X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5385
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie realizacji celów i zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.
Staż rozpoczęłam dnia 01.09.2008 na stanowisku nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Samorządowych w Pątnowie. W trakcie odbywania stażu starałam się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 1.)

1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności
z treścią:
a) Ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie stopni awansu zawodowego nauczycieli.
2. W celu efektywnego zorganizowania sobie pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu p. Barbarą Siwuk. Ustaliłyśmy jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy.
3. Pod kierunkiem opiekuna stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrekcji szkoły.
4. W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak:
a) Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie,
b) Wewnątrzszkolny System Oceniania,
c) Program Wychowawczy Szkoły,
d) Szczegółowe kryteria Ustalania Ocen z Zachowania,
e) Księga Protokołów,
f) Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie na rok 2008/2009
W obrębie tego zadania stworzyłam Przedmiotowy System Oceniania
z języka polskiego, będący uzupełnieniem WSO, z którym zapoznałam uczniów. Znam cele oceniania, wymagania edukacyjne, zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Poprzez udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej uczestniczyłam w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się również jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki.
5. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego zorganizowałam własną pracę.

6. Opracowałam program zajęć wyrównawczych z języka polskiego
dla klas I–ych gimnazjum, którego nadrzędne cele to:
- wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości,
- motywowanie ucznia do samodzielnej pracy,
- kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.

7. Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej, jak:
a) dzienniki lekcyjne,
b) dzienniki pozalekcyjne,
c) arkusze ocen,
d) świadectwa szkolne,
e) dokumentacja potrzebna do organizacji wyjazdu uczniów na wycieczkę.
8. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ppoż. Brałam udział w próbnym alarmie przeciwpożarowym.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 2).

1. Zapoznałam się z obowiązującą podstawą programową z języka polskiego.
2. Zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń
i poradnikami dla nauczycieli realizujących programy:
a) DKW 4014 – 72/99 „Świat w słowach i obrazach”, Wydawnictwo WSiP (kl. I gimnazjum)
b) DKW 4014 204-99 „Zrozumieć słowo”, Wydawnictwo Arka
(kl. II gimnazjum)
3. Opracowałam plany wynikowo-kryterialne z języka polskiego dla poszczególnych klas.
4. W klasach I a i b przeprowadziłam test kompetencji z języka polskiego „na wejściu do gimnazjum”. Test sprawdzał dwa obszary wiedzy:
- literatura i gramatyka
- rozumienie i odbiór tekstów kultury a także tworzenie własnego tekstu.
Na podstawie testu przeprowadziłam szczegółową analizę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi zapoznać się z poziomem wiedzy klasy a także wyciągnąć wnioski dotyczące dalszej pracy z poszczególnymi uczniami.
5. Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz
w posiedzeniach humanistycznego zespołu przedmiotowego. Uczestniczyłam w opracowaniu ankiety przeznaczonej dla uczniów
i rodziców a dotyczącej badania efektywności funkcjonowania WSO.
6. Uczestniczyłam w szkoleniach kadry pedagogicznej organizowanych przez Dyrekcję Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Sieradzu:
a) „Jak rozwiązywać kluczowe problemy wychowawcze szkoły?” – szkolenie przeprowadzone przez panią mgr Jadwigę Wysocką
z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą
w Sieradzu.
b) „Nowy wskaźnik efektywności kształcenia w gimnazjach – Edukacyjna Wartość Dodana”- szkolenie przeprowadzone przez panią mgr Ilonę Lewandowską z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Sieradzu.
c) Szkolenie rady pedagogicznej dotyczące procedur organizacji
i przebiegu egzaminu gimnazjalnego – szkolenie przeprowadzone przez panią dyrektor ZSS w Pątnowie.
Takie formy doskonalenia uważam za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział
w szkoleniach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze. Wzbogaciłam także swoje doświadczenia o informacje dotyczące procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

7. Udoskonalałam i pogłębiałam swoją wiedzę oraz warsztat pracy studiując literaturę fachową, m.in.:
a) M. Nagajowa, ABC metodyki języka polskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990,
b) E. Grodecka i H. Sokołowska, Edukacja czytelnicza i medialna
w szkole podstawowej i gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe, Agencja „Sukurs”, Warszawa 2000,
c) S. Bortnowski, Jak uczyć poezji?, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 1998,
d) S. Bortnowski, Scenariusze półwariackie, czyli poezja współczesna
w szkole, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 1998,
e) T. Kosyra - Cieślak, Lekcje czytania świata z wykorzystaniem metod aktywizujących, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2000,
f) A. Badowska, O. Mazurek, Inspiracje, pomysły. Książka
dla twórczego nauczyciela, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2002,
g) M. Topczewska, J. Uhma, Pięćdziesiąt scenariuszy ciekawych lekcji
z języka polskiego w gimnazjum i liceum, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2002.
8. Samodzielnie opracowałam scenariusze lekcji z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w podstawie programowej.
Ponadto samodzielnie wykonałam wszystkie pomoce dydaktyczne
na prowadzone przez mnie zajęcia: plansze, dodatkowe ćwiczenia, układanki, uzupełnianki. Samodzielnie przygotowałam również wszystkie materiały dotyczące sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów, takie jak: testy, kartkówki, sprawdziany, zadania powtórzeniowe i przygotowujące
do sprawdzianów.
9. Przeprowadziłam 11 lekcji w obecności pani Dyrektor lub opiekuna stażu. Zajęcia te były zawsze szczegółowo omówione i przeanalizowane. Wnioski, które wyciągnęłam po omówieniu poszczególnych zajęć przyczyniły się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Były to cenne doświadczenia, które pomogły mi doskonalić warsztat pracy zawodowej. Efektem tych lekcji są przygotowane przeze mnie konspekty lekcji.
10. Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawiałam je z osobą prowadzącą. W czasie obserwacji lekcji zwracałam szczególną uwagę na formy pracy z dziećmi, rodzaje środków dydaktycznych, rozplanowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć. Dzięki tym zajęciem poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji
oraz zdobyłam nową wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą później starałam się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie.
11. Podczas roku szkolnego 2008/2009 prowadziłam zajęcia koła języka polskiego w klasach VI a i b w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie w wymiarze 1 godzina tygodniowo.
Główne cele prowadzonych przeze mnie zajęć, to:
- przygotowanie uczniów klasy VI do egzaminu po szkole podstawowej,
- rozwijanie poprawnych umiejętności odczytywania różnorodnych tekstów kultury, ich analizy i interpretacji,
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz techniki głośnego czytania,
- kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w formie ustnej
i pisemnej.
Starałam się, aby zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, tak by uczniowie nie obawiali się pytać o tematy, których nie rozumieją. Zależało mi również na tym, żeby każdy uczeń wykazał się inicjatywą
i pomysłowością podczas omawiania poszczególnych zagadnień, by chciał stawiać czoło postawionemu problemowi.
12. Prowadziłam zajęcia świetlicowe dla klas I-III w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie w wymiarze 1 godzina tygodniowo.
Główne cele prowadzonych przeze mnie zajęć to:
- kształcenie i wychowanie w formie zabawy,
- wychowywanie uczniów zgodnie z uniwersalnymi wartościami- szczególnie uwzględniając: patriotyzm, miłość, przyjaźń i prawdę,
- nauczanie w formie gier i zabaw dydaktycznych (m.in. poprzez ćwiczenia w swobodnym posługiwaniu się językiem ojczystym, czytanie
i rozumienie bajek i baśni, swobodne wypowiadanie się na temat wysłuchanych lub przeczytanych utworów, doskonalenie umiejętności przedstawiania utworów bądź innych zagadnień w formie rysunku
lub obrazka),
- rozbudzanie u uczniów świadomości pomocy koleżeńskiej – wspólne odrabianie prac domowych.
Zwracałam dużą uwagę na to by dzieci spędzały pożytecznie wolny czas, by w formie zabawy uczyły się współpracy w grupie i poznawały znaczenie podstawowych wartości w życiu każdego człowieka.
13. Brałam czynny udział w przygotowaniu wieczoru poezji o miłości „Kochamy wciąż za mało i stale za późno”. Uczestnikami wieczoru byli uczniowie Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych
w Pątnowie. Celem organizowanej imprezy było rozbudzenie w uczniach gimnazjum chęci i potrzeby czytania poezji a także doskonalenie współpracy zespołowej.
14. Byłam współorganizatorką szkolnego konkursu ortograficznego „Ortograficzna łamigłówka”. Dyktando konkursowe przeznaczone było dla uczniów Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych
w Pątnowie. W konkursie udział wzięli, wybrani przez nauczycieli języka polskiego, uczniowie odznaczający się wysokimi predyspozycjami ortograficznymi (po trzech z każdej klasy). Nadrzędnym celem konkursu było szerzenie i upowszechnianie zasad poprawnej pisowni
oraz doskonalenie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Zwycięzcy konkursu otrzymają na zakończenie roku szkolnego nagrody książkowe.
15. Przeprowadziłam wśród uczniów anonimowe ankiety dotyczące opinii
na temat prowadzonych przeze mnie lekcji i zajęć koła polonistycznego.
16. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniem i efektami swojej pracy
z innymi nauczycielami poprzez:
a) Opracowanie i przedstawienie na posiedzeniu zespołu przedmiotów humanistycznych sprawozdania z przeprowadzonego testu kompetencji „na wejściu” do gimnazjum,
b) Zamieszczenie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego, wybranych konspektów lekcji, sprawdzianów i kartkówek oraz niniejszego sprawozdanie z realizacji stażu.
17. W ramach wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjne przez cały okres stażu korzystając z komputera tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne, m.in.:
- Plan rozwoju zawodowego,
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- Przedmiotowy System Ocenienia,
- Plany wynikowe,
- Konspekty zajęć,
- Pomoce dydaktyczne,
- Sprawdziany, testy, kartkówki, zadania powtórzeniowe i przygotowujące do sprawdzianów,
- Inne dokumenty szkolne: sprawozdanie ze sprawdzianu kompetencji.

Ponadto śledziłam w Internecie propozycje ćwiczeń, scenariuszy lekcji, oraz informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych,
a także zmian w oświacie. W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:
www.eduforum.pl
www.gwo.pl
www.eduseek.interklasa.pl
www.edukacja.edux.pl
www.scholaris.pl
www.szkolnictwo.pl
www.literka.pl
www.awans.net
www.men.gov.pl
www.wychowanie.pl

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3).

1. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi
w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
2. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez np.: wywiadówki, rozmowę z samymi uczniami i ich rodzeństwem, rozmowy z rodzicami uczniów, udział w zebraniach z rodzicami oraz rozmowy z wychowawcami
i pedagogiem szkolnym.
3. Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami uczniów z poradni psychologiczno – pedagogicznej.
4. Brałam udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, m.in.:
a) byłam opiekunem wyjazdu integracyjnego klas I-ych Gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie do Ośrodka Harcerskiego „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim,
b) sprawowałam funkcję opiekuna wycieczki klasy I a do Wielunia
do Kina „Syrena” na film „High School Musical 3”
c) podczas wycieczki do Wielunia opiekowałam się grupą młodzieży z klasy II b. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów
z zabytkowa architekturą i historią miasta Wieluń.
5. Uczestniczyłam w Jasełkach Bożonarodzeniowych i Kiermaszu Wielkanocnym z przedstawieniem Misterium Paschalnego.
6. Byłam członkiem komisji egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej i części języki nowożytne – język angielski.
7. Współpracowałam z „GIMEK” - gazetką szkolną Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie.
8. Pełniłam dyżury na dyskotekach szkolnych w Zespole Szkół Samorządowych w Pątnowie.
9. Opiekowałam się grupą młodzieży gimnazjalnej podczas mszy świętych
i nauk w trakcie Rekolekcji Wielkopostnych.
10. Przygotowywałam z uczniami gazetki ścienne.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt 4).

* Podczas omawiania przeprowadzonych przez opiekuna stażu zajęć szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.

* Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

WNIOSKI:
Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki
i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy.
Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu wśród uczniów, co pozwoliło mi uwierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania, zaangażowanie w pracę z uczniem
i zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i poszerzania własnej wiedzy poprzez zainteresowanie językiem polskim, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji szkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka, pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie pracy zawodowej. Będę się także starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci i młodzieży do przestrzegania ustalonych zasad, ponieważ niekiedy stanowiło to problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, po to aby być dobrym nauczycielem.
Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną. Moim marzeniem jest także podjęcie studiów podyplomowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.