X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5390
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Buk,dnia2.06.2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Nauczyciel stażysta: mgr Karolina Szajstek
Miejsce pracy: Przedszkole Sióstr Miłosierdzia
Św. Wincentego a’ Paulo w Buku
Czas trwania stażu: 01.09.2008- 31.05.2009
Opiekun stażu: s. mgr Bożena Pawełkiewicz

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Staż rozpoczęłam 01.09.2008r. w wymiarze 9 miesięcy. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu siostry Bożeny Pawełkiewicz, w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Kartą Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.) opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Siostrę Dyrektor Cecylię Blamowską
W trakcie trwania stażu doskonaliłam moja wiedzę i umiejętności pedagogiczne, co posłużyć miało podniesieniu efektywności mojej pracy, a przez to również jakości pracy przedszkola. Założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego realizowałam zgodnie z wymaganiami. W szczególności są to:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki( § 6 ust. 2 pkt 1 )

W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu wraz z opiekunem stażu określiłyśmy zasady współpracy, która dotyczyła kompetencji dydaktycznych, pedagogicznych, psychospołecznych oraz możliwości ich doskonalenia oraz uzgodniłyśmy harmonogram spotkań. W trakcie swojej pracy zawodowej starałam się rzetelnie wywiązywać się z powierzonych mi przez opiekuna zadań i obowiązków.
Szczegółowo zapoznałam się z procedurą awansu oraz dokonałam analizy prawa oświatowego, przeczytałam dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam Plan Rozwoju Zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Siostrze Dyrektor.
Następnie zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej:
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb placówki przeanalizowałam:
- Statut Przedszkola
- Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
Poznałam podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji takich organów przedszkola jak: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. Czynnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej:
- dziennik zajęć
- tygodniowe plany pracy
- kary obserwacji dziecka
- dokumentacje współpracy z rodzicami (protokoły ze spotkań zbiorowych)
Pracując w roku szkolnym 2008/09 w grupie dzieci 6-cio letnich opracowywałam tygodniowe plany pracy dydaktyczno- wychowawcze w oparciu o programy:
- „ Moje przedszkole”; Cz. Cyrańskiego, M. Kwasniewskiej
- „ Nauka czytania i pisania” Bronisława. Rocławskiego
- „ Dziecięca matematyka” G. Kolczyńskiej, E. Zielinskiej
Zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu i poza nim. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki
(§ 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z programem wychowania przedszkolnego „Moje przedszkole”, w którym wprowadzono poziomy o wzrastającym stopniu trudności. Pozwala mi to dostosować treści do różnic indywidualnych i potrzeb wynikających z warunków środowiskowych dzieci oraz ułatwia mi to planowanie i organizację pracy wychowawczo – dydaktycznej. Stworzenie poziomów pozwala również na swobodne poruszanie się w ich obrębie, co daje mi możliwości wyboru materiału i dostosowanie go do możliwości grupy z jaką pracuję. Dobór
i układ treści zawartych w tym programie odpowiada założeniom Podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 2/2000 – Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 1999 r.). Przygotowywałam pomoce dydaktyczne. Utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci dla rodziców, tablice, na których dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałam salę oraz korytarz w przedszkolu.
Przez cały okres stażu prowadziłam wykaz obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli w czasie, których szczególną uwagę zwracałam na indywidualizacje procesu kształcenia, formy pracy z dziećmi, rodzaje środków dydaktycznych oraz sposób prowadzenia zajęć, język, komunikację z dziećmi.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych działań dydaktycznych i wychowawczych.
Dokonałam analizy i samooceny zajęć własnych oraz analizy działań podejmowanych przez opiekuna stażu. Pracując z dziećmi starałam się prowadzić zajęcia tak, aby każde dziecko mogło w pełni wykazać swoją inwencje twórczą i pomysłowość. Swoje zdolności plastyczne dzieci mogły zaprezentować, biorąc udział w III Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Teresy Ocieszko pt.: „Boże, który nam dałeś Ziemię jakże piękną”
W trakcie mojej pracy dużą uwagę zwracałam na rozwój ruchowy dzieci. Najlepszym rozwiązaniem po wcześniejszym poznaniu predyspozycji i możliwości dzieci oraz chęć rozwinięcia własnych zainteresowań było utworzenie razem z siostrą Bożeną Pawełkiewicz grupy tanecznej. Zajęcia prowadzone są systematycznie (raz w tygodniu)w celu przygotowania dzieci do występów na terenie przedszkola( imieniny Siostry Dyrektor, jubileusz S. Barbary, śluby S. Mileny) i nie tylko. Tworzyłam własne układy choreograficzne, przygotowywałam scenografie i dekorację na występy, współpracowałam z kinem „Wielkopolanin”, które udostępniało scenę oraz z prasą lokalną w celu promowania przedszkola. Dokonywałam wszelkich starań dla pozyskiwania sponsorów.
W ramach zaspakajania potrzeby ruchu wychodziłam z dziećmi na spacery oraz organizowałam zabawy na ogrodzie, dodatkowo dzieci uczestniczyły w ćwiczeniach gimnastycznych na sali sportowej.
W kwietniu 2009 roku byłam współorganizatorem IV „Mini Olimpiady Sportowej Przedszkolaków” z Gminy Buk pod hasłem MALI SPORTOWCY NA START, pod patronatem Przewodniczącego Rady MiG Buk Pana Andrzeja Jankowskiego. Było to dla mnie zdobycie kolejnego doświadczenia w organizowaniu imprez, nawiązania współpracy z grupami przedszkolnymi, Urzędem Miasta i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Buku. Wymieniłam się doświadczeniami z innymi nauczycielami.
Dzieci brały również udział XIII Biegach Junka, zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku zdobywając czołowe miejsca, a zasługi w pewnym stopniu przypisuje sobie, gdyż starałam się zapewnić im jak najwięcej możliwości rozwoju sprawności ruchowych.
Na początku września 2008r. dokonałam wstępnej oceny własnej wiedzy i umiejętności zawodowych. Doszłam do wniosku, że na bieżąco muszę pogłębiać swoją wiedzę studiując literaturę fachową, dzięki której wzbogacę warsztat pracy i uatrakcyjnie prowadzone przez siebie zajęcia(„Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, M. Bogdanowicz; „Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela”, K. Wlaźnik; „Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków”, Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska; „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli”, Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska;) oraz uczestniczyć w formach doskonalenia zawodowego. Uważam je, zarówno te wewnątrzprzedszkolne (szkoleniowe Rady Pedagogiczne), jak i organizowane poza przedszkolem za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych. Udział w nich pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie
(„Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole”; konferencja: „Zajęcia pozalekcyjne w kontekście integralnego rozwoju ucznia i efektywnego wykorzystania czasu”; konferencja: „Nie wiem jak pani powiedzieć...- przekazywanie rodzicom trudnych informacji”). Dla udoskonalenia i pogłębiania swojej wiedzy oraz warsztatu pracy niejednokrotnie korzystałam z czasopism adresowanych do nauczycieli i rodziców (m. in.: “Pomagamy uczyć”, „Bliżej przedszkola”, „Nauczycielka przedszkola”)
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi. Także w miarę swoich umiejętności i możliwości służyłam pomocą i radą koleżankom z pracy. Nawiązałam współpracę z logopedą pracującym w naszym przedszkolu panią Katarzyną Janik, która pokazała mi jak, pomóc dzieciom w korygowaniu wad wymowy.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Aby dobrze zaplanować pracę z całą grupą oraz pracę indywidualną z dziećmi, potrzebna była diagnoza rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości. Pomogła mi w tym Karta obserwacji dziecka, wstępna diagnoza pozwoliła mi również na opracowanie priorytetów, na bazie, których pracowałam cały rok starając się wyrównać niedociągnięcia, przełamać obawy dzieci i ukierunkować je w swoim rozwoju. Wszelkie wątpliwości mogłam korygować poprzez stały kontakt z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Tam tez uczestniczyłam w specjalnie zorganizowanych spotkaniach dla nauczycieli przedszkoli z naszej gminy.
W ramach wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej dokonałam publikacji w Internecie
- mojego planu rozwoju zawodowego (www.publikacje.edu.pl),
- scenariusza „Zwiedzamy Paryż”(www.edux.pl),
- niniejszego sprawozdania
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
•www.edux.pl
•www.interklasa.pl,
•www.wsip.com.pl
•www.publikacje.edu.pl
•www.oswiata.pl
•www.men.waw.pl
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawozdań, ogłoszeń, konstruowania tekstów, kart pracy dla dzieci., materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych.

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem. § 6 ust. 2 pkt 3

Przedszkole jest pierwszym etapem edukacji małego dziecka, dlatego też współpraca z rodzicami odgrywa tu szczególnie ważną rolę. Wobec rodziców placówka przedszkolna pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
- pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
- informuje na bieżąco o postępach lub ewentualnych problemach dziecka;
- uzupełnia wiedzę rodziców o wychowaniu i rozwoju dzieci;
- uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w placówce.
W przedszkolu, w którym pracuję największą popularnością wśród rodziców cieszą się kontakty indywidualne z nauczycielami. Mają one miejsce zarówno podczas odbioru dziecka lub jego przyprowadzania. Chętnie wtedy służę pomocą i poradą rodzicom.
W sytuacjach problemowych dotyczących dzieci udzielam porad na bazie posiadanej wiedzy oraz staram się udostępniać materiały odnośnie różnych problemów.
Rodzice równie wysoko cenią sobie uroczystości przedszkolne połączone z występami ich dzieci( „Dzień babci i dziadka”, „Święto Rodziców”) Stwarzają one rodzicom możliwość obserwowania swojego dziecka podczas występów na tle grupy rówieśniczej.
Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji.
Wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami również podczas spotkań. Na jednym z zebrań( było ich 4) przekazałam treść referatu pt. „Prawa dziecka”.
Pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych „Jasełka”, bal karnawałowy(stroje, ciasta), brali udział w ogłoszonych w przedszkolu konkursach: „Ulubiona potrawa- przepis” oraz „Zaproszenie do podróżowania po Europie”.
Rodzice wraz dziećmi chętnie wzięli udział w organizowanej przeze mnie (15.05) wycieczce do Torunia. Oddźwięk zadowolenia z niej (nie tylko dzieci) było słychać jeszcze długo po.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć§ 6 ust. 2 pkt 4

Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu Siostrę Bożenę. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu, rodzaje stosowanych metod pracy z dziećmi. Razy w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Współpraca z opiekunem układała się bez zarzutu, siostra Bożena w każdej chwili służyła radą i pomocą, podpatrywałam jej wspaniałe i oryginalne pomysły pracy z dziećmi, oglądałam interesujące zajęcia.

Samoocena

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Był to sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, a to pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Nieustannie też znajduję motywację do zawodowego rozwijania się, poszukiwania ,,czegoś lepszego”,
Starałam się budzić żywe zainteresowanie dzieci na zajęciach, na których aktywnie myślą i pracują, po których są ożywione i dyskutują na dany temat.
Brałam czynny udział prawie we wszystkich wydarzeniach kulturalnych i społecznych przedszkolaków. Razem z innymi nauczycielami do każdego zadania starałyśmy się przygotować profesjonalnie i tym samym sprawić radość i dumę wychowanków.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w latach następnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.