X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5525
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Wpłynęło dn. 17.09.2008r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię nazwisko nauczyciela stażysty: Iwona Topczewska
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie Szkoły Filialnej w Świrydach
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2009 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr xxx
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

§ 6ust. 2,pkt.1. ,,Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż. ’’

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

1.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia). Przedstawienie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2008
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

2.
Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole.
Analiza dokumentów obowiązujących w szkole:
- statutu szkoły;
- szkolnego programu wychowawczego;
-wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
- dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi;
- rozkładów zajęć.
Udział w Radach Pedagogicznych.
Wrzesień 2008
Sierpień 2008 –
Maj 2009
Własne notatki.
Własne notatki.

3.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Wrzesień 2008
i przez cały okres stażu
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

§ 6ust. 2,pkt. 2. ,,Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.’’

1.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami oraz zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Opracowanie planów wynikowych dla prowadzonego przedmiotu.
Wrzesień 2008
Posiadanie planów wynikowych dla poszczególnych klas.

2.
Opracowanie scenariuszy zajęć nauczanego przedmiotu oraz pomocy dydaktycznych.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez opracowanie :
- scenariuszy zajęć;
- pomocy naukowych;
- scenariuszy zajęć z wykorzystaniem matematycznych programów komputerowych.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Przez cały okres stażu
Scenariusze zajęć, testy, pomoce dydaktyczne i prezentacje komputerowe.
Płyta z zapisem elektronicznym.

3.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Analiza podręczników i załączonych do nich programów komputerowych:
- korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej;
- bieżące studiowanie informacji zamieszczonych na stronach edukacyjnych w Internecie.
Przez cały okres stażu
Wybrane i zakupione przez uczniów podręczniki. Tematy lekcji w dzienniku. Notatki z przeczytanej literatury.

4.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.
Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia, adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (kursy metodyczne, szkolenia, seminaria).
Przez cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.

5.
Poszerzanie i doskonalenie umiejętności w zakresie nauczanego przedmiotu (matematyki).
Podjęcie nauki na Wyższych Studiach Magisterskich.
Przez cały okres stażu
Zaświadczenia

§ 6ust. 2,pkt. 3. ,,Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów.’’

1.
Obserwacja i analiza możliwości ucznia, jego funkcjonowanie w szkole.
Indywidualne rozmowy z uczniami.
Gromadzenie materiałów typu: klasówki, sprawdziany, kartkówki.
Przez cały okres stażu
Badanie osiągnięć poszczególnych uczniów poprzez testy.

2.
Współpraca z rodzicami.
Udział w zebraniach z rodzicami, indywidualne rozmowy.
Na bieżąco
Zaświadczenia

3.
Współpraca z poradnią pedagogiczną.
Spotkania z pedagogami, konsultacje.
Na bieżąco
Notatki

4.
Udział, prowadzenie, organizowanie, współorganizowanie:
- uroczystości szkolnych, lokalnych np.: Olszewo;
- dyskotek;
- apeli;
- montaży słowno muzycznych;
- wycieczek.
Rozpoznanie
Zapotrzebowanie uczniów
Opinia wychowawcza

5.
Przygotowanie uczniów do konkursów:
- przedmiotowy-matematyczny – etap szkolny;
- Matematyczny – Kangur: Kangurek;
- inne.
Przygotowywanie zadań konkursowych.
Marzec - Maj
Notatki

6.
Porządkowanie wyznaczonego terenu wokół szkoły – klomby, MPN w Olszewie.
Dbanie o czystość i schludny wygląd okolic szkoły i ważnych miejsc na terenie naszej ,,Małej Ojczyzny’’.
Listopad, Kwiecień, Maj
----------

§ 6ust. 2,pkt. 3. ,,Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.’’

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Obserwowanie lekcji i ich omawianie, analizowanie, wyciąganie wniosków i spostrzeżeń.
Przez cały okres stażu
Wnioski i notatki dotyczące obserwowanych lekcji.

2.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
Opracowanie scenariuszy zajęć.
Przez cały okres stażu
Opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej, własne wnioski i refleksje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.