X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5291
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego.

Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: Anna Żurawska
Stanowisko: nauczyciel matematyki
Miejsce rozpoczęcia stażu: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. J. Kukuczki w Kalnej
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 rok
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2009 rok
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Maria Gąsiorek


Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
o Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
o Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
o Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
o Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
o Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
o Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych oraz poprzez samokształcenie).

1. Zadania związane z organizacją stażu.

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Znajomość procedur awansu zawodowego nauczycieli. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Wrzesień 2008 Rejestr przeanalizowanych przepisów i informacji dotyczących zakresu wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego.
Nawiązanie współpracy stażysty
z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem. Wrzesień 2008 Kontrakt zawarty z opiekunem stażu. Pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2008 Plan Rozwoju Zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Wspomniane dokumenty.
Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Maj 2008 Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2008 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

2. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, regulamin pracy, szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, szkolny plan nauczania. Wrzesień – Październik 2008 Notatki własne.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, księga protokołów Rady Pedagogicznej, dziennik zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen.
Wrzesień 2008
– Maj 2009 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Organizacja zajęć własnych.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, pozalekcyjnych i dyżurów.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Zaświadczenie o ukończeniu kursu.


3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza wybranych zestawów podręczników, modyfikacja i tworzenie planów wynikowych.
Wrzesień 2008 Plany wynikowe do wybranych programów nauczania.
Realizacja programu nauczania matematyki.


Prowadzenie zajęć lekcyjnych, poznanie minimum programowego, samodzielne sporządzenie rozkładów materiału,
poznanie kryteriów ocen opracowanych w szkole, poznanie standardów wymagań dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Rozkład materiałów
nauczania, kryteria ocen, zapisy w dzienniku lekcyjnym.
Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas. Opracowanie samodzielne i ewentualna modyfikacja istniejących kryteriów oceniania z jednoczesnym przestrzeganiem zasad WSO. Wrzesień 2008 Ujęcie oczekiwanych od ucznia umiejętności.
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego.
Wykonywanie pomocy naukowych, opracowywanie testów, prac klasowych i kart pracy ucznia.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Gromadzone karty pracy ucznia, sprawdziany i testy.
Pomoc uczniom słabym oraz uzdolnionym. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, konspekty.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.
Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Arkusze obserwacji lekcji. Notatki i wnioski z prowadzonych zajęć.
Hospitacje na własnych lekcjach w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu. Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej, konspekty z zajęć.

5. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Udostępnianie planu rozwoju zawodowego i pozostałych dokonań pedagogicznych innym nauczycielom.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Kontakty interpersonalne z uczniami i gronem pedagogicznym potwierdzone opinią opiekuna stażu.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Notatki własne.
Uczestniczenie w wewnątrz szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w kursach, warsztatach, spotkaniach metodycznych, szkoleniach, szkoleniowych radach pedagogicznych itp., zgodnie z potrzebami szkoły.
Wrzesień 2008– Maj 2009 Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów itp.
Współpraca z biblioteką szkolną. Zapoznanie się z regulaminem oraz zasobami biblioteki. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Potwierdzenie nauczyciela – bibliotekarza o zapoznaniu się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej.

6. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
Analiza programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
Wrzesień – Październik 2008 Plan pracy wychowawczej
i profilaktycznej na rok szkolny 2008/2009 dla
klasy IV.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, potwierdzenia uczestnictwa w organizacji imprez szkolnych, programy imprez szkolnych.

Współpraca z nauczycielami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów. Rozmowy z uczniami oraz indywidualne spotkania z rodzicami.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Odpowiednie potwierdzenia.
Posiadanie wiedzy z zakresu sytuacji uczniów, oraz przyczyn występowania trudności.
Spotkania z rodzicami, rozmowy z uczniami. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Odpowiednie potwierdzenia.
Nawiązanie współpracy z wychowawcami oraz z pedagogiem szkolnym.
Rozmowy, konsultacje,
uwagi, wnioski, opinie o
uczniach. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Odpowiednie potwierdzenia.
Nawiązanie współpracy z rodzicami. Organizowanie zebrań z rodzicami uczniów oraz spotkania indywidualne z rodzicami. Przekazywanie rodzicom pisemnej informacji o planowanych śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ocenach uczniów.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Plany zebrań z rodzicami.
Informacje o planowanych śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ocenach uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.