X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5471
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z dwuletnim stażem pracy pedagogicznej.
W trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego.
Od chwili rozpoczęcia stażu zrealizowałam następujące przedsięwzięcia: analizując przepisy prawa oświatowego, zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczyciela, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu w celu określenia jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy. Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań i konsultacji oraz terminy zajęć obserwowanych i prowadzonych. Kolejnym krokiem było przygotowanie przeze mnie planu rozwoju zawodowego, który sporządziłam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Na jego podstawie i po zapoznaniu się z różnymi publikacjami, interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego, przygotowałam i złożyłam w dniu 1 września 2009 r. wniosek o rozpoczęcie stażu. Dyrektor szkoły pozytywnie rozpatrzył mój wniosek.
W trakcie odbywania stażu poznałam organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły. Zaznajomiłam się ze Statutem Szkoły, planem dydaktycznym, programem wychowawczym oraz z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i klasyfikowania. Poznałam zasady ustalania i powstawania rozkładu zajęć w szkole, a także organizację zastępstw.
Dokonałam analizy Podstawy Programowej oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania, na podstawie których opracowałam Przedmiotowe Systemy Oceniania i rozkład materiału nauczania z przedmiotów: marketing, zarządzanie firmą,przedsiębiorczość, organizacja i techniki pracy w hotelarstwie, podstawy prawa i ekonomii w hotelarstwie.
W celu poznania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisów przeciwpożarowych brałam udział w szkoleniu. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej, tj. dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i Księgi protokołów Rady Pedagogicznej.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły, a po ich zakończeniu wspólnie omawialiśmy ich przebieg.
Dzięki temu otrzymałam od moich doświadczonych współpracowników cenne wskazówki, które pomogły mi w realizacji materiału na kolejnych prowadzonych zajęciach.
Obserwowałam lekcje realizowane przez opiekuna stażu i nauczycieli innych przedmiotów, następnie dzieliłam się z nimi swoimi spostrzeżeniami.
Obserwacje te pomogły mi w dalszej pracy z młodzieżą.
Przeprowadziłam rozmowy z nauczycielami zajęć praktycznych i z wychowawcami klas w celu poznania sposobów gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Zapoznałam się z regulaminem działalności Samorządu Uczniowskiego, następnie przeprowadziłam rozmowy z uczniami wchodzącymi w jego skład oraz jego opiekunem.
Analizując literaturę o tematyce pedagogiczno-psychologicznej, pogłębiałam swoją wiedzę w zakresie poznania potrzeb i zachowań młodzieży.
Przez cały okres stażu organizowałam konsultacje z przedmiotów zawodowych, przeznaczone dla uczniów w ramach których przygotowałam uczniów do udziału w konkursach organizowanym przez: PTTK pt. ,,Turystyka twoją szansą na przyszłość”; Wyższą Szkołę Ekonomii, Administracji i Nauk Społecznych w Kielcach pt. „Turystyka”; Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach pt. ,,Wygraj swoje życie w Europie” pod patronatem posła A. Szejny.
Brałam udział w imprezach szkolnych oraz zorganizowałam wycieczki klasowe (uczestnictwo w rajdzie Chęciny-Nowiny).
Podczas trwania stażu brałam udział we wszystkich Radach Pedagogicznych, przez cały okres stażu na bieżąco prowadziłam wymaganą dokumentację szkolną (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa).
Obowiązki nauczyciela zawsze staram się wypełniać sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Swoją pracę lubię i sprawia mi ona ogromną satysfakcję. Przebywanie z młodzieżą i kształtowanie jej charakterów stanowi dla mnie wyzwanie i jest moją pasją. W pracy zdobyłam umiejętność wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej.
Technologia komputerowa odgrywa w pracy bardzo dużą rolę, co związane jest z moją osobistą pasją jak i możliwością ułatwienia pracy i dostępem do informacji.
Przy pomocy technik komputerowych przygotowałam: testy sprawdzianów dla uczniów, pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów zawodowych (w tym prezentacje, tabele i wykresy).
Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami i placówkami naukowo-dydaktycznymi.
Technologia informacyjna jest bardzo przydatna w pracy dydaktycznej nauczyciela – pozwala na ciekawe przedstawienie treści. Dzięki internetowi jest możliwe zdobycie najświeższych informacji, nie dostępnych inną drogą.
Moim zamiarem jest kontynuacja wykorzystania w procesie dydaktycznym umiejętności w zakresie obsługi komputera i korzystania z technologii informacyjnej co pozwala wzbogacić prowadzone przeze mnie lekcje, usprawnia ich przebieg, pozwala na wprowadzenie wielu pomysłów, zaczerpniętych z internetowych stron dla nauczycieli.
W pracy przydatna była mi wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez siebie.
Zapoznałam się z literaturą metodyczną i dydaktyczną (wykaz w załączeniu), uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Prowadziłam zajęcia różnymi metodami w tym metodami aktywizującymi uczniów.
Aby stać się dobrym nauczycielem i wychowawcą staram się poznać opinię uczniów na temat mojej pracy.
Uczniowie traktują mnie, jako osobę troskliwą i wzbudzającą zaufanie. Ich wypowiedzi napawają mnie optymizmem gdyż jestem dla nich nauczycielem dobrze tłumaczącym, sprawiedliwym i poświęcającym im wystarczającą ilość czasu (po lekcjach).
Aktualizowanie wiedzy jest warunkiem koniecznym dla konstruowania prawidłowego i nowoczesnego procesu dydaktyczno-wychowawczego, dlatego uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego podnosząc kwalifikacje miałam wpływ na jakość pracy placówki.

Aktywnie pracowałam nad samokształceniem w ramach samodoskonalenia przestudiowałam pozycje:
M. Składanowska, B.Bleya-Sosna, I. Opolska „Poradnik dydaktyczny- Godzina wychowawcza”,
Materiały pomocnicze dla nauczycieli wychowawców
M. Joachimska ,,Scenariusze lekcji wychowawczych”,
M. Grochowska, E. Sadowska „Lekcje wychowawcze”.
Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż oraz umiejętności posługiwania się tymi przepisami.
Rozpoczynając pracę w szkole zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami, odbyłam szkolenia BHP. Jak każdy nauczyciel w swojej biblioteczce posiadam spis aktów prawnych w zakresie funkcjonowania placówki:
Dz.U z 1999r. nr.14, poz.128, rozp.125 lutego 1999- Ramowa plany nauczania w szkołach publicznych Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia w poszczególnych typach szkół
Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu maturalnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach placówkach publicznych / Dz.U. nr.65, poz.331/
Karta Nauczyciela Dz.U. Z 1997r. nr.56, poz.357, nr.56 poz. 357, z 1998r. nr.106, poz. 608, nr.162 poz.1118 oraz z 2000r. nr.12, poz. 130, nr.19, poz.239, nr.22 poz.291, nr.122, poz.1323/ z późniejszymi zmianami.
Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela.
Zgodnie z rozporządzeniem przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą zrealizowane zadania.
Przez cały okres stażu starałam się zapoznać z przepisami prawa oświatowego. Ze względu na ogrom zagadnienia nie udało mi się poznać wszystkich przepisów prawa.
Starałam się zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami i w czym pomogły mi adresy stron internetowych i ustawy zamieszczone w poradniku dla nauczycieli „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela” J. Pielachowskiego.
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały zrealizowane.
Podsumowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Dobrze potrafię planować i organizować własny warsztat pracy i dokumentować prowadzone działania.
Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuje je.
Uwzględniam w pracy problematykę środowiska lokalnego i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z ofert doskonalenia zawodowego kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, studia podyplomowe, podwyższając własne kompetencje zawodowe.
Pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki.
Znam i stosuje przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb placówki.
Na bieżąco wykorzystuje technologię komputerową i informacyjną.
Uważam, że w ciągu roku trwania stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycieli stażyście ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką, potrzebę nieustannego doskonalenia umiejętności pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem, pedagogiem.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje.
Chciałabym, aby moje zajęcia i działania stawały się z roku na rok coraz bardziej przydatne dla uczniów i atrakcyjne.
Zamierzam nadal gromadzić literaturę przedmiotu a także samodzielnie przygotowywać pomoce dydaktyczne.
Mam nadzieję, że każdy kolejny rok będzie tak owocny jak miniony i przyniesie również wiele satysfakcji.
Każde podjęte zadanie, udział w określonej formie kształcenia zawodowego zakup lub wykonanie nowej pomocy naukowej, przeprowadzenie sprawdzianu, wycieczek, konkursów, czy imprez zawsze zmuszały mnie do refleksji, do analizowania i dokonywania korekty przeprowadzonych działań.
W czasie trwania stażu wiele czasu poświęciłam realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Organizowanie imprez szkolnych pozwoliło na:
dobre poznanie oczekiwań i możliwości uczniów,
kształtowanie umiejętności planowania i organizowania swojego warsztatu pracy,
rozwijanie umiejętności współpracy z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami,
propagowanie wśród uczniów i rodziców zachowań prospołecznych,
rozwijanie zainteresowań językowych uczniów

dnia ..................
Podpis stażysty ..................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.