X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5286
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Monika Korbecka
Nauczany przedmiot: matematyka, informatyka
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 1 w Chmielniku
Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.1009

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego.


A. CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. pozaszkolnych
c. samokształcenia.

B. PLAN DZIAŁANIA:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Poznanie i analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Dyrektor szkoły, opiekun stażu IX.08 Poznanie wymagań
dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
2. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły Udział w Radach Pedagogicznych, analiza dokumentacji Dyrektor szkoły, opiekun stażu IX.08 – V.09 Lista obecności na radach.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu
z opiekunem. Opiekun stażu IX.08 Opracowanie zasad współpracy. Podpisany kontrakt.
4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Zredagowanie planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Opiekun stażu IX.08 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
5. Poznanie dokumentów obowiązujących w
Szkole
- Statut Szkoły
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Program wychowawczy
- Dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi:
dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,
Dyrektor szkoły, opiekun stażu
IX/XI.08 Samodzielne prawidłowe wpisy w dziennikach
6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokół Rady Pedagogicznej. Dyrektor szkoły, opiekun stażu IX.08-V.09 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Dyrektor szkoły, opiekun stażu
IX.08-V.09 Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, notatek własnych, konspektów lekcji. Dyrektor szkoły, opiekun stażu
IX.08-V.09 Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Opiekun stażu V.09 Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Dyrektor szkoły, opiekun stażu
V.09 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt 2).

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Opiekun stażu IX.08 Notatki własne.
2. Podnoszenie własnych kwalifikacji – uczestnictwo
w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu. Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy.
Aktywny udział w kursach, warsztatach, radach pedagogicznych. Dyrektor szkoły, opiekun stażu
IX.08-V.09 Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Zaświadczenie o udziale w spotkaniach. Notatki własne.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera. Dyrektor szkoły, opiekun stażu
IX.08-V.09 Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
4. Przygotowanie uczniów do konkursów. Zajęcia dodatkowe udzielanie wskazówek. Rozmowa z uczniami. Dyrektor szkoły, opiekun stażu
IX.08-V.09 Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza dokumentacji. Dyrektor szkoły, opiekun stażu
IX.08-V.09 Notatki z przeczytanych pozycji.
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowa wychowawcami klas, ankieta, współpraca z poradnią.
Opiekun stażu IX.08-V.09 Notatki własne. Dokumentacja szkolna.
3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. Lektura pedagogiczna i psychologiczna Opiekun stażu IX.08-V.09 Notatki z przeczytanych pozycji, recenzje.
4. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego. Opiekun stażu IX.08-V.09 Notatki własne, scenariusze z uroczystości.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów. Opiekun stażu IX.08-V.09 Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu, karty obserwacji.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników Opiekun stażu 1 raz w miesiącu. Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Opiekun stażu 1 raz w miesiącu. Scenariusze lekcji, wnioski i uwagi do realizacji zgłoszone przez obserwatora zajęć.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Opiekun stażu IX.08-V.09 Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Opiekun stażu V.09 Teczka stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.