X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4815
Przesłano:

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego kl.I - III gimnazjum

1. Wymagania edukacyjne są zgodne z podstawą programową oraz programem MENiS „Między nami”.
2. W każdym semestrze kontroli i ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:
-wypowiedzi ustne na lekcji oraz przygotowywane w domu – 2x
-recytacja utworów poetyckich lub prozy -1x
-technika głośnego czytania -1x
-sprawdzian czytelniczy sprawdzający stopień rozumienia czytanego tekstu oraz posługiwanie się poznanymi terminami z teorii literatury -1x
-prace klasowe, redagowanie różnych form wypowiedzi -2x
-sprawdziany z nauki o języku ( po każdym dziale, min.1x)
-dyktanda -1x
-pisemne prace domowe –min.3x
-znajomość lektur obowiązkowych
-zadania nadobowiązkowe – stosownie do zainteresowań
3. Wszystkie oceny są jawne.
4. Ocenami decydującymi o wynikach semestralnych czy rocznych są stopnie z prac klasowych i odpowiedzi ucznia. Ważna jest także systematyczność w odrabianiu prac domowych i zaangażowanie ucznia na lekcjach polskiego.
5. Prace klasowe są obowiązkowe. Nauczyciel ma obowiązek poinformować o ich terminie na tydzień przed sprawdzianem. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą, powinien uczynić to w terminie do dwu tygodni po powrocie do szkoły, po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami.
6. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i oddać prace klasowe w terminie 2 tygodni.
7. Wszystkie prace klasowe uczniów gromadzone są w teczkach i przechowywane przez nauczyciela Wgląd do nich mają uczniowie oraz rodzice.
8. Prace pisemne (wypracowania) oceniane są wg następujących kryteriów:
- zgodność treści z tematem i wyczerpanie tematu, oryginalność
- właściwa forma i kompozycja
- poprawność języka, zasób słownictwa, styl
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna

9.Ocenianie sprawdzianów z nauki o języku oraz testów:
100% poprawnych odpowiedzi - celujący
99 – 90 % - bardzo dobry
89 – 70 % - dobry
69 – 50 % - dostateczny
49 - 30 % - dopuszczający
poniżej 30 % - niedostateczny

10. Dyktanda oceniane są zgodnie z następującą klasyfikacją błędów:
- 2 p. –błędy pierwszego rzędu (zła pisownia wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h” wymiennym lub w wyrazach często używanych oraz błędna pisownia „nie” z czasownikiem).
-1 p. – błędy drugiego rzędu (wszystkie pozostałe)
- 0,5 p.- błędy interpunkcyjne.
Skala ocen:
0 p – celujący
0,5 p. – 2p. – bardzo dobry
2,5 – 5 p. – dobry
5,5 - 9 p. – dostateczny
9,5 – 15 p . – dopuszczający
15,5 p. i powyżej - niedostateczny

11.Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianów i dyktanda.(Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika obok pierwszej noty)
12. Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych błędów.
13. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję. Wskazane jest także posiadanie tekstu lektury w czasie jej omawiania.
14. Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez żadnych konsekwencji (brak pracy domowej, nieprzeczytanie lektury ,brak zeszytu, ćwiczeniówki itp.)
15.Za twórczy i aktywny udział w zajęciach edukacyjnych uczeń może otrzymać plusa. Pięć plusów składa się na ocenę bardzo dobrą za aktywność.
16. Ocena uczniów z dysfunkcjami stwierdzonymi orzeczeniem odpowiedniej poradni powinna być zgodna z zaleceniami poradni.
17. Sukcesy w konkursach dotyczących wiadomości i umiejętności polonistycznych traktowane jest jako wykazanie się zakresem wiadomości i umiejętności wykraczających.

Oświadczam, że są mi znane powyższe zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka polskiego.

Podpis ucznia........................................

Podpis rodzica ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.