X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5411
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu stażu nauczyciela stażysty

Staż odbyłam w Gimnazjum nr. 1 w Lęborku w okresie od 1. 09. 2003 do 31. 05. 2004 po uprzednim sformułowaniu wniosku o rozpoczęcie stażu i złożeniu go u Dyrekcji Gimnazjum nr. 1 w Lęborku.
Pierwszym etapem mojej pracy było stworzenie planu rozwoju zawodowego zawierającego wszystkie zadania, formy i terminy ich realizacji oraz sposoby dokumentowania ich w okresie stażu na podstawie analizy procedury awansu zawodowego.
Moim opiekunem stażu była pani Izabela Lipowska z którą w dniu 10. 09. 2003 podpisałam kontrakt określający zasady i normy współpracy w czasie trwania stażu.
W zakresie znajomości organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły zapoznałam się z następującymi dokumentami: Statutem Szkoły, Planem pracy szkoły, regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Wewnątrzszkolnym Programem Wychowawczym Gimnazjum nr. 1, przepisami BHP obowiązującymi w szkole.
Analizowałam rozporządzenia w zakresie prowadzenia dokumentacji: dzienników lekcyjnych, dzienników pozalekcyjnych, arkusze ocen, księgą protokołów.
We współpracy z blokiem języków obcych opracowałam standardy osiągnięć z języka angielskiego, kryteria oceniania uczniów na zajęciach języka angielskiego, współuczestniczyłam również w opracowaniu kontraktu między nauczycielem a uczniami oraz samodzielnie opracowałam rozkłady materiałów dla poszczególnych klas i dwa rozkłady materiału dla uczniów z nauczania indywidualnego.
Brałam udział w opracowaniu sprawozdania z 3-letniego okresu pracy szkoły.
Wnioski, które wyciągnęłam dzięki analizie tych dokumentów:

- stażysta nie może funkcjonować bez znajomości obowiązujących w niej statutowych postanowień i zobowiązań
- musi znać kompetencje poszczególnych organów szkolnych, zwłaszcza Rady Pedagogicznej, której jest członkiem
- musi znać podstawy programowe oraz umieć sformułować wymagania edukacyjne
- musi znać program wychowawczy danej szkoły by rzetelnie realizować w swojej pracy powierzone mu zadania
- musi umieć prowadzić dokumentację szkolną
- musi znać obowiązujące w szkole przepisy BHP i pamiętać, że ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć, przerw, wycieczek.

W zakresie wykazania umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań szkoły obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli języka angielskiego, prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i pani dyrektor H. Zdanowskiej. W związku z tym przygotowywałam scenariusze ramowe prowadzonych zajęć z każdego działu programowego realizowanego w trakcie działalności dydaktycznej oraz scenariusze szczegółowe do konkretnych zajęć prowadzonych przed obserwatorem.
W oparciu o scenariusz i materiały dostępne w bibliotece szkolnej a przygotowane przez opiekuna stażu przeprowadziłam zajęcia w zakresie ścieżki multimedialnej.
Wszystkie obserwowane zajęcia, jak i zajęcia prowadzone w obecności opiekuna stażu i dyrekcji były analizowane i omawiane na bieżąco, a wnioski i spostrzeżenia odnotowywane.
W tym zakresie dużo skorzystałam z pomocy opiekuna stażu. Opiekun był dla mnie swoistym wzorcem, był wsparciem w zdobywaniu doświadczeń zawodowych, w każdej sytuacji mogłam liczyć na jego życzliwą pomoc, radę i wskazówki.
Opiekun stażu dzielił się ze mną własną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.
Jego uwagi utwierdzały mnie w dobrych rozwiązaniach oraz dały mi podstawę do krytycznej analizy własnych dokonań.
Ponadto przez okres stażu samodzielnie studiowałam literaturę dotyczącą nauczanego przedmiotu, książki i fachowe czasopisma związane z nauczaniem języków obcych. Systematycznie dokonywałam samooceny wybranych zajęć.
W czasie mojego stażu brałam udział w szkoleniu dotyczącym nauczania indywidualnego w SP nr 5 w Lęborku w dniu 3. 11. 2003. Było to dla mnie pomocne ponieważ uczę j. angielskiego uczennicę z niedosłuchem. Tematem szkolenia było omówienie wymagań i sposobu pracy z dziećmi o różnym stopniu upośledzenia.
W dniu 29. 01. 2004 wzięłam udział z uczniami klasy 3D Gimnazjum nr 1 w Dniach Kultury Angielskiej organizowanych przez ASLO w Lęborku. Uczniowie dzięki temu mieli możliwość udziału w dobrej zabawie związanej z j. angielskim i jego nauką. Obserwowali scenki teatralne w j. angielskim oraz słuchali angielskich piosenek.
W ramach doskonalenia zawodowego brałam udział w warsztatach metodycznych 26. 04. 2004, organizowanych przez Oxford University Press pod tytułem „Przygoda z Europą czyli Europejskie Portfolio Językowe”.
Dodatkowo uczestniczyłam w przygotowaniach i organizowaniu programu „Młodzież” pt. „Europejskie spotkania – od poznania do działania” i w ramach tego uczestniczyłam jako opiekun w wycieczkach do Muzeum w Lęborku, do Stutthofu oraz brałam udział – z uczniami – w warsztatach ekologicznych w Nadleśnictwie w Lęborku i w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Wnioski, które wyciągnęłam:
- nauczyciel na bieżąco czuwa nad realizacją zadań i osiągnięciami edukacyjnymi uczniów
- przygotowuje scenariusze lekcji, które pomagają w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć
- umie dokonać samooceny oraz krytycznej refleksji nad uzyskiwanymi efektami pracy, co jest bardzo ważne przy ocenie skuteczności własnych działań i daje podstawy do wprowadzania zmian, modyfikacji metod czy form pracy w taki sposób by były one bardziej efektywne
- zaobserwowałam że młodzież nie uczy się tylko w czasie lekcji w szkole, ale również podczas zabawy, spotkań z młodzieżą z innych szkół, państw, gdzie mogą przybliżyć sobie obyczaje, kulturę czy historię danego kraju.

Kolejnym zadaniem stażu było pogłębianie wiedzy z zakresu problematyki wychowania.
W ramach tego zapoznałam się tu z programem wychowawczym szkoły, analizowałam sposób gromadzenia informacji o uczniu, brałam udział w szkoleniach, spotkaniach dotyczących realizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych oraz samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną.
W związku z powyższym brałam udział w szkoleniu dotyczącym profilaktyki antynarkotykowej prowadzonym przez funkcjonariusza policji p. A. Brulińskiego w dniu
13. 10. 2003. W ramach Dni Profilaktyki w dniu 11. 12. 2003 brałam udział, jako opiekun, w zajęciach pt. „Mamy tyle do zrobienia”. Również w ramach Dni Profilaktyki razem z p. Izabelą Woszczyło prowadziłam warsztaty profilaktyczne, których tematem było uzależnienie od alkoholu.
Jako opiekun brałam udział w wycieczce z kl. 1D-p. Stolc do kina Silverscreen oraz w kuligu do Zwartowa z kl. 1B-p. Mańkowskiej.
Ponadto brałam udział wraz z opiekunami Samorządu Szkolnego w imprezie „Duchy zamków polskich”.
Przez cały rok uczestniczyłam we wszystkich Radach Pedagogicznych, samodzielnie protokołowałam posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w pierwszym semestrze 2003/2004 roku szkolnego, oraz brałam udział we wszystkich wywiadówkach i spotkaniach z rodzicami, na których informowałam rodziców o postępach w nauce, ewentualnych problemach dziecka itp.

Wnioski, które z tych prac i działań wyciągnęłam:
- nauczycielowi nie wystarczy najlepszy warsztat metodyczny czy bogata wiedza przedmiotowa, niezbędne są tu także indywidualne cechy nauczyciela i jego kompetencje osobowościowe
- ważnym jest oddziaływanie na uczniów własnym przykładem
- w kontaktach z uczniem powinniśmy być życzliwi, otwarci
- włączać się w rozwiązywanie problemów wychowawczych we współpracy z wychowawcą i pedagogiem
- umieć współpracować w zespole, być obowiązkowym, rzetelnym w wypełnianiu powierzonych obowiązków.

Wszystkie notatki, uwagi, analizy dokumentowałam na bieżąco w moim Dzienniku Stażysty przez cały okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.