IX 2008r.

Notatki własne
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem
IX 2008r.
Kontrakt oraz współpraca z opiekunem
4. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego
IX.2008r.
Kserokopie dokumentów
5. Poznanie i przeanalizowanie programów realizowanych w przedszkolu.
Okres stażu
Prowadzenie zajęć w oparciu o program.
6.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Okres stażu
Poprawne wpisy do dziennika, miesięczne plany pracy.
7. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły:
Tygodniowym planem pracy, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy z innymi nauczycielami.
IX. 2008 r.
Na bieżąco
Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, organizacja zajęć własnych.
8. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola.
IX. 2008r.
Plan Rozwoju Zawodowego
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń.
10. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola.
V.2009r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.
11. Złożenie u Dyrektora przedszkola wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
V.2009r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
12. Zapoznanie się z programem autorskim przedszkola
Okres stażu
Potwierdzenie przez opiekuna stażu; wdrażanie w życie grupy patronatu dnia według koncepcji Edmunda Bojanowskiego.

13. Wykonanie dodatkowych prac w przedszkolu.
Okres stażu
Gazetki tematyczne

2. SFERA DYDAKTYCZNA

$6 ust.2 pkt.2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Raz w miesiącu
Scenariusze zajęć
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w obecności opiekuna stażu
Raz w miesiącu
Scenariusze zajęć
3. Prowadzenie dodatkowych zajęć rytmicznych
Na bieżąco
Potwierdzenie nauczycieli poszczególnych grup , przykładowe scenariusze
4. Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych do prowadzenia zajęć, wystrój Sali.
Na bieżąco
Wystrój sali, pomoce dydaktyczne
5. Prowadzenie zajęć demonstracyjnych z rytmiki dla osób z Ośrodka rehabilitacyjny.
XI. 2008r.
Konspekt zajęć
11. Nauka wierszy i piosenek dzieci na konkurs pluszowego misia
III.2009r.
Udział w konkursie,

3. SFERA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

&6 ust. 2 pkt.3

Znajomość środowiska uczniów ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o uczniu
X.2008r.
Notatki na podstawie literatury oraz rozmowy z opiekunem
2. Współpraca z rodzicami dzieci. Indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami.
Okres stażu
Współpraca przez cały rok.
3. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych.
Okres stażu
Lista niezbędnych telefonów komórkowych do różnych instytucji.
4. Pogłębianie wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Okres stażu
Wykaz literatury pedagogicznej i psychologicznej.

4. SFERA OSOBISTA

&6 ust. 2 pkt.5

DOSKONALENIE ZAWODOWE
1.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym:

- udział w szkoleniu „Porozumiewanie się w sytuacjach trudnych. Prowadzenie rozmowy z uczniem i jego rodzicami”;
30.IX.2008r.
- udział w szkoleniu „Muzyka, plastyka, taniec-wspieranie rozwoju ucznia”;
22.X.2008r
-udział w szkoleniu „Problemy wychowawcze u dzieci przedszkolnych”;
31.III. 2009r.
-udział w szkoleniu pt. „Diagnoza 5-latków”
IV.2009r.
-udział w szkoleniu „Jak panować w królestwie emocji? Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży”;
IV.2009r.
-udział w szkoleniu „Move8Mów. Zajęcia rytmiczno - ruchowe wspomagające rozwój mowy”.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

2. Ukończenie studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja wczesnoszkolna i Przedszkolna
Do II. 2009r.
Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Okres stażu
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
4. Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i integracyjnych wewnątrzszkolnych.
Okres stażu
Potwierdzenie opiekuna, scenariusze imprez.
5. Analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju.
Na bieżąco
Wdrażanie wniosków do planu rozwoju;

6. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych: współpraca z nauczycielami.
Na bieżąco
Kontakty interpersonalne z nauczycielami.

11.Rozpoczęcie studiów podyplomowych z logopedii':
napisanie programu własnego pt. „Program profilaktyki logopedycznej Równe szanse na starcie”.

Próbka rozwoju mowy - praca napisana w oparciu o diagnozę dziecka 6-letniego;

IX. 2008-VIII. 2010r.
Zaświadczenie

praca „Próbka rozwoju mowy”.

Program profilaktyki logopedycznej
12. Ocena prac plastycznych w GOK-u o tematyce „Szopka”- udział w jury
XII.2008r.
Potwierdzenie dyrektora
13. Ocena prac plastycznych w GOK-u o tematyce „Nałogi”- udział w jury
I. 2009r.
Potwierdzenie dyrektora
14. Nagrywanie piosenek na różne okazje.
IX.2008r.-V.2009r.
Płyty z nagraniami piosenek
15. Praca w ramach rady pedagogicznej
protokołowanie spotkań.

Na bieżąco
Kserokopia protokołu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.