X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5321
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Nauczyciel stażysta: Teresa Mierzwińska
Posiadane kwalifikacje: tytuł zawodowy inżyniera Edukacji techniczno-informatycznej
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach
Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: 1.09.2008 – 31.05.2009 r.
Nauczane przedmioty: informatyka i technika
Opiekun stażu: mgr Cezary Sułkowski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO

Dnia 1.09.2008 r. rozpoczęłam staż na stanowisku nauczyciela informatyki i techniki w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach. Lekcje informatyki prowadziłam w klasach: 1a, 1b, 1c, 2b, 2c, 2d, 3b, 3c, 3d oraz 4a. Natomiast lekcje techniki w klasach: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d i 5e.
Realizując w roku szkolnym 2008/2009 opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, dążyłam do wykonania założonych zadań. Należały do nich:

I Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły.

Pierwszym podjętym przeze mnie krokiem było poznanie procedur awansu zawodowego, podstawowych praw i zasad obowiązujących nauczyciela. Wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego, ustaw o systemie oświaty oraz rozporządzeń ministerialnych zdobywałam w trakcie całego okresu stażu. Współpracowałam z opiekunem stażu mgr Cezarym Sułkowskim, nauczycielem informatyki, który udzielał mi na bieżąco wielu rad i sugestii w zakresie gromadzenia potrzebnych materiałów i pomocy dydaktycznych umożliwiających przygotowanie się do zajęć i realizację planu rozwoju zawodowego. Na podstawie analizy wybranych programów nauczania oraz zestawów podręczników opracowałam własne rozkłady lekcji nauczanych przeze mnie przedmiotów:
a) informatyki dla klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej,
b) techniki dla klasy czwartej i piątej.

W czasie stażu zrealizowałam treści przyjętych przeze mnie programów nauczania techniki i informatyki, podstawę programową obowiązującą na tych przedmiotach, zaś w opracowanych rozkładach materiału nauczania uwzględniłam kryteria oceniania wynikające z WSO oraz standardy wymagań dla uczniów szkoły podstawowej.
Ponadto opracowałam do każdej klasy przedmiotowy system oceniania, z którym uczniów zapoznawałam na pierwszych lekcjach informatyki i techniki.
Na podstawie przeprowadzonych rozmów i konsultacji z opiekunem stażu ustaliliśmy zasady redagowania konspektów, omawiania lekcji oraz liczbę przeprowadzonych przeze mnie lekcji w jego obecności.
We wrześniu opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. W ciągu roku gromadziłam zaświadczenia, potwierdzenia i scenariusze lekcji, dokumentując w ten sposób realizację planu rozwoju zawodowego.
Nawiązałam współpracę z nauczycielami różnych przedmiotów, konsultowałam się z nimi, ich rady stanowiły dla mnie cenną pomoc, gdyż utwierdzały mnie w przekonaniu, że właściwie dobierałam metody wychowawcze i dydaktyczne w celu podnoszenia efektywności nauczania. Pod kierunkiem opiekuna zapoznawałam się i analizowałam najważniejsze dokumenty szkoły: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Wewnątrzszkolny System Oceniania z Zachowania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Program Standardów Pracy SP 1.
Zapoznałam się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji: arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych i sposobami tworzenia planów wychowawcy i tematyki godzin wychowawczych. Starałam się systematycznie i właściwie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania. Pracowałam zgodnie z własnym rozkładem zajęć, sumiennie dyżurowałam według planu dyżurów, chodziłam na wskazane zastępstwa, wykonywałam powierzone mi dodatkowo obowiązki.
Wzięłam udział w szkoleniu BHP, dzięki któremu zapoznałam się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz
z procedurą postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego (PPOŻ). Poznanie przez mnie regulacji prawnych w zakresie BHP i stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych, wycieczek oraz wyjść w teren pozwoliło mi zapewnić uczniom bezpieczeństwo.
We wrześniu i październiku dokonałam przeglądu sprzętu komputerowego w pracowni, której jestem opiekunem. Usunęłam usterki, zainstalowałam system operacyjny na dwóch stacjach oraz odświeżyłam oprogramowanie na pozostałych komputerach. Systematycznie zajmowałam się konserwacją oprogramowania i sprzętu komputerowego. Usuwam usterki i rozwiązuję bieżące problemy, instaluję uaktualnienia programów.
W roku szkolnym 2008/2009 szkoła zakupiła program Kaspersky Antywirus, który zainstalowałam na wszystkich komputerach podłączonych do Internetu. Dzięki nim zwiększyło się bezpieczeństwo danych na stacjach szkolnych.
II Zdobywanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

Na początku roku szkolnego 2008/2009 dokonałam analizy programowej, zapoznając się w ten sposób z głównymi celami, jakie należy zrealizować
w nauczaniu informatyki w klasach I - IV oraz techniki w klasach IV – V szkoły podstawowej. Zapoznałam się również z obowiązującymi podręcznikami.
W celu doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych i merytorycznych uczestniczyłam jako obserwator w licznych lekcjach (m.in. prowadzonych przez nauczycieli nauczania zintegrowanego), które dokumentowałam w różny sposób: robiłam notatki, konspekty, opracowywałam streszczenia i wnioski, które pozwalały mi weryfikować różne aspekty mojej pracy, np. tempo pracy na lekcji, właściwe wykorzystanie czasu, dyscyplinę, sposoby pracy z uczniem słabym i zdolnym.
Dzięki sugestiom opiekuna, który był obecny na moich lekcjach, dostrzegałam zalety i usterki mojej pracy. Jego wskazówki były mi pomocne, zwłaszcza w początkowym okresie wykonywanych obowiązków nauczyciela informatyki i techniki.
Szczególnie cenne były dla mnie lekcje hospitowane przez wicedyrektor Izabelę Żemojtel oraz przez wicedyrektor Honoratę Kryszewską. Ich życzliwa i obiektywna ocena pozwalała mi eliminować niedociągnięcia, a pochwały motywowały do rzetelniejszej pracy i dawały radość i satysfakcję z odnoszonych sukcesów.
Do prowadzonych przeze mnie lekcji przygotowywałam się rzetelnie, opracowując konspekty i studiując literaturę przedmiotową. Doceniła to p. Dyrektor, która w połowie marca zwolniła mnie z obowiązku przedstawiania jej przed zajęciami konspektów do zatwierdzenia.
W samokształceniu ważną rolę odgrywał Internet jako niewyczerpane źródło informacji niezbędne w pracy pedagogicznej, ułatwiał mi szybkie zdobywanie materiałów na zajęcia, poszerzał moje pasje i pogłębiał umiejętności z zakresu technologii informatycznej i informacyjnej.
Uczestniczyłam w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. Były to m.in. rady pedagogiczne poświęcone np. przeciwdziałaniu otyłości u dzieci czy nowej podstawy programowej w kl.1.
W czasie stażu opracowywałam materiały dydaktyczne.
Przy pomocy komputera przygotowywałam:
•testy sprawdzające wiedzę uczniów,
•konspekty lekcji techniki i informatyki,
•zadania na prace klasowe,
•sprawozdania,
•gazetki ścienne,
•karty pracy,
•prezentacje multimedialne,
•wzory dyplomów,
•dokumentację awansu zawodowego.

Ponadto zachęcałam uczniów do komputerowego opracowywania materiałów, które tworzyli podczas lekcji. Oprócz tego wykorzystywałam Internet w pracy z uczniami, np. uczyłam, jak skutecznie poszukiwać informacji czy wiadomości na określony temat.
Starałam się uatrakcyjniać i różnicować formy pracy uczniów na zajęciach poprzez pracę indywidualną, pracę w parach, grupową i zbiorową. Uczniów do grup wybierałam w sposób zamierzony lub losowo – w zależności od rodzaju i celu lekcji. Często też, informując uczniów o celach zajęć, pozwalałam im na samodzielne tworzenie grup.
Stosowałem różnorodne formy pracy, ponieważ uznałam, że sprzyjają one integracji grupy rówieśniczej, umożliwiają udział w pracy dzieciom nieśmiałym, wykształcając w nich postawę działania, czyli aktywność. Wdrażają uczniów do pełnienia obowiązków przywódczych i nabywania umiejętności podporządkowywania się w grupie, kiedy trzeba oraz uczą odpowiedzialności za wykonanie zadania.
W czasie stażu starałam się zdobyć jak najwięcej wiedzy
pedagogicznej i umiejętności praktycznych niezbędnych w mojej pracy młodego nauczyciela i wychowawcy. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze i dydaktyczne osiąga się dzięki konsekwentnemu przestrzeganiu obowiązujących reguł i zasad przy jednoczesnym utrzymywaniu dyscypliny i porządku wśród uczniów. Dlatego każdego ucznia traktowałam indywidualnie. Poznawałam psychikę i motywy postępowania każdego z moich wychowanków, a także uczyłam się rozumienia ich zachowań. W sytuacjach koniecznych próbowałam wpływać na ich postawy m.in. poprzez przeciwstawianie się niestosownym zachowaniom i przejawom agresji, wskazując właściwe sposoby postępowania. Miałam dobry kontakt z uczniami, choć zdarzały się porażki.
Staż utwierdził mnie w przekonaniu, że warto doskonalić swoje umiejętności i podjąć pracę nad sobą, aby stać się dobrym nauczycielem.
Starałam się, aby moja pracownia była wyposażona w różnorodne środki dydaktyczne. Dbałam o zgromadzone dotychczas pomoce i narzędzia pracy. Wiele pomocy wykonywałam samodzielnie, np. gazetki tematyczne, modele prac, plansze pokazujące budowę i zasady działania urządzeń itp. Niektóre z nich robili uczniowie przy mojej pomocy. Wszystkie prace uczniów zawsze prezentowałam w pracowni technicznej lub informatycznej i muszę przyznać, że były one oceniane pozytywnie przez odwiedzających gabinety. Organizowałam również wystawy, na których prezentowałam twórczość dzieci, np. modele samolotów, okrętów i statków, makiety skrzyżowań drogowych, kartki bożonarodzeniowe itp.
W celu uatrakcyjniania zajęć i pobudzania do działań uczniów na lekcjach stosowałam metody aktywizujące. Pracowałam m.in. przy pomocy projektów, metaplanu czy drzewka decyzyjnego. Systematycznie dzieliłam się refleksjami i spostrzeżeniami na temat mojej pracy z opiekunem, który również udzielał mi cennych wskazówek, np. jak konstruować lekcje, aby były skuteczne. Z uwagą przyjmowałam rady doświadczonych nauczycieli. To dzięki ich podpowiedziom mogłam z powodzeniem zorganizować i przeprowadzić w dniu 10.02.2009 r. imprezę „Dzień Bezpiecznego Komputera”. Miała ona na celu propagowanie ochrony danych, profilaktyki antywirusowej oraz idei poszanowania praw autorskich. Utrzymywałam stały kontakt z pedagogiem szkolnym. Owocem współpracy były m.in. prace techniczne i wykonane techniką komputerową na turniej „Bezpieczny internet”, którego organizatorem była właśnie pedagog. Prace te zostały pokazane podczas konkursu, a wyróżniające się nagrodzone. Zachęcałam i przygotowywałam uczniów do udziału w różnych konkursach, np. do:
• konkursu plastyczno-informatycznego dla klas drugich na przełomie grudnia i stycznia; podczas wykonywania prac uczniowie musieli wykazać się umiejętnością posługiwania się edytorem grafiki; dzięki temu powstało wiele ciekawych kart z życzeniami i motywami noworocznymi;
• wraz z nauczycielem informatyki p. Cezarym Sułkowskim zaangażowałam się w przygotowanie konkursu pt. „Komputer pomaga w nauce pisania i ortografii” dla klas III i IV; celem konkursu było zachęcenie uczniów do uczenia się za pomocą komputera - jest to bardzo atrakcyjna forma nauki, ponieważ wzbudza u dzieci pozytywne emocje i zachęca do podnoszenia wyników poprzez formę zabawy i rozrywki;
• w styczniu przystąpiliśmy do XII Wojewódzkiego Konkursu Grafiki Komputerowej dla uczniów szkół podstawowych pt. „Za co można nagrodzić dorosłych?” zorganizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze; uczniowie przynosili prace na różnych nośnikach oraz przesyłali je pocztą internetową, poszerzając w ten sposób swoją wiedzę i umiejętności;
• w lutym przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Multimedialną Miejską Bibliotekę Publiczną w Żarach pod hasłem „Bezpieczeństwo dzieci w sieci”; został on zorganizowany z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego w tym roku 10 lutego i miał na celu, przede wszystkim, inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa w Internecie; był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, a warunkiem uczestnictwa w nim było wykonanie dowolną techniką tradycyjną lub przy użyciu komputerowych technik graficznych materiałów reklamowych Pracowni Multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach w postaci ulotki, rysunku i plakatu; tematyka prac musiała nawiązywać do hasła przewodniego konkursu, tzn. „Bezpieczeństwo dzieci w sieci”;
• w maju uczniowie klas IV i V wzięli udział w konkursie wiedzy i umiejętności komputerowych; sprawdzali swoją wiedzę z zakresu obróbki grafiki, edycji tekstu i budowy komputera;
• pod koniec maja uczniowie klas drugich wzięli udział w konkursie „Komputer pomaga w nauce matematyki”.
Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Pozwala na ciekawe przedstawienie nauczanych treści. Dzięki Internetowi jest możliwe szybkie zdobywanie najświeższych informacji.
Zdobyte w okresie stażu umiejętności w zakresie obsługi komputera i korzystania z najnowszych technologii informatycznych będę wykorzystywała w mojej pracy dydaktycznej. Szczególnie cenne wskazówki i inspiracje czerpałam z internetowych stron dla nauczycieli.
Zamierzam założyć własną stronę WWW, za pośrednictwem której będę mogła dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami.
W celu nabycia nowych doświadczeń edukacyjnych uczestniczyłam w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniami i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami poprzez:
a)publikację materiałów wykonanych wspólnie z uczniami;
b)zamieszczenie wybranych konspektów lekcji w Internecie;
c)zamieszczanie refleksji na temat realizacji planu rozwoju zawodowego;
d)publikację projektów opracowanych z uczniami;
e)opublikowanie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów.

Dokumentację stażu przygotowywałam z wykorzystaniem komputera (załączam płytę z elektronicznym zapisem dokumentacji dotyczącej stażu).
Współpracowałem z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym. Uczestniczyłem w posiedzeniach rad pedagogicznych.
Gromadziłam dokumenty: świadectwa, zaświadczenia, płyty CD, programy i inne materiały związane z realizacją planu.
Zajęłam się gromadzeniem bezpłatnych programów komputerowych celem wykorzystania ich na zajęciach dydaktycznych.
Wykorzystywałam Internet na lekcji informatyki i techniki i dzięki temu kształtowałam u uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł.
Udzielałam nauczycielom pomocy w:
•przygotowaniu sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania przez nich zajęć w pracowni komputerowej,
•tworzeniu pomocy dydaktycznych,
•pozyskiwaniu materiałów z Internetu.


III Poznawanie środowiska uczniów, ich problemów oraz zdobywanie umiejętności współpracy z uczniami.

Praca nauczyciela to nie tylko przekazywanie im wiedzy i uczenie sposobów jej zdobywania, to również umiejętność poznawania przez nauczyciela ucznia i jego środowiska. W czasie stażu prowadziłam wiele rozmów z wychowawcami, m.in. p. Wioletą Bas, Kazimierą Ardelli, Haliną Pietrzak, Izabelą Olszańską, Wiesławą Półtorak, Edytą Talarowską, Karoliną Wojtiuk, Małgorzatą Stefaniak, Martą Kubicą, Aleksandrem Stachowem, Bożeną Masłowską, Justyną Salamon.
Ważnym okazało się poznanie potrzeb uczniów. Dlatego starannie analizowałam ich zachowania, by zrozumieć, dlaczego różnie zachowują się w podobnych sytuacjach. Zapoznawałam się również z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mogłam w każdej chwili poprosić o opinię wychowawców, którzy ze zrozumieniem odnosili się do moich wątpliwości i problemów. Zebrana wiedza o uczniach pozwoliła mi lepiej zrozumieć ich sytuację, zapewnić im pomoc w czasie lekcji, dostosować wymagania do indywidualnych możliwości, mobilizować do aktywności poznawczej oraz umiejętnie stosować system pochwał i nagród za indywidualną pracę.
Sprawowałam opiekę nad dziećmi podczas wyjść do kina Luna, na koncert Szkoły Muzycznej (06.05.2009 r.) i podczas koncertów filharmonii w świetlicy szkolnej. Byłam opiekunem klasy 1a w czasie balu karnawałowego (13.02.2009 r.).
Poszerzałam wiedzę z zakresu dydaktyki, pedagogiki
i psychologii, prawa oświatowego, wykorzystania techniki komputerowej
w pracy szkoły. Najwięcej uwagi poświęciłem lekturze dotyczącej
zastosowania komputerów w dydaktyce. W ramach doskonalenia umiejętności pedagogicznych i wzbogacania wiedzy merytorycznej zapoznałam się z treściami następujących czasopism: „PC World Komputer”, „Chip”, dodatek „Gazety Wyborczej” pt. „Komputer”, „Magazyn Internet”, „Młody Technik”. Przeczytałam wiele publikacji: Po prostu HTML, Linux. Administracja, JavaScript dla każdego. Programy w świecie WWW, Visual Basic w zastosowaniach, Turbo Pascal w zadaniach z komentarzem. Wchodziłam na strony internetowe: MEN, CODN, OKE, Eduseek, Vulcan, WSiP Wrocław.
Z książek edukacyjno-dydaktycznych dowiedziałam się, jak należy rozmawiać z dziećmi, by nas słuchały (Mazlish Elaine, Faber Adele, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?), jak postępować z młodzieżą w okresie dojrzewania (Gordon Thomas, Wychowanie bez porażek) oraz jak rozwiązywać problemy młodzieży (Joanna Danielewska, Agresja u dzieci. Szkoła porozumienia; Klaus Schaeffer, Jak przeżyć szkołę?).
Moje wychowawcze doświadczenia wzbogacałam także dzięki inni nauczycielom, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się wątpliwościami.


IV Umiejętne omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć oraz ocena własnych umiejętności.

Zarówno obserwacja lekcji, jak i możliwość wysłuchania uwag krytycznych stały się cennymi wskazówkami w ewaluacji mojej pracy w szkole i mojej osoby. Dzięki temu mogłam na bieżąco doskonalić metody, formy, sposoby prowadzenia zajęć.
Zrealizowałam w całości opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego oraz programy kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych mi klasach. Dążyłam do osiągnięcia ustalonych w programach i planach pracy szkoły zadań. Swoją postawą i działaniami pedagogicznymi starałam się pozytywnie wpłynąć na rozwój psychofizyczny uczniów oraz zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w lekcjach. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze i dydaktyczne daje konsekwentne przestrzeganie istniejących reguł i zasad dyscypliny i porządku.
Mam dużą satysfakcję z realizacji planu rozwoju zawodowego. Uzyskane wsparcie ze strony Dyrekcji i współpracowników w dużym stopniu przyczyniło się do zrealizowania zaplanowanych zadań, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły.
W swojej pracy wykorzystywałam metody, formy i techniki, które umożliwiają wszechstronny rozwój ucznia. Jestem otwarta na nowości dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Umiem dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniami. Dzięki temu rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne, nabrałam swobody i pewności siebie w wyrażaniu własnych poglądów w gronie współpracowników.
Przebieg stażu wyzwolił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą. Myślę, że działania podjęte przeze mnie przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
Świadoma jestem tego, że zdobyte umiejętności powinnam doskonalić, gdyż w technologii informatycznej zmiany zachodzą bardzo szybko. Praca dała mi wiele satysfakcji, choć zdarzały się chwile trudne. Ale dobre, przyjazne stosunki z uczniami utwierdziły mnie w przekonaniu, że podejmowanie wyzwań dydaktyczno-wychowawczych i praca z pasją zawsze znajdzie uznanie w oczach uczniów.
Mam zamiar zdobywać nowe kwalifikacje, poszerzać doświadczenia, doskonalić warsztat pracy.
Dzięki współpracy z Dyrekcją Szkoły nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach oraz pomocy mojego opiekuna p. Cezarego Sułkowskiego w roku 2008/2009 odbyłam staż na nauczyciela kontraktowego.
Poznanie obowiązujących w oświacie przepisów oraz dokumentacji szkoły pozwoliło mi zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania placówki, zdobycia awansu zawodowego nauczyciela oraz nabycia umiejętności organizacji pracy. Praca w szkole dała mi dużo satysfakcji. Spotkałam się z życzliwością pracowników szkoły. Zawsze mogłam liczyć na pomoc i radę starszych stażem nauczycieli.
W tym miejscu chciałabym podziękować: Dyrekcji Szkoły za możliwość odbycia stażu, pomoc, wyrozumiałość i zaufanie oraz opiekunowi stażu za opiekę nad realizacją mojego rozwoju zawodowego oraz profesjonalną pomoc, życzliwość i cierpliwość.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.