X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5267
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie rozpoczęłam 1 września 2008 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski –pierwszy rok pracy w zawodzie Nauczyciela – Wychowawcy Świetlicy Szkolnej.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, posłuży podniesieniu jakości mojej pracy a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż.
( § 6 ust. 2 pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie (ZAŁĄCZNIK NR 1). Wspólnie z opiekunem stażu, panią Marią Kujawską uzgodniłyśmy zasady i normy współpracy.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego: -Irena Dzierzgowska Wspinaczka po stopniach awansu. 1. Nauczyciel stażysta;
-Henryk Składanowski Awans zawodowy nauczyciela;
-Henryka Stachańczyk Dokumentacja na stopień awansu zawodowego w nowej wersji. Część I dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Podczas odbywania stażu zapoznałam się z następującymi przepisami systemu oświaty:

-Znowelizowaną Kartą Nauczyciela z dn. 18.02.2000r. o Zmianie Karty Nauczyciela;
-Kartą Nauczyciela z dn. 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami;
-Ustawą o Systemie Oświaty z dn. 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami;
-Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Ponadto na początku stażu zapoznałam się z następującymi dokumentami Szkoły Podstawowej nr 246 w Warszawie:

-Statutem Szkoły:
-Programem Wychowawczym;
-Regulaminem Szkoły:
-Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Analiza tych dokumentów umożliwiła mi dokładniejsze zrozumienie działania Szkoły, mechanizmów regulujących jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się jakie są kompetencje poszczególnych organów nadzorujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć wychowawczych, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen). Bieżące wpisy w dzienniku umożliwiły mi poznanie struktury tego dokumentu. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów nauczycielskich.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
( § 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową szkoły, w której odbywałam staż.
Prowadziłam zróżnicowane tematycznie zajęcia integracyjno-poznawcze z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Odbywały się one w świetlicy.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne. Utworzyłam własny warsztat pracy - gromadziłam prace dzieci, dbałam o dekoracje sal świetlicowych oraz na holu II piętra . Wspólnie z opiekunem stażu przygotowywałam dekorację na uroczystości szkolne-Ślubowanie klas I, Jasełka, Święto Rodziny itp. W czasie odbywania stażu współorganizowałam imprezy i uroczystości w świetlicy szkolnej-Wigilia, Szkolny Konkurs Talentów, zabawa andrzejkowa (ZAŁĄCZNIK NR 2). Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w jej posiedzeniach.(ZAŁĄCZNIK NR3). Ponadto uczestniczyłam w szkoleniach dla nauczycieli (ZAŁĄCZNIK NR 4):
-Praca z uczniem zdolnym 22.10.2008r.
-Aktywizujące metody i formy pracy w zajęciach z dziećmi w świetlicy szkolnej 25.10.2008r.
-„Praca z obrazkiem” 20.11.2008r.
-Niekonwencjonalne techniki plastyczne-Zima 2008 29.11.2008r.
-Propozycje zajęć oraz pozyskiwanie środków na ich realizację 24.02.2009r.
-Warsztat umiejętności wychowawczych 9.03.2009r.
-Niekonwencjonalne techniki plastyczne –Wiosna 2009 14.03.2009r.
-Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z programem pediatrycznym 7.04.2009r.
Uważam te formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w warsztatach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Często korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej . Swoje działania wychowawcze wspomagałam również dzięki znajdującej się w bibliotece szkolnej literaturze psychologiczno-pedagogicznej .

We własnym zakresie na bieżąco korzystałam z książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:
• Laura C. Martin Zabawy plastyczne
• Ewa Noga, Anna Wasilak Stare i nowe zabawy podwórkowe
• Lucyna Brzozowska Uczymy się bawiąc
• Leszek Gęca Tańce integracyjne w pracy z grupą część II
• Ursula Barff, Inge Burkhardt, Jutta Maler Każde dziecko to potrafi

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) , niniejszego sprawozdania (ZAŁĄCZNIK NR 5), jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (ZAŁĄCZNIK NR 6).
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
• www.eduseek.ids.pl
• www.pwn.pl
• www.interklasa.pl
• www.wsip.com.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.profesor.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.men.gow.pl

Przygotowując konspekty zajęć korzystałam też z programów multimedialnych. Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu oraz innych nauczycieli – wychowawców klas, co zdecydowanie pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy oraz zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z nauczycielką – wychowawczynią klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, na temat dojrzałości szkolnej dzieci, z którymi miałam prowadzić zajęcia. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku szkolnym i pozaszkolnym wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami. Przez cały okres trwania mojego stażu niezwykle ważna okazała się dla mnie współpraca z pedagogiem szkolnym (ZAŁĄCZNIK NR 7). Była dla mnie dużym wsparciem, z cierpliwością i zaangażowaniem wdrażała mnie w pracę w placówce oświatowej. Wspólne rozmowy, jej zalecenia, sugestie na temat życia wychowanków oraz ich problemów psycho-socjalnych znacznie wzbogaciły moje działania dydaktyczno-wychowawcze.

Jako nauczyciel stażysta chętnie służyłam pomocą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci . Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy ze szkołą i placówkami pozaszkolnymi, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną do grupy pomoc oraz dostarczając jak największej ilości informacji, jakimi dysponowałam.
Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
(§6 ust.2 pkt 4)

Podczas trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Prowadziłam również zajęcia w obecności opiekuna stażu. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z określeniem celów szczegółowych oraz ich przebiegiem (ZAŁĄCZNIK NR 8). Po każdym działaniu omawiałam ich przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Sprawowałam też opiekę nad dziećmi z klasy IIc podczas zajęć „Wydajemy własną książkę” w MDK Muranów (ZAŁĄCZNIK NR 9).

PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia.
Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności zdobytych podczas studiów i poszerzanych przez indywidualne dokształcanie; był jednocześnie wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, pogłębiania relacji z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Uczniowie przygotowani przeze mnie do konkursów plastycznych „Magiczne Święta Bożego Narodzenia” i „Świąteczne Anioły” otrzymali nagrody i wyróżnienie( ZAŁĄCZNIK NR 10). Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
Będę się starała pracować rzetelnie i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie podejmowane na rzecz szkoły działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne.
Moim marzeniem jest także podjęcie studiów podyplomowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.