X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5294
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

I. SFERA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO
A. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

L.p. CEL,ZADANIA; FORMY REALIZACJI; TERMIN; DOWODY REALIZACJI.

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela (wraz z późniejszymi zmianami);
- Ustawa o systemie oświaty;
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Wrzesień 2008 r.
Znajomość przepisów prawa oświatowego i ich respektowanie.
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu:
- określenie zakresu obowiązków stażysty;
- określenie zakresu obowiązków opiekuna;
- ustalenie zasad współpracy.
Ustalenie terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Doradztwo w zakresie spraw dydaktycznych i wychowawczych.Wrzesień 2008 r.
Czas trwania stażu
Opracowanie zasad współpracy, rozmowy, hospitacje.
Rozwinięcie umiejętności dydaktyczno- -wychowawczych.

3.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Analiza dokumentacji:
- Statut szkoły;
- WSO;
- Program Profilaktyki;
- Program Wychowawczy;
- Regulaminy;
- związanej z zajęciami dydaktycznymi (dziennik lekcyjny, tygodniowy plan zajęć, plan dyżurów, zajęcia wyrównawcze).
Opracowanie Zintegrowanego Rozkładu Materiału nauczania dla klasy IIIe.
Wrzesień i październik 2008 r.
Znajomość zasad funkcjonowania szkoły.
Przestrzeganie WSO.
Analiza dokumentacji.

4.Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, higieny nauki i pracy w szkole.
Poznanie regulaminu dyżurów.
Udział w szkoleniu BHP ( 2006 rok).
Powtórzenie zasad i przepisów BHP.
Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Wrzesień i październik 2008 r.
Według potrzeb.
Przestrzeganie regulaminu dyżurów.
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP.
Wpis w dzienniku lekcyjnym.

5.Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją ich podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Udział w pracach komisji mierzącej poziom osiągnięć uczniów po drugim roku kształcenia w pierwszym etapie edukacyjnym.
Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego klas I-III.
Czas trwania stażu.
Zdobycie wiadomości i umiejętności w trakcie wewnątrzszkolnego szkolenia zawodowego nauczycieli.
Referaty, lista obecności.

6.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego.
Uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Maj 2009r.
Treść sprawozdania.

7.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Sporządzenie wniosku.
Przedstawienie dokumentacji ze stażu.
Czerwiec 2009 r.
Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

II. SFERA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO
B. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły oraz omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
Opracowanie scenariusza zajęć.
Omówienie zajęć, wymiana uwag,
wnioski pohospitacyjne (do dalszej pracy).
Analiza i ewaluacja.
Raz w miesiącu.
Protokół (arkusz) pohospitacyjny, scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.

2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (lub innych nauczycieli).
Hospitacja zajęć według wcześniej określonych zasad oraz opracowanych narzędzi. Zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy.
Omawianie, wyciąganie i zapisywanie wniosków pohospitacyjnych.
Raz w miesiącu.
Arkusze obserwacji zajęć, wnioski z hospitacji i obserwacji.

3.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Działania autorefleksyjne.
Dokumentacja efektów własnej pracy.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Czas trwania stażu.
Wrzesień 2008 r.
Autorefleksja, autoanaliza. Wnioski do dalszej pracy. Opracowany plan rozwoju zawodowego.

4.Budowanie autorytetu nauczyciela.
Rzetelne wypełnianie obowiązków nauczyciela.
Systematyczne wypełnianie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji szkolnej.
Respektowanie zasad oceniania w kl. I-III.
Czas trwania stażu.
Terminowe i dokładne wypełnianie obowiązków nauczyciela w zakresie dokumentacji szkolnej i pracy na zajęciach.

III. SFERA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO
C. Doskonalenie własnego warsztatu pracy

1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez ODN i in. (szkolenia, kursy, warsztaty, Szkoleniowe Rady Pedagogiczne itp.).
Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli klas I-III.
Czas trwania stażu.
Zaświadczenie o odbytym kursie. Potwierdzenie przewodniczącej Zespołu Samokształceniowego klas I-III.

2.Studiowanie literatury pedagogicznej.
Pogłębianie wiedzy dydaktyczno – metodycznej.
Lektura publikacji i czasopism o tematyce pedagogicznej.
Gromadzenie biblioteczki pedagogicznej.
Czas trwania stażu.
Notatki własne z lektur, bibliografia.

3. Wzbogacanie warsztatu pracy.
Przygotowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych.
Cykliczne prowadzenie gazetki tematycznej i dekoracji.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych.
Czas trwania stażu.
Notatki, zdjęcia.

4.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.
Zajęcia przeprowadzone w pracowni komputerowej.
Strony WWW dotyczące pracy nauczyciela kształcenia zintegrowanego oraz awansu zawodowego.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Czas trwania stażu.
Maj 2009 r.
Płyta CD z zapisem elektronicznym. Spotkanie z nauczycielem informatykiem.

5.Pomoc w tworzeniu gazetki szkolnej „Trzeciak”.
Obserwowanie najważniejszych wydarzeń w szkole i dokumentowanie ich przebiegu.
Czas trwania stażu.
Kolejne wydania gazetki „Trzeciak”.

IV. SFERA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO
D. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1.Poznanie środowiska uczniów.
Analiza opinii i orzeczeń z PPP.
Współpraca z wychowawcą klasy IIIe p. E. Mularczyk.
Spotkania, współpraca z rodzicami, rozmowy indywidualne.
Udział rodziców w organizowaniu imprez klasowych.
Czas trwania stażu.
Zdobycie wiedzy, która ułatwi pracę dydaktyczno- -wychowawczą na podstawie pinii z PPP.
Podpisy rodziców z zebrań, spotkań.
Kalendarz organizacji imprez.

2.Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem i logopedą.
Rozmowy z pedagogiem, psychologiem na temat uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjno- – wychowawczymi.
Czas trwania stażu.
Potwierdzenie przez pedagoga, psychologa i logopedę szkolnego.

3.Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce.
Rozmowy indywidualne z uczniami.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami.
Czas trwania stażu.
Zapisy w zeszycie zajęć wyrównawczych.

4.Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych.
Włączanie się do organizacji imprez szkolnych.
Według potrzeb.
Zdjęcia, notatki, kalendarz imprez szkolnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.