X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5292
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta
mgr Ewa Niklewska

Imię i nazwisko stażysty: mgr Ewa Niklewska
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 108 im. Jana Tuwima we Wrocławiu
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2008r.
Czas trwania stażu: do 31.05.2008r., 9 miesięcy
Opiekun stażu: I. Sobiecka - Wójtowicz
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta

Cel główny:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego :
•wewnątrzszkolnych
•pozaszkolnych
•samokształcenia
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
8. Pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01. XII. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2004 r. Nr179, poz. 1845) – dalej zwana ustawą

PLAN DZIAŁANIA

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI TERMIN
1 2 3 4 5
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacieNapisanie planu rozwoju zawodowego Opiekun stażuDyrektor szkołyPrzewodniczący zespołu samokształceniowego Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego IX
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem Opiekun stażu Opracowanie zasad współpracy,rozmowy, hospitacje IX
Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie zakresu i tematów zajęć Opiekun stażu Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu IX - X
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie i opis dokumentów, działań programów, konspektów zajęć itp. Opiekun stażu Wspomniane dokumenty Na bieżąco
Przygotowanie projektu sprawozdania Opis realizacji niniejszego planu Opiekun stażu Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju V
Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych Opiekun stażu Dyrektor Nauczyciele Lista obecności na Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych Na bieżąco
Poznanie:- dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy,- dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennik zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp. Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników, Opracowanie projektu planu pracy opiekuńczo-wychowawczego świetlicy Opiekun stażuDyrektor Specjalista ds. kadrowych Pedagog szkolny Wpisy w dziennikach IX/X
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja, udział w spotkaniach, zespołowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami Opiekun stażuDyrektor Inni nauczyciele Organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, IX
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych Opiekun stażu Dyrektor Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu IX/X
Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej Bezpośrednia rozmowa Dyrektor Wychowawcy klas Wychowawca świetlicy Pedagog szkolny Uwagi w autorefleksji Na bieżąco
Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników DyrektorOpiekun stażuPedagog szkolnyNauczyciele Wnioski z obserwacji i hospitacji Raz w miesiącu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja Dyrektor Opiekun stażu Pedagog szkolny Nauczyciele Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji Raz w miesiącu
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy Opiekun stażu Autorefleksja, autoanaliza Na bieżąco
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym Udział w kursach i szkoleniach WCDNu, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej Opiekun stażuDyrektor Bibliotekarki Zaświadczenie, potwierdzenie udziału w kursie WCDNu Pisemna prezentacja przeczytanych książek oraz omówienie tematyki wybranych numerów czasopism Na bieżąco
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci Udział wychowanków w konkursach plastycznych Współorganizacja konkursów plastycznych Dyrektor Opiekun stażu Organizatorzy Potwierdzenia od organizatorów Dyplomy Sprawozdania z organizacji konkursów W trakcie stażu
Uczestnictwo w imprezach szkolnych Udział i pomoc w organizacji imprez szkolnych Opiekun stażu,Organizatorzy Potwierdzenie opiekuna stażu W trakcie stażu
Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne Dyrektor Opiekun stażu Potwierdzenie opiekuna stażu Okres stażu.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja w Internecie planu rozwoju Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej Opiekun stażu Nauczyciel informatyki Teczka stażysty, dyskietka/płyta z zapisem elektronicznym W trakcie stażu
Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków Rozmowa, ankieta, arkusze ocen, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy Dyrektor Opiekun stażu Pedagog szkolny Inni nauczyciele Rodzice Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie W trakcie stażu
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków Udział w szkoleniach Lektura pedagogiczna i psychologiczna Opiekun stażu Bibliotekarki Osoby prowadzące kursy Zaświadczenia, prezentacja literatury Na bieżąco
Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów,stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji Troska o dobry kontakt z rodzicami Opiekun stażu Pedagog szkolny Notatki z przeprowadzonych rozmów W trakcie stażu
Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych Rozmowa, wywiad, kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną Opiekun stażu Psycholog Pedagog szkolny Dyrektor Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy Na bieżąco
Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Hospitacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń Opiekun stażu Inni nauczyciele Wnioski z obserwacji i hospitacji W trakcie stażu
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji Opiekun stażu Samoocena i wnioski do dalszej pracy Na bieżąco
Analiza i samoocena swojej pracy Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych Opiekun stażu Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy Na bieżąco

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.