X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5424
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

OKRES STAŻU OD 1.09.2008 DO 31.05.2009

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Katarzyna Szymaniak
Okres odbywania stażu: 1.09.2008 - 31.05.2009
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Renata Szymańczuk

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę na stanowisku nauczyciela rozpoczęłam w 2006 roku w Zespole Szkół w Urszulinie oraz w Szkole Podstawowej w Woli Wereszczyńskiej. Wtedy także rozpoczęłam swój pierwszy staż, ale z przyczyn nie zależnych ode mnie musiałam go przerwać. Po tak długiej przerwie udało mi się ponownie wrócić do wykonywania swojego zawodu i w związku z tym 1 września 2008 roku rozpoczęłam staż w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach, na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego. W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe zawodowe – licencjat z przygotowaniem do nauczania w/w przedmiotu.
W trakcie odbywania stażu realizowałam cele i zadania założone w planie rozwoju zawodowego opracowanym w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580 z 16 listopada 2007r.), który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 11 września 2008r.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań:

1. Znajomość organizacji, zadań, zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt 1).
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w których nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt 2).
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów ( 6 ust. 2 pkt 3).
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć ( 6 ust. 2 pkt 4).

Dlatego też sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.

Znajomość organizacji, zadań, zasad funkcjonowania szkoły
(§ 6 ust. 2 pkt 1).

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią mgr Renatą Szymańczuk. Zawarłyśmy pisemny kontrakt, w którym ustaliłyśmy zasady naszej współpracy i wzajemne oczekiwania. Pod czujnym okiem opiekuna stażu zapoznałam się z procedurą związaną z uzyskaniem stopni awansu zawodowego nauczyciela. Chcąc przygotować się do sporządzenia Planu Rozwoju Zawodowego zapoznałam się z:
• Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zm. (ustawa z dnia 18 lutego 2000r. Rozdz. 3a – Awans zawodowy nauczycieli; zmiany w systemie awansu zawodowego od 31 sierpnia 2004r. wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1845)
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004r.)
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580).

Dokonałam także analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji z dniem 11 września 2008 roku.
Aby poznać zasady organizacji, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, na początku stażu zapoznałam się z takimi dokumentami jak:
• Statut Szkoły
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Program Wychowawczy Szkoły
• Regulamin Rady Pedagogicznej
• Plan Rozwoju Szkoły w Kaplonosach
• Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela

Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców) i jakie są moje prawa i obowiązki.
Ponadto opracowałam własne plany wynikowe do klas IV-VI oraz Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego na podstawie WSO, z którym zapoznałam uczniów. Zapoznałam się także z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami, poznałam zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny i zajęć dodatkowych). Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Poznałam zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisy PPOŻ.
Przez cały okres stażu doskonaliłam swój warsztat pracy oraz zdobywałam nową wiedzę i nowe umiejętności. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w szkoleniach dla nauczycieli, warsztatach pedagogicznych oraz kursach w szkole jak i poza murami szkoły.

Wewnątrzszkolny formy doskonalenia:
27.X.2008r. Szkolenie: „Realizacja podstawy programowej w kontekście praw człowieka i standardów zewnętrznych” – NDPD w Chełmie, Marian Bober
25.XI.2008r. Referat: „Skuteczne metody nauczania ortografii w klasach I-III” – p. Danuta Flisiak
17.II.2009r. Referat: „Jak organizować edukację przedszkolną w nowych formach?” – p. Barbara Wilczynska
3.III.2009r. Szkolenie: „Reforma programowa i zmiany w podstawach programowych” – Ewa Bejster z WDN
27.III.2009r. Warsztaty: „Wielkanocne ozdoby” – p. Maryla Pogonowska
2.IV.2009r. Referat: „Warsztat pracy wychowawcy” – p. Teresa Sokołowska
21.IV.2009r. Referat: „Procedury postępowania i metody współpracy szkoły z instytucjami w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją” – pedagog, p. Anna Macior

Pozaszkolne formy doskonalenia:
01.10.2006r. Kurs: „Warsztat pracy nauczyciela stażysty” – WDN w Lublinie, mgr Marzena Karwowska
28.XI.2008r. Warsztat: „Wprowadzenie alfabetu rosyjskiego w różnych okresach rozpoczynania nauki- problemy i rekomendacje”. - Mirosław Zybert
4.XII.2008r. Szkolenie: „Szkolne uroczystości i imprezy okolicznościowe trochę inaczej”. - mgr. Grażyna Zawadzak
19.II.2009r. Kurs: „Od podstawy programowej do zadania egzaminacyjnego, czyli jak skutecznie przygotować uczniów do sprawdzianu, egzaminu- Beata Wysokińska z LSCDN
27.II.2009r. Wykład: „Elementy komunikacji jako pomoc w budowaniu porozumienia z uczniem i rodzicem” - Edyta wieloch-Górska
Warsztaty: „Kształtowanie umiejętności rozumienia mowy na różnych poziomach nauczania języka rosyjskiego” – Mirosław Zybert
Warsztaty: „Co zrobić, by nauka języka rosyjskiego w gimnazjum nie pozostała bez Echa?” - Mirosław Zybert
12.V.2009r. Szkolenie: „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży” – dr Ireneusz Siudem z Instytutu Psychologii UMCS
27.V.2009r. Spotkanie: „Spotkanie informacyjne o projekcie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typów szkół – Jan Ciepałowicz z Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
15.06.2009r. Szkolenie: „Kierownik wycieczek szkolnych”
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne i przydatne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 2).

W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie stażu wspólnie z opiekunem stażu, panią Renatą Szymańczuk ustaliłyśmy harmonogram zajęć prowadzonych przeze mnie i przez opiekuna stażu. Umówiłam się z opiekunem stażu na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Uczestniczyłam w 9 przeprowadzonych zajęciach lekcyjnych zorganizowanych przez opiekuna stażu i jednych zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela języka polskiego, muzyki i plastyki – panią Teresę Sokołowską.
Podczas zajęć szczególną uwagę zwracałam na:
• poziom osiągnięcia założonych celów w odniesieniu do wymagań programowych
• zaangażowanie uczniów na lekcji
• umiejętność współpracy w grupie
• dobór metod i technik pracy
• umiejętność prezentacji nowego materiału
• pracę z uczniem słabym
• ocenę uczniów według określonych kryteriów
• zachęcanie uczniów do wzmożonego wysiłku
• komunikowanie się nauczyciela z uczniami
• wyjaśnienie i dostosowanie pracy domowej do możliwości uczniów
• wykorzystanie czasu na lekcji.

Opracowałam scenariusze i przeprowadziłam 10 zajęć lekcyjnych z języka rosyjskiego w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły. Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i Dyrektora szkoły wpłynęły na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych. Natomiast hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu były istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy, umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dziećmi.
Oprócz zajęć języka rosyjskiego prowadziłam również zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego, na których zachęcałam dzieci do nauki tego języka, a także pomagałam im opanować podstawowe umiejętności. Opracowałam i wdrożyłam program tych zajęć, którego głównymi celami było wyrównywanie braków w opanowywaniu podstawowych umiejętności, motywowanie uczniów do samodzielnej pracy, kształcenie umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki języka rosyjskiego, a także osiągnięcie poziomu opanowania języka zapewniającego minimum komunikacji językowej. Na początku czerwca przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną dla uczniów dotyczącą mojej pracy na zajęciach wyrównawczych z języka rosyjskiego, po czym wyciągnęłam i sformułowałam odpowiednie wnioski z przeprowadzonej ankiety. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne (niektóre z nich zamieszczone w konspektach lekcji) oraz przygotowywałam uczniów klas V-VI do zorganizowanego przeze mnie Gminnego Konkursu Języka Rosyjskiego. Sukcesem tego wysiłku było zajęcie trzech pierwszych miejsc przez uczniów naszej szkoły.
Na umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły wpłynęła niewątpliwie technologia informacyjna, która w mojej pracy odgrywa bardzo dużą rolę, co związane jest z możliwością ułatwienia sobie pracy oraz z dostępem do najświeższych informacji. Wykorzystując technologię informacyjną i komunikacyjną:
• korzystałam z Internetu poszerzając swoją wiedzę i informacje przydatne do pracy
• przygotowywałam wszelkie pomoce do prowadzonych zajęć: zdjęcia, teksty piosenek oraz ich nagrania, różnego rodzaju teksty w języku rosyjskim, scenariusze prowadzonych zajęć, itp.
• samodzielnie wykonałam dyplomy dla uczniów za udział w organizowanym przeze mnie konkursie
• aktualizowałam wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego
• opublikowałam swój Plan Rozwoju Zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w Internecie na stronach: www.edux.pl oraz www.45minut.pl
• odwiedzałam portale edukacyjne i oświatowe, korzystając z takich stron jak:

Język rosyjski

www.języki-rosyjski.com
www.forest.onego.ru/
www.solnet.ee
www.detskiy-mir.net/
www.eduseek.ids.pl
http://skazka.uz/
www.soundkey.ru/
www.guzei.com
www.teremoc.ru
www.maciki.com
www.profesja.ru
www.skazochki.narod.ru
http://azbuka-pro.ru/
http://karaoke.kerma-nn.ru/
http://4ildern.ru/article/raziob/
www.happy-kids.ru/
www.vesti.ru
http://vision.rambler.ru/
www.superkid.pl
www.ronik.org.pl
www.rosjapl.info
www.rossia.pl

Scenariusze lekcji

www.wsip.com.pl
www.45minut.pl
www.szkolnictwo.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl
www.publikacje.edu
www.edukacja.edux.pl
www.interklasa.pl
www.scholaris.pl
http://liceum.ściągi.pl
www.publikacje.edux.pl
www.publikacje.ovh.org

Prawo, oświata

www.menis.gov.pl
www.awans.net
www.oswiata.org.pl
www.awans.mgk.pl

Wykorzystując komputer przygotowałam całą dokumentacje stażu, tj. plany, scenariusze zajęć oraz sprawozdania.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów ( 6 ust. 2 pkt 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby i zainteresowania. W ciągu roku szkolnego rozmawiałam z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami a także pedagogiem szkolnym na temat sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów, ich problemów oraz zachowań. Indywidualnie rozmawiałam z rodzicami niektórych uczniów, a także brałam udział w wywiadówkach szkolnych. Korzystałam z artykułów dotyczących problemów uczniów z nauką, głównie na temat dysleksji: „Szkolne problemy dzieci dyslektycznych” – Beata Cyranowicz, Beata Szczucka, „Dysleksja a nauka języka obcego” – Anna Duda, a także „Język obcy w korelacji z innymi przedmiotami nauczania” – Mirosław Zybert, „Rola motywacji w procesie uczenia się języka obcego” – Mirosław Zybert, „Znaczenie nowoczesnych środków przekazu w nauczaniu języków obcych: telewizja satelitarna” – Mirosław Zybert, „Jak motywować do nauki języka rosyjskiego” – Elżbieta Łuksza-Palankiewicz, „Negocjacje w szkole – style ich prowadzenia” – Elżbieta Łuksza-Palankiewicz, „Super uczeń, czy to możliwe?: „Psychologiczne podstawy motywacji do nauki” cz.1, „Psychologiczne podstawy motywacji do nauki. Hierarchia potrzeb” cz.2, „Psychologiczne podstawy motywacji do nauki” cz.3, „Szacunek i uznanie. Na co to komu? Psychologiczne podstawy motywacji do nauki” cz.4 i 5, „Praca nauczyciela to katorga i w dodatku kiepsko płacą. Psychologiczne podstawy motywacji do nauki” cz.6 – Łukasz Kuściński.
Poprzez kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem oraz rozmową z rodzicami poznałam informacje o środowisku uczniów, nawiązałam z nimi dobre kontakty.
Współpracowałam także z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, tj. wydawnictwem szkolnym WSiP, które ufundowało uczniom nagrody za udział w przygotowanym i zorganizowanym przeze mnie konkursie.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
( 6 ust. 2 pkt 4)

W okresie stażu przeprowadziłam 10 zajęć w obecności opiekuna stażu i Dyrektora szkoły. Po zajęciach prowadzone były rozmowy, podczas których dzieliłyśmy się uwagami i spostrzeżeniami. Dzięki przeprowadzonym przeze mnie zajęciom miałam okazję korygować swoje błędy, które zauważyli obserwatorzy moich zajęć. Hospitacje to cenne doświadczenie, które pomogło mi w doskonaleniu pracy zawodowej. Efektem zajęć hospitowanych są przygotowane przeze mnie konspekty wszystkich przeprowadzonych zajęć.
Współpraca z moim opiekunem stażu układała się bardzo dobrze. Systematycznie konsultowałam się z Panią Renatą omawiając realizację Planu Rozwoju Zawodowego i przedstawiając zgromadzoną dokumentację. Pani Renata udzieliła mi wielu wskazówek i porad. Zaprezentowała różnorodne metody, techniki oraz formy zajęć.
Przynajmniej raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. W rezultacie podczas trwania stażu obserwowałam 9 zajęć. Na bieżąco omawiałam z nauczycielem obserwowane zajęcia. W dalszej pracy uwzględniałam zalecenia i wnioski osób hospitujących. Czerpałam również pomysły z hospitowanych zajęć, wdrażałam w swój warsztat pracy różne metody i formy pracy.

Autorefleksja
W okresie stażu starałam się sprostać wymaganiom i potrzebom szkoły. W szkole poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności na temat metodyki i dydaktyki. Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe doświadczenia. Rok ten był dla mnie sprawdzeniem mojej wiedzy i umiejętności oraz wielkim wyzwaniem. Przebieg stażu wzbudził we mnie potrzebę dalszego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje poprzez podjęcie studiów magisterskich. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz atrakcyjniejsze.
Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować była mała umiejętność angażowania całej grupy uczniów do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć, wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad i zwiększenie dyscypliny na lekcji oraz większej konsekwencji wobec uczniów.
W pracy w szkole spotkałam się ze zrozumieniem, życzliwością i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Zawsze mogłam liczyć na pomoc i radę starszych stażem nauczycieli. W tym miejscu chciałabym podziękować: Dyrekcji Szkoły za możliwość odbycia stażu, pomoc, wyrozumiałość i zaufanie oraz opiekunowi stażu za opiekę nad realizacją mojego planu rozwoju zawodowego oraz profesjonalną pomoc, życzliwość, cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ dzięki nim mogłam odbyć staż na nauczyciela kontraktowego.
Podsumowując, uważam, że udało mi się zrealizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele i zadania.

Kaplonosy, dnia 17. 06. 2009r. ....................................
(podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.