X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5420
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji palnu rozwoju zawodowego stażysty

ZA OKRES STAŻU OD 1.09.2008 DO 31.05.2009

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Dnia 01.09.2008r. rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze na stanowisku - nauczyciel praktycznej nauki zawodu w zawodzie Kucharz małej gastronomii na 16,1/20,6 etatu. W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe –doktor – inżynier technologii żywności i żywienia człowieka, ukończone na wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Lublinie w 2006 roku. Przygotowanie pedagogiczne zdobyłam uczęszczając na zajęcia do Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego na Akademii Rolniczej w Lublinie.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły ( § 6 ust. 2 pkt 1)

Dyrektor szkoły mgr Józef Grzesiuk wyznaczył mi na opiekuna stażu mgr inż. Halinę Szewczyk. W pierwszych dniach września nawiązywałam współpracę z opiekunem stażu (rozmowa, omawianie zasad współpracy) konsekwencją czego było zawarcie pisemnego kontraktu (Załącznik 1). Wspólnie z opiekunem stażu uzgodniłyśmy harmonogram spotkań oraz zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwacje zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS, w szczególności zapoznałam się z treścią:
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
- Rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593).
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580)
Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów wspólnie z opiekunem stażu zredagowałam plan rozwoju zawodowego
Na początku mojej pracy dydaktycznej zapoznałam się także z dokumentacją obowiązującą w szkole oraz przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy. Zapoznałam się w szczególności z:
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r.nr 6, poz.69),
- Instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze,
- Instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze,
- Regulaminem bhp obowiązującym w pracowni gastronomicznej,
- Regulaminem pracowni gastronomicznej (Załącznik 2).
Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
- Statut Szkoły,
- Program Rozwoju Szkoły,
- Program Wychowawczy,
- Program Profilaktyki Szkoły,
- Plan Pracy Wychowawczej Internatu,
- Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego,
- Plan Pracy Rady Pedagogicznej,
- Plan Pracy Rady Rodziców,
- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły i harmonogram hospitacji,
- Program Wychowawczy Pedagoga Szkolnego,
- a także zapoznałam się z kalendarzem imprez i uroczystości w bieżącym roku szkolnym (Załącznik 3).
Sukcesywnie zapoznawałam się z zasadami tworzenia i przechowywania dokumentacji szkolnej, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, zasadami klasyfikacji i promocji uczniów różnych typach szkół wchodzących w skład zespołu:
- Dzienników lekcyjnych;
- Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej;
- Dzienników zajęć pozalekcyjnych;
- Arkuszy ocen
Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę
W czasie trwania mojego stażu uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej ZSOiZ w Tarnogórze, co jest udokumentowane w protokołach z posiedzeń Rady Pedagogicznej, a także w zebraniach z rodzicami, oraz w organizacji niektórych uroczystości szkolnych.
Na początku stażu założyłam teczkę z dokumentacją nauczyciela stażysty z podziałem na realizację poszczególnych zadań, są w niej dokumenty których nie załączyłam do niniejszego sprawozdania.

2.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 2).

W pierwszych dniach września na podstawie analizy programu nauczania dla zawodu kucharz małej gastronomii 512[05] i zawodu kucharz 512 [02}wybrałam podręczniki dla uczniów oraz opracowałam wynikowe plany nauczania zajęć praktycznych w zawodzie Kucharz małej gastronomii dla klasy II ZSZ oraz plany nauczania przedmiotu Podstawy żywienia dla klas: I ZSZ, II ZSZ, I T4 i ITU. Opracowałam także Przedmiotowy System Oceniania.
Brałam udział w pracach zespołu przedmiotowego przedmiotów zawodowych w celu korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych oraz ustaleniu zakresu wiadomości i umiejętności dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz w celu zapoznania z arkuszami egzaminacyjnymi oraz innymi materiałami informacyjnymi, dostępnymi na stronach OKE dotyczącymi egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik kucharz w ZSOiZ w Tarnogórze (teczka zespołu przedmiotowego)
Aktywnie przygotowywałam uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kucharz małej gastronomii 512[05]. W klasie II Zasadniczej Szkoły Zawodowej przeprowadziłam cztery próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz sporządziłam sprawozdania z tych egzaminów (Protokół nr 109/2009 z zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze pkt 6. ppkt d). w kwietniu i maju 2009 rozwiązywałam z uczniami zadania egzaminacyjne. Na czerwiec zaplanowałam wizytę uczniów w CKP w Zamościu, gdzie będą zdawali egzamin zawodowy.
Utworzyłam własny warsztat pracy. Opracowywałam konspekty, scenariusze zajęć, testy zamknięte i otwarte oraz inne materiały pomagające w kontrolowaniu osiągnięć i stanu wiedzy uczniów z zakresu nauczanych treści. Przede wszystkim starałam się kształtować i utrwalać umiejętności z zakresu gastronomii. Ponadto potrafię odbierać informacje zwrotne na temat sposobu prowadzenia zajęć oraz określić swoje silne i słabe strony, a przede wszystkim wyciągać wnioski i planować poprawę sposobu nauczania i organizacji zajęć. W czasie odbywania stażu korzystałam z wykonywanych przez siebie pomocy naukowych, samodzielnie przygotowywałam sprawdziany oraz tzw. plany działania przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – zgodne z wymogami CKE. Ocena wiedzy uczniów miała na celu określenie mocnych i słabych stron mojej pracy jako nauczyciela. W swojej pracy staram się stosować aktywizujące metody nauczania, które kształcą umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność i oddziałują na emocje.
Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniami i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami poprzez:
- Udostępnienie planu rozwoju zawodowego nauczycielom pracującym
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze;
- Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie;
- Zamieszczenie niniejszego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w Internecie;
- Zamieszczenie wybranych konspektów lekcji w Internecie:
Całą dokumentację stażu przygotowywałam z wykorzystaniem komputera. Przeprowadzałam z uczniami zajęcia praktyczne z wykorzystaniem komputera i Internetu, na których to uczniowie wyszukiwali informacji dotyczących gastronomii, receptur na ciekawe potrawy oraz standardów wymagań egzaminacyjnych dla swojego zawodu.
Bardzo często wykorzystywałam Internet podczas przygotowywania konspektów lekcji i pomocy naukowych oraz do pogłębiania i doskonalenia swojej wiedzy.
W dniu 01.12.2008 uczestniczyłam w szkoleniowym zebraniu Rady Pedagogicznej, na którym p. Anna Sak-Styczyńska przeprowadziła szkolenia nt. Praca z uczniem zdolnym i uczniem słabym. Dnia 16.01.2009 uczestniczyłam w okresowym szkoleniu BHP zorganizowanym przez Lubelski Ośrodek Szkolenia „Lodis” (zaświadczenia ze szkoleń w aktach osobowych).

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3).

Przez okres stażu starałam się poznać swoich uczniów oraz ich środowisko rodzinne i ewentualne problemy. Począwszy od pierwszych zajęć próbowałam zapamiętać imiona uczniów i dowiedzieć się czegoś więcej o ich zainteresowaniach i upodobaniach. W tym celu prowadziłam krótkie ćwiczenia integrujące mające na celu poznanie ich środowiska. W związku z dużą absencją uczniów na lekcjach i zajęciach praktycznych oraz napotykanymi problemami miałam stały kontakt z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas. Pomocne były również kontakty i rozmowy z innymi nauczycielami uczącymi w zespole szkół. Pozwoliły mi one pokonać trudności jakie napotkałam w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej jako nauczyciel stażysta oraz korzystać z rad i wskazówek opartych na doświadczeniu zawodowym. Rozpoznaniu sytuacji rodzinnej służyły również kontakty nawiązane z rodzicami i opiekunami uczniów. Nie bez znaczenia dla dobrego poznania ucznia są indywidualne rozmowy, które często pokazują zupełnie inne oblicze młodego człowieka. Starałam się jak najdokładniej poznać sytuację uczniów poprzez na przykład: nawiązanie kontaktu i rozmowy z rodzicami, czy też rozmowy z samymi uczniami.
W trakcie odbywania stażu pogłębiałam również swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów poprzez studiowanie literatury o tematyce psychologiczno-pedagogicznej m.in.:
- Christopher Day Rozwój zawodowy nauczyciela
- Mieczysław Łobocki „Teoria wychowania w zarysie”
- Mazlish Elaine, Faber Adele „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
- Pilcha T. „Pedagogika społeczna”
Po rozmowie z pedagogiem szkolnym i wychowawcą prowadziłam indywidualne zajęcia dla jednego z uczniów klasy I ZSZ z przedmiotu Podstawy żywienia.
Brałam udział w organizacji i przeprowadzaniu akademii, imprez i innych wydarzeń związanych z życiem szkoły, m.in.:
- w październiku 2008 roku uczestniczyłam w organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, na który młodzież z II klasy ZSZ w ZSOiZ w Tarnogórze przygotowywała i obsługiwała spotkanie przy herbacie,
- w grudniu 2008 wraz z uczniami II klasy ZSZ w ZSOiZ w Tarnogórze i mgr Agatą Sadlak-Skrzypek przygotowywałam poczęstunek na szkolny opłatek dla uczniów i nauczycieli ZSOiZ w Tarnogórze,
- w styczniu 2009 wraz z uczniami II klasy ZSZ w ZSOiZ w Tarnogórze i mgr Agatą Sadlak-Skrzypek przygotowałam wypieki na tłusty czwartek
- w styczniu 2009 wraz z uczniami II klasy ZSZ w ZSOiZ w Tarnogórze i mgr Agatą Sadlak-Skrzypek przygotowałam wypieki na bal studniówkowy,
- w marcu 2009 aktywnie uczestniczyłam w Dniach Otwartych poprzez organizację poczęstunku dla nauczycieli i uczniów, oraz dokumentację fotograficzną (http://www.lotarnogora.republika.pl/)
- w kwietniu 2009 wraz z uczniami II klasy ZSZ w ZSOiZ w Tarnogórze i mgr Agatą Sadlak-Skrzypek przygotowałam poczęstunek (pizzę) dla gości Z Funduszu Ochrony Środowiska
- w kwietniu 2009 byłam opiekunem uczniów na dyskotece organizowanej przez Samorząd Uczniowski
- podczas odbywania stażu dbałam o ład i estetykę pracowni gastronomicznej. Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym realizuję na bieżąco

4.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4).
Opracowałam harmonogram obserwacji zajęć (Załącznik 5) i harmonogram prowadzonych zajęć (Załącznik 6). Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli bloku przedmiotów zawodowych (Załącznik 7). Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności pana Dyrektora (Załącznik 7). Każde prowadzone przez mnie zajęcia, zgodnie z zaleceniami pohospitacyjnymi pana Dyrektora, poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Ponadto razem z mgr Agatą Sadlak-Skrzypek przygotowałyśmy instrukcję bhp wszystkich urządzeń znajdujących się w pracowniach gastronomicznych, oraz przystosowałyśmy tzw. starą kuchnię na pracownię gastronomiczną.

PODSUMOWANIE
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Moje kontakty z uczniami są coraz lepsze. Poznaję ich zainteresowania i zdolności, wiem jak indywidualizować zadania oraz wymagania stawiane uczniom. Staram się umiejętnie pracować z uczniem słabym i zdolnym. Dobrze poznałam sposób funkcjonowania i podstawowe dokumenty szkoły.
Mam dobry kontakt z nauczycielami uczącymi w szkole. Uczestniczę w spotkaniach Rady Pedagogicznej i zajęciach szkoleniowych.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. W kolejnych latach zamierzam częściej korzystać z ofert kursów i szkoleń ODN w Chełmie lub Zamościu i chciałabym podjąć studia podyplomowe


........................................
(podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.