X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5272
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Lasota-Betka
Stanowisko: nauczyciel chemii
Miejsce rozpoczęcia stażu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 rok
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2009 rok
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anita Kluska

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
o Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
o Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
o Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
o Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
o Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
o Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych oraz poprzez samokształcenie).

1. Zadania związane z organizacją stażu.

Zadanie: Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
Formy realizacji;Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
(Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593), znowelizowane w 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Termin realizacji: Wrzesień 2008
Sposób dokumentowania:
Rejestr przeanalizowanych przepisów i informacji dotyczących zakresu wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego.
Zadanie:Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.
Formy realizacji: Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem.
Termin:Wrzesień 2008
Sposób dokumentowania: Kontrakt zawarty z opiekunem stażu. Pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.
Zadanie:Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Formy realizacji:Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Termin: Wrzesień 2008
Sposób dokumentowania:Plan Rozwoju Zawodowego.
Zadanie:Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji: Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp.
Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Wspomniane dokumenty.
Zadanie:Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Formy realizacji: Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Termin: Maj 2009
Sposób dokumentowania: Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego.
Zadanie: Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Formy realizacji: Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Termin: Maj 2009
Sposób dokumentowania: Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Zadanie:Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Formy realizacji: Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, regulamin pracy, szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, szkolny plan nauczania.
Termin: Wrzesień – Październik 2008
Sposób dokumentowania: Notatki własne.
Zadanie: Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Formy realizacji: Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, księga protokołów Rady Pedagogicznej, dziennik zajęć rewalidacyjnych, arkusze ocen.
Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zadanie: Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Formy realizacji: Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
Termin:Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Organizacja zajęć własnych.
Zadanie: Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych.
Formy realizacji: Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, pozalekcyjnych i dyżurów.
Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

Zadanie: Realizacja programu nauczania chemii.
Formy realizacji:Prowadzenie zajęć lekcyjnych, poznanie minimum programowego, samodzielne sporządzenie rozkładów materiału,
poznanie kryteriów ocen opracowanych w szkole, poznanie standardów wymagań dla uczniów gimnazjum i liceum.
Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Rozkład materiałów
nauczania, kryteria ocen, zapisy w dzienniku lekcyjnym.
Zadanie: Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas.
Formy realizacji: Opracowanie samodzielne i ewentualna modyfikacja istniejących kryteriów oceniania z jednoczesnym przestrzeganiem zasad WSO.
Termin: Wrzesień – Październik 2008
Sposób dokumentowania: Ujęcie oczekiwanych od ucznia umiejętności w planach wynikowych.
zadanie:Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
Formy realizacji: Wykonywanie pomocy naukowych dla osób słabo widzących i niewidomych, opracowywanie testów, prac klasowych i kart pracy ucznia.
Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Gromadzenie kart pracy ucznia, sprawdzianów i testów.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Zadanie:Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.
Formy realizacji: Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć.
Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Arkusze obserwacji lekcji. Notatki i wnioski z prowadzonych zajęć.
Zadanie: Hospitacje na własnych lekcjach w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu.
Formy realizacji: Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie.
Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej, konspekty z zajęć.

5. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Zadanie:Wstępna samoocena.
Formy realizacji: Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości rozwoju.
Termin:Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania:Wdrażanie wniosków do planu rozwoju.
Zadanie: Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Formy realizacji: Udostępnianie planu rozwoju zawodowego i pozostałych dokonań pedagogicznych innym nauczycielom.
Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji oraz w Internecie.
Zadanie: Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
Formy realizacji: Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009 Sposób dokumentowania: Kontakty interpersonalne z uczniami i gronem pedagogicznym potwierdzone opinią opiekuna stażu.

Zadanie:Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Formy realizacji: Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych konspektów lekcji. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Dyskietka (płyta) z elektronicznym zapisem dokumentacji dotyczącej stażu. Adresy portali internetowych.
Zadanie: Uczestniczenie w wewnatrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
Formy realizacji: Udział w kursach, warsztatach, spotkaniach metodycznych, szkoleniach, szkoleniowych radach pedagogicznych itp., zgodnie z potrzebami szkoły.
Termin:Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów itp.
Zadanie:Współpraca z biblioteką szkolną.Formy realizacji:Zapoznanie się z regulaminem oraz zasobami biblioteki.
Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Potwierdzenie nauczyciela – bibliotekarza o zapoznaniu się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej.

6. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Zadanie:Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły.
Formy realizacji: Analiza programu wychowawczego szkoły.
Termin: Wrzesień – Październik 2008
Sposób dokumentowania: Plan pracy wychowawczej
na rok szkolny 2008/2009 dla klasy I gimnazjum.
Zadanie: Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.Formy realizacji: Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły.
Udział w tworzeniu strony internetowej
SOS-W dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej.
termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentacji: Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, potwierdzenia uczestnictwa w organizacji imprez szkolnych, programy imprez szkolnych.

Zadanie: Współpraca z nauczycielami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów.
Formy realizacji: Rozmowy z uczniami oraz indywidualne spotkania z rodzicami.
Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Odpowiednie potwierdzenia.
Zadanie: Współpraca z uczniem o specjalnych potrzebach wzrokowych.
Formy realizacji:Konsultacje z rehabilitantem wzroku. Konsultacje z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym.
Zadanie:Poznanie sytuacji uczniów, oraz przyczyn występowania trudności.
Formy realizacji:Obserwacja uczniów.
Konsultacje z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym. Dyżur nauczyciela po lekcji. Spotkania z rodzicami, rozmowy z uczniami.
Termin:Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Odpowiednie potwierdzenia.
Zadanie: Nawiązanie współpracy z wychowawcami.
Formy realizacji: Rozmowy, konsultacje,
uwagi, wnioski, opinie o
uczniach.
Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania:Odpowiednie potwierdzenia.
Zadanie: Nawiązanie współpracy z rodzicami.
Formy realizacji: Organizowanie zebrań informacyjno-organizacyjnych z rodzicami uczniów klasy I gimnazjum oraz spotkania indywidualne z rodzicami. Przekazywanie rodzicom pisemnej informacji o planowanych śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ocenach uczniów. Pedagogizacja rodziców.
Termin: Wrzesień 2008 – Maj 2009
Sposób dokumentowania: Plany zebrań z rodzicami.
Informacje o planowanych śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ocenach uczniów.

Dąbrowa Górnicza dn. 17.09.2008r. ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.