X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5219
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki i pracy.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. pozaszkolnych
c. samokształcenia

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT


1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela (rozporządzenia, ustawy)
Wrzesień 2008 r. Poznanie wymagań
dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
2. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy Dyrektora
z pracownikami. Obserwacja, udział
w Radach Pedagogicznych.
W przebiegu całego stażu. Organizacja zajęć własnych.
3. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu
z opiekunem.

Wrzesień 2008 r. Omówienie zasad współpracy.
4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie planu rozwoju zawodowegoi przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2008 r. Plan rozwoju zawodowego.
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania.
Wrzesień, Październik 2008 r. Notatki własne.
6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokolant Rady Pedagogicznej.
W przebiegu całego stażu. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
W przebiegu całego stażu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji.
W przebiegu całego stażu. Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

Maj 2009 r. Sprawozdanie
z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.

Maj 2009 r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej.
Wrzesień 2008 r. Notatki własne.
2. Podnoszenie własnych kwalifikacji - uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu. Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy. Aktywny udział w kursach, warsztatach, radach pedagogicznych. Lektura czasopism pedagogicznych
i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej.

W przebiegu całego stażu. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Zaświadczenie o udziale w spotkaniach. Sprawozdania.
Notatki własne.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
W przebiegu całego stażu. Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.


1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami zajęć, wychowawcami klas.
W przebiegu całego stażu. Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy. Notatki własne.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. Lektura pedagogiczna i psychologiczna.
W przebiegu całego stażu. Notatki z przeczytanych pozycji.
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego. W przebiegu całego stażu. Notatki własne.


1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów.
Październik 2008 r. Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Hospitacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. 1 raz w miesiącu.
W przebiegu całego stażu. Arkusze obserwacji lekcji. Notatki z obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. 1 raz w miesiącu.
W przebiegu całego stażu. Scenariusze lekcji, wnioski i uwagi do realizacji zgłoszone przez obserwatora zajęć.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
W przebiegu całego stażu. Autorefleksja, autoanaliza. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2009 r. Teczka stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.