X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5248
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Imię i nazwisko stażysty: Sylwia Olszewska
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Czas trwania stażu: do 31.05.2009r., 9 miesięcy
Opiekun stażu: Sylwia Maciejewska
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

A. Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higie-nicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy za-wodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego
•wewnątrzszkolnych
•pozaszkolnych
•samokształcenia.
7. Rozwijanie współpracy z władzami gminy w zakresie działania na rzecz dzieci i mło-dzieży.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
9. Rozszerzenie społecznej aktywności pozaszkolnej.
10. Pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

B. Plan działania:

§6 ust.2 pkt1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której na-uczyciel odbywa staż:

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego;
• Poznanie i analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia;
• Osoba wspierająca: Dyrektor szkoły;
• Opiekun stażu: Sylwia Maciejewska;
• Termin realizacji: wrzesień 2008;
• Dokumentacja: Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego;
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu;
• Rozmowy dotyczące przebiegu stażu;
• Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu;
• Osoba wspierająca: opiekun stażu;
• Termin realizacji: wrzesień 2008;
• Dokumentacja: opracowanie zasad współpracy, wzór kontraktu;
3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych;
• Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
• Osoba wspierająca: opiekun stażu;
• Termin Realizacji: wrzesień 2008 - maj 2009
• Dokumentacja: Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu;
4. Poznanie aktów prawnych oraz dokumentacji obowiązującej w szkole;
• Analiza dokumentów:
Statut Zespołu Szkół ;
Wewnątrzszkolny System Oceniania;
Regulamin Rady Pedagogicznej;
Regulamin Rady Rodziców;
Program Profilaktyki;
• Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników;
• Opracowanie propozycji tygodniowych cykli tematycznych;
• Opracowanie planu wychowawczego dla klasy IV;
• Osoba wspierająca : Dyrektor szkoły, opiekun stażu;
• Termin realizacji: wrzesień – październik 2008;
• Dokumentacja: wpisy w dziennikach;
5. Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną;
• Czytanie czasopism pedagogicznych;
• Osoba wspierająca: bibliotekarz;
• Termin realizacji: okres stażu;
• Bibliografia literatury pedagogicznej;
6. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Udział w Radach Pedagogicznych, zespołach samokształceniowych;
• Obserwacja;
• Osoba wspierająca: Dyrektor szkoły, opiekun stażu;
• Termin realizacji: okres stażu;
• Dokumentacja: Lista obecności na radach, zespołach;
7. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
• Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych;
• Osoba wspierająca: Dyrektor szkoły, opiekun stażu;
• Termin realizacji: wrzesień – październik 2008
• Dokumentacja: Świadectwo ukończenia kursu, stosowanie obowiązujących zasad bez-pieczeństwa w czasie pracy;
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego;
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy;
• Osoba wspierająca: opiekun stażu;
• Termin realizacji: okres stażu;
• Dokumentacja: teczka stażysty;
9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
• Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju, autoanaliza, autorefleksja;
• Osoba wspierająca: opiekun stażu
• Termin: czerwiec 2009
• Dokumentacja: Sprawozdanie z realizacji stażu;

§6 ust.2 pkt2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż:

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela;
• Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyni-ków;
• Osoba wspierająca: opiekun stażu, dyrektor szkoły, nauczyciele;
• Termin realizacji: raz w miesiącu;
• Dokumentacja: wnioski z obserwacji i hospitacji;
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora;
• Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja;
• Osoba wspierająca: Dyrektor szkoły, opiekun stażu;
• Termin realizacji: raz w miesiącu;
• Dokumentacja: konspekty zajęć, wnioski i uwagi do realizacji;
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności;
• Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy;
• Samodzielna praca z opiekunem stażu;
• Na bieżąco autorefleksja, autoanaliza;
4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym pozaszkolnym i samo-kształceniu;
• Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych;
• Osoba wspierająca: Dyrektor szkoły, opiekun stażu, bibliotekarz;
• Termin realizacji: okres stażu
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy;
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego;
• przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera;
• przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej;
• Osoba wspierająca: opiekun stażu, nauczyciel informatyki;
• Termin realizacji: według potrzeb;
• Dokumentacja: teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym, potwierdzenie opublikowania planu rozwoju zawodowego w Internecie;

§6 ust.2 pkt3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów:

1. Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów;
• Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły;
• Indywidualne rozmowy z rodzicami, wywiad;
• Osoba wspierająca: opiekun stażu;
• Termin realizacji: okres stażu;
• Dokumentacja: adnotacje w dzienniku;
2. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego;
• Samoocena;
• Osoba wspierająca: Dyrektor szkoły, opiekun stażu;
• Termin: Maj 2009
• Dokumentacja: Teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.