X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5271
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Nauczyciel - wychowawca świetlicy
Jolanta Herman
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- przygotowanie pedagogiczne
Szkoła Podstawowa
Poznań

czas trwania: 08.09.2008 - 07.06.2009 r.

Cel główny:

* Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele podstawowe:

* Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w tym:
- przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły
- sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
- przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki

* Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącymi oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich

* Zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Planowane do realizacji zadania Formy realizacji Sposoby dokumentowania Termin

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego, opracowanie planu rozwoju zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego,
- Rozporządzenie MENiS z dn.01.12.04

- analiza rozporządzenia, notatki własne
- plan rozwoju zawodowego
09 2008

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- ustalenie form i zakresu współpracy
- zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

- kontrakt
09 2008

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
- udział w Radach Pedagogicznych

- udział w spotkaniach Zespołu wychowawczego

- zapoznanie się z organizacją pracy stołówki szkolnej

- zapoznanie się z pracą biblioteki jako centrum informacji
- lista obecności na Radach Pedagogicznych

- potwierdzenie współpracy z Zespołem wychowawczym
- potwierdzenie współpracy z intendentem stołówki szkolnej

- potwierdzenie współpracy z bibliotekarzem szkoły
Okres stażu

4. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami szkoły

- obserwacja
- analiza, organizacja zajęć własnych
09/10 2008

5. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Program rozwoju szkoły, Statut szkoły, Program wychowawczy, Program profilaktyki, dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi
- analiza dokumentacji
- dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
- wpisy w dziennikach
- projekt planu pracy świetlicy
- potwierdzenie zapoznania się z dokumentami szkoły
Okres stażu

6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
- udział w szkoleniu
- oświadczenie o znajomości przepisów lub potwierdzenie odbycia szkolenia

09/10
2008

7. Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej
- bezpośrednia rozmowa z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym

- uwagi własne
Okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w którym nauczyciel odbywał staż.

1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
- obserwacja prowadzonych zajęć
- potwierdzone scenariusze zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Okres stażu

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- opracowanie scenariuszy
- potwierdzone scenariusze zajęć

Okres stażu

3. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
- przygotowywanie uczniów do różnego rodzaju konkursów
- organizowanie konkursów
- potwierdzenia od organizatorów konkursów

- sprawozdania z organizacji konkursów

Okres stażu

4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć
- udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
- lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej

- potwierdzenia

- notatki własne
Okres stażu

5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
- publikacje w internecie planu rozwoju
- przygotowywanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera

- potwierdzenie
Okres stażu

6. Przygotowywanie uroczystości i imprez szkolnych

- opracowanie scenariuszy oraz przygotowanie dekoracji
- potwierdzone scenariusze zajęć
- wpis do kroniki szkolnej

Okres stażu

§ 6 ust.2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów, oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Poznanie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej wychowanków
- rozmowa
- analiza dokumentacji
- wywiad
- charakterystyka grupy dzieci
Okres stażu

2. Poszerzenie wiedzy z zakresu problemów środowiska uczniów, wychowanków w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem
- zapoznanie się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku ucznia na podstawie literatury, rozmowy, wywiadów

- notatki własne
Okres
stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Doskonalenie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć
- spotkania i rozmowy dotyczące zajęć obserwowanych
- notatki
- przykłady kart obserwacji
Okres stażu

2. Doskonalenie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć
- spotkania i rozmowy dotyczące zajęć prowadzonych

- notatki własne
- przykłady kart obserwacji
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.