X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5348
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Renata Kurkowska
nauczycielka języka angielskiego

Szkoła Podstawowa im. A. Małkowskiego
w Szczawinie Kościelnym
ul. Jana Pawła II 1
09-550 Szczawin Kościelny
woj. mazowieckie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2009 r.

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2008 roku w Szkole Podstawowej im. A. Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym jako nauczycielka języka angielskiego. W trakcie dziewięciu miesięcy realizowałam zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego.


§ 6 UST. 2. PKT 1.
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD
FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
a) Ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
c) publikacji interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego:
• materiały CODN,
• materiały MSCDN,
• publikacje w prasie oświatowej,
• informacje zamieszone w Internecie.

2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu p. Anną Rymarkiewicz. Na początku spisałyśmy kontrakt wyznaczając jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współdziałania. Następnie ustaliłyśmy: harmonogram lekcji obserwowanych, terminy spotkań i formy udzielania przez opiekuna informacji zwrotnych na temat przebiegu i realizacji stażu.
Z pomocą opiekuna stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego, który przedłożyłam do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.

3. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. A. Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym, tj.:
• Statutem Szkoły,
• Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
• Programem Wychowawczym Szkoły,
• Programem Profilaktycznym Szkoły,
• Planem rozwoju szkoły,
• innymi regulaminami obowiązującymi w szkole.
Poznałam również podstawowe akty prawne regulujące działanie placówek oświatowych i pracę nauczyciela na danym stanowisku, tj.:
• Ustawę o systemie oświaty,
• Kartę Nauczyciela,
• Kodeks Pracy,
• Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego,
• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
• Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
• Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecenia środków dydaktycznych,
• Rozporządzenie MEN w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
• Konwencję Praw Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,
• Zarządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni,
• Zarządzenie MEN w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
• Rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła, jakie są kompetencje poszczególnych organów i jakie są moje prawa i obowiązki.

4. Zaznajomiłam się z rodzajami oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej zawartymi w Rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Poznałam podstawowe dokumenty szkolne, takie jak:
a) dzienniki lekcyjne,
b) dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
c) arkusze ocen,
d) świadectwa szkolne,
e) dokumentacja potrzebna do zorganizowania wyjazdu uczniów na wycieczkę lub konkurs,
f) Księga Protokołów Rady Pedagogicznej.

5. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi poprzez analizę:
• Rozporządzenia MP i PS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
• Rozporządzenia MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych,
• procedury postępowania w przypadki niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży w ZPO w Szczawinie Kościelnym.

Uczestniczyłam także w szkoleniu z zakresu podstaw bhp. Podczas codziennej realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych przestrzegałam poznanych zasad bhp.

6. Podczas stażu gromadziłam zaświadczenia potwierdzające realizację poszczególnych elementów planu, pisałam konspekty przeprowadzanych zajęć, wykonywałam pomoce dydaktyczne, itp. Podsumowującym działaniem jest sporządzenie niniejszego sprawozdania z przebiegu i realizacji planu rozwoju.


§ 6 UST. 2. PKT 2.
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY

1. Tworzyłam warsztat pracy:
a) przeanalizowałam obowiązującą w szkole podstawowej podstawę programową z języka angielskiego,
b) zapoznałam się z programami nauczania: Język angielski w zintegrowanym nauczaniu początkowym. Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III szkoły podstawowej. I etap edukacyjny (wydawnictwo OXFORD); Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VI szkoły podstawowej. II etap edukacyjny (wydawnictwo LONGMAN),
c) zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami i zeszytami ćwiczeń: Happy House 2 (kl. I), Happy Street 1, 2 (kl. II, III), New Friends 1 (kl. IV), Go For Poland 2 (kl. VI),
d) opracowałam roczne rozkłady materiału nauczania języka angielskiego w klasach I – III, IV i VI (z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych dla danej klasy),
e) korzystałam z poradników metodycznych,
f) gromadziłam słowniki, płyty CD i inne materiały multimedialne,
g) założyłam teczki materiałów dydaktycznych dla poszczególnych klas.
Poprzez analizę wybranych dokumentów wiem, czego powinnam wymagać od uczniów na poszczególnym etapie edukacji języka angielskiego, na co powinnam zwracać uwagę podczas nauczania przedmiotu.

2. Na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania opracowałam Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego wraz kryteriami ocen. W oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gostyninie oraz przykładowe dostosowania innych nauczycieli próbowałam stworzyć własne dostosowania materiału nauczania dla uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami. Z wymaganiami tymi zapoznałam uczniów.

3. Ze szczególnym uwzględnieniem celów zawartych w podstawie programowej z języka angielskiego samodzielnie opracowywałam scenariusze lekcji, w których często wykorzystywałam metody aktywizujące uczniów. Ponadto wykonywałam liczne pomoce dydaktyczne: wykresy, plansze, ilustracje, dodatkowe ćwiczenia. Sporządziłam też plansze aktywności, na których uczniowie mieli możliwość wskazania swojego poziomu zaangażowania na zajęciach. We własnym zakresie przygotowywałam również materiały dotyczące sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów, takie jak: testy, kartkówki, sprawdziany.
Stworzyłam biblioteczkę anglisty, w której znalazły się artykuły związane z nauczaniem języka angielskiego, w dużej mierze zaczerpnięte ze stron internetowych. Na bieżąco tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałem sale lekcyjne.

4. Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, co pomagało mi w budowaniu warsztatu zawodowego. Podczas ww. zajęć zwracałam uwagę na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod i form pracy oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych (szczególnie w klasach, w których uczę). Poznałam również sposoby właściwego budowania relacji między uczniem a nauczycielem. Zaobserwowałam, że istnieją różnorakie środki motywowania wychowanków do nauki.
Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu wyraźnie wpłynęło na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Najpierw analizowałyśmy i omawiałyśmy konspekty, a później omawiałyśmy przebieg zajęć. Podczas tych dyskusji otrzymałam wiele cennych porad dydaktycznych, wyjaśnień moich wątpliwości, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności.
Dla mnie, początkującej nauczycielki, comiesięczne spotkania były nie tylko dużym wyzwaniem, ale także powodem stresu. Widziałam jednak, że jest to konieczne, gdyż bez profesjonalnego instruktażu nie nauczę się zawodu nauczyciela. Rozmawiając z nauczycielami hospitującymi moje zajęcia, zrozumiałam, że praca nauczyciela jest ustawicznym dokształcaniem się, ciągłym poszukiwaniem. Odkryłam także, ze muszę ustalić priorytety pracy dydaktycznej i konsekwentnie wcielać je w życie. Zdałam sobie sprawę, jak ważne jest stosowanie właściwych metod i form nauczania oraz określanie celów lekcji i ich realizacja. Przekonałam się, że należy przemyśleć organizację każdej lekcji tak, by uczniowie mieli czas wypełniony zajęciami, które budziłyby w nich zainteresowanie. Dowiedziałam się również, że muszę szukać metod dyscyplinowania uczniów. Wiem już, że najważniejsza jest moja własna postawa. Uczę się nie bać uczniów, którzy potrafią doskonale obserwować nauczyciela i np. dezorganizować jego pracę. Jestem przekonana, że po każdej lekcji powinnam zadać sobie pytanie, czy następnym razem poprowadzę tę lekcję tak samo, czy jednak warto coś zmienić.

5. W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji pt. Mother’s Day around the World w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl.). Na bieżąco śledziłam też propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawnicze na edukacyjnych stronach internetowych:
• www.atozteacherstuff.com,
• www.wydawnictwo.oxford.pl,
• http://teachers.net,
• www.longman.com.pl,
• www.publikacje.edux.pl,
• www.education-world.com,
• www.szkolnictwo.pl,
• www.profesor.pl,
• www.literka.pl,
• www.awans.net,
• www.men.waw.pl,
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje. W ciągu roku szkolnego przeprowadziłam wybrane lekcje w pracowni informatycznej.


§ 6 UST. 2. PKT 3.
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW

1. Zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły oraz zakresem zadań nauczyciela – wychowawcy, przeanalizowałam związane z zagadnieniami wychowawczymi zapisy zawarte w statucie szkoły a także WSO - w kontekście oceniania zachowania uczniów.
Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.

2. W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci (np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole. Poprzez indywidualny kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi a także dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku moich podopiecznych. Uczniom, którzy zgłaszali problemy w nauce z języka angielskiego, zawsze starałam się pomóc udzielając dodatkowych wyjaśnień.

3. Na swoich zajęciach pokazywałam uczniom, że język angielski nie musi być nudny i trudny, że można naprawdę dobrze się bawić ucząc się chociażby słownictwa. Często zatem stosowałam zagadki, zabawy dramowe, rebusy, wiersze, krzyżówki, wyścigi skojarzeń, piosenki, itp. Nie stroniłam od metod aktywizujących. Zależało mi, by uzmysłowić dzieciom, że operowanie językiem angielskim w dzisiejszych czasach jest bardzo przydatną umiejętnością (wyjazd, rozmowa z obcokrajowcem, anglojęzyczna gra, film, piosenka).

4. Propagowałam zasady dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi zarówno podczas swobodnych rozmów z uczniami, jak i w czasie przeprowadzania lekcji. Omawiając zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych zwracałam uwagę na różnice kulturowe.

5. Brałam udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, m.in.
a) pełniąc rolę tłumacza filmu edukacyjnego pt. Wolność oddechu. Zapobiegaj astmie, uczestniczyłam w programie skierowanym do uczniów klas pierwszych, który prezentowała pani pedagog Grażyna Szewczyk
b) prowadząc z panią Wandą Doleszczak szkolny kiermasz książek brałam udział w obchodach Święta Szkoły,
c) pomagałam w organizacji apelu z okazji Dnia Matki.
d) przygotowałam uczniów do Drugiego konkursu języka angielskiego zorganizowanego przez panią Monikę Borkowską i uczestniczyłam w obradach jury.
Nie udało mi się jednak przygotować międzyklasowego konkursu na temat: Wycieczka do Wielkiej Brytanii.


§ 6 UST. 2. PKT 4.
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH
I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

1. Podczas stażu przekonałam się, że zawodu nauczyciela mogę nauczyć się tylko w praktycznym działaniu, które polega zarówno na obserwacji poczynań doświadczonych nauczycieli oraz podczas samodzielnie prowadzonych zajęć. Uświadomiłam sobie, że mam mały zasób wiedzy dotyczącej zagadnień psychologii dziecięcej, co skłoniło mnie do przeczytania dodatkowych prac, m.in. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały Adele Faber. Obawiałam się również spotkań z rodzicami, co skłoniło mnie do przeczytania książki Spotkania z rodzicami Katarzyny Koletyńskiej. Dzięki tej lekturze dowiedziałam się, jak należy właściwie przeprowadzić takie spotkania.
Zdaję sobie sprawę, że zawód, który wykonuję, wymaga nieustannego dokształcania się.

2. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie szkoły, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Natomiast moimi słabymi stronami są: prawidłowe gospodarowanie czasem na zajęciach, trudności w pracy z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej. Będę się także starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad i utrzymywania dyscypliny w klasie.

Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w jej posiedzeniach i zebraniach Rady Rodziców, podczas których uczestniczyłam w kilku wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
• 15.10.2008 szkolenie Rady Pedagogicznej, prezentacja multimedialna Wolność oddechu. Zapobiegaj astmie,
• 20.10.2008 prezentacja programu Szkoła bez przemocy,
• 22.10.2008 odczyt pani pedagog Elżbiety Greczuk podczas zebrania Rady Rodziców nt. Najczęstsze błędy wychowawcze w procesie wychowania,
• 26.03.2009 szkolenie Rady Pedagogicznej przez nauczycieli uczestniczących w warsztatach regionalnych Szkoła bez przemocy,
• 31.03.2009 projekcja filmu Dlaczego stop narkotykom? na zebraniu Rady Pedagogicznej,
• 28.05.2009 Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – szkoła podstawowa i gimnazjum.
W ramach rozwijania umiejętności pedagogicznych i pogłębiania wiadomości dotyczących merytorycznych i metodycznych zasad prowadzenia lekcji uczestniczyłam również w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia, takich jak:
• 23.10.2008 Europejskie portfolio językowe w kształceniu zintegrowanym,
• 26.09 - 13.11.2008 Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli rozpoczynających pracę,
• 30.10 - 26.11.2008 Działania profilaktyczno – wychowawcze w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży. Zapobieganie agresji, przemocy oraz sytuacjom konfliktowym w szkole,
• 04 - 08.12.2008 Aktywizujące metody pracy na lekcji języka obcego,
• 02 -11.12.2008 Sprawdzanie umiejętności w nauczaniu języka obcego,
• 23.03.2009 dyplom ukończenia studiów wyższych,
• 20.05.2009 certyfikat ukończenia kursu w szkole językowej.

Wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli uważam za bardzo cenne. Pomogły mi one poszerzyć wiedzę dotyczącą strategii i metod nauczania, uczenia metodą projektu. Dzięki szkoleniu Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli rozpoczynających pracę dowiedziałam się, czym jest ocenianie kształtujące i w jaki sposób może sprzyjać uczniom w uczeniu się. Podczas kursów związanych z zapobieganiem agresji w szkole, poznałam strukturę i style rozwiązywania konfliktów oraz sposoby tworzenia systemu zapobiegania przemocy i agresji. W trakcie szkoleń językowych zapoznałam się z aktywizującymi metodami pracy na lekcjach języka obcego, sprawdzaniem poziomu biegłości językowej oraz najnowszym sposobem samooceny pracy uczniów, którym jest portfolio językowe.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci, jak i dla mnie.

3. Realizując zadania wynikające z planu rozwoju i planu pracy szkoły, korzystałam z doświadczenia dyrektora szkoły, opiekuna stażu i innych nauczycieli (także w ramach zespołu przedmiotowego), co pomogło mi w podnoszeniu poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności. Podczas swej pracy korzystałam również z rad pedagogów wypowiadających się w licznych internetowych forach nauczycielskich.

Podsumowanie

Dziewięciomiesięczny staż był okresem ciężkiej pracy, ale przepełniało go również mnóstwo satysfakcji. W tym czasie, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki, dlatego systematycznie poszerzałam swoją wiedzę i doskonaliłam umiejętności w zakresie metodyki i dydaktyki. Swój warsztat pracy wzbogacałam o nowe materiały i doświadczenia. Bieżący rok okazał się dla mnie sprawdzianem, wielkim wyzwaniem. Myślę, że większość działań podejmowanych przeze mnie była właściwa.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą.
Po zakończeniu stażu zamierzam podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam nadal gromadzić literaturę przedmiotu i samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną. Moim marzeniem jest także podjęcie studiów wyższych na kierunku filologia angielska.

Szczawin Kościelny, dn. 08.06.2009r. ........................................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.