X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5398
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

CZĘŚĆ I

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004 § 6 ust. 2, pkt 1).
**Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego:
1)Zapoznałam się z:
Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14.11.2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2)Po analizie powyższych dokumentów opracowałam plan rozwoju zawodowego.
**Nawiązanie współpracy z opiekunem
stażu:
We wrześniu wraz z opiekunem stażu, ustaliłam zasady i plan współpracy oraz harmonogram hospitacji.W czerwcu opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz sformułowałam i omówiłam z opiekunem wnioski z odbytego stażu.
**Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły:
1)Zapoznałam się z następującą dokumentacją szkolną:

Statutem Publicznego Gimnazjum nr 3,
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Przedmiotowym Systemem Oceniania z języka angielskiego,Programem Wychowawczym
oraz Profilaktycznym,szkolnym zestawem programów nauczania,

2)Zapoznałam się ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji.

3)Poznałam przepisy BHP, do których stosowałam się w czasie pracy z uczniami.
4)Poznałam zasady funkcjonowania:
Rady Pedagogicznej
Rady Rodziców
Samorządu Uczniowskiego
organizacji szkolnych: LOP, PCK, SKKT.
**Uczestniczenie w pracach organów, komisji szkolnych oraz zespołu przedmiotowego:
1)Uczestniczyłam w posiedzeniach
oraz poznałam zasady funkcjonowania
Rady Pedagogicznej.

2)Zapoznałam się z zasadami działania Samorządu Uczniowskiego, jego strukturą i zadaniami poszczególnych sekcji.

3)Uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych, gdzie podejmowałam różnorodne działania:
-wspólnie z nauczycielami języka angielskiego opracowałam test sprawdzający wiedzę uczniów w eliminacjach do Konkursu Języka Angielskiego,
-analizowałam starą i nową podstawę programową (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół),
-analizowałam treści programu nauczania w klasach I-III,
-pracowałam nad aktualizacją Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego,
-opracowałam wnioski dotyczące pracy z uczniami w celu efektywnego przygotowania do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego,
-opracowałam metody pracy z uczniem zdolnym w nauczaniu języka obcego.
**Podejmowanie dodatkowych zadań:
4) Przeprowadziłam z nauczycielami badanie częstotliwości oceniania oraz opracowałam raport częstotliwości oceniania uczniów w klasach I-III.

CZĘŚĆ II

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004 § 6 ust. 2 pkt 2).
Tworzenie własnego warsztatu pracy:
1.Przygotowywałam własne pomoce dydaktyczne:
karty pracy, dodatkowe ćwiczenia
wzbogacające treści podręcznika,
prezentacje do pracy na lekcjach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
2.W swojej pracy starałam się stosować różne metody nauczania języka obcego:
metodę gramatyczno- tłumaczeniową , kognitywną oraz elicytacji przy wprowadzaniu materiału gramatycznego, metodę audiolingwalną oraz komunikacyjną, umożliwiającą uczniom nabycie kompetencji językowych w celu sprawnego komunikowania się w języku angielskim,
-w procesie nauczania istotną rolę miała praca metodą audiowizualną, wykorzystującą możliwości pracowni językowej (odtwarzanie wypowiedzi z płyt CD, wyświetlanie filmów, bezpośredni dostęp do strony internetowej www.bbc.co.uk z materiałami dla uczących się języka angielskiego,
wykorzystywałam metodę dramy oraz role-play activities.
3.Przywiązywałam szczególną wagę do oceniania różnych aspektów wiedzy językowej uczniów. Dokonywałam oceny uczniów wykorzystując różnorodne metody i narzędzia (testy luk, wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne, pisemne, dialogi, piosenki projekty).
4.Wzbogaciłam mój warsztat pracy gromadząc podręczniki, zeszyty ćwiczeń oraz pomoce dydaktyczne w postaci plakatów, płyt CD, które znacznie uatrakcyjniły prowadzone przeze mnie zajęcia lekcyjne.
5.Na bieżącą studiowałam literaturę metodyczną - czasopisma „Języki Obce
w Szkole” oraz „The Teacher”, a także zapoznałam się z publikacjami następujących autorów:
- Iłedo-Milewska, Agnieszka
„Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum”,
- Harmer, Jeremy „The Practice of English Language Teaching” ,
- Plevin, Rob „Fundamental Classroom Management Techniques”.
**Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli:
Bardzo duże znaczenia dla doskonalenia mojego warsztatu pracy miały obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, a także innych nauczycieli języka angielskiego.
Obserwacje zajęć pozwoliły mi poznać mocne i słabe strony przygotowywanych przeze mnie lekcji,
poznane metody i sposoby pracy, wykorzystywałam do przygotowania moich własnych zajęć.
**Prowadzenie zajęć dydaktycznych:
1)W trakcie stażu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Obserwacje prowadzonych przeze mnie zajęć odbywały się raz w miesiącu.
2)Zorganizowałam zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II, uczniowie uczestniczący w zajęciach mogli utrwalić wiadomości i nadrobić zaległości z języka angielskiego.
3)Pracowałam również z uczniami zdolnymi, przygotowując ich do konkursów. Praca ta przyniosła mi wiele satysfakcji oraz kilka sukcesów.
4)przygotowałam wraz z opiekunem stażu inscenizację, w której młodzież zaprezentowała możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej i laboratorium językowego do nauki języka angielskiego w czasie Dnia Otwartego dla szóstoklasistów.
**Poszerzanie wiedzy i umiejętności:

1)Mając na uwadze doskonalenie mojego warsztatu pracy, wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
„Doskonalenie umiejętności kluczowych”; projekt ŚCDN,
konferencja metodyczna zorganizowana przez wydawnictwo Pearson Longman „Tackling the To-Do List: Communication, Motivation and Reform Requirements in Gimnazjum Classes”,
warsztat metodyczny zorganizowany przez Wydawnictwo Nowa Era
pod tytułem „Broaden your horizons with English Explorer”,
warsztat metodyczny pod tytułem „Really Teaching the Exam Skills”, zorganizowany przez Wydawnictwo Szkolne PWN i Richmond Publishing
2Uczestniczyłam w posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej:
„Przestrzeganie praw człowiek, współpraca z rodzicami”,
„Nowa podstawa programowa”
3)Rozwijałam moje zdolności językowe oraz umiejętności nauczyciela języka angielskiego regularnie czytając prasę anglojęzyczną, a w szczególności magazyn Newsweek oraz Times, a także materiały zamieszczane na stronie www.bbc.co.uk.
4)Ponadto wykorzystywałam dział strony www.bbc.co.uk dla osób uczących się języka angielskiego w celu wzbogacenia moich zajęć o gry językowe, quizy oraz ćwiczenia rozumienia ze słuchu oparte na aktualnych wydarzeniach. Często korzystałam także ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli języka angielskiego (www.codn.pl.,www.edux.pl, www.profesor.pl).
5)Przygotowane przeze mnie ćwiczenia zostały opublikowane na stronie internetowej www.edux.pl
CZĘŚĆ III

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004 § 6 ust. 2 pkt 3).
**Zapoznanie się z zadaniami wychowawczymi szkoły oraz sposobami ich realizacji:
1)Współpracując z wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym zapoznałam się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów i dokumentacją zawierającą informacje o uczniach.
2)Uczestniczyłam w spotkaniu z rodzicami, prowadzonym przez opiekuna stażu oraz dowiedziałam się, na czym polega współpraca pomiędzy wychowawcą, a rodzicami.
3)Obserwowałam lekcję wychowawczą klasy II d, Obserwacja zajęć umożliwiła mi zapoznanie się z problemami, na jakie napotyka młodzież w wieku gimnazjalnym oraz poznanie sposobów ich rozwiązania.
4)Brałam udział jako opiekun w imprezach szkolnych:
dyskotece andrzejkowej zorganizowanej przez Samorząd Szkolny,
wycieczce klasowej (klasa II b oraz II d ) do Warszawy.
5)Przeprowadzałam rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami, co pozwoliło mi lepiej zrozumieć problemy moich uczniów. Rozmowy te przyniosły bardzo owocne skutki, gdyż doprowadziły do poprawy ocen lub zachowania uczniów i przyczyniły się do efektywniejszej współpracy z uczniami.
**Współpraca z pedagogiem szkolnym
oraz poznanie instytucji wspomagających
wychowawczą pracę szkoły:
1)Dwukrotnie uczestniczyłam w Świątecznej Zbiórce Żywności zorganizowanej przez Świętokrzyski Bank Żywności
2)Przeprowadzałam rozmowy z panią pedagog oraz wychowawcami klas:
poznałam zadania nauczycieli ujęte w programie wychowawczym szkoły
poznałam działania służące realizacji programu wychowawczego szkoły,
uwzględniając uwagi oraz zalecenia pedagoga szkolnego oraz wychowawców dostosowywałam wymagania i metody pracy do możliwości uczniów,
zapoznałam się ze wskazówkami i zaleceniami zawartymi w orzeczeniach wydanych uczniom przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, które uwzględniłam w pracy z uczniami,
poznałam zasady współpracy pedagoga szkolnego z MOPS- em oraz GOPS- em.
3)Uczestniczyłam w spotkaniu młodzieży z inspektorem d/s nieletnich

CZĘŚĆ IV

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. (Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004 § 6 ust. 2 pkt 4)
Obserwowanie, prowadzenie oraz omawianie zajęć:
1.Przekazywałam opiekunowi plany lekcji do przygotowanych przeze mnie zajęć, a następnie omawiałam wszelkie wskazówki, dotyczące przebiegu lekcji, stosowanych metod pracy oraz środków dydaktycznych i sposobów ich wykorzystania.
2.Przeprowadzone oraz obserwowane przeze mnie zajęcia omawiałam z opiekunem stażu. Rady i spostrzeżenia opiekuna okazały się bardzo cenne w procesie rozwoju zawodowego:
udoskonaliłam mój warsztat pracy,
poznałam różne formy planów lekcji oraz sposoby ewaluacji lekcji,
poprawiłam prowadzone przeze mnie zajęcia pod względem metodycznym wykorzystując metody podające, aktywizujące, programowane oraz różne formy pracy z uczniami,
poprawiłam prowadzone przeze mnie zajęcia pod względem merytorycznym (dobór materiałów, środków dydaktycznych do realizowanych treści, tempo pracy, relacje nauczyciel – uczeń, indywidualizacja nauczania)
3.Prowadzone przeze mnie lekcje obserwowane były przez innych nauczycieli języka angielskiego, których uwagi wpłynęły na jakość mojego warsztatu pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.