X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5260
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Anna Soliwocka
Nazwa szkoły:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

trwania stażu:
01.09.2008r. – 31.05.2009r.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 1*)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.);
wrzesień, październik 2008
Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego,
Rejestr przeanalizowanych przepisów i informacji dotyczących zakresu wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego
2.
Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu;
• Określenie form współpracy i częstości spotkań (konsultacji);
• Określenie źródeł z zakresu literatury matematycznej;
• Zapoznanie się z zasobami środków dydaktycznych pracowni matematycznych;
• Określenie sposobu pisania konspektów;
• Zapoznanie się ze sposobami sprawdzania u uczniów nabytych wiadomości i umiejętności;
wrzesień 2008 – maj 2009
Omówienie zasad współpracy;
Zawarcie z opiekunem pisemnego kontraktu, określającego zasady współpracy;
3.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
• Zredagowanie we współpracy z opiekunem Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły;
wrzesień 2008
Plan Rozwoju Zawodowego
4.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Zaznajomienie się ze Statutem szkoły;
• Zapoznanie się ze szkolnym systemem oceniania;
• Poznanie programu wychowawczego szkoły;
• Poznanie form i metod pracy zespołu samokształceniowego;
• Poznanie organizacji roku szkolnego;
• Poznanie aktów prawnych regulujących pracę szkoły (Ustawa o Systemie Oświaty)
wrzesień – listopad 2008
Teczka wychowawcy, kserokopie dokumentów i aktów prawnych;
5.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
• Obserwacja;
• Udział w Radach Pedagogicznych;
• Rozmowy z innymi nauczycielami;
wrzesień 2008
na bieżąco
na bieżąco
Organizacja zajęć własnych (kółek wyrównawczych, przedmiotowych, konsultacji itp.)
6.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
• Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik szkolny, arkusze ocen itp.)
wrzesień 2008 – maj 2009
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
7.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
• Wdrażanie do wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
• Udział w spotkaniach i pracach podejmowanych przez zespół matematyczno-przyrodniczy;
• Udział w konferencjach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
• Współpraca z pedagogiem szkolnym i logopedą;
• Współpraca z rodzicami;
na bieżąco

Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach
8.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ppoż.
• Udział w szkoleniu BHP;
• Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie;
• Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennych zajęć w szkole;

wrzesień 2008 – maj 2009
Zaświadczenie o ukończeniu kursu;
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP.
9.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, arkuszy hospitacji, dzienników zajęć dodatkowych (kółka matematycznego, zespołu wyrównawczego), świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, zdjęć itp.
wrzesień 2008 – maj 2009
Segregator (teczka) stażysty
10.
Przygotowanie projektu sprawozdania z przebiegu stażu.
• Dokonanie autoanalizy i samooceny;
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju (sukcesy i porażki).
maj 2009
Sprawozdanie z realizacji planu
11.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
• Sporządzenie wniosku;
• Przygotowanie dokumentacji.
czerwiec 2009
W wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 2*)

1.
Zapoznanie się z programem nauczania obowiązującym w szkole.
• Analiza podstawy programowej;
• Zapoznanie się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczyciela realizującego program Matematyka 2001;
• Skonstruowanie planów wynikowych z matematyki dla klasy IV i V oraz I gimnazjum.
Opracowanie i ewentualna modyfikacja istniejących kryteriów oceniania z jednoczesnym przestrzeganiem WZO.

Wykonywanie pomocy naukowych , opracowywanie testów, prac klasowych i kart pracy.
wrzesień 2008
Notatki własne, plany wynikowe
2.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu oraz samokształcenie.
• Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej;

• Udział w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego;
• Udział w lekcjach otwartych z przyrody i matematyki;
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (konferencje WDN);
• Dążenie do pogłębiania wiedzy i umiejętności w nauczaniu (czytanie fachowej literatury i czasopism, rozmowy ze starszymi praktyką pedagogami);
• Uczestnictwo w szkoleniu BHP;
• Kontakt z pedagogiem szkolnym.
• Studia Podyplomowe.
wrzesień 2008 – maj 2009
Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach;
Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;
Pisemna prezentacja wybranej książki.
3.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Działanie autorefleksyjne;
• Dokumentacja efektów własnej pracy (konspekty, dzienniki zajęć dodatkowych itp.);
• Pozyskiwanie informacji zwrotnych ze strony uczniów oraz innych nauczycieli (uwagi, rozmowy);
wrzesień 2008 – maj 2009
Autorefleksja, autoanaliza
4.
Rozwijanie
i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
• Udział w dostępnych zajęciach warsztatowych;
• Zbieranie i gromadzenie informacji;
• Samoocena.
wrzesień 2008 – maj 2009
Zaświadczenie o uczestnictwie
5.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
• Hospitacja lekcji opiekuna stażu
• Sporządzenie notatek i wyciągnięcie wniosków;
• Omówienie wyników hospitowanych lekcji.
• Samoocena.
raz w miesiącu
wrzesień 2008 – maj 2009
Wnioski z obserwacji i hospitacji
6.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, a także dyrektora szkoły.
• Opracowanie szczegółowych konspektów;
• Konsultacja z opiekunem stażu;
• Analiza i oszacowanie wyników przeprowadzonej lekcji.
raz w miesiącu
wrzesień 2008 – maj 2009
Konspekty lekcji, wnioski z hospitacji
7.
Organizowanie zajęć dodatkowych.
• Zajęcia pozalekcyjne (zespoły wyrównawcze, kółko matematyczne).
wrzesień 2008 – maj 2009
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
8.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego;
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych;
• Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera;
• Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej klasy IVa;
• Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
wrzesień 2008 – maj 2009
Segregator (teczka) stażysty,
nośnik z zapisem elektronicznym


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3*)

1.
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły.
• Omówienie poszczególnych zadań programu przez opiekuna stażu;
• Analiza dokumentacji.
wrzesień 2008
Kserokopia programu wychowawczego
2.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
• Rozmowy ze szkolnym pedagogiem i wychowawcami klas.
wrzesień 2008 – maj 2009
3.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów.
• Lektura pedagogiczna i psychologiczna;
• Rozmowy z rodzicami i nauczycielami.
wrzesień 2008 – maj 2009
Streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej.
4.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• Skonstruowanie planu pracy wychowawczej;
• Nawiązanie emocjonalnej więzi z każdym wychowankiem;
• Analiza osiągnięć szkolnych wychowanków (szukanie przyczyn niepowodzeń i sposobów ich rozwiązania);
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (prowadzenie kółka matematycznego dla klasy IVa , IVb oraz V a);
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla klas IV;
• Prowadzenie zajęć wychowawczych dla klasy IVa;
wrzesień 2008


Plan pracy wychowawczej,
dzienniki zajęć pozalekcyjnych

5.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
• Wywiady z uczniami;
• Rozmowy z wychowawcami klas;
• Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
cały rok
ankiety
6.
Nawiązanie współpracy z Rodzicami
• Organizowanie zebrań informacyjno – organizacyjnych z rodzicami uczniów klasy IV a oraz spotkania indywidualne z rodzicami.
• Przekazywanie rodzicom pisemnej informacji o planowanych śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ocenach uczniów.
• Spotkania okolicznościowe
wrzesień 2008 – maj 2009
Plan zebrań z rodzicami,
Dziennik, teczka współpracy z rodzicami, protokoły zebrań z rodzicami, scenariusze uroczystości


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4*)

1.
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
• Opracowanie tematów, zakresu i terminów.
październik 2008
Konspekty lekcji, potwierdzenia opiekuna stażu.
2.
Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
• Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków.
wrzesień 2008 – maj 2009
Notatki, arkusze hospitacji.
3.
Doskonalenie umiejętności właściwej oceny prowadzonych i obserwowanych zajęć.
• Konsultacje z opiekunem stażu, dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć, ewaluacja.
wrzesień 2008 – maj 2009
Scenariusze lekcji,
wnioski z hospitacji.
4.
Analiza efektów własnej pracy.
• Prowadzenie zeszytu z zapisem planowanego przebiegu lekcji i jego analiza po odbytej lekcji;
• Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
wrzesień 2008 – maj 2009
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.