X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5299
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Anna Naumowicz
SP im. por. I. Kołakowskiego w Domanowie

Dnia 1 września 2008r. rozpoczęłam staż, którego głównym celem było uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego. Przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Pana Dyrektora XXX i którego realizacja przewidziana była na okres dziewięciu miesięcy. Plan obejmował 4 cele ogólne:

A)Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
B)Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
C)Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
D)Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Poniższe sprawozdanie ukazuje realizację zaplanowanych przeze mnie we wrześniu 2008r. zamierzeń i celów działania.

A) Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

W trakcie trwania stażu udało mi się zrealizować następujące cele szczegółowe:

1. Zapoznałam się z procedurami osiągania awansu zawodowego nauczycieli, poprzez analizę takich dokumentów jak:
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593).
-Rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112
z późniejszymi zmianami).
2. Zapoznałam się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami nauczycieli, zastępstwami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.
3. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr XXX.
-Rozpoczynając pracę w zawodzie nauczyciela zdawałam sobie sprawę, iż bardzo ważnym elementem jest stały nadzór i pomoc doświadczonego opiekuna. We wrześniu 2008 roku zawarłam pisemny kontrakt z opiekunem dotyczący naszej rocznej współpracy, jak też harmonogramu naszych spotkań i wzajemnych hospitacji.
4. Opracowałam planu rozwoju zawodowego, który przedłożyłam do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły dnia 15.09.08r.
5. Poznałam organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły poprzez:
-Zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły, czyli: Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Klasyfikowania, kalendarium działalności szkoły, regulaminem Rady Pedagogicznej, Planem Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2008/2009.
6. Zapoznałam się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej między innymi: dziennika lekcyjnego, Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej, dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen.
7. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi. Brałam udział w szkoleniu BHP, przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.
8. Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, dokumentacji z obserwacji lekcji, itp.

B) Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

Podczas trwania stażu udało mi się zrealizować następujące cele szczegółowe:

1. Zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania w tym celu przeanalizowałam podstawę programową.
2. Działania związane z podnoszeniem własnych kwalifikacji – udało mi się zrealizować poprzez:
-Prowadzenie lekcji matematyki z wykorzystaniem komputera, bardzo często wykorzystywałam Internet podczas przygotowywania konspektów lekcji i pomocy naukowych oraz do pogłębiania i doskonalenia swojej wiedzy.
-Korzystałam z książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej (Np. „Jak wychowywać” B. Kiereś, Lublin 2006) jak też poprzez lekturę czasopism (Np. „Matematyka w szkole” Czasopismo dla nauczycieli szkól podstawowych i gimnazjum).
-Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych takich jak Np: www.eduseek.ids.pl; www.publikacje.edux.pl; www.scholaris.pl; www.profesor.pl; www.literka.pl.
-W czasie odbywania stażu korzystałam z wykonywanych przez siebie pomocy naukowych, samodzielnie przygotowywałam sprawdziany oraz karty pracy ucznia.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy:
-Od września 2008r. prowadziłam stronę internetową szkoły (www.spdomanowo.freehost.pl). Stronę zaktualizowałam i rozbudowałam min. zamieściłam cztery nowe zakładki, zaś w zakładce Aktualności starałam się na bieżąco wprowadzać informacje. Stworzyłam też nową Galerię, w której zamieszczałam systematycznie zdjęcia związane z wydarzeniami z życia szkoły.
-Dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) niniejszego sprawozdania z Planu Rozwoju Zawodowego, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
-Na stronie Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego (www.gwo.pl) opublikowałam relację, regulamin i zadania z przygotowanego przeze mnie konkursu matematycznego „Myślenie jest w cenie”. Konkurs adresowany był do uczniów klas III, IV, V, VI, zaś nagrody i dyplomy ufundowało GWO.
4. Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów.
-Zgłosiłam uczniów kl. IV do Projektu edukacyjnego „Lepsza szkoła”. Projekt obejmował przeprowadzenie specjalistycznych testów diagnostycznych w trzech sesjach: na początku, w środku i na końcu roku szkolnego. Na stronie www.ls.gwo.pl wpisywałam wyniki testów i zapoznawałam się z raportem porównującym wyniki mojej klasy z wynikami ogólnopolskimi. O wynikach informowałam uczniów. Myślę, że udział w projekcie uświadomił uczniom potrzebę systematycznej nauki i rozbudził w nich silną motywację i chęć poprawiania swoich osiągnięć.
-Przygotowywałam uczniów do konkursów ogólnopolskich, jak też organizowałam szkolne konkursy wiedzy. Uczniowie mieli szansę rozwijania aktywności matematycznej, ćwiczenia logicznego myślenia jak też kształtowanie ducha współzawodnictwa w takich konkursach jak:
•Ogólnopolski konkurs matematyczny „Olipmus” (8 listopada 2008);
•Konkurs stanowiący etap szkolny do Konkursów Przedmiotowych (3 grudnia 2008);
•Ogólnopolski konkurs „Kangur Matematyczny” (19 marca 2009);
•Szkolny konkurs o tytuł „Mistrza Krzyżówek Matematycznych” (kwiecień 2009)
•Ogólnopolski konkurs matematyczny „Geniusz”, organizowany przez Szkolną Akademię Wiedzy (14 maja 2009);
•Szkolny konkurs „Myślenie jest w cenie” pod patronatem GWO (28 maja 2009).
-Chętnym uczniom organizowałam zajęcia pozalekcyjne, których celem było utrwalanie i doskonalenie wiadomości i umiejętności poznawanych na lekcjach.
-Byłam odpowiedzialna za zgłoszenie i przeprowadzenie w klasie 6 próbnego sprawdzianu szóstoklasisty organizowanego przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon i Gazetę Wyborczą.

C) Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

W zakresie tego założenia udało mi się osiągnąć następujące cele:

1. Zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły.
-Jako wychowawca klasy szóstej, na podstawie programu wychowawczego szkoły opracowałam plan pracy wychowawczej na rok szkolny 2008/2009 dla klasy VI.
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
-Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam się z nimi w sprawie opinii o zachowaniu oraz ocenach uczniów.
-Starałam się jak najdokładniej poznać sytuację uczniów poprzez nawiązanie kontaktu i rozmowy z rodzicami, czy też rozmowy z samymi uczniami.
-Cztery razy w ciągu roku szkolnego 2008/2009 przeprowadziłam ogólne zebrania z rodzicami uczniów klasy szóstej, informowałam ich również o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach przekazując pisemną informację na ten temat. Przeprowadzałam także indywidualne rozmowy z rodzicami niektórych uczniów.

3. Cel mówiący o pogłębianiu wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych realizowałam przez lektury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej.
4. Współpraca z Samorządem Szkolnym:
W roku szkolnym 2008/2009 byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Podjęte przeze mnie działania to np:
-Zorganizowałam sprzedaż cegiełek charytatywnych w akcji „Pomóż i Ty”.
-Przy współpracy z uczniami przygotowałam zabawę Andrzejkową: wróżby, poczęstunek, dyskotekę.
-Przy współpracy SU z rodzicami został zaakcentowany w szkole taki dzień jak Mikołajki (rozdanie drobnych upominków dzieciom); 14 lutego działała także poczta Walentynkowa.
-W dniu 13 maja 2009 zorganizowałam wycieczkę szkolną do Wioski Indiańskiej i Parku Jurajskiego w Jurowcach. Wycieczka była niezapomnianą lekcją historii, możliwością zdobycia nowych doświadczeń, jak też wspaniałą zabawą na łonie natury.
-Organizowałam konkursy zwłaszcza o tematyce matematycznej dla uczniów klas III-VI.

D) Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

W zakresie tego założenia udało mi się osiągnąć następujące cele:

1. Ustaliłam z opiekunem stażu terminy i tematykę zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
-Jako obserwator uczestniczyłam w 20 lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym oraz sporządzałam kartę hospitacji zawierającą najistotniejsze uwagi dotyczące lekcji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
-Przeprowadziłam dziesięć zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu. W ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności pana Dyrektora i pani Wizytator. Każde prowadzone przez mnie lekcje poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegu zajęć. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą, w obecności, której się odbywały.

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

PODSUMOWANIE: Realizując postawione zadania, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy pedagogicznej. Starałam się przez ten cały czas wykonywać rzetelnie i sumiennie wszystkie powierzone mi zadania, pracowałam traktując każdego ucznia podmiotowo, a koleżanki i kolegów z pracy z szacunkiem i sympatią.
Staż trwający 9 miesięcy oraz zdobyte w tym czasie doświadczenie pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Ten okres był dla mnie swoistym sprawdzianem wiedzy i umiejętności, czasem wytężonej pracy i zarazem wielkim wyzwaniem.
Uważam, że do moich mocnych stron można zaliczyć pełne zaangażowanie w pracę w szkole i w nauczanie, jak też wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe formy i metody (min. metody nauczania praktycznego).
Do słabych stron mojej pracy można zaliczyć małą ilość prowadzonych lekcji z wykorzystaniem technik multimedialnych. W związku z tym będę starała się częściej wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.
Podsumowując, uważam, że udało mi się zrealizować założone cele i plany.
Dzięki pomocy Pana Dyrektora, opiekuna stażu oraz współpracy z wychowawcami i nauczycielami, odbyłam staż na nauczyciela kontraktowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.