X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5434
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Rok szkolny 2008/2009

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego zakładał jego realizacje w roku szkolnym 2008/2009.
Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie podjętych działań zgodnie z założeniami planu rozwoju. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm. 2)) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580). Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2) działania podjęte w trakcie staż na nauczyciela kontraktowego, trwającego 9 miesięcy zrealizowałam zaplanowane zadania w obrębie następujących kryteriów.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1)
Poznałam organizację, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły typu Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Poznanie tych aktów prawnych okazało się niezbędne do realizacji podstawowych zadań nauczyciela i wychowawcy. Umożliwia to rzetelne wykonywanie powierzonych przez Dyrektora Szkoły obowiązków a uczniom dostęp do usług edukacyjnych na najwyższym poziomie.
W czasie tego roku poznałam zasady prowadzenia dokumentacji. Zapoznałam się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej typu dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp. W tym zakresie uczeń podlega formalnej kontroli swoich osiągnięć szkolnych. Dzięki systematycznie i skrupulatnie tworzonej dokumentacji pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, praca Szkoły, jako instytucji może być kontrolowana przez organy nadzoru, którym podlega. Dzięki poznaniu wszelkich dokumentów, z których powinien wywiązać się nauczyciel, potrafię wywiązać się z podstawowych obowiązków nauczyciela języka niemieckiego i wychowawcy klasy.
Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych. Zapoznałam się z lekturą obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz stosowałam zasady BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Znajomość zasad BHP gwarantuje uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz ciągłą opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pełnionych dyżurów oraz zajęć świetlicowych. Poznanie tych zasad uświadomiło mi poczucie wysokiej odpowiedzialności nie tylko za proces edukacyjny, ale również wychowawczy uczniów. Natomiast Dyrektor placówki może mieć pewność, iż zatrudnia na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego osobę odpowiedzialną i świadomą swoich obowiązków.
Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwowałam i brałam udział w Radach Pedagogicznych, protokołowałam zebrania Rady Pedagogicznej w sposób tradycyjny, oraz z wykorzystaniem najnowszych technik i narzędzi komputerowych. Poznanie niniejszych zasad warunkuje prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego oraz współpracę między pracownikami każdej placówki oświatowej. Pełnienie funkcji Protokolanta pozwoliło mi na gruntowne zapoznanie się z pracą innych nauczycieli i Dyrektora Szkoły, z ich obowiązkami oraz zadaniami wynikającymi z codziennego funkcjonowania w życiu szkoły. Gruntownie poznałam sposoby tworzenia niezbędnych dokumentów do prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej. Umożliwia mi to również podjęcie się w przyszłości dodatkowych zadań wynikających z pracy w Szkole, do których należy pełnienie funkcji wychowawcy, funkcja opiekuna szkolnego koła zainteresowań wokół języka niemieckiego, a także czynne uczestnictwo w spotkaniach zespołów przedmiotowych i wychowawczych.
We wrześniu poznałam procedury awansu zawodowego. Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego tj. ustaw i rozporządzeń. Znam aktualne Rozporządzenie MEN dotyczące stopni awansu zawodowego oraz przepisy wynikające z Karty Nauczyciela. Dzięki znajomości niniejszych przepisów potrafiłam odpowiednio zaplanować pracę w ramach odbywania stażu trwającego 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Pozwoliło mi to również na rzetelną realizację zadań wynikających aktualnych Rozporządzeń oraz Karty Nauczyciela.
Nawiązałam współpracę stażysty z opiekunem stażu. Odbyłam liczne rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu z opiekunem stażu. Współpraca z opiekunem stażu Panią Beatą Minder umożliwiła mi zweryfikowanie własnych słabych i mocnych stron pracy z dziećmi, poznanie nowych form i metod pracy, sposobów rozwijania zainteresowań uczniów, rozwiązywanie problemów i konfliktów między uczniami, poznanie sposobów motywowania i zachęcania uczniów do pracy. Opiekun stażu stał się również dla mnie autorytetem w zakresie współpracy z innymi nauczycielami, co umożliwiło mi bezkonfliktową realizację planu rozwoju zawodowego we wszystkich jego obszarach.
Zredagowałam Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły. Dzięki tym działaniom potrafię zaplanować własną ścieżkę rozwoju, uwzględniając potrzeby i priorytety placówki.
W ciągu roku szkolnego gromadziłam dokumentację, zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze lekcji prowadzonych i hospitowanych, zdjęcia z przygotowanych uroczystości, potwierdzające realizację określonych w planie rozwoju zadań. Skrupulatne dokumentowanie swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej umożliwiło mi rzetelne podsumowanie pracy wraz z końcem stażu oraz weryfikację osiągnięć i zamierzonych efektów pracy.
Przygotowałam sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględniłam zmiany i modyfikacje planu rozwoju. W ciągu odbywania stażu na nauczyciela kontraktowego zaproponowałam Dyrektorowi Szkoły wprowadzenie do Kalendarza imprez i uroczystości szkolnych spotkanie środowiskowe pt.: „Mądrość jest skarbem narodu”, którego celem było rozwijanie postawy Polaka-patrioty oraz Europejczyka, odpowiedzialnego za swoje czyny mające wymiar ponadczasowy. Spotkanie umożliwiło poznanie historii i kultury naszej „Małej Ojczyzny” oraz osoby znanego w Polsce i Niemczech lekarza, historyka Dr Gustava Bekkera, urodzonego przed wojną w miejscowości Wiktoryn.
Złożyłam wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z obowiązującą dokumentacją.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2)
Zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Dokonałam analizy podstawy programowej. Swoją wiedzę merytoryczną z zakresu nauczania języka obcego poszerzałam, w czasie licznych konsultacji z nauczycielami języka obcego zatrudnionym w tej placówce szkolnej, a także w innych, dzięki systematycznemu poszerzaniu domowego księgozbioru literatury fachowej czy korzystaniu z biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
Uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym i samokształceniu. Aktywnie wzbogacałam i doskonaliłam umiejętności poprzez udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (WDN, warsztaty, konferencje metodyczne). Uczestniczyłam w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych tematyce: ........................................ Zapoznałam się czasopismami pedagogicznych oraz literaturą niemieckojęzyczna. Uczestniczyłam również aktywnie w zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, które umożliwiły mi wymianę doświadczeń w pracy nauczyciela w szkole. Pomyślnie ukończyłam kurs metodyczny dotyczący Dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości uczniów, aby właściwie dobrać metody i formy pracy z uczniami posiadającymi zaopiniowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dysfunkcje. Kurs pomógł mi w ustaleniu kryteriów oceniania wobec uczniów dysfunkcyjnych, by właściwie wpływać na ich rozwój oraz motywację i chęć do nauki.
Doskonaliłam multimedialne techniki pracy. Opublikowałam w Internecie Plan Rozwoju oraz Sprawozdanie z przebiegu i realizacji zadań wynikających z planu rozwoju. Przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej. Opracowałam również prezentację multimedialną uwzględniającą dokumentującą swój wkład w rzetelną realizację powierzonych mi zadań, wynikających z Kalendarza imprez i uroczystości szkolnych oraz zadań wynikających z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Ukończyłam kurs Praca metodą projektu, który zakładał szerokie wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi komputerowych oraz sieci Internet w nauczaniu języka niemieckiego. W efekcie powstała niemieckojęzyczna strona internetowa dotycząca „Naszej małej ojczyzny”, którą przygotowali i opublikowali uczniowie klasy IB Gimnazjum, pracujący pod czujnym okiem nauczyciela języka niemieckiego. Praca uczniów została zaprezentowana szerszemu gronu podczas konkursu międzyszkolnego Recytacji poezji w języku niemieckim, który odbył się 25 maja 2009r.
Zorganizowałam szkolne i międzyszkolne konkursy dotyczące języka niemieckiego. Przygotowywałam uczniów do konkursów. W ramach zaplanowanych działań przeprowadziłam konkurs Recytacji poezji w języku niemieckim na etapie szkolnym. W etapie międzyszkolnym wzięły udział Szkoła Podstawowa w Niszczewach oraz Szkoła Podstawowa w Świętem. Konkurs objął 2 kategorie uczniów: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. Uczniowie, którzy osiągnęli czołowe miejsca w obu kategoriach wzięli udział w konkursie Recytacji poezji w języku niemieckim w Potulicach k. Bydgoszczy, dokąd uczniowie naszej placówki otrzymali specjalne zaproszenie.
Współorganizowałam spotkania poza lekcyjne w szkole. We wrześniu spotkałam się z uczniami w ramach przygotowania świetlicy do zajęć. Spotykałam się indywidualnie z uczniami biorącymi udział w konkursie Recytacji poezji w języku niemieckim. Organizowałam i współorganizowałam imprezy szkolne wynikające z Kalendarza Imprez i uroczystości na rok szkolny 2008/2009 (uroczystości, święta, itp.) Przygotowałam apel z okazji 11 Listopada, Święta Odzyskania Niepodległości oraz spotkanie środowiskowe pt.: „Mądrość jest skarbem narodu”, które odbyło się 1 czerwca 2009r.
Uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami, prowadzonymi przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Udział w zespołach wychowawczych, a także konsultacje z wychowawcami i innymi nauczycielami sprawiły, że mój warsztat pracy wychowawczej systematycznie był wzbogacany o nowe formy, metody i doświadczenia.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)
Zapoznałam się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Przeprowadziłam liczne rozmowy z wychowawcami klas, z uczniami i rodzicami. W ciągu roku szkolnego 2008/2009 zapoznałam się z Planem Wychowawczym Szkoły. W pracy wychowawczej współpracowałam z wychowawcami co umożliwiło mi lepsze poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, których uczyłam języka niemieckiego. Pogłębianiu wiedzy i umiejętności z zakresu zaspokajania potrzeb dydaktycznych i wychowawczych podopiecznych służyły mi rozmowy z rodzicami, a przede wszystkim samymi uczniami. Prowadziłam także obserwację zachowań wychowanków, co pozwoliło mi na dobór odpowiednich metod pracy wychowawczej.
Współpracowałam z Samorządem Uczniowskim. Rozmawiałam z uczniami i ich opiekunem Panią Marlena Łęgowską. W ramach wzajemnej współpracy pomagałam opiekunowi Samorządu Uczniowskiego w realizacji zadań zaplanowanych na rok szkolny 2008/2009.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)
Ustaliłam wspólnie z opiekunem stażu terminy zajęć obserwowanych oraz prowadzonych. Przede wszystkim została nawiązana współpraca z opiekunem stażu, gdzie został ustalony harmonogram pracy. Spotkania poświęcone omówieniu przeprowadzonych przeze mnie zajęć w obecności opiekuna, pozwoliły mi lepiej określić moje słabe i mocne strony własnej działalności, analizować i usuwać błędy oraz trafniej dobierać formy i metody pracy do zaplanowanych zagadnień programowych. W celu polepszenia swojego warsztatu pracy dotyczącego umiejętności oratorskich, ukończyłam kurs Emisji głosu, który uzmysłowił mi, jak właściwie zadbać o swoje podstawowe narzędzie pracy jakim jest głos.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna pod kątem metod, toku lekcji i dokonałam próby odniesienia wniosków z zajęć hospitowanych do własnej pracy. Plan hospitacji przewidywał uczestniczenie w charakterze obserwatora w wymiarze jednej godziny lekcyjnej prowadzonej przez opiekuna oraz przeprowadzenia jednej lekcji w obecności opiekuna stażu (ilość jednostek lekcyjnych w miesiącu). Dzięki prowadzonej obserwacji i analizy możliwości edukacyjnych uczniów poznałam ich słabe i mocne strony w nauce języka niemieckiego, co pozwoliło mi na trafniejszy dobór metod i form nauczania. Doskonaliłam swój warsztat pracy, opracowując wnioski pohospitacyjne rozwijające moje umiejętności dydaktyczno-wychowawcze.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Opracowałam scenariusze zajęć, konsultowałam tok lekcji z opiekunem stażu, analizowałam zrealizowany przebieg lekcji oraz dokonałam ewaluacji, wskazania mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć. Dzięki obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawianych przez opiekuna hospitowanych moich lekcji, skutecznie doskonaliłam warsztat pracy nauczyciela.
W momencie rozpoczęcia stażu dokonałam wstępnej oceny własnych umiejętności, która pozwoliła mi lepiej poznać siebie, wskazać słabe punkty mojego przygotowania do pracy w szkole oraz pomóc w wyznaczeniu celów rozwoju zawodowego. W ciągu roku szkolnego 2008/2009 starałam się uzupełnić spostrzeżone braki, uwzględniając opinię opiekuna o sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Określiłam dalszą drogę rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.