X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5354
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MGR ZUZANNY JARNOT: NUCZYCIELA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BRZESZCZACH NA ROK SZKOLNY 2008/2009

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
na stopień nauczyciela kontraktowego
Imię i nazwisko nauczyciela: Zuzanna Jarnot
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r..
Okres stażu: od 01.09.2008 r. do 30.05.2009 r. - 9 miesięcy.
Posiadane kwalifikacje:
Studia wyższe: Dzienne 3-letnie licencjackie
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
Studia wyższe: Dzienne 5-letnie magisterskie
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Praca Socjalno – Opiekuńcza
Opiekun stażu: mgr Beata Korczyk

Cel główny planowania rozwoju: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i przepisów związanych z jej funkcjonowaniem
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej oraz szkole
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych
w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych i samokształcenia
7. Przeprowadzanie i planowanie zajęć z uczniami, tak aby przyczynić się do realizacji celów rozwojowych szkoły
8. Poprawne planowanie czynności opiekuńczo – wychowawczych
9. Właściwe opracowanie konspektów zajęć i scenariuszy imprez pozalekcyjnych
10. Nawiązywanie i pogłębianie kontaktów z rodzicami uczniów i wychowawcami klas

I Organizacyjny obszar rozwoju zawodowego

1. Poznanie procedur awansu zawodowego

Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia); zapoznanie się z przepisami dotyczącymi prawa oświatowego.
Dowody realizacji: Wykaz obowiązujących przepisów, opracowanie planu awansu zawodowego, znajomość aktów prawnych, sprawozdanie z realizacji stażu
Termin realizacji: Wrzesień2008 r.; raz na dwa miesiące

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Formy: Omówienie form współpracy, korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia opiekuna stażu, opracowanie wraz z opiekunem przejrzystych zasad współpracy, opracowanie z pomocą opiekuna - planu pracy
Dowody: Kontrakt z opiekunem stażu, plan pracy
Termin: Wrzesień 2008 r.

3. Zapoznanie się z organizacją oraz zasadami funkcjonowania szkoły

Formy: Analizowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły:
-Statut szkoły
-Program wychowawczy szkoły
-Wewnątrzszkolny system oceniania
- Program profilaktyczny
- Księga jakości;
Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole; poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Dowody: Notatki, prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych, znajomość i przestrzeganie przepisów BHP
Termin: Wrzesień/październik 2008 r.; cały okres stażu

4. Organizowanie własnego warsztatu pracy
Formy: Realizacja obowiązującego w świetlicy programu, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych
Dowody: Plany miesięczne
Termin: Cały okres stażu

5. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań
Formy: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju, gromadzenie:
- konspektów zajęć świetlicowych
-prac dzieci
-zdjęć
-notatek itp.
Dowody: Zgromadzone dokumenty
Termin: Cały okres stażu
6. Przygotowanie projektu sprawozdania
Formy: Autorefleksja, przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Dowody: Sprawozdanie
Termin: Maj 2009

II Osobisty obszar rozwoju zawodowego

1. Dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności

Formy: Autorefleksja, analiza możliwości rozwoju, zaplanowanie własnego rozwoju\
Dowody: Powstanie planu rozwoju
Termin: Wrzesień 2008

2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej pracy nauczyciela w oparciu o literaturę
Formy: Studiowanie literatury dydaktyczno – wychowawczej, prowadzenie spisu lektur przestudiowanych podczas trwania stażu, sporządzanie notatek ze spostrzeżeniami po przestudiowaniu lektur
Dowody: Wykaz literatury, notatki
Termin: Cały okres stażu
3. Nabywanie nowych umiejętności oraz zdobywanie doświadczeń w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej
Formy: Udział w radach pedagogicznych, obserwacja pracy współpracowników, uczestnictwo w kursach doskonalenia nauczycieli oferowanych przez szkołę, uczestnictwo w zajęciach otwartych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN)
Dowody: Zaświadczenia udziału w kursach, notatki
Termin: Cały okres stażu
4. Nabywanie wiedzy, umiejętności i uprawnień w pokrewnych dziedzinach pedagogiki
Formy: Kontynuowanie nauki na trzecim – ostatnim semestrze studiów podyplomowych na kierunku: „Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne”, odbycie praktyk w ramach ww studiów w klasie integracyjnej szkoły podstawowej oraz w przedszkolu
Dowody: Dyplom ukończenia studiów , zaświadczenia o odbytych praktykach
Termin: Cały okres stażu
5. Ocena własna zdobytej wiedzy i umiejętności
Formy: Autorefleksja, rozmowy z opiekunem stażu dotyczące mocniejszych i słabszych stron pracy własnej
Dowody: Ankieta samooceny
Termin: Cały okres stażu
6. Obserwacja i analiza możliwości wychowanków
Formy: Zbieranie informacji o uczniach korzystających ze świetlicy:
- obserwacja uczniów,
- analiza prac plastycznych oraz innych wytworów pracy własnej dzieci,
- rozmowy a rodzicami,
- kontakty z wychowawcą klasy, pedagogiem, logopedą
Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów
Dowody: Dziennik zajęć wychowawczych, dziennik obserwacji
Termin: Cały okres stażu
7. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Formy: Opublikowanie planu rozwoju w portalu edukacyjnym, opublikowanie scenariuszy w Internecie, udostępnianie własnych konspektów
Dowody: Adres strony internetowej
Termin: Cały okres stażu
8. Określenie dalszej drogi rozwoju
Formy: Ewaluacja planu rozwoju zawodowego
Dowody: Zapiski i uwagi do wprowadzonych zmian
Termin: Cały okres stażu
III Dydaktyczny obszar rozwoju zawodowego

1. Obserwacja zajęć dydaktycznych
Formy: Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli (zajęcia otwarte), omówienie zajęć
Dowody: Konspekty zajęć, notatki
Termin: Według harmonogramu hospitacji

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły

Formy: Opracowanie scenariuszy zajęć, analiza zajęć i konsultacje z opiekunem stażu, wyciągniecie wniosków
Dowody: Scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia
Termin: Według harmonogramu hospitacji
3. Udział w realizacji trzeciej edycji programu profilaktycznego „Trzymaj formę”
Formy: Prowadzenie zajęć propagujących zdrowy tryb życia
Dowody: Scenariusze zajęć, zdjęcia
Termin: Cały okres stażu
4. Organizowanie konkursów i zawodów dla uczniów

Formy: Konkurs piosenki, konkursy sportowe, konkursy plastyczne, quizy
Dowody: Sprawozdania, zdjęcia, scenariusze zajęć
Termin: Cały okres stażu

5. Organizowanie imprez i uroczystości świetlicowych

Formy: Zbieranie ciekawych pomysłów do przygotowania imprez, opracowywanie scenariuszy
Dowody: Scenariusze, zdjęcia
Termin: Cały okres stażu

6. Poszerzanie zainteresowań i rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie sztuki muzycznej i rękodzielnictwa

Formy: Prowadzenie zajęć „Z piosenką raźniej”, prowadzenie zajęć „Igłą malowane” w zakresie haftu krzyżykowego
Dowody: Śpiewnik z piosenkami wykorzystanymi na zajęciach, zdjęcia, gotowe prace wykonane przez dzieci
Termin: Cały okres stażu

7. Współpraca z Domem Dziecka w Oświęcimiu

Formy: Zbiórka darów z okazji Mikołajków (artykuły szkolne i środki czystości)
Dowody: Zdjęcia
Termin: Grudzień 2008

8. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej

Formy: Korzystanie ze stron internetowych, które są
poświęcone edukacji, komputerowe opracowywanie pomocy dydaktycznych, tworzenie dokumentacji, w tym związanej ze stażem
Dowody: Spis wykorzystanych stron Internetowych, przykłady zastosowanych pomocy dydaktycznych, dokumentacja stażu
Termin: Cały okres stażu

IV Opiekuńczo – wychowawczy obszar rozwoju zawodowego

1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów

Formy: Analiza kart informacyjnych, współpraca z rodzicami, współpraca z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym
Dowody: Karty informacyjne, notatki ze spotkań
Termin: Cały okres stażu

2. Pogłębianie wiedzy z zakresu wychowawczych oraz opiekuńczych aspektów pracy w świetlicy szkolnej

Formy: Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły i określenie wychowawczych zadań świetlicy, stała obserwacja zachowań dzieci, indywidualne rozmowy z dzieckiem, stały kontakt z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami
Dowody: Notatki, adnotacje w dzienniku obserwacji
Termin: Cały okres stażu

3. Współpraca z rodzicami
Formy: Kontakty osobiste bądź telefoniczne z rodzicami
Dowody: Dziennik świetlicy, notatki
Termin: Cały okres stażu

4. Udział w pracach Zespołu Wychowawczego

Formy: Posiedzenia Zespołu, współorganizowanie zajęć pokazowych „FAIR PLAY na boisku i w szkole”
Dowody: Notatki, konspekt zajęć
Termin: Dwa razy w miesiącu, kwiecień 2009

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.