X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5161
Przesłano:

Projekt profilaktyczny dotyczący agresji i przemocy w szkole

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Końskowoli.

2. Tytuł projektu: „ Żyjemy w zgodzie ze sobą i innymi – odrzucamy przemoc i agresję”.

3. Cele projektu:
ogólny:
• zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów
• podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole
szczegółowe:
• zapoznanie uczniów, rodziców z różnymi formami agresji,
• wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją (asertywne sposoby rozwiązywania konfliktów) oraz wyrobienie gotowości do niesienia pomocy ofiarom przemocy,
• nauka radzenia sobie w groźnych społecznie sytuacjach,
• edukacja prawna rodziców, nauczycieli i uczniów,
• monitoring zjawiska agresji i przemocy w szkole,
• uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa,
• zwiększenie zaufania uczniów do siebie w sytuacjach potencjalnej przemocy,
• wzmacnianie umiejętności świadomej rezygnacji z obcowania z przemocą,
• ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję,
• rozwijanie przez dzieci i młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć,
• uwrażliwienie rodziców na wszechobecność jawnych i ukrytych wzorów przemocy w ofertach kulturowych kierowanych do dzieci.
4. Osoby współpracujące przy realizacji projektu:
- koordynator projektu – Katarzyna Suszek
- pedagog szkolny – p. Elżbieta Długosz
- wychowawcy klas I – VI
5. Adresaci projektu: uczniowie klas I – VI, nauczyciele, rodzice.
6. Termin realizacji: kwiecień / maj 2009 r.
7. Formy realizacji projektu:
• konkurs wśród uczniów klas IV – VI na hasło projektu,
• zajęcia edukacyjne:
- zajęcia prowadzone przez wychowawców na godzinach wychowawczych w klasach I – VI wg przygotowanych przez koordynatora przedsięwzięcia scenariuszy ,
- zajęcia przeprowadzone przez koordynatora w klasach V a i V b podczas zajęć wychowanie do życia w rodzinie, (scenariusze zajęć w załączniku nr 1 ),
• ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas piątych na temat złości, agresji i przemocy ( załącznik nr 2),
• wykonywanie plakatów w klasach IV - VI dotyczących agresji i przemocy oraz sposobów radzenia sobie z agresją,
• wykonanie przez uczniów klasy V a tablicy informacyjnej „ Szkoła bez przemocy”,
• prelekcje dla rodziców podczas zebrań klasowych (wg opracowanego przez koordynatora scenariusza, wykorzystanie materiałów przygotowanych przez pedagoga),
• wyposażenie wychowawców klas w materiały przygotowane przez koordynatora działań „ Jak rozmawiać z dzieckiem, które jest wykorzystywane seksualnie” (wykorzystanie pakietu edukacyjnego Fundacji Dziecko Niczyje),
• podsumowanie akcji:
- przedstawienie inscenizacji pt. „Rozprawa i surowe wyroki dla sprawców przemocy” przez członków Samorządu Uczniowskiego,
- podpisanie deklaracji przez gospodarzy klas, chętnych uczniów, rozdanie ulotek informacyjnych (gdzie szukać wsparciach w przypadku bycia ofiarą przemocy),

8. Uzasadnienie realizacji projektu:
Jednym z najbardziej widocznych zjawisk dokonujących się wśród dzieci i młodzieży w ostatnich latach jest wzrost zachowań agresywnych. Z uwagi na wymiar i natężenie tego zjawiska postanowiłam opracować projekt, którego celem jest zminimalizowanie przyczyn agresji i przeciwdziałanie przemocy, a także wskazanie właściwych wyborów życiowych i umiejętności rozładowania napięcia w alternatywny sposób. Aby program ten przyniósł zamierzone efekty musi być wspierany ścisłą współpracą ze środowiskiem rodzinnym, w którym młodzi ludzie wzrastają.

Celem tego przedsięwzięcia ma być zwrócenie uwagi na problem agresji coraz bardziej powszechny wśród dzieci i młodzieży. Ma on pokazać uczniom niebezpieczeństwa wynikające z zachowań agresywnych, nauczyć ich jak zapobiegać wszelkim przejawom agresji i właściwie na nie reagować.
W celu realizacji projektu wykorzystałam:
- materiały edukacyjne (scenariusze godzin wychowawczych – opracowane m.in. przez psychologa Huberta Czemierowskiegi) umieszczone na stronie internetowej „szkoła bez przemocy”,
- ulotki informacyjne opracowane prze Fundację Dzieci Niczyje „ Nie bądź obojętny wobec przemocy!”, „ Gdy podejrzewasz, ze dziecko jest krzywdzone”,
- zakładki do książek sfinansowane przez Urzędu Miasta Puławy „Stop Przemocy”.
9. Ewaluacja projektu:
Sprawdzenie czy opracowany projekt przyniósł oczekiwane rezultaty będzie oparte na przeprowadzeniu ankiet, wywiadów, obserwacji zachowań uczniów, ich reakcji, postaw społecznych oraz stopnia zainteresowania zajęciami. W ten sposób sprawdzimy, czy wytyczone w programie cele zostały osiągnięte, czy metody i formy pracy były właściwie dobrane.
Po zakończeniu wszelkich działań zostanie opracowany pisemny raport, z którym zostaną zapoznani nauczyciele, rodzice i samorząd uczniowski oraz opis zrealizowanych działań na stronie internetowej szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.