X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5280
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela - bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju napisany w formie tabeli


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Czas trwania stażu:
01.09.2008r. – 31.05.2009r.

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły i biblioteki szkolnej.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w bibliotece i sposobów jej prowadzenia.
3. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrekcji, omawianie przeprowadzonych zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych
w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 1*)

LP
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego oraz aktualnie obowiązujących przepisów oświatowych
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.), śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
wrzesień 2008 Teczka z aktami prawnymi i przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli stażystów

2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu;
• Zawarcie kontraktu z opiekunem
• Określenie form współpracy
i częstości spotkań (konsultacji);
• Omówienie treści zawartych w Planie rozwoju zawodowego;
• Określenie sposobu pisania konspektów.
wrzesień 2008
wrzesień 2008
wrzesień 2008
wrzesień 2008
Kontrakt zawarty z opiekunem stażu, określający zasady współpracy. Pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu rozwojowego.

3. Opracowanie Planu rozwoju zawodowego
• Zredagowanie we współpracy z opiekunem stażu Planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Panu Dyrektorowi SP21 w Lublinie.
wrzesień 2008 Plan rozwoju zawodowego

4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania SP21 w Lublinie ze szczególnym uwzględnieniem biblioteki szkolnej
• Zaznajomienie się ze Statutem SP21 w Lublinie;
• Zapoznanie się z Regulaminem biblioteki szkolnej;
• Zapoznanie się z Kronikami Szkoły i biblioteki szkolnej.
wrzesień 2008
wrzesień 2008
wrzesień 2008
Poświadczenie opiekuna stażu

5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
• Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w bibliotece szkolnej.
wrzesień 2008 – maj 2009 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
6. Uczestniczenie w pracach Biblioteki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• Obsługa czytelników;
• Udzielanie informacji bibliograficznych i przygotowywanie zestawień na określony temat;
• Opracowywanie książek;
• Wprowadzanie opisów bibliograficznych do katalogu MOL. na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
Poświadczenie opiekuna stażu,
wydruki kart bibliograficznych

7. Dokumentowanie realizacji Planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, arkuszy hospitacji, świadectw, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, zdjęć, prezentacji multimedialnych itp.
wrzesień 2008 – maj 2009 Teczka stażysty

8. Przygotowanie sprawozdania
z przebiegu stażu • Dokonanie autoanalizy;
• Opis realizacji Planu rozwoju zawodowego.
maj 2009
maj 2009
Sprawozdanie z realizacji Planu

9. Złożenie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
• Sporządzenie wniosku;
• Przygotowanie dokumentacji. czerwiec 2009 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§ 6 ust. 2 pkt 2*)

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności
w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli oraz samokształcenie
• Udział w szkoleniach wewnętrznych; spotkaniach metodycznych, szkoleniowych radach pedagogicznych, itp. Zgodnie z potrzebami szkoły;
• Udział w zewnętrznych formach doskonalenia (konferencje, kursy, szkolenia itp.);
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i bibliotekarskiej. wrzesień 2008 – maj 2009 Świadectwa
i zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
w konferencjach, kursach, szkoleniach itp.,
potwierdzenia opiekuna stażu

2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
• Sporządzanie notatek i wyciąganie wniosków;
• Omawianie obserwowanych lekcji z opiekunem stażu lub innymi nauczycielami. wrzesień 2008 – maj 2009 Wnioski z obserwacji

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu • Opracowanie szczegółowych konspektów lekcji;
• Konsultacja z opiekunem stażu;
• Analiza i oszacowanie wyników przeprowadzonej lekcji.
wrzesień 2008 – maj 2009 Scenariusze i konspekty lekcji

4. Hospitacje na własnych lekcjach w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu.
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły. wrzesień 2008 – maj 2009 Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej, konspekty z zajęć

5. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
• Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego w Internecie;
• Udostępnianie własnych scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom.
wrzesień 2008 – maj 2009 Poświadczenie opiekuna stażu, scenariusze zajęć

6. Analiza własnych umiejętności oraz mocnych i słabych stron własnych działań
• Dokumentacja efektów własnej pracy (konspekty, scenariusze itp.);
• Pozyskiwanie informacji zwrotnych ze strony uczniów oraz nauczycieli (uwagi, rozmowy).
wrzesień 2008 – maj 2009 Autoanaliza

7. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
• Korzystanie z baz on-line Biblioteki Narodowej podczas opracowywania rzeczowego zbiorów;
• Praca w systemie MOL;
• Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera;
• Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem komputera.
wrzesień 2008 – maj 2009 Poświadczenie opiekuna stażu

8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi
• Udział w szkoleniu;
• Lektura obowiązujących przepisów BHP;
• Zapoznanie się z publikacją „Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy”;
• Praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy w bibliotece szkolnej. wrzesień 2008 – maj 2009 Zaświadczenie o ukończeniu kursu


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3*)

1. Sprawowanie opieki w bibliotece i pracowni multimedialnej MCI nad uczniami nie uczęszczającymi na lekcje religii oraz przebywającymi w bibliotece przed i po lekcjach
• Pomoc w odrabianiu lekcji;
• Zajęcia z wykorzystaniem komputera.

wrzesień 2008 – maj 2009 Dziennik Biblioteki Szkolnej
2. Współpraca z innymi instytucjami oświaty i kultury, wspomagającymi rozwój i edukację uczniów
• Nawiązanie współpracy ze szkołami, bibliotekami szkolnymi oraz publicznymi z terenu Lublina oraz organizowanie zajęć zgodnie z ich potrzebami.
wrzesień 2008 – maj 2009
Poświadczenie opiekuna stażu, konspekty i scenariusze zajęć

3. Diagnozowanie potrzeb czytelniczych uczniów
• Rozmowy z uczniami;
• Polecanie odpowiedniej literatury;
• Przygotowanie ankiety badającej potrzeby czytelnicze uczniów.
wrzesień 2008 – maj 2009
Ankieta, wnioski
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów
• Środki żywego słowa;
• Wystawy;
• Konkursy. wrzesień 2008 – maj 2009
Dziennik Biblioteki Szkolnej
5. Współzawodnictwo międzyklasowe w zakresie czytelnictwa
• Informowanie uczniów i nauczycieli o stanie czytelnictwa. wrzesień 2008 – maj 2009
Tabele, statystyka
6. Współpraca z nauczycielami i pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych
• Udzielanie porad w wyborze lektury pedagogicznej i innej, w zależności od potrzeb. wrzesień 2008 – maj 2009
Dziennik Biblioteki Szkolnej

4. Działania na rzecz szkoły i systemu Edukacji

1. Uwzględnianie przy zakupie nowych pozycji potrzeb uczniów i nauczycieli oraz programów nauczania
• Rozmowa z uczniami;
• Rozmowa z nauczycielami. Według zapotrzebowania Bazy danych programu MOL

2. Doskonalenie warsztatu informacyjnego biblioteki
• Katalogowanie książek, tworzenie zestawień bibliograficznych na określone tematy. wrzesień 2008 – maj 2009 Bazy danych programu MOL

3. Organizacja konkursów
• Konkursy wewnątrzszkolne;
• Konkursy ogólnopolskie, w tym Internetowe. wrzesień 2008 – maj 2009 Dyplomy, dokumentacja fotograficzna, strona www szkoły i biblioteki

4. Współudział w organizowaniu innych imprez szkolnych
• Umieszczanie aktualności na temat innych imprez szkolnych na stronie www szkoły;
• Monitorowanie przebiegu innych imprez szkolnych w Internecie. wrzesień 2008 – maj 2009 Strona www szkoły

5. Przygotowanie multimedialnych pomocy dydaktycznych dla nauczycieli innych przedmiotów oraz wyszukiwanie i udostępnianie innym nauczycielom informacji na określone tematy
• Szukanie wiadomości w Internecie;
• Pomoc w tworzeniu prezentacji multimedialnych. wrzesień 2008 – maj 2009 Płyta CD

6. Udział w imprezach organizowanych w szkole i środowisku
• Wystawki tematyczne;
• Prezentacje multimedialne. wrzesień 2008 – maj 2009 Płyta CD z prezentacjami, dokumentacja fotograficzna

7. Prowadzenie strony www szkoły
• Aktualizacja oraz administracja strony www szkoły. wrzesień 2008 – maj 2009 Strona www szkoły

8. Dzielenie się swoją wiedzą z gronem pedagogicznym
• Szkolenia wewnętrzne. wrzesień 2008 – maj 2009 scenariusze

5. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt 4*)

1. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
• Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków. wrzesień 2008 – maj 2009 Notatki, arkusze hospitacji
2. Doskonalenie umiejętności właściwej oceny prowadzonych i obserwowanych zajęć
• Konsultacje z opiekunem stażu, dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć, ewaluacja. wrzesień 2008 – maj 2009 Scenariusze
i konspekty lekcji, wnioski z hospitacji

Dorota Kotnarowska

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.