X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5382
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: Marta Kościukiewicz
Nauczany przedmiot: język angielski
Stopień awansu: nauczyciel stażysta

Wykształcenie: tytuł zawodowy licencjata z zakresu filologii angielskiej i kształcenia wczesnoszkolnego z przygotowaniem pedagogicznym

Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. Jana Twardowskiego w Kędzierzynie-Koźlu

Opiekun stażu: mgr Róża Dąbrowa

Czas trwania stażu: od 1 września 2008r. do 31 maja 2009r.

Kędzierzyn-Koźle 2009

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie realizacji zadań i celów założonych w planie rozwoju zawodowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Pracę w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. ks. Jana Twardowskiego w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęłam 1 września 2008 roku, w tym samym czasie zaczął się mój 9-miesięczny staż nauczycielski – pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, wierząc, że wzbogaci to kwalifikacje pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

I. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

1. Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela kontraktowego zapoznałam się wspólnie z opiekunem stażu z prawnymi procedurami awansu zawodowego nauczycieli. Przeanalizowałam przepisy i uregulowania prawne takie, jak:
Karta Nauczyciela;
Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r.
Rozporządzenie MENiS z dn. 1 grudnia 2004r.
Zgromadziłam powyższe dokumenty swojej teczce stażysty. Przeczytałam także dodatkowe publikacje w Internecie i śledziłam na bieżąco informacje dotyczące zasad ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego. Dokładne przeanalizowanie i zrozumienie treści oraz założeń rozporządzeń i ustaw pozwoliło mi na prawidłowe zredagowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Jednym z pierwszych kroków, jakie podjęłam w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu – mgr Różą Dąbrową. Został uzgodniony harmonogram spotkań i hospitacji, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań. Współpraca z opiekunem stażu umożliwiła mi realizację zaplanowanych zadań oraz wypełnienie warunków awansu zawodowego. Przebiegała ona pomyślnie, zawsze też mogłam liczyć na pomoc, radę i wskazówki starszego i bardziej doświadczonego nauczyciela.

3. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu, we wrześniu 2008 roku opracowałam i przedłożyłam do zatwierdzenia plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor szkoły.

4. Na początku stażu, tj. we wrześniu 2008 roku zapoznałam się z Programem Wychowawczym i Profilaktyki Szkoły, Statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam program wychowawczy szkoły z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, oraz podstawy programowe, szkolne zestawy programów nauczania i podręczników. Zapoznałam się również z Systemem Przeciwdziałania Agresji i Przemocy w szkole, rozkładem zajęć, regulaminem dyżurów oraz pracą Rady Pedagogicznej. Dzięki tej lekturze i obserwacji zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Omawiane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej zadania, problemy bieżące i przekazywane informacje stanowiły dla mnie wskazówki do właściwego zorganizowania swojej pracy, oraz bardziej efektywnego wykorzystania moich obowiązków. W październiku 2008 roku uczestniczyłam w szkoleniu BHP, na którym zostałam zapoznana z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Znajomość tych przepisów pozwoliła mi na organizowanie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w sposób właściwy i bezpieczny zarówno dla uczniów, jak i dla mnie.

5. We wrześniu 2008 roku przeanalizowałam wspólnie z opiekunem stażu sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej tj. dzienników zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzienników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, arkuszy ocen, zeszytu wychowawcy klasy IV itp.

6. Przez cały okres stażu na bieżąco gromadziłam dokumentację (teczka stażysty) świadczącą o realizacji przeze mnie planu rozwoju zawodowego tj. konspekty zajęć, zaświadczenia uczestnictwa w kursach i konferencjach metodycznych, scenariusze zajęć, zdjęcia itp. Systematyczne gromadzenie powyższej dokumentacji umożliwiło mi uporządkowanie materiałów, co przyczyniło się do napisania niniejszego sprawozdania.

7. Po zakończeniu stażu tj. w czerwcu 2009 roku opracowałam sprawozdanie z realizacji stażu i sporządziłam wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Ponadto przygotowałam stosowna dokumentację w postaci teczki stażysty.

II. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ Z UCZNIAMI

1. Od początku stażu tj. od września 2008 roku i przez cały jego okres organizowałam swój warsztat pracy poprzez gromadzenie konspektów lekcji, scenariuszy i pomocy dydaktycznych (sprawdzianów, testów, gazetek tematycznych itp.). Ponadto zmodyfikowałam kryteria oceniania z języka angielskiego w klasach I-III i uaktualniłam Przedmiotowy system Oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VI. Jako wychowawca sporządziłam również Plan Oddziaływań Wychowawczych dla klasy IV z uwzględnieniem zadań kierunkowych szkoły oraz tematyki godzin wychowawczych.

2. Przez cały okres odbywania stażu uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach zespołów przedmiotowych. Ponadto samodzielnie czytałam literaturę pedagogiczno-metodyczną. (Spis przeanalizowanej przeze mnie publikacji znajduje się w teczce stażysty). Studiowanie tej literatury poszerzyło moją wiedzę teoretyczną.

3. W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy przygotowywałam na zajęcia konspekty, scenariusze oraz materiały dydaktyczne posługując się komputerem. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych takich jak:
www.macmillan.pl
www.britishcouncil.com
www.oxford.com.pl
www.publikacje.edux.pl
www.pwn.com.pl
www.awans.net
www.interklasa.pl
www.men.gov.pl
Ponadto plan rozwoju zawodowego i niniejsze sprawozdanie z jego realizacji oraz inne publikacje pedagogiczne zamieściłam w Internecie na stronie www.publikacje.edux.pl (stosowne zaświadczenia w teczce stażysty) oraz na płycie CD-R. Znajomość techniki komputerowej stała się dla mnie bardzo przydatna w pracy. Konspekty zajęć oraz scenariusze i plany, napisane na komputerze, były bardziej przejrzyste dla Dyrektora, opiekuna stażu, jak również dla mnie. Podobnie pomoce dydaktyczne, które przygotowywałam dla uczniów tj. krzyżówki czy rozsypani wyrazowe, były dla nich bardziej czytelne, dzięki czemu uatrakcyjniały zajęcia. Korzystając z zasobów Internetu miałam dostęp do najnowszych informacji dotyczących szkolnictwa i oświaty oraz procesy nauczania i wychowania. Dzięki temu w szczególności poszerzyłam swoją wiedzę teoretyczną.

4. Od października 2008 roku prowadziłam kółko języka angielskiego dla uczniów zdolnych w wymiarze jednej godziny zegarowej tygodniowo. Stosownie do tych zajęć prowadzony był dziennik zajęć pozalekcyjnych. Ponadto do każdych zajęć przygotowany został odpowiedni konspekt.

III. UCZESTNICZENIE JAKO OBSERWATOR W ZAJĘCIACH.

1. Jako obserwator przez cały okres stażu uczestniczyłam w sumie w 10 zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Z wszystkich zajęć w których uczestniczyłam zostały sporządzony arkusze obserwacji. Ponadto za każdym razem zajęcia były szczegółowo omawiane z opiekunem stażu lub nauczycielem prowadzącym. Lekcje hospitowane przeze mnie charakteryzowały się różnorodnością metod i form pracy. Dzięki temu miałam możliwość ich poznania oraz późniejszego zastosowania we własnej pracy z uczniami. Obserwowanie zajęć oraz ich omawianie w znacznym stopniu przyczyniło się do rozwoju posiadanych przeze mnie umiejętności dydaktycznych, oraz do zdobywania nowych.

2. Raz w miesiącu w okresie stażu prowadziłam zajęcia, które były hospitowane przez opiekuna stażu. Do każdych zajęć na bieżąco przygotowywałam konspekty, korzystając z posiadanych umiejętności jak również wskazówek opiekuna stażu (dokumenty w postaci konspektów i arkuszy obserwacji opiekuna w teczce stażysty). Zajęcia prowadzone przeze mnie były interesujące i ciekawe, co potwierdzała aktywność uczniów. Starałam się zachęcać ich do pracy poprzez stosowanie metod aktywizujących. Podczas zajęć zawsze uwzględniałam stan psychofizyczny dzieci. Po przeprowadzonych zajęciach analizowałam wspólnie z opiekunem stażu swoje mocne i słabe strony oraz ewentualne popełnione błędy.

3. Prowadzenie zajęć własnych oraz obserwowanie innych umożliwiło mi rozwój spostrzegawczości i umiejętności analizowania i wyciągania wniosków z własnej pracy. Dzięki temu mogłam z biegiem czasu pracować coraz bardziej efektywnie i popełniać coraz mniej błędów. Omawianie zajęć skłaniało mnie do autorefleksji na temat metod stosowanych przeze mnie podczas zajęć oraz sposobów pracy z uczniami. Analizując natomiast problemy wychowawcze zaistniałe w szkole i sposoby ich eliminowania zrozumiałam, że każde dziecko należy traktować indywidualnie i do każdego z nich stosować trzeba różne metody pracy.

IV. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW.

1. W okresie stażu poznałam sytuację rodzinną moich wychowanków oraz problemy z jakimi się borykali. Analizowałam akta osobowe uczniów klasy IV, rozmawiałam z wychowawcami klas, pielęgniarką i pedagogiem szkolnym. Podczas zebrań, których w sumie w ciągu stażu przeprowadziłam pięć, poznałam rodziców swoich wychowanków, z którymi również prowadziłam rozmowy. Podczas tych rozmów poznałam aktualną sytuację rodzinną dzieci – ich warunki materialne i mieszkaniowe. Na podstawie zebranych informacji i opinii z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opracowałam program dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów klasy IV. Napisałam również program nauczania języka angielskiego dla uczennicy klasy VI – Ewy Gąsiorek. (załączniki programów, harmonogram spotkań z rodzicami, protokoły zebrań i potwierdzenia znajdują się w teczce stażysty). Dzięki współpracy z wychowawcami klas, oraz z pielęgniarką i pedagogiem szkolnym mogłam na bieżąco dowiadywać się o postępach a także problemach dydaktycznych i wychowawczych uczniów mojej klasy. W wyniku tych konsultacji starałam się także ujednolicać z nimi działania pedagogiczne w celu rozwiązania zaistniałych trudności wychowawczych. Bieżące kontakty z rodzicami były dla mnie podstawą efektywnej współpracy, zmierzającej do wdrażania i utrwalania u wychowanków zachowań i norm pożądanych społecznie oraz eliminowania tych niepożądanych, a szczególnie zagrażających ich życiu i zdrowiu.
2. Przez cały okres stażu prowadziłam godziny wychowawcze z uczniami klasy IV zgodnie z tematyką planu oddziaływań wychowawczych, który opracowałam we wrześniu 2008 roku. (systematyczny zapis tematów w dzienniku lekcyjnym klasy IV). Napisałam scenariusz, wykonałam dekorację i przygotowałam uczniów do apelu z okazji 90 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, który odbył się dnia 7 listopada 2008 roku. (scenariusz uroczystości znajduje się w teczce stażysty). Ponadto zorganizowałam dla dzieci wyjazd do kina w Gliwicach na film pt. „Piorun” dnia 10 grudnia 2008 roku.

V. UDZIAŁ W RÓŻNORODNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.

1. Podczas realizacji planu rozwoju zawodowego podnosiłam swoje kwalifikacje poprzez uczestniczenie w konferencjach metodycznych i formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.
W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia uczestniczyłam w szkoleniu przeciwpożarowym, na którym zapoznałam się z zasadami postępowania podczas zagrożenia pożarem w budynku szkoły. W ramach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w konferencjach metodycznych i kursach takich jak:
„Nowa podstawa programowa: główne założenia w odniesieniu do języka obcego w nauczaniu wczesnoszkolnym”. Uczestnicząc w konferencji zapoznałam się z głównymi punktami nowej podstawy programowej i ich zastosowaniu w praktyce na podstawie podręcznika do języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej;
„Problem dysleksji w nauczaniu języka angielskiego”. Podczas konferencji poznałam rodzaje dysleksji, objawy i sposoby jej rozpoznawania. Ponadto zapoznałam się z metodami i formami pracy stosowanymi w pracy z dziećmi dyslektycznymi w nauczaniu języka angielskiego;
„Gry i zabawy poszerzające oraz utrwalające słownictwo na lekcjach języka angielskiego”. Informacje przekazane na konferencji wykorzystałam podczas prowadzenia zajęć z uczniami, co sprawiło, że nowe słownictwo przekazywane na lekcji było szybciej przyswajane przez dzieci;
„Nowa podstawa programowa w klasach I-III – integracja tematyki objętej edukacją wczesnoszkolną z zajęciami z języka angielskiego”. Na spotkaniu zapoznałam się ze sposobami dokładnego i interesującego połączenia nauczania języka angielskiego z kształceniem zintegrowanym;
„Zajęcia z języka angielskiego z użyciem tablicy interaktywnej”. Podczas prezentacji tablicy multimedialnej szczegółowo zapoznałam się z obsługą tablicy, jak również poznałam różne sposoby zastosowania tablicy na lekcjach języka angielskiego, na podstawie konkretnych ćwiczeń zaczerpniętych z podręcznika do nauczania języka obcego;
„Rozwijanie motywacji do nauki języka obcego w klasach IV-VI szkoły podstawowej”. Uczestnicząc w konferencji zapoznałam się ze sposobami rozwijania motywacji dzieci na II etapie edukacyjnym, oraz różnymi formami prowadzenia zajęć z języka obcego w taki sposób, aby były dla uczniów jak najbardziej interesujące;
„Pomiar dydaktyczny w praktyce nauczycielskiej”. Uczestnicząc w kursie szczegółowo zapoznałam się z wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat pomiaru dydaktycznego. Nauczyłam się układać testy sprawdzające różne umiejętności i dokładnie analizować ich wyniki. Wiedzę tą na pewno będę mogła wykorzystać w mojej dalszej pracy dydaktycznej. Analiza wyników osiągniętych przez uczniów pozwoli mi na podniesienie efektywności mojej pracy jak również na poprawienie wyników moich uczniów;
Uważam, że zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli są bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach, kursach i konferencjach metodycznych pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze dla dzieci. Nabytą wiedzę będę również wykorzystywała w następnych latach mojej pracy w szkole. (wszystkie zaświadczenia dokumentujące mój udział w powyższych formach znajdują się w teczce stażysty).

2. Na początku stażu oraz przez cały jego okres współpracowałam z biblioteką szkolną. Zapoznałam się z jej regulaminem i zasobami, o czym mówi zaświadczenie zawarte w teczce stażysty.

VI. ZADANIA ZREALIZOWANE POZA PLANEM ROZWOJU ZAWODOWEGO.

Podczas realizacji mojego stażu oprócz zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego udało mi się zrealizować jeszcze kilka innych przedsięwzięć. Były to m.in.:
W grudniu 2008 roku i styczniu 2009 roku przeprowadziłam dwie ponadprogramowe ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe z języka angielskiego (stosowne dyplomy w teczce stażysty);
W marcu 2009 roku przygotowałyśmy scenariusz i przeprowadziłyśmy wspólnie z panią Olgą Czajkowską i Elżbietą Musielak dzień otwarty dla przedszkolaków (scenariusz w teczce stażysty);
W kwietniu 2009 roku opracowałam scenariusz, przygotowałam dekorację i przeprowadziłam wspólnie z pomocą szóstki uczniów klasy IV – dzień angielski dla 6-latków z Przedszkola nr 11 (scenariusz i zdjęcia w teczce stażysty);
W maju 2009 roku przygotowałam test kompetencji z języka angielskiego dla klas od II do VI, mający na celu zbadanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez uczniów i analizę wyników tego badania. Test został przeprowadzony dnia 2 czerwca 2009r;
Dnia 26 maja 2009 roku napisałam scenariusz i przygotowałam wspólnie z panią Elżbietą Musielak uroczystość z okazji dnia matki dla mam uczniów klasy pierwszej;
W maju 2009 roku przygotowałam quizy o życiu i twórczości księdza Jana Twardowskiego – patrona szkoły dla klas I-III i IV-VI. Quiz został przeprowadzony dnia 1 czerwca 2009r.


Autorefleksja

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji szkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka, pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie pracy zawodowej. Będę się także starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.

Podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.