X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5237
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajcego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Kruszelnicka-Kut
Szkoła: Zespół Szkół w Chorkówce
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2008 r. – 31.05.2011 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor szkoły: mgr inż. Elżbieta Borek

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. §7.1.1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim· Współorganizowanie zabaw (dyskotek) dla dzieci oraz konkursów· Współpraca podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez.3. Współpraca z Radą Rodziców· Współorganizowanie imprez środowiskowych, np.festynów Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Według terminarza W okresie trwania stażu Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady Potwierdzenie Potwierdzenie

2. §7.1.2.samodzielne lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych 1.Ukończenie studiów podyplomowych przyrody 2. Ukończenie szkolenia BHP3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu· Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniach rady pedagogicznej· Udział w pracach zespołów nauczycielskich4. Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach5. Tworzenie własnego warsztatu pracy· Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, itp 2008 – 2010W okresie stażu W okresie trwania stażu Dyplom ukończenia Potwierdzenie Potwierdzenia Spis zebranych pozycji

3. §7.1.3.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty 1. Analiza dokumentacji· Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli· Karta Nauczyciela· Rozporządzenie MEN z 19.04.1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów i szkołach publicznych· Ustawa o systemie oświaty· Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet)2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego W okresie trwania stażu Potwierdzenia Notatki

3. § 7.2.1.Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 1.Współpraca z opiekunem stażu· Zawarcie kontraktu· Przygotowanie planu rozwoju zawodowego· Ustalenia terminów spotkań z opiekunem· Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli· Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza· Określenia mocnych i słabych stron własnej działalności2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej· Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości· Opracowania przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego· Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania· Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, krzyżówki· Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne IX 2008 r.Raz w miesiącu Raz na dwa miesiące W ciągu całego roku szkolnego Kontrakt Plan rozwoju zawodowego Konspekty Konspekty Nr programów nauczania Kryteria oceniania Potwierdzenia Zdjęcia Ksero

4. § 7.2.2.Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych 1. Promowanie szkoły poprzez aktualizację strony internetowej2. Współorganizowanie wyjazdów rowerowych dla dzieci po najbliższej okolicy3.Przygotowanie szkolnych uroczystości· Apele okolicznościowe· Dzień Europejski4. Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych o tematyce geograficznej i kulturowej Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych5. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów ogólnopolskich, międzyszkolnych, szkolnych6. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły· Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców· Współorganizowanie imprez szkolnych· Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych, imprez i wyjść pozaszkolnych· Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych7. Realizacja ścieżek edukacyjnych· Uwzględnienie treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu języka angielskiego· Edukacja europejska - prowadzenie zajęć szkolnego Koła Unii Europejskiej8. Utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, spotkania indywidualne9. Podejmowanie działań korygujących i naprawczych W ciągu całego stażu Karty wycieczek Scenariusze Potwierdzenia Zdjęcia

5. § 7.2.3.Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej 1. Opieka nad gazetką szkolną ,,Koniczynka”2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera3. Wykorzystywanie w swojej pracy Internetu4. Pisanie konspektów, scenariuszy, prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera5. Wykonywanie pomocy dydaktycznych Cały okres stażu Potwierdzenia Konspekty Testy Krzyżówki Sprawozdania

6.§ 7. 2.4. Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty 1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki· Korzystanie z dostępnej literatury fachowej· Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego· Aktywna p[raca nad samokształceniem Przez cały okres stażu Notatki

7. § 7.2.5.Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami 1.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań lub modyfikacji: Statut Szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, itp.2 Analiza przepisów prawa oświatowego3. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp. W ciągu całego stażu Notatki Potwierdzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.