X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5440
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. Janusza Korczaka
ul. Ogrodowa 20; 39 – 200 Dębica

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Dominik Wołowiec
Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2008 rok
Data zakończenia stażu: 31.05.2009 rok
Opiekun stażu: mgr Dorota Rustyn - Ługowska

Cel główny: UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Cele szczegółowe:
· Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
· poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole,
· bieżąca analiza prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
· czynny udział w pracach przedmiotowego zespołu nauczycieli wychowania fizycznego,
· doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację projektowanie i przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego,
· podnoszenie kwalifikacji i własnych kompetencji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Podstawa prawna :
1. Rozdział 3a – Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 6 ust. 1 pkt 1 POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Lp Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Poznanie procedury awansu zawodowego. Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela stażysty:Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania stażu oraz nadawania stopnia awansu zawodowego, Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Opiekun stażu, Dyrektor szkoły IX 2008 Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. · Rozmowa wstępna z opiekunem stażu określająca wzajemne oczekiwania,· ustalenie z opiekunem stażu zasad współpracy, monitorowania planu rozwoju zawodowego, terminów spotkań i hospitacji, poznanie zasad prowadzenia dokumentacji nauczyciela wychowania fizycznego, Opiekun stażu IX 2008 · Przejrzyste zasady współpracy, wzajemnej, obserwacji zajęć.· notatki dotyczące hospitacji zajęć.
3 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. · Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,· Udział w posiedzeniach zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego, Okres stażu Notatki własne
4 Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. · Udział w szkoleniu BHP. Analiza przepisów prawnych dotyczących:- organizacji zajęć ruchowych- bezpieczeństwa zajęć w placówce· Zapoznanie się z tekstem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach publicznych,· Stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych · Ukończenie kursu kierowników wycieczek szkolnych. Okres stażu · Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,· wypisy do dziennika,· notatki własne,· zaświadczenie o ukończeniu kursu.
5 Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczniom. Wspólne dbanie o wygląd i wystrój sali Okres stażu
6 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły oraz prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji. Analiza dokumentacji szkoły:· Statut szkoły,· Plan rozwoju szkoły,· Program Wychowawczy Szkoły, · Wewnątrzszkolny system oceniania,· Arkusze ocen,· Dziennik zajęć,· Dokumentacja wychowawcy klasowego, IX-X 2008 · Prawidłowo prowadzona dokumentacja,· notatki własne.
7 Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu. Sporządzenie sprawozdania opisującego przebieg i realizację planu rozwoju, V 2009 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
8 Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego. Skierowanie wniosku do Dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, V 2009 Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
9 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, dyplomów, Okres stażu Portfolio


§ 6 ust. 1 pkt 2 UCZESTNICZENIE JAKO OBSERWATOR W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ OPIEKUNA STAŻU LUB INNYCH NAUCZYCIELI

Lp Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli · Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, opracuję arkusz obserwacji zajęć,· Omówienie zajęć po hospitacji z opiekunem stażu lub innym nauczycielem,· Wypełnienie karty hospitacyjnej i włączenie wniosków do swojej pracy,· Wykorzystanie wiedzy i umiejętności nauczycieli,· Zapoznanie się z literaturą fachową, Opiekun stażu, dyrektor szkoły. Raz w miesiącu przez okres stażu Arkusz hospitacji zajęć
2 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Aktywy udział w formach doskonalenia zawodowego Opiekun stażu Na bieżąco Notatki własne

§ 6 ust. 1 pkt 3 PROWADZENIE ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU LUB DYREKTORA

Lp Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły · Zapoznanie się z obowiązującym programem nauczania wychowania fizycznego,· Opracowanie konspektu zajęć,· Przeprowadzenie konsultacji z opiekunem stażu – omówienie i analiza hospitowanych zajęć, Opiekun stażu, dyrektor szkoły. Raz w miesiącu przez okres stażu · Konspekt zajęć,· arkusz hospitacji zajęć.
2 Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej · Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego· Komputerowo opracowywane:· dokumenty, · scenariusze zajęć, · pomoce do zajęć, · karty pracy. Okres stażu · Zaświadczenia o publikacji· Karty pracy· Dokumentowanie zadań z planu rozwoju zawodowego
3 Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb i możliwości uczniów · Poznanie uczniów (cechy charakteru, stosunek do przedmiotu),· Urzeczywistnienie marzeń uczniów na lekcjach wychowania fizycznego. Okres stażu · Rozmowy, pogadanki, dyskusje.

§ 6 ust. 1 pkt 4 UCZESTNICZENIE W WEWNĄTRZSZKOLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Lp Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Podnoszenie kwalifikacji własnych. · Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego:- Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych, Okres stażu · Świadectwa ukończenia kursów, · szkoleń,· warsztatów,· notatki własne,· udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
2 Samodzielne zgłębianie wiedzy. · Studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej,· Wyszukiwanie interesujących artykułów, scenariuszy zajęć w Internecie, Okres stażu · Spis literatury metodyczno – pedagogicznej.

DZIAŁANIA PODJĘTE Z WŁASNEJ INICJATYWY NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Lp Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Podejmowanie działań z własnej inicjatywy - Zorganizowanie zajęć SKS Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora- Pokaz


........................................ ........................................
Podpis nauczyciela stażysty: Podpis opiekuna stażu:Zatwierdzam do realizacji: ........................................
(data, podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.