X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5460
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

mgr Krystyna Dębowczyk
(imię i nazwisko nauczyciela stażysty)

mgr Dariusz Steć
(imię i nazwisko opiekuna stażu)

Okres stażu: 01. 09. 2008r. – 31. 05. 2009r.
Cel podstawowy podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
- Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych oraz poprzez samokształcenie).

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskania awansu zawodowego
Termin realizacji.
Potwierdzenie realizacji określonego działania

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ZADANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ STAŻU

Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Wrzesień 2008 Rejestr przeanalizowanych przepisów i informacji dotyczących zakresu wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem. Wrzesień 2008 Kontrakt zawarty z opiekunem stażu. Pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2008 Plan Rozwoju Zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Wspomniane dokumenty.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Maj 2009 Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2009 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWANY JEST STAŻ

Analiza statutu szkoły. szczegółowymi kompetencja Wrzesień 2008 zadaniami zespołów przedmiotowych, Zapoznanie się z zadaniami szkoły, organów szkoły oraz prawami i obowiązkami ucznia wynikającymi ze Statutu Szkoły w Miłkowie (notatki własne).
Analiza podstaw programowych szkoły podstawowej. Wrzesień 2008 Znajomość podstaw programowych i
ścieżek między przedmiotowych dla
szkoły podstawowej.
Zapoznanie się z wewnętrznym systemem oceniania (WSO) obowiązującym w Szkole Podstawowej w Miłkowie oraz opracowanie w oparciu o ten dokument przedmiotowego systemu oceniania Wrzesień 2008 Opracowany przedmiotowy system oceniania.
Analiza programu wychowawczego szkoły Wrzesień 2008 Znajomość programu wychowawczego
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Organizacja zajęć własnych
Poznawanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpieczeństwa nauki, pracy w szkole i poza nią podczas zajęć z uczniami. Wrzesień 2008 Zaświadczenie o odbyciu stosownego szkolenia.
Zapoznanie się z regulaminami rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły, samorządu szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji poszczególnych organów. Październik 2008 –Listopad 2008 Wpis w dokumentacji przebiegu stażu.
Poznawanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji (dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych, księga zarządzeń, protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej itp.). Sukcesywnie, w miarę potrzeb podczas trwania stażu Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania.

WYKAZANIE UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ PODSTAWOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWANY JEST STAŻ

Opracowanie we współpracy z opiekunem stażu planu działań dydaktycznych na rok 2008/2009 z uwzględnieniem treści i efektów ustalonych na podstawie programowej oraz treści wykraczających poza nią. Pla1n pracy zatwierdzony do realizacji Wrzesień 2008 Plan pracy zatwierdzony do realizacji.
Przygotowywanie i analizowanie z opiekunem stażu konspektów zajęć. Systematycznie Zgromadzone konspekty.
Podsumowanie wybranych zajęć (przynajmniej dwa w miesiącu) pisemną adnotacją o ich przebiegu i efektywności. Systematycznie Adnotacje o przeprowadzonych zajęciach.
Obserwacje zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli; prowadzenie notatek pohospitacyjnych ze spostrzeżeniami z zajęć oraz wnioskami. Według ustalonego harmonogramu Notatki pohospitacyjne.
Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora szkoły (przynajmniej raz w miesiącu); opracowanie wspólnie z obserwatorem szczegółowego konspektu do prowadzonych zajęć Według ustalonego harmonogramu Zgromadzone scenariusze potwierdzone krótką adnotacją obserwatora zajęć
Wykonywanie pomocy naukowych, opracowywanie testów, prac klasowych i kart pracy ucznia.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Gromadzone karty pracy ucznia, sprawdziany i testy.
Powadzenia zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów (koło matematyczne i informatyczne dla uczniów klas IV, V, VI) Wrzesień 2008 – Maj 2009 Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, konspekty.
UMIEJĘTNOŚCI OMAWIANIA WŁASNYCH LUB OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
Dokonywanie analizy obserwowanych i prowadzonych zajęć z opiekunem stażu, dyrektorem, itp. Według ustalonego harmonogramu Notatki pohospitacyjne.
Formułowanie wniosków pohospitacyjnych. Po obserwacji zajęć Notatki pohospitacyjne.
Obserwacje zajęć pod kątem realizacji zamierzonych celów, podejmowanie prób wstępnej oceny osiągnięć edukacyjnych Po obserwacji zajęć Notatki pohospitacyjne

UCZESTNICZENIE W RÓŻNORODNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Wstępna samoocena. Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości rozwoju.
Wrzesień 2008 – Maj 20089 Wdrażanie wniosków do planu rozwoju.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Kontakty interpersonalne z uczniami i gronem pedagogicznym potwierdzone opinią opiekuna stażu.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Adresy portali internetowych.
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów itp.
Współpraca z biblioteką szkolną. . Zapoznanie się z regulaminem oraz zasobami biblioteki. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Potwierdzenie nauczyciela – bibliotekarza o zapoznaniu się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej.

POSIADANIE WIEDZY Z ZAKRESU PROBLEMÓW ŚRODOWISKA UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW, W STOPNIU UMOŻLIWIAJĄCYM WSPÓŁPRACĘ Z TYM ŚRODOWISKIEM

Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
Wrzesień – Październik 2008 Plan pracy wychowawczej
i profilaktycznej na rok szkolny 2008/2009 dla
klasy IV.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, potwierdzenia uczestnictwa w organizacji imprez szkolnych, programy imprez szkolnych.

Poznawanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku uczniów, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych. Sukcesywnie Potwierdzenie wychowawców.
Poznanie sytuacji uczniów, oraz przyczyn występowania trudności. Spotkania z rodzicami, rozmowy z uczniami. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Odpowiednie potwierdzenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.