X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5159
Przesłano:

Projekt profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa dzieci korzystających z internetu

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Końskowoli.

2. Tytuł projektu: „ Baw się w Sieci - bezpiecznie!”.

3. Cele projektu:

Cel ogólny:
• zwiększenie świadomości dzieci i rodziców na temat zagrożeń internetowych,

Cele szczegółowe:
• wyposażenie uczniów w podstawowe zasady kulturalnego komunikowania się w Sieci,
• zwiększenie zaufania uczniów do rodziców w sytuacjach napotkania „ złych treści” i „złych ludzi” w Sieci,
• uwrażliwienie na problem pedofilii w Internecie,
• poznanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom Internetu,
• zapobieganie przemocy rówieśniczej z użyciem Internetu i telefonów komórkowych,
• podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci korzystających z zasobów Internetu,
• promocja bezpiecznych zastosowań Sieci,
• ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

4. Osoby współpracujące przy realizacji projektu:
- koordynator projektu – Katarzyna Suszek
- wychowawcy klas IV – VI

5. Adresaci projektu: Uczniowie klas IV – VI, nauczyciele, rodzice.
6. Termin realizacji: grudzień, styczeń 2008 r.
7. Formy realizacji projektu:

• prowadzenie przez wychowawców klas IV – VI „ Dziecko w Sieci. Zagrożenia Internetu” na godzinach wychowawczych wg scenariusza opracowanego przez koordynatora projektu,
• przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas VI dotycząca korzystania z Internetu i jej analiza (nauczyciel wychowania do życia w rodzinie) zał. nr 1 do projektu,
• lekcje warsztatowe na zajęciach wychowania do życia w rodzinie w klasach szóstych dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Sieci,
• prezentacja materiałów edukacyjnych z Ogólnopolskiej Akcji „ Dziecko w Sieci”:

- „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”,
- „ Stop cyberprzemocy”
- wykorzystanie filmów edukacyjnych, haseł reklamowych i reklam w celu pokazania odczuć ofiar cyberprzemocy,
- wskazanie organizacji wspomagających osoby, które padły ofiarą cyberprzemocy,

• wykonanie przez uczniów klasy VI b tablicy informacyjnej „ Dziecko w Sieci”,
• przeprowadzenie zajęć w pracowni internetowej ( podczas ferii zimowych)
poprzez stronę edukacyjną www. dzieckowsieci.pl ( z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu) – nauczyciel informatyki,
• odczytanie referatu dla rodziców podczas zebrania klasowego „ Dziecko w Sieci. Zagrożenia Internetu” ( referat opracował koordynator projektu).

8. Uzasadnienie realizacji projektu:
Internet może być wspaniałym narzędziem edukacyjnym i źródłem wiedzy. Ułatwiając kontakty między rówieśnikami z różnych krajów, stwarza dzieciom doskonałą okazję do poznawania innych kultur i szlifowania języków obcych. Jednakże rodzice i opiekunowie powinni pamiętać, że globalna sieć ma również swoje ciemne strony - może być również wykorzystana przez przestępców do nawiązywania kontaktów z dziećmi. Wierzę, że projekt, który będzie realizowany w naszej szkole sprawi, że dorośli zaczną zwracać baczniejszą uwagę na to, z kim ich pociechy rozmawiają przez Internet. Trzeba pamiętać, że jeśli dziecko siedzi w domu nie oznacza to, że jest zupełnie bezpieczne.
Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży wrastającą skalę tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych.
Z badań przeprowadzonych w Polsce w 2007 roku wynika, że różnych form przemocy w Sieci doświadcza ponad połowa młodych internautów.
Wysoką skalę i wagę problemu potwierdzają też coraz częstsze doniesienia medialne o tego typu zdarzeniach.
Dzieci często podejmują działania określane mianem cyberprzemocy nie mając świadomości możliwych konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność i zasięg doznawanej przez ofiary krzywdy przekracza czasami ich możliwości poradzenia sobie z taką, nawet pozornie błahą, sytuacją i może prowadzić to prawdziwej tragedii.
Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia najmłodszym, na czym polega ten problem i jakie może mieć konsekwencje zarówno dla ofiary jak i sprawcy. Dzieci muszą też wiedzieć jak się zachować w sytuacji doświadczania przemocy w Sieci, gdzie szukać pomocy.
Wszystkie formy edukacyjne, realizowane w ramach tego projektu mają więc na celu pokazać uczniom i im rodzicom niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z Internetu oraz są kontynuacją działań jakie opisałam w opisie rozpoznawania i opisywania problemu wychowawczego: „Zagrożenia Internetu i jego niewłaściwe wykorzystanie”.

9. Ewaluacja projektu:

Sprawdzenie czy opracowany projekt przyniósł oczekiwane rezultaty będzie oparte na przeprowadzeniu ankiet, wywiadów z rodzicami i uczniami, obserwacja zachowań uczniów korzystających z Internetu.
Po zakończeniu działań chętni uczniowie i ich rodzice podpisują umowę o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.