X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4222
Przesłano:

Projekt oceny nauczyciela stażysty

PROJEKT OCENY NAUCZYCIELA STAŻYSTY
XXX
wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego


Pani XXX - nauczyciel świetlicy, odbywała staż w Szkole Podstawowej nr 10 w XXX od 04.09.06r. do 31.05.07r. W okresie stażu rzetelnie spełniała wymagania oraz sumiennie wykonywała zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. W terminie wywiązywała się z realizacji poszczególnych zadań, zgodnie z planem rozwoju zawodowego. W tym czasie miałam możliwość poznać bliżej jej pracę, poprzez odbywane hospitacje, prowadzone obserwacje, spotkania konsultacyjne i informacyjne. Z przeprowadzonych przeze mnie obserwacji mogę stwierdzić, że rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych przez siebie zajęć, na bieżąco prowadzi dokumentację szkolną. Jest obowiązkowa i systematyczna.

Pani XXX zapoznała się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły, w tym:
1)Poznała przepisy prawne dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w szkole.
2)Przeanalizowała Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Akty Prawne dotyczące awansu zawodowego.
3)Poznała i prawidłowo wdrażała Wewnątrzszkolny System Oceniania.
4)Zapoznała się z pracą Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców oraz pracą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, a także systematycznie współpracowała z pedagogiem szkolnym.

Nauczycielka uczestniczyła w charakterze obserwatora w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu. Prowadziła zajęcia w obecności wicedyrektora szkoły i opiekuna stażu.
Każde zajęcia były poddawane gruntownej analizie pod względem merytorycznym i metodycznym.
Pani XXX stara się wykorzystywać zróżnicowane metody i formy pracy oraz ciekawie dobrane środki dydaktyczne. Wprowadza także wiele innowacji pedagogicznych, które zachęcają dzieci do aktywnego włączania się do zajęć. Stażystka, z dużą życzliwością odnosi się do uczniów i traktuje ich w sposób podmiotowy.
Przez cały okres stażu realizowała Program Pracy Korekcyjnej Zachowań Egoistycznych.
Pani XXX aktywnie włącza się w pracę szkoły i innych nauczycieli. We współpracy z innymi nauczycielami przeprowadziła:
·Konkurs kolęd i pastorałek,
·Konkurs pięknego pisma,
·Konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową.
Służyła także pomocą w prowadzeniu wielu konkursów:
·Międzyszkolnego konkurs ekologiczno - matematyczny „Eko–Mat”,
·Międzyszkolnego konkursu plastycznego „ Już wiosna”,
·Szkolnego konkurs wiedzy „Omnibus”.

Pomogła w organizacji wielu spotkań okolicznościowych pracownikom szkoły:
·Spotkania z przedstawicielem policji.
·Spotkania z pracownikiem nadleśnictwa.
·Spotkania z pracownikiem straży pożarnej.
·Koncertów Lubuskiego Biura Koncertowego.
·Wycieczek.
·Warsztatów plastycznych świetlic głogowskich.

W celu zintegrowania zespołu świetlicowego, przeprowadziła ciekawe zajęcia, w które włączyła chętnych uczniów nauczania zintegrowanego. Na uwagę zasługują:
·Spotkanie andrzejkowe dla nauczania zintegrowanego.
·„Bohaterowie ulubionych bajek”.
Uczestniczyła w spotkaniach, warsztatach, konkursach i turniejach proponowanych przez inne placówki.
W ramach prowadzonego przez nią zajęć kółka plastycznego dzieci miły okazję wykonać prace, z których dochód przeznaczony był na pomoc dzieciom z Sierra Leone. Wykonała też szereg dekoracji, które uatrakcyjniły prowadzone zajęcia innych pracowników szkoły.
W trakcie stażu pani XXX podnosiła również swoje zawodowe kwalifikacje, biorąc udział w doskonaleniu nauczycieli. Kursy i szkolenia wzbogaciły jej warsztat pracy i poszerzyły ofertę prowadzonych zajęć.
Poznawała środowisko uczniów i ich problemy. Umiejętnie nawiązywała kontakt z rodzicami, rozmawiając o problemach i sukcesach uczniów. W swej pracy wychowawczej okazuje wiele serdeczności i troski zarówno uczniom, jak i ich rodzicom.

Pani XXX jest nauczycielem lubianym i obdarzonym przez dzieci zaufaniem. Chętnie współpracuje z innymi nauczycielami, którym często służy bezinteresowną pomocą. Rzetelnie wywiązuje się z powierzonych jej obowiązków.
Na podstawie własnych obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku zawodowego stażystki XXX oraz uzyskanymi przez nią efektami realizacji planu rozwoju zawodowego, proponuję pozytywną ocenę pracy za okres stażu.

Opiekun stażu..............
XXX, dnia..................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.