X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5275
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

NAZWA PLACÓWKI: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie
DYREKTOR OŚRODKA: mgr Krzysztof Galik
OPIEKUN STAŻU: mgr Urszula Ostrowska
NAUCZYCIEL STAŻYSTA: mgr Katarzyna Grzybek
STANOWISKO PRACY: wychowawca internatu
DATA ROZPOCZĘCIE STAŻU: 01.09.2008r.
DATA ZAKOŃCZENIE STAŻU: 31.05.2009r.

POSIADANE KWALIFIKACJE:
- studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
- kurs kwalifikacyjny w zakresie surdopedagogiki

CEL NADRZĘDNY:
PODNIESIENIE POZIOMU JAKOŚCI PRACY OŚRODKA

CEL PODRZĘDNY:
UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§6 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4
Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania ośrodka w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem ośrodka;
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w ośrodku;
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub bezpośredniego przełożonego. Omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

§6 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania ośrodka, w którym nauczyciel odbywa staż.
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań ośrodka.
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

PLAN DZIAŁANIA

A. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Wrzesień 2008 Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Nawiązanie współpracy stażysty
z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem. Wrzesień 2008 Kontrakt zawarty z opiekunem stażu. Pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2008 Plan Rozwoju Zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Wspomniane dokumenty.

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2009 Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2009 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania ośrodka.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę ośrodka: Statut Ośrodka, Program Wychowawczy,
Regulamin Ośrodka,
Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Program Profilaktyki,
Plan pracy Ośrodka Wrzesień – Październik 2008 Notatki własne.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w ośrodku oraz przepisami przeciw pożarowych. Udział w szkoleniu, - praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2007 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia które odbyło się we wrześniu 2007 r.
B. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły oraz omawianie prowadzonych i hospitowanych zajęć

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.
Obecność na zajęciach innych nauczycieli, omówienie zajęć.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Arkusze obserwacji zajęć. Notatki i wnioski z prowadzonych zajęć.
Hospitacje na własnych zajęciach w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu.

Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie.

Wrzesień 2008 – Maj 2009

Arkusze obserwacji zajęć, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej, konspekty z zajęć.

Umiejętność analizowania zajęć hospitowanych
i prowadzonych samodzielnie
- analiza zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- zwrócenie uwagi na mocne
i słabe strony stażysty

na bieżąco
wnioski do dalszej pracy

C. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
Analiza programu wychowawczego i profilaktycznego ośrodka. Opracowanie planu wychowawczego.
Wrzesień – Październik 2008 Plan pracy wychowawczej
i profilaktycznej na rok szkolny 2008/2009 dla
grupy III.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu ośrodka.
Wrzesień 2008 – Maj 20089 Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, potwierdzenia uczestnictwa w organizacji imprez szkolnych, programy imprez szkolnych.

Współpraca z nauczycielami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów.
Rozmowy z uczniami oraz indywidualne spotkania z rodzicami.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Zapisy w dzienniku grupy III. Zeszyty kontaktowe wychowanków.
Nawiązanie współpracy z nauczycielami – wychowawcami szkolnymi.
Rozmowy, konsultacje,
uwagi, wnioski, opinie o
uczniach. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Zapisy w dzienniku grupy III.

D. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.


Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena. Wrzesień 2008 – Maj 2009 Kontakty interpersonalne z uczniami i gronem pedagogicznym potwierdzone opinią opiekuna stażu.

Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w kursach, warsztatach, spotkaniach metodycznych, szkoleniach, szkoleniowych radach pedagogicznych itp., zgodnie z potrzebami szkoły.
Wrzesień 2008 – Maj 2009 Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów itp.
Współpraca z biblioteką szkolną

Zapoznanie się z regulaminem oraz zasobami biblioteki.

Wrzesień 2008 – Maj 2009

Potwierdzenie nauczyciela – bibliotekarza o zapoznaniu się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

- publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej Wrzesień 2008 – Maj 2009 www.publikacje.edu.pl
lub www.edukacja.edux.pl
płyta CD z zapisem elektronicznym

Przygotowanie oraz prowadzenie „Konkursu Czystości” w internacie. Przygotowanie plansz informacyjnych z punktami, zapoznanie wychowanków z regulaminem konkursu. Październik 2008 – Maj 2009 Semestralne sprawozdanie z przebiegu „Konkursu Czystości” na radzie pedagogicznej internatu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.