X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5433
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
2008/09

I. Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko: JOANNA CZERWIŃSKA
2. Nazwa placówki: ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRUDNOWIE
3. Stanowisko: NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO
4. Posiadane wykształcenie: WYŻSZE MAGISTERSKIE
Kierunek: PEDAGOGIKA O SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE I NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

II. Staż:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2009r.
3. Opiekun stażu: mgr BEATA MINDER

III. Cele stażu

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich omawianie.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

IV. Plan rozwoju zawodowego ( sporządzono w formie tabelarycznej- dop. red.)

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1)

ZADANIA
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1) Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania.
Wrzesień, Październik 2008r.
Notatki własne, znajomość dokumentów z zakresu prawa wewnątrzszkolnego, znajomość zasad funkcjonowania i zakresów kompetencji szkoły.
2) Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp.
Wrzesień 2008- Maj 2009r.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, znajomość odpowiednich fragmentów rozporządzenia MEN, umiejętność wypełniania odpowiednich dokumentów szkolnych.
3) Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych. Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Wrzesień 2008- Maj 2009r.
Stosowanie przepisów podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, brak wypadków oraz uwag dotyczących łamania zasad BHP.
4) Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
Wrzesień 2008 r.- Maj 2009r.
Organizacja zajęć własnych, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej.
5) Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia.
Wrzesień 2008r.
Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego, wszczęcie postępowania, zestaw zadań do zrealizowania podczas stażu, świadomość wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

6) Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Wrzesień 2008r.
Omówienie zasad współpracy.
7) Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2008r.
Plan Rozwoju Zawodowego, opracowanie harmonogram wzajemnej obserwacji zajęć.
8) Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć.
Wrzesień 2008- Maj 2009r.
Teczka stażysty.
9) Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Czerwiec 2009r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.
10) Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Maj 2009r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2)

ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ, TERMIN REALIZACJI, DOWODY REALIZACJI
1) Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej.
Wrzesień 2008r.
Notatki własne, rozkłady materiału nauczania dla poszczególnych klas, posiadanie podręczników zeszytów ćwiczeń, poradnika metodycznego, notatek dotyczących sposobu ich wykorzystania.
2) Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym i samokształceniu. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (WDN, warsztaty, konferencje metodyczne). Lektura czasopism pedagogicznych oraz literatura niemieckojęzyczna.
Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
3) Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym, prezentacja multimedialna PP.
4) Zorganizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów dotyczących języka niemieckiego. Przygotowanie uczniów do konkursów.
Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Notatki własne.
5) Współorganizowanie spotkań poza lekcyjnych w szkole. Pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych (uroczystości, święta, itp.)
Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Potwierdzenie opiekuna stażu, notatki własne, uczestniczenie w zadaniach wychowawczych szkoły (zawody, wycieczki, dyskoteki).

6) Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Notatki własne.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)

1) Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas, z uczniami i rodzicami.
Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Potwierdzenie wychowawców, opanowanie sztuki słuchania i jasnego precyzowania własnych myśli.
2) Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego.
Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Notatki własne

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)

1) Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
Wrzesień 2008r.
Potwierdzenie opiekuna stażu, przygotowanie harmonogramu spotkań z opiekunem.
2) Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy.
Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Wnioski własne z obserwacji zajęć.
3) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi wynikające z rozmowy pohospitacyjnej.
4) Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie auto refleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna o sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Wrzesień 2008r. - Maj 2009r. Autorefleksja.
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5) Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena.
Maj 2009 r.
Wnioski do dalszej pracy, projekt działań przygotowujących do inicjowania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580). Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)

oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm. 2))

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.