X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5228
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - doradcy zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

1. Czas trwania stażu: od 01.09.2008 r do 31.05.2008 r. (9 miesięcy)
2. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01. XII. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
3. Posiadane kwalifikacje: magister z pedagogiki wczesnoszkolnej; Podyplomowe Studia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego, Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
4. Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
5. Cele szczegółowe:
5.1. Poznanie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
5.2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz w funkcjonujących szkołach (LO, ULO ,Technikum Uzupełniające oraz szkoły Policealne) oraz sposobów jej prowadzenia.
5.3. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia słuchaczom bezpiecznych higienicznych warunków nauki.
5.4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i doradców zawodowych, a także omawianie ich z prowadzącym.
5.5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
5.6. Zdobywanie nowych umiejętności poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształcenia.
5.7. Wspieranie aktywności słuchaczy CKU w zakresie planowanie ścieżki zawodowej.
6. Plan pracy
Planowane działania i zadania w okresie odbywania stażu służą rozwojowi kompetencji nauczyciela i obejmują następujące obszary:

6.1. OBSZAR ORGANIZACYJNY ROZWOJU ZAWODOWEGO
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1. Roz. MENiS z dnia 01. XII. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Plan sporządzono w formie tabelarycznej:

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy Realizacji
Osoby wspierające
Dokumentowanie realizowanych zadań; uwagi wskazówki

Cel: Poznanie aktów prawnych dotyczących systemu oświaty, zasad funkcjonowania placówki oraz doradztwa zawodowego realizowanego w placówkach oświatowych

1. Analiza procedury awansu zawodowego - Konsultacje z Dyrekcją i opiekunem stażu. Wyszukiwanie i analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie Napisanie planu rozwoju zawodowego - 09.2008- Opiekun stażu Dyrektor szkoły Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i doradcą metodycznym Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem 09.2008 Opiekun stażu Opracowane zasad współpracy, rozmowy.
3. Zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie szkoły Analiza następujących aktów prawnych: Statut CKU, Statuty szkol, Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, Plan pracy doradców, Regulaminy m. In. : Pracowni komputerowej oraz Centrum Multimedialnego Cały okres stażu Opiekun stażu Dyrektor sprawozdanie
4. Współpraca z biblioteką oraz Centrum Multimedialnym doradztwo w sprawie zakupu pozycji książkowych z zakresu doradztwa zawodowego wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej w celu doskonalenia technik multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach Cały okres stażu Opiekun Centrum Multimedialnego Opiekun Biblioteki Opiekun Pracowni Komputerowej sprawozdanie
5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji Analiza dokumentów, zapoznanie się z rodzajem dokumentacji doradczej oraz sposobem prowadzenia. Cały okres stażu Opiekun stażu Dyrekcja Prowadzona dokumentacja
6. Opracowanie planu pracy doradców i wewnątrzszkolnego systemu doradztwa Współpraca przy opracowywaniu planu działa doradczych i wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 09.2008- 12.2008 Opiekun stażu doradcy zawodowi Dyrekcja Sprawozdanie, plan pracy doradców, wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
7. Dokumentowanie realizacji zadań przedstawionych w planie rozwoju zawodowego Gromadzenie zaświadczeń, scenariuszy wybranych zajęć Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego Cały rok Maj 2009 Czerwiec 2009 Opiekun stażu Konspekty Potwierdzenia Sprawozdanie Wniosek

6.2. OBSZAR OSOBISTY ROZWOJU ZAWODOWEGO
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2. Roz. MENiS z dnia 01. XII. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Cel: Pogłębienie wiedzy z zagadnień psychologii, pedagogiki i doradztwa zawodowego oraz wybranych problemów edukacyjnych oraz podniesienie umiejętności wykorzystywania w swojej pracy techniki komputerowej i internetowej .

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe udział w pracach komisji przedmiotowych udział w szkoleniach i warsztatach Cały okres stażu Opiekun stażu Dyrekcja Potwierdzenia, Zaświadczenia
2. Samodzielne poznawanie literatury pedagogicznej Poszukiwanie nowości wydawniczych. Udział w sesjach metodycznych, współpraca, z doradcami z innych szkół. Cały okres stażu Opiekun stażu, doradcy zawodowi Bibliografia Wykaz instytucji i osób
3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie i gromadzenie informacji Cały okres stażu Opiekun stażu potwierdzenia
4. Podnoszenie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego, metod pracy, narzędzi diagnozy Udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych, zespołach roboczych itp. Cały okres stażu Opiekun stażu, doradcy zawodowi Zaświadczenia, potwierdzenia
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej Publikacja w Internecie Planu Rozwoju
6. Wykorzystanie komputera do opracowywania materiałów Scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne Cały okres stażu Opiekun pracowni komputerowej Teczka stażysty, CD z zapisem elektronicznym Wydruk prezentacji, Materiały drukowane
7. Analiza i samoocena swoich zachowań analiza własnych zajęć, notatek, rozmów pohospitacyjnych Cały okres stażu Opiekun stażu doradca metodyczny Wyniki pracy doradczej oraz wnioski do dalszej pracy

6.3. OBSZAR OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY ROZWOJU ZAWODOWEGO
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3. Roz. MENiS z dnia 01. XII. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

cel : Poznanie środowiska lokalnego słuchaczy i uczniów CKU oraz ich problemów oraz wykorzystanie wiedzy z zakresu współczesnych zagadnień społecznych

1. Poznanie sytuacji osobistej słuchaczy CKU Analiza dzienników szkolonych Kontakty indywidualne z opiekunami semestrów, Rozmowy bezpośrednie we słuchaczami Cały okres stażu Opiekun stażu; Opiekunowie semestrów Notatki własne, potwierdzenie opiekunów semestrów
2. Współpraca z opiekunami semestrów Rozmowy, konsultacje dotyczące możliwości współpracy Cały okres stażu Opiekunowie semestrów Potwierdzenia, notatki własne
3. Doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów uczestniczenie w imprezach środowiskowych, studiowanie literatury Psychologiczno-pedagogicznej Cały okres stażu Opiekun stażu Potwierdzenie Opiekuna Stażu, potwierdzenie Dyrekcji
4. Poznanie systemu instytucji pomocniczych w sprawach wychowawczych Poszukiwania własne, rozmowa z doświadczonymi nauczycielami Cały okres stażu Opiekun stażu, nauczyciele Notatki własne

6.4. OBSZAR DYDAKTYCZNY ROZWOJU ZAWODOWEGO
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4 Roz. MENiS z dnia 01. XII. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Cel : Doskonalenie własnego warsztat pracy poprzez analizowanie, dokumentowanie swoich działań oraz ocenianie ich skuteczności oraz współpraca przy realizacji zadań edukacyjne wynikających z Programu Rozwoju CKU

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu hospitacje zajęć według wcześniej ustalonych zasad Cały okres stażu Opiekun stażu Karty hospitacji, konspekty
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez Doradców zawodowych hospitacje zajęć według wcześniej ustalonych zasad Cały okres stażu Opiekun stażu, doradcy zawodowi, Dyrekcja Karty hospitacji, konspekty
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły omówienie zajęć, opracowanie konspektów lekcyjnych 02.2009 – 06.2009 Opiekun stażu, doradcy zawodowi, Dyrekcja Konspekty wnioski
4. Rozwijanie aktywność słuchaczy Przygotowanie ulotki dotyczącej planowania kariery zawodowej
5. Kampania promocyjna doradztwa zawodowego W czasie trwania stażu Opiekun stażu, Dyrekcja Ulotki, plakaty Strona internetowa potwierdzenie Dyrekcji
6. Przygotowanie materiałów do prowadzenia rozmowy doradczej Opracowanie konspektu, zgromadzenie materiałów W czasie trwania stażu Opiekun stażu konspekty

Plan w trakcie realizacji może być zmieniany, weryfikowany i aktualizowany w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Białystok, 01.09.2008 r. Iwona Zaborowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.