X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5368
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

1.Imię i nazwisko: Elżbieta Baran.
2.Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gardzienicach.
3.Stanowisko: nauczyciel matematyki i informatyki.
4.Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia: magisterskie na kierunku „Matematyka” i podyplomowe na kierunku „Informatyka w szkole”.
5.Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
6.Termin zakończenia stażu: 31.05.2009r.
7.Opiekun stażu: pani ................

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

Staż rozpoczęłam dnia 01.09.2008r. na stanowisku nauczyciela matematyki, informatyki oraz wychowawcy klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Gardzienicach. Zgodnie z procedurą awansu, we wrześniu przy pomocy opiekuna stażu sporządziłam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Pana Dyrektora szkoły.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112).
Korzystając z porad Pana Dyrektora, współpracowników, a przede wszystkim opiekuna stażu, rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje zdolności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań, stosując się również do wskazówek i porad opiekuna stażu.

W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego, jaki sporządziłam składał się z czterech zasadniczych części:
I.ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY *(§6 UST.2 PKT 1).
II.UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY *(§6 UST.2 PKT 2).
III.ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW *(§6 UST.2 PKT 3)
IV.UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ *(§6 UST.2 PKT 4)

Podam teraz szczegółowo wykaz osiągnięć w trakcie realizacji w/w planu, analizując poszczególne części rozwoju zawodowego. Chciałabym nadmienić, iż wszelkie dowody realizacji zaplanowanych działań, w postaci załączników, zostaną podane w dokumentacji dołączonej do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY *(§6 UST.2 PKT 1)
W punkcie tym zaplanowałam następujące zadania:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
W obrębie tego zadania zapoznałam się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego oraz sporządziłam plan rozwoju zawodowego, zapoznałam się ze statutem szkoły, Kodeksem Ucznia, zapoznałam się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, przeanalizowałam program rozwoju szkoły, plan wychowawczy. Dzięki zapoznaniu się z tymi dokumentami lepiej rozumiem przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły zarówno od strony prawnej, jak i jej wewnętrznym funkcjonowaniem. Znam także obowiązki nauczyciela dyżurującego oraz procedury organizacji wycieczek szkolnych. Lektura tych dokumentów miała wprowadzić mnie w procedury działania szkoły. Między innymi pomóc w pracy wychowawcy – poprzez możliwość skonfrontowania bieżących potrzeb uczniów z zagadnieniami przewidzianymi w programie oraz pomoc w określeniu warunków poprawnej współpracy w klasie, a przez to stworzenie przyjaznej atmosfery w relacji uczeń-wychowawca. Znajomość tych dokumentów ułatwiła mi również określenie zasad obowiązujących na lekcjach matematyki i informatyki, szczególnie warunków oceniania i egzekwowania wiedzy.(ZAŁĄCZNIK 1)

2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznałam się ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen), opracowałam rozkład materiału oraz wymagania programowe z matematyki i informatyki dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej.
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi pracy w szkole i poza nią poprzez oraz lekturę rozporządzenia MEN w sprawie ogólnych przepisów BHP w szkołach i placówkach publicznych. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć w szkole oraz na bieżąco śledziłam zapisy w księdze zastępstw.
5. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego.
Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: - Karta Nauczyciela. - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela. Na podstawie tego rozporządzenia sporządziłam dokumentację spełnienia powinności i wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego. - Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. -Ustawa z dnia 18 II 2000r. o zamianie ustawy – Karta Nauczyciela. -Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.
Przeprowadziłam rozmowę z opiekunem stażu Panią mgr ............, na której określiłyśmy zasady wzajemnej współpracy w czasie trwania stażu, wzajemnej obserwacji zajęć. W związku z tym uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań. Harmonogram ten zawierał terminy oraz tematykę prowadzonych i obserwowanych zajęć i w miarę potrzeb był zmieniany i dostosowany do planu pracy szkoły. Dzięki Pani opiekun stażu rozpoznałam zasady efektywnej współpracy z gronem pedagogicznym. W trakcie trwania stażu systematycznie gromadziłam dokumentację dotyczącą przeprowadzonych zajęć, obejmującą scenariusze przeprowadzonych zajęć. (ZAŁĄCZNIK 2)


7. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora szkoły.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
W trakcie trwania stażu systematycznie gromadziłem dokumentację z przeprowadzonych zajęć w postaci:
Zaświadczeń z odbytych form doskonalenia zawodowego
Scenariuszy lekcji przygotowywanych na każda lekcję w okresie od 16.09.2008r. do 19.05.2009r.
Scenariuszy lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna, dyrektora szkoły, notatek z rozmów z opiekunem po przeprowadzonej lekcji oraz arkuszy obserwacji lekcji
Notatek z rozmów po lekcji i arkuszy obserwacji lekcji przeprowadzonych przez opiekuna stażu,
Zaświadczeń z odbytych form doskonalenia zawodowego.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.

Na podstawie planu rozwoju zawodowego napisałam sprawozdanie z realizacji w/w planu w każdym miesiącu roku szkolnego oraz po systematycznym gromadzeniu, analizowaniu i opracowywaniu dokumentacji dokonałam szczegółowego opisu realizacji zamierzonych celów, który to opis stanowi treść niniejszego sprawozdania.

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego złożyłam do Pana Dyrektora wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY *(§6 UST.2 PKT 2).
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.
W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania, przeanalizowałam podstawę programową, program nauczania „Matematyka wokół nas” wydawnictwa WSiP oraz „Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV- VI” wydawnictwa Migra.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Lektura czasopism pedagogicznych.
Odbyłam następujące formy doskonalenia:
Organizacja pracy w klasach łączonych (kurs organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR” w Lublinie, 6 godz.)
Gdy intuicja zawodzi, czyli szkolne zmagania z nieskończonością (warsztat metodyczny przygotowany na podstawie podręczników GWO, 2 godz.)
.... z matematyką WSiP (warsztat metodyczny zorganizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2 godz.)
Seria gotowa na wszystko. M+ ujarzmia nową podstawę (warsztat metodyczny przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2 godz.)
Realizacja Podstawy programowej w nowych podręcznikach do informatyki- prezentacja dla nauczycieli szkół podstawowych (warsztat i wykład organizowany przez Wydawnictwo Szkolne PWN, 2 godz.)
Nauczanie informatyki a reforma programowa (konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo Migra, 2 godz.)
Geometria nietrudna i nienudna (szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era, 2 godz.)
EFS- funduszem dla NGO (szkolenie zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „OTWIERAM OCZY NA EFS”, 24 godz.)
Od pomysłu do projektu, od projektu do wniosku (cykl warsztatów zorganizowanych przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „OTWIERAM OCZY NA EFS”, 40 godz.)
Nauczanie przez wędrowanie (2 godz.)
Dodatkowo swoją wiedzę uzupełniałam lekturami pedagogicznymi, metodycznymi, dydaktycznymi- poradniki dla nauczyciela „Matematyka wokół nas” oraz „Matematyka w szkole„ i inne. (ZAŁĄCZNIK 3), a także brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych. (ZAŁĄCZNIK 4)

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

Ciągle rozwijam swoje umiejętności wykorzystania technologii komputerowej.
Przy pomocy komputera tworzyłam wszystkie dokumenty: testy, sprawdziany, plan wynikowy, scenariusze lekcji, plany pracy, sprawozdania i wiele innych.
Przeprowadziłam lekcję matematyki w klasie VI z wykorzystaniem komputera, która cieszyła się wielkim entuzjazmem wśród uczniów. Uczniowie na w/w lekcji tworzyli konstrukcje w edytorze konstrukcji geometrycznych CABRI.
Dzięki sieci Internet mam szybki dostęp do informacji zarówno merytorycznych, jak i dydaktycznych, mogę śledzić na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego, oferty szkoleń i kursów ośrodków doskonalenia nauczycieli, mogę szybko kontaktować się z wydawnictwami oświatowymi oraz z innymi nauczycielami.
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
·www.eduseek.ids.pl
·www.pwn.com.pl
·www.interklasa.pl,
·www.wsip.com.pl
·www.publikacje.edux.pl
·www.scholaris.pl
·www.szkolnictwo.pl
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, scenariusza lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie IV „Rzymski system zapisywanie liczb” oraz niniejszego sprawozdania, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej.
Ponadto jestem w trakcie tworzenia Kroniki szkolnej w formie elektronicznej, a także pomagałam w przeprowadzeniu Literackiej Niedzieli w Gardzienicach, prezentując książkę ...................- prezentacja multimedialna.


4. Zorganizowanie klasowych i szkolnych konkursów o tematyce matematycznej. Przygotowanie uczniów do konkursów.

W listopadzie 2008r. byłam przewodniczącą komisji podczas Kuratoryjnego Konkursu matematycznego. W w/w konkursie udział brały 3 uczennice naszej szkoły. Pomagałam też w organizacji konkursu pt. „Wiking odkrywca”- obsługa informatyczna, a także byłam członkiem komisji konkursu wiedzy pożarniczej.
Na przełomie maja i czerwca zorganizowałam i przeprowadziłam wewnątrzszkolny konkurs matematyczny pt. „Mistrz tabliczki mnożenia”. W pierwszym etapie udział wzięli niemal wszyscy uczniowie klas IV- VI. Do drugiego etapu zakwalifikowały się 3 osoby, spośród których została wyłoniona jedna, której nadano tytuł Mistrza tabliczki mnożenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gardzienicach.

5. Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta, itp.).

W ramach realizacji planu wychowawczego wraz z zespołem klasy VI zorganizowałam lub pomagałam przy organizacji:
Wyborów Samorządu Klasowego,
Uroczystego otwarcia szkoły,
Wróżb Andrzejkowych,
Mikołajek klasowych,
Jasełek oraz Wigilii szkolnej,
Pierwszy Dzień Wiosny,
Dnia Matki,
Wycieczki do Lublina:
- na Zamek i do Domu Kultury,
- do kina i Centrum Rozrywki,
- do cukierni, piekarni,
Literackiej Niedzieli w Gardzienicach.
W czasie ferii byłam opiekunem zajęć sportowych, plastycznych i komputerowych organizowanych dla dzieci. W zajęciach tych udział brały uczniowie naszej szkoły, a także uczennice Gimnazjum w Piaskach.

6. Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.

Prowadziłam spotkania z rodzicami, spotkanie po pierwszych trzech miesiącach nauki w roku szkolnym 2008/2009. Spotkanie po naradzie klasyfikacyjnej po I semestrze oraz spotkanie rodziców na którym zostały przedstawione propozycje ocen końcowych za rok szkolny 2008/2009, a także spotkanie z rodzicami mające na celu poinformowanie o procedurach i wymaganiach związanych z organizacją i przeprowadzeniem sprawdzianu uczniów klasy VI.


ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW *(§6 UST.2 PKT 3)

1. Zapoznanie się z sytuacją szkolną uczniów- analiza dokumentów, opinie, orzeczenia, rozmowy z wychowawcami klas.

W celu poznania sytuacji rodzinnej wychowanków przeprowadzam rozmowy z uczniami, z innymi pedagogami, rodzicami, zdobywałam informację z innych źródeł.


2. Współpraca z Samorządem Szkolnym.

W październiku, w wyniku przeprowadzonych wyborów zostałam opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
W związku z tym zapoznałam się z regulaminem Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Gardzienicach oraz uczestniczyłam w kilku zebraniach w/w organizacji. (ZAŁĄCZNIK 5)UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ *(§6 UST.2 PKT 4)

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych.
Wspólnie z opiekunem stażu, panią ............... uzgodniłyśmy harmonogram spotkań. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania scenariuszy i omawiania lekcji.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Podczas realizacji tego zadania brałam udział w 10 lekcjach przyrody prowadzonych przez opiekuna stażu. Poprzez obserwacje i rozmowy z nauczycielem prowadzącym wzbogaciłam swoją wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia lekcji. Wdrażałam w swój warsztat pracy różne metody i formy pracy, które zaobserwowałam na lekcjach.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
W ramach tego zadania przeprowadziłam 8 lekcji matematyki i 1 lekcję informatyki w obecności opiekuna stażu oraz 2 lekcje matematyki w obecności Pana Dyrektora szkoły. Po zajęciach rozmawiałam z opiekunem stażu i dokonywałam analizy przeprowadzonych lekcji. Omówienie moich lekcji przez opiekuna przyczyniło się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia zajęć. Przez okres stażu prowadziłam wykaz (ZAŁĄCZNIK 6) obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz wykaz (ZAŁĄCZNIK 7) zajęć prowadzonych przeze mnie. Sporządziłam konspekty lub scenariusze hospitowanych zajęć oraz notatki rozmów z opiekunem stażu po lekcji, gromadziłam arkusze obserwacji przeprowadzonych zajęć. Gromadziłam scenariusze lekcji przeprowadzonych przez opiekuna stażu w mojej obecności, sporządzałam arkusze obserwacji oraz notatki z rozmów po lekcji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu i Pana Dyrektora wpłynęła na poprawę jakości prowadzonych lekcji.
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy były obserwowane działania edukacyjne prowadzone przez opiekuna stażu. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z uczniem. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Dokonałam analizy i samooceny zajęć własnych oraz analizy działań podejmowanych przez opiekuna.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena.
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.