X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5448
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Monika Korbecka

Stanowisko:
nauczyciel matematyki i informatyki

Miejsce odbywania stażu:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. por.J. Bałdy w Chmielniku

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2009r.

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Agnieszka Bojda

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Chmielniku na stanowisku nauczyciela matematyki i informatyki. W trakcie odbywania stażu starałam się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego. W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe –licencjackie z przygotowaniem do nauczania wyżej wymienionych przedmiotów. Obecnie kończę studia magisterskie w zakresie nauczania matematyki.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 1).

1.Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
a)Ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
b)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stopni awansu zawodowego nauczycieli.
2.W celu efektywnego zorganizowania sobie pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu p. Agnieszką Bojdą. Ustaliłyśmy jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy. Rezultatem rozmów był podpisany kontrakt. (Załącznik 1)
3.Pod opieką opiekuna stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
4.W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Szkoły Podstawowej zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak:
a)Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Chmielniku,
b)Wewnątrzszkolny system oceniania,
c)Program wychowawczy szkoły,
d)Program profilaktyki szkoły,
e)Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Chmielniku,
f)Procedura informowania uczniów i ich rodziców o otrzymanych ocenach bieżących i semestralnych obowiązująca w Szkoły Podstawowej nr 1 w Chmielniku,
g)Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Chmielniku na rok 2008/2009,
h)Regulamin przyznawania nagrody dla najlepszego ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Chmielniku.
Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Natomiast bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie jego struktury.
5.Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę. Podczas ferii pełniłam dyżur w szkole.
6.Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, takiej jak:
a)dzienniki lekcyjne,
b)dzienniki pozalekcyjne,
c)arkusze ocen,
d)Księga Protokołów Rady Pedagogicznej.
7.Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi, brałam udział w szkoleniu BHP, przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 2).

1.Zapoznałam się z obowiązującą podstawą programową z matematyki i informatyki .
2.Zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczycieli realizujących program : Matematyka z plusem (kl. V), Informatyka 2000(kl. IV, kl. V).
3.W czasie odbywania stażu realizowałam programy nauczania matematyki i informatyki w oparciu o minimum programowe, samodzielnie sporządzone rozkłady materiału nauczania, kryteria oceniania opracowane w szkole oraz standardy wymagań dla uczniów szkoły podstawowej.
4.Kryteria oceniania uczniów ujęłam w opracowanych przez siebie planach wynikowych nauczanych przedmiotów; z oczekiwanymi umiejętnościami zapoznałam zarówno uczniów, jak i ich rodziców.
5.Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne:
a)Koło matematyczne dla uczniów klasy czwartej i piątej,
b)Koło informatyczne dla uczniów klasy czwartej.
6.Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
7.Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli, zarówno w szkole jak i poza nią.

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
a) „Nowa podstawa programowa” – szkolenie, które pomogło mi usystematyzować i uzupełnić dotychczas posiadaną wiedzę na temat nowej podstawy programowej.

Zewnętrzne formy doskonalenia:
a)„ Jak radzić sobie z agresją i przemocą w klasie/ szkole?” – szkolenie zorganizowane przez PCEN w Rzeszowie,
b)„ Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją – prawa i obowiązki uczniów” – warsztaty zorganizowane przez wydawnictwo OPERON,
c)„Gdy intuicja zawodzi, czyli szkolne zmagania z nieskończonością” – warsztaty połączone z prezentacją oferty wydawniczej zorganizowane przez wydawnictwo GWO,
d)Reforma Programowa 2009 – wykłady połączone z warsztatami zorganizowane przez WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN (Załącznik 2).
Uważam zarówno wewnątrzszkolne i pozaszkolne formy doskonalenia za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze. Moje doświadczenia wzbogacali również inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami. Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy, korzystałam z publikacji zamieszczonych na stronach internetowych.
Pogłębiałam również swoją wiedzę studiując literaturę fachową, m.in.:
a)I. John Robertson „Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie?”
b)Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska „Polubić szkołę”
c)Bolesław Niemierko „Między oceną szkolną a dydaktyką”. (Załącznik 3)

Samodzielnie opracowałam scenariusze lekcji z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w podstawie programowej z matematyki. Samodzielnie przygotowałam wszystkie materiały dotyczące sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów, takie jak: testy, kartkówki, sprawdziany, zadania powtórzeniowe i przygotowujące do sprawdzianów.

9. Przeprowadziłam 9 lekcji w obecności pan Dyrektora i 9 lekcji w obecności opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą, w obecności której odbyły się. Omawianie moich lekcji przyczyniło się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Były to cenne doświadczenia, które pomogły mi doskonalić warsztat pracy zawodowej. Efektem tych lekcji są przygotowane przeze mnie konspekty lekcji. (Załącznik 4)

10. Uczestniczyłam raz w miesiącu jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawiałam je z osobą prowadzącą. W czasie obserwacji lekcji zwracałam szczególną uwagę na formy pracy z dziećmi, rodzaje środków dydaktycznych, rozplanowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć, język, komunikację z dziećmi. Dzięki tym zajęciem poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłam nową wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą później starałam się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie. (Załącznik 5)
Przez cały rok prowadziłam zajęcia koła matematycznego dla uczniów kl. IV (1 godzina w tygodniu) i w kl. V (1 godzina w tygodniu) oraz koła informatycznego dla uczniów kl. I ( 1 godzina w tygodniu) .
Podczas zajęć starałam się, aby przebiegały one w miłej atmosferze, tak, aby uczniowie nie obawiali się pytać o tematy, których nie rozumieją. Zależało mi również na tym, żeby każdy uczeń wykazał się inicjatywą i pomysłowością w rozwiązywaniu zadań, by chciał sta¬wiać czoło postawionemu problemowi.
11. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniem i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami poprzez:
Zamieszczenie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdanie z realizacji stażu. (Załącznik 6)
W ramach wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjne przez cały okres stażu korzystając z komputera tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne, m.in.:
a)Plan rozwoju zawodowego,
b)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
c)Przedmiotowy system ocenienia,
d)Plany wynikowe,
e)Scenariusze zajęć,
f)Pomoce dydaktyczne,
g)Sprawdziany, testy, kartkówki, zadania powtórzeniowe i przygotowujące do sprawdzianów. (Załącznik 7)
Ponadto śledziłam w Internecie propozycje zadań, scenariuszy lekcji, oraz informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, a także zmian w oświacie. W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:
a)www.eduforum.pl,
b)www.gwo.pl,
c)www.eduseek.interklasa.pl,
d)www.edukacja.edux.pl,
e)www.scholaris.pl,
f)www.szkolnictwo.pl,
g)www.literka.pl,
h)www.awans.net,
i)www.men.gov.pl,
j)www.profesor.pl.
Zamieściłam również na stronie internetowej www.edukacja.edux..pl następujące dokumenty:
a)plan rozwoju zawodowego,
b)sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

II.Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3).

1.Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów
w nauce.
2.Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez np.: rozmowę z samymi uczniami i ich rodzeństwem, rozmowy z rodzicami uczniów i z wychowawcami.
Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami uczniów z poradni psychologiczno – pedagogicznej.
3.Brałam udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, m.in.
a)byłam opiekunem uczniów podczas wyjazdu na zajęcia „Zielonej Szkoły”,
b)brałam udział w uroczystości upamiętniającej nadanie imienia SP nr1 w Chmielniku,
c)uczestniczyłam w Wigilii Szkolnej,
d)brałam udział w święcie Dnia Kobiet,
e)uczestniczyłam w obchodach Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja,
f)byłam członkiem komisji w konkursie ekologicznym. (Załącznik 8)
4.Na swoich zajęciach starałam się pokazać uczniom, że matematyka nie musi być nudna i że można naprawdę dobrze się bawić ucząc się matematycznego myślenia: rebusy matematyczne, wiersze matematyczne. Poza tym zwracałam szczególną uwagę na to, by na lekcjach rozwiązywać zadania związane z życiem codziennym, po to by uzmysłowić dzieciom, że z matematyką mamy do czynienia każdego dnia i że bez znajomości podstawowych rzeczy nie da się żyć.

III.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4).

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu:
a)„Ułamki zwykłe dziesiętne” – 26.09.2008r. – kl. VI,
b)„Kalendarz i czas” – 03.10.2008r. – kl. VI,
c)„Liczby na co dzień” - powtórka – 14.11.2008r. – kl. VI,
d)„Oś symetrii figury” – 05.12.2008r. – kl. VI,
e)„Graniastosłupy proste” – 20.01.2009r. – kl. VI,
f)„Liczby dodatnie i ujemne” – 25.02.2009r. – kl. VI,
g)„Zapisywanie wyrażeń algebraicznych” – 13.03.2009r. – kl. VI,
h)„Ułamek jako wynik dzielenia” – 29.04.2009r. – kl. IV,
i)„Dodawanie ułamków dziesiętnych” – 22.05.2009r. – kl. IV. (Załącznik 9)
Po każdej lekcji omawiałam je z opiekunem stażu oraz zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu kształcenia z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych.
Całą dokumentację stażu przygotowywałam z wykorzystaniem komputera (załączam płytę z elektronicznym zapisem dokumentacji dotyczącej stażu). Przeprowadziłam z uczniami lekcje koła matematycznego w klasie czwartej z wykorzystaniem komputera, bardzo często wykorzystywałam Internet podczas przygotowywania konspektów lekcji
i pomocy naukowych oraz do pogłębiania i doskonalenia swojej wiedzy.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na urozmaicenie i poprawę jakości moich lekcji. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusz lekcji. Zaś po przeprowadzeniu każdej takiej lekcji omawiałam jej przebieg i wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy. Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna stażu i tak pracować, by każda następna lekcja była lepsza od poprzedniej.

Podsumowanie.

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowane działania pozwoliły mi na wypracowanie ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoliło mi wierzyć, że moja praca jest akceptowana, potrzebna i przynosi efekty.
Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania, zaangażowanie w pracę z uczniem i zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i poszerzania własnej wiedzy poprzez zainteresowanie matematyką w szczególności uczniów zdolnych.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji zawodowej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka i pracę z nim nad dbanie o systematyczne dokumentowanie pracy zawodowej. Będę się również starała bardziej angażować w życie szkoły oraz angażować całą klasę do skupienia uwagi podczas lekcji i przestrzegania przez dzieci ustalonych zasad.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, po to, by być dobrym nauczycielem.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz lepsze.

Chmielnik, dnia 02.06.2009r. Opracowała :Monika Korbecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.