X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5279
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

za okres stażu 2 lata i 9 miesięcy

SPIS TREŚCI

1. § 8 ust.2 pkt.1: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły........................................3
2. § 8 ust.2 pkt. 2: Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej........7
3. § 8 ust.2 pkt. 3: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych........................................9
4. § 8 ust. 2 pkt. 4a: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą......................10
5. § 8 ust. 2 pkt. 4c: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych........................................11
6. § 8 ust. 2 pkt. 4e: Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami........................................13

1. § 8 ust.2 pkt 1: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedur awansu zawodowego.

Rozpoczynając odbywanie stażu na nauczyciela dyplomowanego zapoznałem się z procedurami awansu zawodowego oraz przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, ze zm.),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1580),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580).

Następnie opracowałem projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałem działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy; uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe; samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Brałem aktywny udział w pracach organów szkoły, w tym w zebraniach Rady Pedagogicznej, Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, pracach zespołu przedmiotowego i wychowawczego. Zapoznałem się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, planem dyżurów, zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej i wychowawcy oraz szkolnym zestawem programów nauczania. Na mój warsztat pracy składał się program nauczania: „Program wychowania fizycznego, klasy 1-3 gimnazjum”, doświadczenie zdobyte w trakcie samokształcenia i doskonalenia zawodowego, samoocena efektów własnej pracy i w końcu zgromadzone dokumenty dotyczące rozwoju i awansu zawodowego.

3. Opieka nad stanem technicznym sprzętu sportowego, sali sportowej i szatni w szkole.
W trakcie odbywania stażu sprawdzałem na bieżąco stan techniczny przyborów i przyrządów sportowych, dbałem by sprzęt, który był wykorzystywany do ćwiczeń był w pełni sprawny technicznie. To stanowiło warunek do dalszego korzystania ze sprzętu sportowego. Konserwacja sprzętu prowadzona była systematycznie. W miarę możliwości uzupełniałem bazę sportową szkoły o nowy sprzęt. W związku z tym uaktualnieniu podlegał także regulamin korzystania z sali gimnastycznej (zasady korzystania ze sprzętu sportowego.

4. Praca z uczniem słabym.
Praca z uczniem słabym polegała często na indywidualnej pracy z uczniem, rozmową i zastosowaniem dodatkowych ćwiczeń fizycznych. Prowadziłem pozalekcyjne zajęcia sportowe (SKS) w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów klas I-III. Na zajęciach uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności motoryczne, ćwiczyć elementy wymagające zwiększonego wysiłku psychofizycznego, których nie potrafili opanować podczas lekcji wychowania fizycznego.

5. Praca z uczniem zdolnym.
Uczeń zdolny na zajęciach wychowania fizycznego otrzymywał dodatkowe ćwiczenia o zaawansowanym stopniu trudności.
Organizowałem dla uczniów wewnątrzszkolne zawody sportowe celem wyłonienia osób uzdolnionych motorycznie.
Na zajęciach SKS-u przygotowywałem uczniów do zawodów sportowych.
Uczeń zdolny reprezentował szkołę na zawodach międzyszkolnych.

6. Doskonalenie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
W trakcie odbywania stażu brałem udział w doskonaleniu warsztatu pracy zarówno wewnątrzszkolnym jak i wewnątrzszkolnym adekwatnie do potrzeb szkoły i własnych:
2006 r. – konferencja metodyczno – szkoleniowa „Techniczne elementy gry w piłkę siatkową”,
2006 r. – konferencja metodyczna „ Nowoczesne Wychowanie Fizyczne – rozwiązania praktyczne”,
2007 r. – Kurs – BLS/AED Europejska Rada Resuscytacji
2008 r. - konferencja metodyczno – szkoleniowa Trenerów Piłki Ręcznej
2008 r. – konferencja metodyczna „Podstawa programowa - Wychowanie fizyczne – wdrażanie zmian”
2009 r. – przeprowadziłem szkoleniową Radę Pedagogiczną „xxxxx- sposoby zabezpieczenia się przed zachorowaniem”.

7. Współpraca z rodzicami i Radą Rodziców

Współpracowałem z rodzicami podczas organizacji:
- imprez: klasowych (Wigilia klasowa klasy IC, wycieczka szkolna do Złotego Stoku),
- imprez szkolnych (Festyn szkolny „Baw się razem z nami” IX 2008, Dzień Edukacji Narodowej),
- imprez sportowych (półfinał wojewódzki w piłce siatkowej chłopców)
- utrzymywałem stały kontakt z rodzicami, telefonicznie powiadamiałem o imprezach szkolnych, listownie o ocenach osiąganych przez uczniów (wg potrzeb)
W porozumieniu z Radą Rodziców zakupiłem puchary, medale i dyplomy pamiątkowe.

8. Organizacja imprez sportowych na terenie szkoły i udział w zawodach poza szkolnych
W trakcie odbywania stażu zorganizowałem kilka imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie naszego gimnazjum:
- 2006 r. – organizacja półfinałów powiatowych w koszykówce dziewcząt i chłopców,
- 2006-2008 - międzyklasowy turniej piłki siatkowej o Przechodni Puchar Dyrektora Gimnazjum
- 2006-2008 - międzyszkolny turniej „Andrzejkowy” w piłce siatkowej chłopców pod hasłem
„Sport przeciw Agresji”,
- 2006-2007 - Gimnazjalna Liga Siatkówki- piłka siatkowa chłopców,
- 2008 – Festyn szkolny „Baw się razem z nami”– konkurencje sportowe
(„Strong Man”, piłka siatkowa plażowa)
- 2008 - międzyklasowy turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców,
- 2008 - międzyklasowy turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców,
- 2009 – międzyklasowy turniej koszykówki dziewcząt i chłopców,
- 2009 – międzyklasowy turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców,
Ponadto systematycznie uczestniczyliśmy w imprezach sportowych wg terminarza rozgrywek dla szkół gimnazjalnych oraz braliśmy udział w Igrzyskach Szkół Wiejskich.

9. Współpraca z lokalnymi klubami sportowymi i okręgowym związkiem gier zespołowych.

Współpracowałem z lokalnymi klubami, w których grali uczniowie naszego gimnazjum.
- LZS xxx,
- LZS xxx,
- „xxxx”
Wspólnie organizowaliśmy imprezy sportowe: Dzień Dziecka, turniej piłki sitkowej, turniej koszykówki. Zawodnicy ww. klubów pomagali w sędziowaniu meczy na terenie naszego gimnazjum.
W wyniku współpracy z Okręgowym Związkiem Gier Zespołowych w xxx szkoła otrzymała tablice edukacyjne z piłki ręcznej oraz piłki siatkowej. Na czas trwania zawodów o randze wojewódzkiej, związek wydelegował 2 sędziów piłki siatkowej.

10. Pełnienie dodatkowych funkcji i podejmowanie dodatkowych zadań.
Od 2005 roku pełnię funkcję członka Komisji Mieszkaniowej przy Publicznym Gimnazjum
w xxxx.
Od 2006 roku jestem szkolnym koordynatorem programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”.
W latach 2007-2008 pełniłem funkcję Sekretarza Rady Pedagogicznej .
Od 2007 roku jestem szkolnym koordynatorem programu edukacyjnego „Serce na Start”.
W roku 2008 pozyskałem sprzęt sportowy dla szkoły (darowizna), w tym: piłki siatkowe, piłki nożne, piłki do koszykówki, siatka do piłki siatkowej, worek na piłki siatkowe, antenki, tablice wyników.

2. § 8 ust. 2 pkt. 2: Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie technik komputerowych w organizacji warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
Do opracowania dokumentacji nauczyciela mianowanego, pisania sprawozdań z imprez sportowych i szkolnych, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dyplomów, podziękowań, regulaminów, podań i innych dokumentów w szkole wykorzystałem komputer oraz programy pomocne w ich tworzeniu:
- Microsoft Word,
- Microsoft Excel
- Microsoft Power Point
Do komunikacji z innymi nauczycielami, czy szkołami najczęściej wykorzystywanym urządzeniem był telefon, fax oraz poczta elektroniczna, którą odbierałem za pomocą programu:
- Microsoft Outlook Express.
Wykonując obowiązki nauczyciela i wychowawcy, czy biorąc udział w pracach rady pedagogicznej,
z wykorzystaniem technologii informacyjnej opracowałem pisma dla potrzeb szkoły, tj.:
- „Regulamin korzystania z sali gimnastycznej”,
- „Plan rozwoju infrastruktury gimnazjum na lata 2002-2007”,
- Regulamin konkursu „ Najsprawniejsza Klasa w Szkole”,
- „Ujednolicony system oceniania z wychowania fizycznego dla klas I-III”,
- ankiety
- dyplomy i podziękowania.
Do prowadzenia lekcji wychowawczych i zajęć wychowania fizycznego oraz rady szkoleniowej wykorzystywałem prezentacje multimedialne.

2. Korzystanie z internetu.
Korzystanie z Internetu i ze stron internetowych zawierających informacje na temat awansu zawodowego jest nieodzowne w mojej pracy, w związku z tym wielokrotnie korzystałem ze stron tj.:
www.men.gov.pl
www.wodip.opole.pl
www.kuratorium.opole.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl
www.scholaris.pl
www.reformaprogramowa.men.gov.pl
www.wom.opole.pl
www.modn.opole.pl
oraz z innych stron internetowych adekwatnych do działań wykonywanych przeze mnie w szkole:
www.gis.gov.pl
www.wzlzsopole.pl
www.wychowaniefizyczne.pl
www.dmwf.republika.pl

3. Wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie technologii informacyjnej.

W celu wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela w zakresie technologii informacyjnej, w 2008 roku odbyłem szkolenie w ramach programu „Komputer dla ucznia” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

3. § 8 ust.2 pkt 3: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych.

1. Dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Podczas stażu przeprowadziłem rady szkoleniowe w ramach WDN-u pt.
- „Meningokoki- sposoby zabezpieczenia się przed zachorowaniem”
- „Trzymaj Formę” – rada szkoleniowa dotycząca realizacji programu edukacyjnego.
Przeprowadziłem lekcje otwarte dla rodziców:
„Piłka siatkowa – doskonalenie odbić sposobem górnym w parach” (SKS):
i nauczycieli gimnazjum :pt. :
„Piłka siatkowa – doskonalenie elementów technicznych w grze”
Prowadziłem Festyn rekreacyjno- sportowy „Baw się razem z nami”, który był hospitowany przez dyrektora gimnazjum, panią mgr xxxxxxxxxx.
W latach 2006-2008 pełniłem funkcję opiekuna praktyki studenckiej, studentów Politechniki xxx, wydz. Wychowania Fizycznego i Sportu.

2. Współpraca z opiekunami kół zainteresowań.
Współpracowałem z opiekunem Samorządu Uczniowskiego mgr xxxxxxx
i Samorządem Uczniowskim, który wydawał szkolną gazetkę. W gazetce zamieszczane były wyniki sportowe osiągane przez naszych uczniów.
Dzięki współpracy z nauczycielem informatyki zamieszaliśmy informacje o wynikach sportowych, zdjęcia z imprez sportowych, zamieszczane także były na szkolnej stronie internetowej: www.??.pl
3. Współpraca z nauczycielami innych szkół.
Wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego z Publicznego Gimnazjum w xxxie dbaliśmy o sprawny przebieg imprez sportowych na terenie naszego gimnazjum.
Nauczyciele pomogli w sędziowaniu meczy podczas turnieju.
Nauczyciel wychowania fizycznego z PG w xxxh, mgr xxxx wypożyczył naszej szkole dwa komplety siatek i stojaków do gry w piłkę siatkową plażową na czas trwania Festynu szkolnego „Baw się razem z nami”

4. § 8 ust. 2 pkt 4a: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą

1. Współpraca z doradcą metodycznym.
W trakcie odbywania stażu odbyłem spotkanie z doradcą metodycznym w celu omówienia procedur uzyskiwania awansu zawodowego.
2.Opracowanie i wdrożenie programu „Najsprawniejsza klasa w szkole”
Konkurs „Najsprawniejsza klasa w szkole” był organizowany w roku szkolnym 2008/2009.
W konkursie uczestniczyli wszyscy uczniowie gimnazjum klas I-III.
Konkurs rozpoczął się we wrześniu 2008 roku i trwał do maja 2009r.
Konkurs składał się z V etapów sprawnościowych w kategoriach dziewcząt i chłopców.
Konkurs miał na celu wyłonienie najsprawniejszej klasy w szkole, integracje zespołu klasowego i zmniejszenie agresji w szkole
Wykorzystując aktywność fizyczną, ambicje młodych ludzi i współdziałanie w grupie chciałem te cele osiągnąć.

5. § 8 ust. 2 pkt 4c: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizacja cyklicznych imprez sportowych i międzyszkolnych.
Byłem organizatorem cyklicznego Turnieju Andrzejkowego w piłce siatkowej chłopców.
Do roku 2008 odbyło się VII turniejów Andrzejkowych, w których brały udział gimnazja z xxxxxx.
Przeprowadzone turnieje miały na celu zmniejszenie agresji słownej i czynnej wśród młodzieży i podczas imprez sportowych. Turnieje odbywały się pod hasłem „Sport przeciw Agresji”.
Ww. impreza miała także na celu integrację międzygimnazjalną, co dodatkowo przyczyniało się do niwelowania złych zachowań wśród uczniów.

2. Promocja Zdrowia oraz zdrowego stylu życia.
Podczas odbywania stażu brałem czynny udział w akcjach na rzecz promocji zdrowia:
- w latach 2006-2008 włączyłem nasze gimnazjum do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” pod patronatem Fundacji „Nasza Ziemia”
- sprzątaliśmy tereny przyległe do gimnazjum i segregowaliśmy odpady na terenie Biadacza
- zebrane odpady i śmieci odebrały od nas służby komunalne
- akcja miała na celu uświadomienie uczniom konieczności segregacji śmieci i utrzymywaniu porządku w miejscu zamieszkania i na terenach przyległych
- w latach 2006-2009 na terenie naszego gimnazjum organizowane były zajęcia lekcyjne, imprezy okolicznościowe i sportowe w ramach ogólnopolskiej akcji „Trzymaj Formę”, poprzez udział w programie uczniowie nauczyli się wielu praktycznych rzeczy dotyczących ich zdrowia psychofizycznego: znają zagadnienia dotyczące żywienia człowieka, aktywności fizycznej, piramidy żywienia itp.
- w latach 2006-2007 brałem udział w kampanii pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- wraz z uczniami naszego gimnazjum wzięliśmy udział w „Marszu Trzeźwości” w xxxx,
- na boisku rozegraliśmy turniej piłki nożnej chłopców oraz turniej piłki siatkowej dziewcząt,
- festyn zakończył się wspólną zabawą i pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

3. Organizowanie aktywnego wypoczynku.
W trakcie trwania ferii zimowych organizowałem zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie naszej szkoły. Na zajęciach uczniowie mogli uczestniczyć w grach zespołowych i indywidualnych. Doskonalić swoje umiejętności psychofizyczne, grać w ulubione gry
Byłem organizatorem wycieczek jednodniowych o charakterze rekreacyjno – sportowym oraz wychowawczym.

4. Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Koła Sportowego.
Na terenie Publicznego Gimnazjum w latach 2006-2009 prowadziłem zajęcia szkolnego koła sportowego. Program zajęć ukierunkowany był na rozwój dyscyplin sportowych cieszących się największym zainteresowaniem wśród uczniów gimnazjum: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna i tenis stołowy oraz przygotowaniem uczniów do reprezentowania szkoły na zawodach sportowych. Zajęcia SKS-u miały na celu osiągnięcia przez uczestników zajęć jak najwyższego poziomu sprawności motorycznej i umiejętności jej samodoskonalenia, w celu uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej oraz rozwijania własnych zainteresowań.

6. § 8 ust. 2 pkt. 4e: Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Będąc wychowawcą klasy I w latach 2008-2009 często zwracałem się do pedagoga szkolnego w celu rozwiązywania problemów wychowawczych w swojej klasie. Pedagog w ramach swojej działalności systemowej zajmuje się również tymi dziećmi, które nie radzą sobie z nauką. Wspólnie kierowaliśmy dzieci na badania specjalistyczne, włączaliśmy uczniów do prowadzonych przez pedagoga zespołów (Liderzy klas) i grup, celem udzielenia im pomocy.
Wraz z uczniami czynnie włączaliśmy się w akcje organizowane przez pedagoga. Rozwiązywaliśmy sytuacje konfliktowe w zespole klasowym.
Po analizie opinii o uczniu przebadanym w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w xxx przekazałem informacje i dokumenty do pedagoga szkolnego oraz informowałem innych nauczycieli o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych i metod pracy z uczniem.

2. Współpraca z Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych.
W trakcie odbywania stażu bardzo często korzystałem z pomocy pracowników WZLZS w xxx.
Uczestniczyłem w zebraniach koordynatorów sportu w środowisku wiejskim w celu uzgodnienia i ustalenia terminarza imprez sportowych (Igrzysk Szkół Wiejskich).
Brałem czynny udział w organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.
Od 2008 roku jestem „Organizatorem sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim”. Rosnące zaniedbania w dziedzinie fizycznego i biologicznego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym szczególnie wiejskiej, alarmujący stan zdrowia
i sprawności fizycznej młodzieży, wzrost narkomanii, alkoholizmu oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży wynikający między innymi z braku oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej wypełniającej czas wolny na co dzień oraz w czasie ferii i wakacji, spowodowało wdrożenie ww. programu. Główne cele programu:
- zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w czasie wolnym, poprzez szeroką ofertę działań sportowo-rekreacyjnych przeciwdziałanie patologiom społecznym, kształtowanie nawyków - aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu oraz zmiany stylu życia na sportowy, włączenie samorządów terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji działających w środowisku wiejskim do wspomagania merytoryczno-finansowego realizowanych zadań, inicjowanie powoływania samorządowych rad sportu, zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych oraz powoływanie nowych jednostek.
Będąc nauczycielem wychowania fizycznego dokładałem wszelkich starań by organizowane przez mnie imprezy sportowe spełniały oczekiwania młodzieży szkolnej.

3. Współpraca z Policją
Podczas odbywania stażu wielokrotnie spotykałem się z opolskimi policjantami. Część spotkań odbywała się w szkole, inne z kolei odbywały się w Komendzie Głównej Policji w xxx. Tam też odbywają się coroczne spotkania nauczycieli i trenerów z organizatorami Turnieju Piłki Nożnej o Przechodni Puchar Komendanta Miejskiej Policji w xxx pod hasłem „Bezpieczna Szkoła”. Od 2003 roku jesteśmy uczestnikami tych rozgrywek.

4. Współpraca z instytucjami medycznymi i organizacjami charytatywnymi
W latach 2006-2009 czynnie współpracowałem z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną
w xxx, dzięki której odbyłem:
- kurs koordynatorów programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”,
następnie otrzymałem od nich materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów gimnazjum. Ponadto brałem udział w organizowanych przez sanepid warsztatach:
- „Agresja wśród młodzieży”,
- „Odżywianie – zapobieganie anoreksji i bulimii”.
W 2007 roku dzięki współpracy z Fundacją Świat Dzieciom oraz Polską Radą Resuscytacji odbyłem:
- kurs BLS – z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia,
- kurs AED – z zastosowania defibrylatora zewnętrznego.
Wynikiem ukończonych przeze mnie kursów było przystąpienie do programu edukacyjnego „SERCE NA START”.
W 2009 roku nawiązałem współpracę z organizacją charytatywną Caritas z xxx. W związku z organizacją imprezy o randze wojewódzkiej (półfinał wojewódzki w piłce siatkowej chłopców)
w kwietniu 2009r. organizacja Caritas zapewniła nam opiekę medyczną na czas trwania zawodów sportowych.

§ 8 ust. 2 pkt 5: Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Tu każdy wie co wpisać powodzenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.