X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5442
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu

Mgr Sebastian Derda Warszawa, dnia 17.06.2009r.
Gimnazjum nr 81
im. Prof. W. Doroszewskiego
w Warszawie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań. Pracę w Gimnazjum nr 81 im. W. Doroszewskiego w Warszawie, rozpocząłem 1 września 2008 roku, tym samym rozpocząłem swój staż nauczycielski – pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela. Plan rozwoju zawodowego opracowałem w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły. Rozpocząłem doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły. W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:
1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1).
Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie. Wspólnie z opiekunem stażu, panią mgr Alicją Wróblewską uzgodniliśmy harmonogram spotkań, zasady oraz normy współpracy. Umówiłem się z opiekunką stażu na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jej obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałem, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałem się z procedurą tego awansu, oraz dokonałem analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałem także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałem plan rozwoju zawodowego (w załączniku) i przedłożyłem go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły oraz złożyłem wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
Na początku stażu zapoznałem się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałem statut szkoły, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałem jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałem się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałem się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałem tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów. Zapoznałem się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłem w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt. 2).
W ramach tego zadania zapoznałem się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałem podstawę programową Odsłonić twarz Chrystusa (Wydaw. WAM). Na bieżąco przygotowywałem pomoce dydaktyczne (załączone w scenariuszach). Tworzyłem własny warsztat pracy: teczki z pracami młodzieży z poszczególnych klas, tablo na którym młodzież prezentowała swoje prace, tworzyłem gazetki tematyczne.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałem udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a także zespołach nauczycielskich poszczególnych klas. Ponadto uczestniczyłem w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza jej murami.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
· 04.12.2008r. – Seminarium: Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznych, Studio Edukacyjne EKO-TUR BIS
· 26.02.2009r. – Seminarium: Ocenianie kształtujące szansą na efektywne uczenie, Studio Edukacyjne EKO-TUR BIS

Pozaszkolne formy doskonalenia:
· 04.10.2008r. – warsztaty: Elementy wykorzystania dramy w katechezie, Zespół ds. formacji permanentnej przy Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
· 04.11.2008r. – kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, Ośrodek Szkoleniowy „Oświata”
· 02.12.2008r.-19.05.2009r. – szkolenie: Nauczyciel na starcie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Warszawie
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla młodzieży jak i dla mnie.
Oprócz powyższych form doskonalenia nauczycieli, ukończyłem roczne studia podyplomowe – Przywództwo i Komunikacja Społeczna – w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zakres studiów w dużej mierze korespondował z umiejętnościami przydatnymi w pracy w szkole.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałem publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania, jak również przygotowałem dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta). Na bieżąco śledziłem propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
·www.wsip.pl
·www.publikacje.edux.pl
·www.awans.net
·www.natan.pl
·www.opoka.org.pl
·www.katolik.pl
·www.e.kai.pl
·www.mateusz.pl
·www.wiara.pl

Przygotowując lekcje korzystałem też z programów multimedialnych. Wykorzystywałem komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje (załączniki w scenariuszach).
W czasie zajęć pozalekcyjnych przygotowywałem także uczniów do konkursów:
· Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej Usłysz Panie, moje słowa, z okazji 30. rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

· Konkurs Wiedzy Biblijnej dla Gimnazjalistów Hieronymus 2009 – 5 uczniów, w tym: 3 zakwalifikowanych do II etapu (pozaszkolnego) oraz jedna finalistka (szczebel wojewódzki) – przygotowanie obejmowało cykl cotygodniowych spotkań koła biblijnego

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałem z doświadczenia Dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z młodzieżą.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt. 3).

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałem się uwzględniać rozwój psychofizyczny młodzieży, ich potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłem rozmowę z pedagogiem szkolnym na temat dojrzałości młodzieży, którą miałem uczyć. Poprzez kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałem i zgromadziłem informacje o środowisku uczniów i wychowanków, nawiązałem dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami.
Chętnie służyłem pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących młodzieży (np. udzielanie porad na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnianie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałem się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka, prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji.
Współpracowałem także z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałem do literatury tematu, zachęcałem rodziców do konsultacji z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Korzystałem również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt. 4).
Raz w miesiącu obserwowałem lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałem przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłem lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku dwie lekcje przeprowadziłem w obecności Pani Dyrektor.
Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałem przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowaliśmy i omawialiśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałem przebieg, wyciągałem wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

PODSUMOWANIE
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałem się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W szkole poszerzyłem swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłem o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałem działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji szkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka, pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie pracy zawodowej. Będę się także starał pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania młodzieży do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałbym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starał się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.