X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5437
Przesłano:

Sprawozdanie stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ZA OKRES STAŻU OD 1.09.2008 DO 31.05.2009

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Joanna Bratko – Sarna
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie
26 – 070 Łopuszno
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Opiekun stażu: mgr Agnieszka A.
Data rozpoczęcia stażu: 01.IX.2008r.
Data zakończenia stażu: 31.V.2009r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji zadań i celów, założonych w Planie Rozwoju Zawodowego, opracowanym we wrześniu 2008 roku w oparciu o wytyczne ministerialne oraz zgodnie z Planem Rozwoju Szkoły.
Rozpoczynając staż postawiłam przed sobą zadanie wzbogacenia warsztatu pedagogicznego i metodycznego oraz podniesienia efektywności moich działań edukacyjnych, co w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
Dokumentację i opis przeprowadzonych czynności, wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego, skompletowałam według poszczególnych wymagań, określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825).

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie na początku roku szkolnego współpracy z opiekunem stażu, panią mgr Agnieszką A., oraz określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad tejże współpracy, co zaowocowało zawarciem ustnego kontraktu.
Rozpoczynając staż uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, dokonałam analizy obowiązujących aktów prawnych z tej dziedziny, a także zapoznałam się z dodatkowymi publikacjami omawiającymi zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego.
Istotnym krokiem, porządkującym wszelkie czynności, związane z odbywaniem stażu było opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do akceptacji dyrektorowi placówki, co nastąpiło we wrześniu 2008 r.
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb szkoły dokonałam analizy dokumentów regulujących pracę placówki – Planu Rozwoju Szkoły, Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów, Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki, a także poznałam podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji najważniejszych organów szkoły, takich jak: dyrektor i Rada Pedagogiczna. Zapoznałam się ze swoimi obowiązkami – zadaniami programowymi i dodatkowymi oraz przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć i dyżurów. Pod nadzorem opiekuna stażu zaznajomiłam się z zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, poznając strukturę dziennika lekcyjnego i konstrukcję planów pracy. Wiedzę tę wykorzystałam w praktyce, opracowując roczne rozkłady materiału zgodne z programami nauczania języka angielskiego oraz prowadząc na bieżąco wpisy w dziennikach. W ciągu roku szkolnego uczestniczyłam w radach pedagogicznych, zaznajamiając się również z zasadami protokołowania posiedzeń.
Zapoznałam się także z przepisami i publikacjami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, co pozwoliło mi uświadomić sobie i wyeliminować potencjalne źródła zagrożenia oraz poznać procedury postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
Istotnym elementem uczestniczenia w życiu placówki była praca w szkolnym zespole zajmującym się wyborem patrona. W ramach prac zespołu została opracowana, a następnie wdrożona Procedura wyboru patrona Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie. Przygotowany został również wniosek do organu nadzorującego szkołę o przyznanie placówce imienia Henryka Sienkiewicza.
Podczas poznawania organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły korzystałam z pomocy Dyrektora placówki, opiekuna stażu, członków grona pedagogicznego i pracowników szkoły, którzy chętnie dzielili się ze mną swoją wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie mechanizmów regulujących pracę szkoły.
Dokumentację realizacji zadań z tego zakresu stanowi Załącznik 1 do niniejszego sprawozdania.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt 2)

Pierwszym działaniem w ramach nabywania umiejętności prowadzenia zajęć było zapoznanie się z obowiązującą podstawą programową poprzez analizę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.(Dz. U. z 2002 r., nr 51 poz. 458), a także zapoznanie się z realizowanymi przez szkołę programami nauczania języka angielskiego. Na ich podstawie opracowałam roczne rozkłady materiału dla poszczególnych klas.
W związku z wdrażaną reformą programową zapoznałam się również z nową podstawą programową poprzez analizę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., nr 4 poz. 18), a także uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kolejnym krokiem było poznanie ogólnych zasad konstruowania konspektów lekcji, a następnie zasad szczegółowych poprzez omówienie reguł prawidłowego formułowania celów oraz kryteriów doboru adekwatnych metod, technik i pomocy dydaktycznych, pozwalających zrealizować założone cele. Umiejętności te wykorzystywałam w praktyce przez cały okres trwania stażu podczas przygotowań do zajęć lekcyjnych.
Niezmiernie ważnym aspektem pracy nauczyciela jest stałe doskonalenie warsztatu i pogłębianie wiedzy pedagogicznej i metodycznej. Podczas stażu brałam udział w wewnątrzszkolnych formach kształcenia zawodowego, uczestnicząc w następujących spotkaniach:
• 13.05.2009 Jak pracować z dzieckiem uzdolnionym?
• 27.05.2009 Sytuacja dziecka w świetle Konwencji Praw Dziecka
• 27.05.2009 Praca z uczniem nadpobudliwym – wskazówki
Udział w tych spotkaniach pomógł mi poszerzyć wiedzę w zakresie pracy z uczniem, a także okazał się cenny ze względu na możliwość wymiany doświadczeń w ww. obszarze tematycznym z innymi nauczycielami.
Ważnym elementem procesu doskonalenia własnych umiejętności przez nauczyciela jest pogłębianie wiedzy poprzez samokształcenie. Podczas stażu wielokrotnie odwoływałam się do publikacji, poszerzających wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego
Istotnym elementem było także wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych (tablice gramatyczne, ilustracje), poszukiwanie i wykorzystywanie nowych ciekawych technik nauczania języka obcego, a także przygotowywanie gazetek klasowych, prezentujących interesujące aspekty realioznawcze krajów anglojęzycznych.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego oraz niniejszego sprawozdania, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta). Na bieżąco śledziłam publikacje nauczycieli i specjalistów, a także propozycje nowości wydawniczych na portalach, poświęconych oświacie i edukacji (www.szkolnictwo.pl, www.edux.pl www.interklasa.pl, www.scholaris.pl, www.literka.pl www.profesor.pl), oraz nauce języka angielskiego ( www.teachingenglish.org.uk, www.britishcouncil.org, www.iteslj.org, www.esl.about.com, www.teachers.net).
Przeprowadziłam lekcję języka angielskiego w klasopracowni komputerowej, zapoznając uczniów z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce języków obcych. Korzystałam z komputera w codziennej pracy do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy dydaktycznych.
W ciągu roku szkolnego prowadziłam spotkania kółka języka angielskiego dla klas IV, V i VI, na których uczniowie korzystali z możliwości spotkania się z nauczycielem, by powtórzyć i utrwalić materiał z zajęć lekcyjnych, a także by poszerzyć wiadomości poza obowiązujący zakres.
Realizując podczas stażu wszystkie zadania, wynikające z Planu Rozwoju Zawodowego, korzystałam z doświadczeń Dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi udoskonalić umiejętności pracy z uczniami i poszerzyć wiedzę w tej dziedzinie.
Dokumentację działań w ramach nabywania umiejętności prowadzenia zajęć stanowi Załącznik 2 do niniejszego sprawozdania.

Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

Umiejętność rozpoznawania problemów i potrzeb środowiska uczniów jest istotnym elementem w procesie nauczania. W celu zaznajomienia się ze sposobami gromadzenia danych na temat uczniów odbyłam na początku roku szkolnego rozmowy z wychowawcami klas. Zapoznałam się także z informacjami dotyczącymi dzieci naszej szkoły, zwracając szczególną uwagę na czynniki warunkujące osiągnięcia nauce i zachowanie, takie jak problemy rodzinne i zdrowotne oraz dysfunkcje.
Podczas spotkań wychowawców klas z rodzicami byłam obecna w szkole. Odbywałam z nimi indywidualne rozmowy, udzielając informacji dotyczących postępów w nauce i zachowania oraz wskazówek w zakresie sposobów przezwyciężania trudności w opanowaniu materiału.
W swoich działaniach edukacyjnych uwzględniałam aspekt wychowawczy, kształtując umiejętność pracy w grupie, a także prezentując pozytywne wzorce i wartości oraz sposoby konstruktywnego rozwiązywania problemów.
W listopadzie 2008 roku podczas dyskoteki szkolnej zorganizowałam wieczór andrzejkowy, posiadający oprócz wartości poznawczych także walor wychowawczy – zaangażowanie uczniów w realizację imprezy oraz zintegrowanie środowiska uczniowskiego.
W lutym 2009 roku zorganizowałam we współpracy z Samorządem Uczniowskim obchody Dnia św. Walentego, które również przyczyniły się do zintegrowania uczniów oraz były okazją do promowania wśród nich pozytywnych wzorców zachowań. Ogłoszony przy tej okazji konkurs plastyczny stworzył uczniom uzdolnionym plastycznie możliwość samorealizacji oraz pozytywnie wpłynął na ich samoocenę.
W celu pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania problemów i zaspokajania potrzeb podopiecznych sięgałam do literatury przedmiotu, a także korzystałam z doświadczeń opiekuna stażu i innych nauczycieli z placówki.
Dokumentację realizacji zadań w ramach kształcenia umiejętności rozpoznawania problemów uczniów oraz współpracy z nimi stanowi Załącznik 3.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

Pierwszym działaniem w zakresie nabywania umiejętności omawiania zajęć było spotkanie z opiekunem stażu, poświęcone takim zagadnieniom, jak poznanie i analiza narzędzi do opisu spostrzeżeń oraz charakterystyka elementów, będących przedmiotem obserwacji
Podczas odbywania stażu uczestniczyłam w charakterze obserwatora w ośmiu lekcjach, prowadzonych przez opiekuna, zwracając szczególną uwagę na takie elementy jak wykorzystanie czasu na zajęciach, rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami, zasady stosowania WSO, indywidua1izację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych oraz na sposób prowadzenia lekcji podsumowujących i sprawdzających wiedzę uczniów. Po zajęciach omawiałam przebieg zajęć oraz formułowałam wnioski, uzupełniając arkusze obserwacji lekcji.
Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Każde zajęcia poprzedzone były omówieniem i oceną konspektu pod względem poprawności formułowania celów lekcji, zbalansowania poszczególnych faz oraz doboru technik, metod oraz form pracy. Po zajęciach analizowałam przebieg lekcji, wysłuchiwałam uwag opiekuna i wyciągałam wnioski istotne dla dalszych działań edukacyjnych.
Kształtowanie umiejętności omawiania zajęć pod kierunkiem opiekuna stażu wpłynęło dodatnio na jakość mojej pracy z uczniami, pozwoliło lepiej poznać konstrukcję lekcji i jej najistotniejsze elementy oraz wyeliminować błędy, wynikające z braku doświadczenia.
Dokumentację działań w ramach nabywania umiejętności omawiania zajęć stanowi Załącznik 4.

Podsumowanie

W czasie stażu udało mi się zrealizować wszystkie cele i zadania, postawione na jego rozpoczęciu i ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego. Nabyłam i udoskonaliłam umiejętności, niezbędne do efektywnej działalności edukacyjnej i pedagogicznej. Poszerzyłam wiedzę w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego, psychologii i pedagogiki, a także wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe doświadczenia.
Odbywanie stażu pod kierunkiem doświadczonego opiekuna pozwoliło mi prawidłowo diagnozować te elementy mojej pracy, które wymagały udoskonalenia. W pierwszym okresie najwięcej trudności sprawiało mi nauczanie w klasach łączonych. Wskazówki opiekuna i lektura publikacji, poświęconych tej tematyce, pozwoliły szybko wyeliminować problem.
W rozwiązywaniu problemów i w codziennej pracy bardzo pomagały mi łatwość nawiązywania kontaktu z podopiecznymi, szeroko rozumiana kreatywność oraz umiejętność angażowania uczniów w przebieg lekcji.
Zadania realizowane podczas stażu pozytywnie wpłynęły na jakość mojej pracy, a także utrwaliły we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności. Zamierzam w dalszym ciągu wzbogacać warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Kolejnym moim celem jest pogłębianie wiedzy z zakresu języka angielskiego i metodyki jego nauczania. Szczególną uwagę chciałabym w przyszłości poświęcić zagadnieniom wykorzystania technologii komputerowych w nauczaniu języków obcych, ponieważ pozwalają urozmaicić i uatrakcyjnić proces przyswajania materiału językowego, a równocześnie przygotowują uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Załączniki:
Załącznik 1 Dokumentacja realizacji zadań w zakresie poznawania organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1)
Załącznik 2 Dokumentacja realizacji zadań w zakresie nabywania umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt 2)
Załącznik 3 Dokumentacja realizacji zadań w zakresie nabywania umiejętności rozpoznawania problemów uczniów oraz współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)
Załącznik 4 Dokumentacja realizacji zadań w zakresie nabywania umiejętności omawiania lekcji prowadzonych i obserwowanych (§6 ust.2 pkt 4)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.